slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt» Presentasjon av prosjektets anbefalinger. Politisk forankring og vedtak (1/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene' - nayef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prosjekt «Helsehus for

 • ØRU-kommunene
 • - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt»
 • Presentasjon av prosjektets anbefalinger
slide2

Politisk forankring og vedtak (1/2)

ØRU-styret oversendte saken til behandling i kommunene og alle kommunene har før sommeren 2013 sluttet seg til følgende:

1... kommune slutter seg til at arbeidet med å etablere en felles legevakt med øyeblikkelighjelp- og observasjonssenger (LMS) videreføres på de premisser som er beskrevet i saken.

2. ..kommune slutter seg til at tiltaket søkes realisert innenfor rammen av et Helsehus, hvor det også kan bli etablert andre helsetjenester.

3. En samlokalisering med ny brannstasjon må vurderes ut fra de fordeler en slik samlokalisering vil kunne gi.

4. Sak om vedtekter for det interkommunale samarbeidet og konkurransegrunnlag for et Helsehus legges fram for behandling i kommunestyrene før sommeren 2013.

5. Helsehuset skal være operativt til 1/1 2016 og må ha kontinuerlig fremdrift. Lokalisering må finne sin løsning i løpet av 2013.

slide3

Politisk forankring og vedtak (2/2)

 • Tilleggspunkt Eidsvoll:
  • Legevakt/helse-omsorgssenter ved Vilberg helsetun utredes som et alternativ
 • Tilleggspunkt Nannestad:
  • Kommunestyret forutsetter at pkt. 2 (helsehus), pkt. 3 (samlokalisering med ny brannstasjon) og pkt. 5 (lokalisering), kommer tilbake til politisk behandling når tematikken er ferdig utredet
slide4

Prosjektets formål

 • Utarbeide en rapport som skal sikre at kommunene etablerer lovpålagte tjenester i tråd med Samhandlingsreformen
 • Tjenestene skal søkes realisert i et lokalmedisinsk senter, i et felles Helsehus for Øvre Romerike innen 1. januar 2016
 • Helsehuset skal lokaliseres sentralt i regionen med legevakt, øyeblikkelig-hjelp døgnplasser (KAD), observasjonssenger, ambulanse, røntgen- og laboratorietilbud
slide5

Delmål for prosjektet, fase 1

 • Anbefale innhold og organisering for øyeblikkelig hjelp-tilbud etter ny lov og veileder
 • Kvalitetssikre tall i forhold til bemanning, kvm og antall senger ut fra tidligere utredninger
 • Vurdere samarbeidsform og samlokalisering av tilleggsfunksjoner som røntgen og lab
 • Avklare samlokalisering med prehospitale tjenester (ambulanse)
 • Avklare mulig samlokalisering med lokalt privat sykehus (LHL)
 • Avklare mulig samlokalisering med ny brannstasjon
slide6

Organisering

 • Overordnet styringsgruppe: rådmennene i alle seks ØRU-kommunene
 • Styringsgruppe (AHUS, brukerrep., HS-nettverket, tillitsvalgt - kvalitetssikret mandatet)
 • Prosjektgruppe med egne arbeidsgrupper for legene (ambulanse, fastleger, AHUS), for de tre eksisterende legevaktene og for Eidsvoll kommune
 • Prosjektansvarlig: Mette Gro Iversen, kommunaldirektør for helse og sosial, Ullensaker
 • Prosjektledelse: Rune Holbæk, Agenda Kaupang
 • Oppstart medio august 2013
slide7
Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) 1) Organiseringen av tilbudet 2) Effekter av KAD på innleggelser i sykehus
 • Knapt 50% kommunene har KAD ved utgangen av 2013
  • 206 kommuner har fått tilskudd per 2013 (242 kommuner har søkt)
 • Fram til 31.08.2013 er det rapportert at 4214 pasienter har brukt tilbudet, tilsvarende ca. 11 000 liggedøgn
 • Stor andel interkommunale samarbeid
 • Pasientstrømmer og pasientsammensetning
  • KAD behandler særlig pasienter over 80 år, 2 av 3 pasienter er over 67 år
  • De fleste henvist av legevaktslege og fastlege (ca 90%)
  • Korte opphold dominerer som forutsatt (75% med inntil 3 liggedager)
  • Luftveier og allmenn uspesifiserte diagnoser har størst omfang
  • Om lag 13% utskrives til spesialisthelsetjenesten
  • Vi observerer en viss reduksjon (3-10%) i sykehusinnleggelser for denne aldersgruppen i kommuner med KAD

