INSTITUCIONALNA RAZVIJENOST
Download
1 / 33

1. Zate?eno stanje - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOST UNUTRAŠNJIH ORGANA ZA MEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJ A NEZAVISNOSTI. 1. Zatečeno stanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Zate?eno stanje' - nathan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


1. Zatečenostanje

-U unutrašnjeorganeubrajaju se ministarstavaspoljnihposlova, šefovidržavaivladainarodnapredstavništva.Osimneposrednogpredstavljanjaoninatemeljupolitičkihodlukakojedonoseformirajuzadatkespoljnopolitičkogdjelovanja, putemdiplomatije.

-O organizacionomnivoudržavnogaparatCrne Gore prilikomprvogsučeljavanja s međunarodnomadministracijom govori i slučaj sa baronom Testom koji se nalazio u Crnoj Gori kada ju je"civilizovanisvijet" obavještavaodaju je primio u svojuzajednicu. Ovaj slučajmogao bi se nazvatinesmotrenimda on zaCrnuGoru, osimlošihpreporuka, nijeimaoigotovotragičneposljedicepodiplomatskeodnose s Njemačkom.

-O boravkubaronaTeste u CrnojGorizabilješkudonosiiGlasCrnogorca u brojuod30. oktobra (subota) 1879, alipogrešnokonstatujeda je njemačkiizaslanikdošao u CrnuGoru u svojstvuotpravnikaposlova.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJ NEZAVISNOSTI


2.Izgrađenost unutrašnjihorganazaodržavanjeodnosasainostranstvom.

-Reformomdržavneupraveiz 1874. prvi put je u okviruaparatacentralnevlastiustanovljenaislužbazaspoljneposlove.

-ReformomnaĐurđevdan 1874, ostavljena je Senatusamosudskafunkcija, te je on postaonajvišizemaljskisud, a za “drugedržavneposloveustanovljenesuzasebneuprave: vojna, finansijska, prosvjetna, zaunutrašnjeposloveiKnjaževskakancelarijazaspoljneposlove".

- Kao posebnoodjeljenjeSenata, Kancelarijanačijemčelu se nalazioStankoRadonjić, bila je pretečaMinistarstvaspoljnihposlova.

-Reformaiz 1874. nijebilaprvadržavnareformaknjazaNikole. Prethodno je, 6. aprila 1868. izvršiorazvrstavanjeipopisdobaraipredmetakojisupripadaliPraviteljstvu, CetinjskommanastiruiCrkviionihkojasubilaknjaževaličnasvojina. Knjazu je utvrđenagodišnjaplata(listacivile), a određen je iznosnovčanepomoćizaizdržavanjekćeriknjazaDanila.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


3. Rezultatireformeiz 1874. ispoljnopolitička praksaCrne Gore

-Izvjesne prerogative dobio je senator StankoRadonjić, koji se nalazionačelunovoustanovljenogupravnogtijelauzotporekojisudolaziliizvana.

-Do Đurđevdanskereformebilo je uobičajenoda se svapitanjaizodnosasastranimdržavamarješavajuna “najvišemnivou”.Velikivezir se obraćaoknjazuiliknjaznjemu. Na istinačinsusaCrnomGoromkomuniciraliibosanski, kosovskiiskadarskipaša. S Austrijompolitičkakorespondencija je vođena “izmeđuKnjazaiKancelaraBečkog”, kaoiizmeđu “KnjazaiDalmatinskogguvernera”.

-O manjimpitanjimaprepisku je vodioSenat s “kotorskimvojvodstvomibudvanskimpolitičkimkomesarom”a s ostalimzemljama - Engleskom, Francuskom, Italijom, odnosisuodržavaniprekonjihovihkonzula u Skadru, odnosno u slučajuRusijeiPruske u Dubrovniku, kojisudolazilinaCetinje

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


4. OdnosisasusjedimaposlijePodgoričkogpokolja

- Riječ je o događajukoji se zbio se u oktobru 1874. kada je, povodomubistvaJusaMučinaKrnića, došlo do turskeodmazde u kojojje ubijeno 15 Crnogoraca.

-Nakon toga obimodnosasapredstavnicimadrugihvelikihsila, naglose povećao, knjaz je ovlastiošefasvojekancelarije, “dasamostalnovodiprepisku" sapredstavnicimavelikihsilarezervišućizasebestvariodvećegpolitičkogznačaja”. -O izvršenimpromjenamanotomod 29. XI 1875. obaviještenisuakreditovanipredstavnicidržavainjihovevlade. Većinakonzularnihpredstavnikastranihdržava u Skadrupomenutepromjenebezprotivljenjaprimila.Uodnosima s pograničnimvlastimaOsmanskogcarstvabilo je nesporazuma.

-ValijaBosneiHercegovine, Derviš-paša, dobivšijedandopiskoji je potpisaoStankoRadonjić, naredioda se javinaCetinjeda je do sadaprepiskuvodioneposredno s knjazomNikolomidanećeprimatidopiseodnekogdrugog.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


5.Rezultati uvođenjaknjaževskekancelarije

-UvođenjemKnjaževskekancelarijezaspoljneposlovenijenapravilovećipomak u organizovanjuslužbezaodnose s inostranstvom.

-Ma kolikoznačajna,kaoprvaustanovatevrste u CrnojGori, ona se nijerazvila u pravcudržavnogorganaodvećegznačajaizbog toga što je odmahnakonnjenogosnivanjauslijedilaVelikaistočnakriza.

-Zbog toga je prvosučeljavanje s međunarodnomadministracijomposlijeBerlinskogkongresa, u pogleduunutrašnjeinstitucionalneorganizovanosti, Crna Gora dočekalakrajnjenespremno

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


6. Projekti o državnojreformo 1879.

- Crna Gora je trebalodaizađeizsvogtradicionalizmaidobijenoveustanove u duhuvremena, a datajpreobražaj ne poremetinjeneodnosesasusjedima.

-Knjazu, koji je sugestiju o državnimreformamaspremnoprihvatio,bilo je dostavljenošestposebnihprojekatakojisu se odnosilinarazličiteoblastidruštvenogživota,prosvjetu, unapređenjezemljoradnje, trgovinu, industriju, vojnoorganizovanje, samoupravu u nahijama, reorganizacijedržavneuprave.

-U projektu o reformama bilo je predviđenokonstituisanjesedamposebnihupravnihjedinica: Upraveunutrašnjihposlova, Upraveprosvjetnihposlova, Upravecrkvenihposlova, Upravepravosuđa, Upravefinansijaitrgovine, UpravevojneigrađevinaiUpravespoljnihposlova.

-DjelatnostUpravespoljnihposlovarazrađena je u posebnihosamtačaka: odnadležnostiknjazaiKancelarijespoljnihposlova do vođenjaspoljnjepolitikeiprepiskesazastupnicimanastrani.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


7. Reformeiz 1879.

-Reformuod 20. martanijepratioodgovarajućizakonskiakt.

-Knjaževoobraćanjenarodu, kojim je ukinutSenatiustanovljena nova tijelazavršenjeposlovadržavneuprave, nijeimalokarakterzakonskogtekstakojim bi biliodređenidjelokrugposlovainadležnostpojedinihodnovoustanovljenihorgana.

-Objašnjavajućirazlogepreustrojstvadotadašnjedržavneuprave, ukidanjeSenata, koji je bio nosilacivršilactriju “najvišihzvanja”, knjaz je obrazložio “potrebomdadržavadobijesvojpravidržavnioblikiugled.

- Poslovikoje je Senat do tadaobavljaoprenijetisuna tri novoustanovljenjatijela: Državnisavjet, MinistarstvoiVelikisud.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


8.Državni savjet

- Savjetsusačinjavaliministri, mitropolitidrugavisokalicakoja je imenovaoknjaz. Osimsavjetodavne, njegovaglavnafunkcija se sastojala u zakonodavnojdjelatnosti, tj. u izradiosnovnihzakonaipretresanjupojedinihzakonskihpredlogakoje mu pojediniministripodnose.

-Državnisavjet je imaoinadzornuvlastnadcijelomdržavnomupravom, pa time inadpojedinimministarstvima, kaoipravodašaljekontrolne, istražneidrugekomisije, zapraćenjenjihovograda.

- U novomkonceptutrebalo je da on bude “zakonodavnotijelo” i “najvišadržavnanarodnavlast”. Predsjedavao mu je vojvodaBožoPetrović

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

Božo Petrović

Stanko Radonjić


9.Ministarstvo.