Kilde: Terje P. Hagen og Helsedirektoratet 2013, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

det kommunale hjelpstilbudet kad interkommunalt samarbeid
Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD)Interkommunalt samarbeid (%)

Kilde: Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

det kommunale hjelpstilbudet kad henvisende instans
Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD)Henvisende instans

Kilde: Helsedirektoratet 2013, Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

det kommunale hjelpstilbudet kad hvor kommer pasientene fra
Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD)Hvor kommer pasientene fra (%)?

Kilde: Helsedirektoratet 2013, Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

avklaring av pasientgruppen for kad
Avklaring av pasientgruppen for KAD
 • Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme
 • Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler
 • Pasienten forventes å kunne utskrives i løpet av tre dager
 • Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring
slide12

Økonomiske rammer for KAD, kommunale akutt døgnplasser

Kilde: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold,

Veiledningsmateriell, revidert 01/2013

slide13

Kostnader per innbygger

for dagens legevakt

 • Estimerte kostnader for dagens legevaktsordning, viser at Jessheim interkommunale legevakt drives mest driftsøkonomisk per innbygger i regionen
 • Stordriftsfordelen av legevakt samlokalisert med KAD-tilbudet, kan realiseres inn i et felles helsehus
slide15

Samarbeid om forsterkede korttidsplasser (nivå 2b)

 • Kommunene vil få en ytterligere gevinst ved å etablere 9 + 6 forsterkede korttidsplasser sammen med 8 KAD plasser. 4 KAD plasser brukes som observasjonsplasser i tilknytning til legevakt
 • Dette gir et kvalitetsmessig godt tilbud for befolkningen på Øvre Romerike
 • Størrelsen på avdelingen vil medføre en gunstig pris pr. plass
 • Ullensaker vurderer å flytte 6 korttidsplasser til Helsehuset. Dette gir 9 forsterkede korttidsplasser tilgjengelig for de andre kommunene
slide16

Prosjektets anbefalinger (1/2)

 • Det etableres et Helsehus for alle 6 ØRU kommunene med legevakt og 12 øyeblikkelig hjelp plasser (KAD)* og et utvidet samarbeid om daglegevakt og forsterkede korttidsplasser for alle seks kommunene.
 • Driften av Helsehuset organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b, med Ullensaker som vertskommune. Det skal utarbeides egen vertskommuneavtale som behandles i det enkelte kommunestyre.
 • Helsehuset lokaliseres i Ullensaker med lett tilgjengelighet til E6.
 • Helsehuset samlokaliseres med Ullensaker ambulansestasjon.
 • Helsehuset lar seg samlokalisere med LHL-sykehuset og vil kunne hente ut verdifulle synergier i forhold til lett tilgjengelighet for privat røntgen og laboratorietjenester med mer. Det må imidlertid avklares om det er andre aktuelle aktører som kan levere tilsvarende tjenester jf. lov om offentlig anskaffelser.
slide17

Prosjektets anbefalinger (2/2)

 • Helsehuset etableres med en kapasitet for framtidige vekstbehov med mulighet for samlokalisering av flere kommunale tjenester. Ut i fra dagens behov beregnes arealet til ca. 4000 kvm inkludert ambulansestasjon.
 • Det etableres en felles praksis for god pasientflyt i samarbeid med Ahus.
 • Vertskommunen inngår en langsiktig leiekontrakt (10 – 20 år) for lokaler til formålet.
 • Kostnadene for drift og leie av lokaler, slik det fremkommer i denne rapporten, fordeles på den enkelte kommune pr. innbygger.
 • Dersom det ikke er mulig å etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp innen lovens krav, 1.januar 2016, skal det etableres et midlertidig tilbud, slik det fremkommer i prosjektrapporten. Avtale om dette skal behandles i de enkelte kommunestyrene.
egen legevakt med kad senger for eidsvoll
Egen legevakt med KAD-senger for Eidsvoll
 • I vedlagt rapport blir det gjort en egen vurdering av Eidsvoll kommunes tilleggsvedtak, hvor legevakt/helse-omsorgssenter ved Vilberg helsetun utredes som et alternativ
 • Det som er hovedkonklusjon i rapporten er at valg av felles løsning for ØRU vil gi tilgang til flere tjenester
mulig samlokalisering med ny brannstasjon
Mulig samlokalisering med ny brannstasjon
 • I prosjektarbeidet har de helsefaglige vurderingene vært førende for de anbefalinger som blir gitt i rapporten. Det innebærer at det har vært vanskelig å se noen klare synergier ved en samlokalisering mellom Helsehus og brannstasjon for Øvre Romerike
 • Det foregår imidlertid en egen utredning i regi av ØRB som utreder ny lokalisering. Kommunene har fortsatt mulighet til å ta stilling til en mulig samlokalisering når denne utredningen er klar, forutsatt at også ambulansetjenesten ønsker en slik samlokalisering
slide20