- Ovaj organ se sastojaoodsljedećihodjeljenja: 1. zaspoljneposlove, 2. zaunutrašnjeigrađevinu, 3. zaprosvjetu, 4. zapravosuđe, 5. zafinansijei 6. vojnogodjeljenja.

-Reformomnijeustanovljenoposebnoministarstvozaspoljneposlove. Formirano je samoposebnoodjeljenjezaposlovetevrstekoje u svomnazivunijeimaloministarskuoznaku. Kakosu se načeluodjeljenjanalazeministri, u praksisu se itijelakojimasuonirukovodilipočelanazivatiministarstvima.

-Upismuod 10. marta 1879. StankoRadonjićobavještavaJovanaRistića, ministraspoljnihposlovaKnjaževineSrbije, o novomuređenjudržavneuprave, da je BožoPetrovićpostavljenzapredsjednikaDržavnogsavjeta, a on imenovan u zvanjeministraspoljnihposlova.

- Time je otvoren put izaministarstvospoljnihposlova, iako u proklamaciji o reformamaiz 1879. strictoiureononijebiloposebnopredviđeno.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


10. Karakterministarstva

-Ministarstvonijeimalokaraktervlade. Madasupostojaliministrizapojedinegranedržavneuprave, nijebiranprviministar - predsjednikvlade.

-Ministarstvonijepredstavljalozasebnotijelokoje se posebnosastajalo, poštosuministribiličlanoviDržavnogsavjeta.

-Zaposlovekojesuobavljali u granicamasvojenadležnosti, ministrisuprekoDržavnogsavjetabiliodgovorniknjazu.

-Raspodjelaministarskihmjestaiostalihpoložaja u reorganizovanojupraviizvršenaizsastavaranijegSenata.Promjene su imalevišeformalninegosuštinskikarakter. Lica s kojima je trebaloizvestireformubilasu: BožoPetrović, ranijepredsjednikSenata, sadaministarpravde; StankoRadonjić, bivšišefKnjaževskekancelarije, sadaministarinostranihdjela; MašoVrbica, koji se kao senator zanimaounutrašnjimposlovima, sada je bio ministarunutrašnjihdjela; pop IlijaPlamenac, bivši senator koji se starao o vojnimpitanjima, sadaministarvojni; ĐuroCerović, kaoiranijeministarfinansija.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

Ilija Plamenac


11. PoložajknjazaposlijereformiifunkcijeVelikogsuda

-Knjaz je jezadržaopotpununadležnostnadsvimresorimadržavneuprave, a nije se u potpunostiizgubilanifunkcijaranijegSenata.

-Bilopredviđenoda u Državnomsavjetu “u vanrednimprilikamaisjednicamakojeknjazsaziva, sjedeičlanoviranijegSenata

-Reforma je težilapodjelivlasti. Sudskifunkcijuvršio je Velikisudinjegasusačinjavalipredsjednikičetiričlanasuda.

-Sud je sudiozaprestupeizločine, kojisubiliizvandomašajasreskihsudova, kaoi u žalbenompostupkupopresudamasreskihsudova.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


12 Dometireforme.

-Reforma je vršenapoprincipupodjelevlasti. Ipak, dugogodišnjapraksanije se moglabrzoprekinuti. GavroVukovićnavodida “ovajnoviDržavniSavjet" nije bio drugo, negojedna nova sudskaustanova.

-Sudskavlast je bilanajvažnija, pa su u novomkonceptuiministrisudili, "samošto se nijesusudijamanazivali".

- Iako je u spoljnimodnosimadržava u svimbitnimpitanjimaostalavezanazaličnostknjaza, ipaksuustrojstvomposebneslužbe u okviruMinistarstvaprvi put stvoreniuslovidaputemposebnogorganaCrna Gora možeodržavatipolitičkevezesasvijetom.

- U novimuslovimaspoljnopolitičkipartneriCrneGore nijesumoglikao u slučajuKnjaževskekancelarijepostavitipitanjeovlašćenostizaprepisku s inostranstvom. Osnivanjemodjeljenja, odnosnoMinistarstvazaspoljneposlovepostavljenisutemeljizaorganizovanijebavljenjespoljnompolitikomidiplomatijom.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

Gavro Vuković


13. Nepostojanjeuslovazavećepromjene

-Mijenjanjepostojećegstanja, uključivalo je iznanje o pravcimapromjena, zaštasu bilinužaniobrazovaniljudikojisupoznavalievropskidiplomatskiživotiimalisposobnostidaihizvrše.

-Državnereformeizvršenesutakoda se "činovništvonijenimaloumnožilo", teda to "državunećenijedannovčićkoštati".

-U Odjeljenjuzaspoljneposlovejedinoslužbeno lice je najprije bio StankoRadonjić, koji je kaoprviministarinostranihdjela (1878-1890) imenovannatudužnost 3. marta 1879.

-Krajemjula (22. jula 1879) zajednosačlanomVelikogsudaGavromVukovićem, u to vrijemejedinimpravnikom u CrnojGori, upućen je u CarigradzaizvanrednogposlanikaiopunomoćenogministraCrne Gore prisultanovomdvoru, a GavroVukovićzasekretaraposlanstva.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


14.Činovnički aparat u Odjeljenjuspoljnihposlova

-Brojlicakojasu se banilaspoljnimposlovima bio je jakomali. Premaizvještaju o novčanimprimanjunaspiskučinovnikaMinistarstvainostranihdjelaiz1883. nalazilisu se samoStankoRadonjić, PetarRamadanović, crnogorski agent u Kotoru, MitarBakić, otpravnikposlova u CarigraduiposlužiteljkancelarijeMinistarstva.

-Mali brojljudi u zemljiiinostranstvu, kojisu se bavilipitanjemmeđunarodnogpredstavljanjaCrne Gore, njenomspoljnompolitikom, diplomatskimikonzularnimodnosima, nijemogaoostvaritiznačajnijerezultate u timoblastima.

-Osimnavedenih, naovimposlovimaangažovanisuidrugidržavničinovnici, pisariiprevodioci, a značajnupomoćim je pružaoruskidiplomatskipredstavniknaCetinju, odnosnodiplomatskizastupniciRusije u drugimzemljama.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


15. DjelokrugradaMinistarstva

-U knjaževojproklamacijiiz 1879. o djelokrugu rada Ministarstva ništanijekazano. Sadržajdokumenta ne otkriva nimogućupodjeluposlovana one kojisupolitičkeprirodeili, administrativnogilitehničkogkaraktera.

- OsimpisanekomunikacijesasličnimtijelimadrugihdržavainjihovimdiplomatskimpredstavništvimanaCetinju, dioaktivnostiministraodnosio se inaposloveaudijencijeakreditovanihpredstavnika.

- U djelokrugMinistarstvaspadala je iprepiska, odnosnoodržavanjestalnihveza s malobrojnimdiplomatskimikonzularnimtijelimaCrne Gore u stranimdržavama.Upravo je nanavedeneposloveiotpadalaglavnaaktivnostMinistarstva. To se vidiizizvještaja o njegovomraduza 1893, 1894. i 1895. godinu.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


16. Državnereformeiz 1902.

-Nikoljdanskomreformomknjaz je zakonskoustrojstvoknjaževskevladeiDržavnogsavjetaoznačiouslovomdržavnograzvoja

--Pri tome je Opštiimovinskizakonikisticankao "ugaonikamenzadaljezakonodavneradnjeponačelimapravde ".

-Nikoljdanskimreformamausvojen je "paketzakona": 1. Zakon o knjaževskojvladiidržavnomsavjetu, 2.Zakon o činovnicimagrađanskogreda, 3. Zakon osudskojvlasti, 4.Zakon o ustrojstvusudova u knjaževini, 5.Zakon o građanskojsudskojnadležnosti, 6. Zakon o krivičnojsudskojnadležnosti.

-Prvi put je reformadržavneupravevršenadonošenjemvećegbrojazakonskihtekstovakojisu, svaki u svojojoblasti, definisalipravneosnoveporetka. KompetencijeizvršnevlastiregulisanesuZakonom o knjaževskojvladi a Zakon o činovnicimagrađanskogreda, je imaozaciljdaobezbijedizakonitovršenjedužnostionihljudi "kojisastavljajuknjaževskuvladu".Ostala tri zakonskatekstabilasuposvećenasudskojvlasti, tj. ustrojstvusudovaisudskojnadležnosti u oblastigrađanskogikrivičnogprava.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


17.Zakon o knjaževskojvladiiDržavnomsavjetu

-To je prvi je zakonskitekst u kome je posebnopomenutainormativnouređenainstitucijavladekaoorganaizvršnevlasti.