Plan B for etablering av et midlertidig, men faglig forsvarlig KAD-tilbud

 • Samhandlingsreformen stiller krav til kommunene om opprettelse av øyeblikkelighjelp døgntilbud i kommunene fra 01.01.2016
 • Prosjektet anbefaler at plan B for de ulike kommunene er følgende:
  • Nes kommune forlenger KAD-tilbudet med Kongsvinger sykehus
  • Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum og Eidsvoll etablerer 7 KAD-plasser i ledige rom på avdeling Toppen på Gjesstad Bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune, samlokalisert med dagens seks forsterkede korttidsplasser som Ullensaker allerede drifter pr. i dag med god legetilgjengelighet på dagtid
 • Alternativt kan Eidsvoll kommune ivareta tilbud om KAD senger i tilknytning til egen legevakt.
 • Prosjektet anbefaler at konsekvensen av å etablere et midlertidig tilbud på Gjestad Bo- og aktivitetssenter, i påvente av etableringen av en felles legevakt med KAD senger, utredes i løpet av 2014.
slide21

Kostnadsfordeling per kommune

ved valg av ulike nivå

 • Oversikt over kostnadene ved de ulike alternativene for hver enkelt kommune, eksklusiv investering i medisinsk teknisk utstyr, inkludert en estimert husleie på kr. 3000/m2
 • Fordelingen innenfor hvert enkelt nivå, forutsetter at alle kommunene deltar og at kostnadene fordeles per innbygger
slide22

Oppsummering

 • Prosjektet anbefaler at det etableres et Helsehus med døgnkontinuerlig legevakt og KAD for alle 6 kommuner, med samlokalisert billeddiagnostikk- og laboratorietilbud, ambulansestasjon og kommunale forsterkede korttidsplasser, totalt arealbehov på ca. 4000 m2
 • Anbefalingene gir et brukervennlig, faglig robust, fleksibelt og fremtidsrettet tilbud til befolkningen på Øvre Romerike
 • Løsningene er kostnadseffektive og møter kravene i Samhandlingsreformen, hvor kommunene skal tilby KAD- senger fra 1. januar 2016
egen legevakt for eidsvoll 1

Egen legevakt for Eidsvoll 1:

En egen legevakt for Eidsvoll på Vilberg Helsetun vil kunne videreføres etter 1.1.16 og være et fullverdig tilbud med legevakttjenester og KAD-senger i h.h.t lovkravet.

Tilbudet ved Vilberg Helsetun kan etableres innen 1.1.16, forutsatt en utvidelse av lokalene.

egen legevakt for eidsvoll 2

Egen legevakt for Eidsvoll 2:

Både fordeler og ulemper

Synergier for eksisterende helsetilbud versus flere tjenester i felles Helsehus.

Beregningene viser at egen legevakt versus felles Helsehus ikke utgjør noen stor økonomisk forskjell

Faglige råd fra helsepersonell – felles Helsehus

bruk av stensby

Bruk av Stensby:

Stensbyalternativet er ikke utredet, vil kreve en omfattende utredning med ekstern konsulent.

Frist tilbakemelding AHUS er 1.april

Kommunen er underlagt betinget kontroll, noe som betyr at lån skal godkjennes av fylkesmannen. Videre skal renter/avdrag knyttet til låneopptak og driftskonsekvensene innarbeides i en realistisk økonomiplan.