- Idaljesu ostavljene velikekompetencijeknjazu, što je sadržajpromjenačiniosimboličnim.

-Državnauprava je ovimzakonombilapodijeljenananekolikoministarstava. Knjaževskuvladu je tako, premačl. 3 Zakona, činilo:

a) Ministarstvounutrašnjihdjela; b) Ministarstvoinostranihdjela;

v) Ministarstvopravde; g) Ministarstvofinansija;

d) Ministarstvovojno; đ) Ministarstvoprosvjeteicrkvenihdjela.

-Ministre je postavljaoimijenjaoknjaz, nijebiloprvogministra, odnosnopredsjednikavlade. Vladanijebilaposebnotijelo većzbirministarstava.

-Ministrisuzajednosa “CrnogorskimKnjazom, Prestolonaslednikom,

Mitropolitomcrnogorskim, PredsjednikomGlavnedržavnekontroleonimakojimaKnjazGospodarpodaritituludržavnogsavjetnika” činiliDržavni savjet.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


18.ZnačajNikoljdanskihreformizaspoljnjeposlove.

-Nikoljdanskimreformamaiz 1902. nijeizvršenasuštinski nova organizacijavlasti, već je normativnopotvrđenavećpostojećapraksa.

-KompetencijeMinistarstvainostranihdjelasuprvi put preciznijeregulisanealinjegovaranijapozicija, kako u odnosupremaknjazuiDržavnomsavjetutakoipremaostalimministarstvima, nijebitnijeizmijenjena.

-Što se tičesadržajanjegovograda, njegovipolitičkiiadministrativniposlovisurazdvojeni

-TaksativnonabrajanjepojedinihfunkcijaMinistarstva u čl. 16 je sveštoZakon u pogledubavljenjaovogdržavnogorganaspoljnompolitikompredviđao.

INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

19.ZnačajdonošenjaUstavazaunaprijeđivnjeradaorganazaspoljnjepredstavljanjedržave.

- Jasnijenaznake u definisanjuodnosaizmeđuMinistarstvainostranihdjelaiknjaza u oblastiposlova s inostranstvomostvarenesudonošenjemUstavazaknjaževinuCrnuGoru 1905.

-Njimesuprviput,regulisanenadležnostiknjaza. Osim toga, Ustav je i u normativnomsmislu, kaoizbogčinjeniceda je njimeustanovljenparlament, predstavljaoiskorak ka definisanjuzakonodavnevlasti.

- Ustav je proširioikrugsubjekataovlašćenihzavođenjespoljnihposlovadavanjemNarodnojskupštiniizvjesnihprava u spoljnojpolitici.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

20. Ustavnanadležnostknjaza u spoljnojpolitici

-Članom 7 Ustavadefinisana je nadležnostknjazakaošefadržave.Propisano je da on zastupazemlju u odnosiamsastranimdržavamaoglašava rat izaključujeugovore o miruisavezuisaopštavaihNarodnojSkupštini, kadinteresiisigurnostzemlje to dopuštajuju.

-Zatrgovinskeugovore, i one, čijeizvršenjeiziskujeplaćanjeizdržavnekaseiliizmjenuzakonailikojima se ograničavajujavnailiprivatnapravacrnogorskijehdržavljana”, potrebno je biloodobrenjeNarodneskupštine.

-Ratifikacijaugovoravršila se u formizakonaknjaz je potvrđivaoiproglašavaozakoneinijedanzakon, kojeskupštinadonosi, nijemogaovažitidokgaknjaz ne potvrdiiproglasi.

- Odostalihnormi o nadležnostknjaza, značaj su imaleodredbekojimasupredviđenaknjaževaovlašćenja u pogledupostavljanjadržavnihčinovnika: odimenovanjaministrainostranihdjela do diplomatsko-konzularnihzastupnika.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

21. Ustavnenadležnostiskupštine u spoljnojpolitici;

-UstavnanadležnostiNarodneskupštinebila je vezanazamogućnostkontrolesprovođenjaspoljnepolitike. Izvjesnaprava u tom smislu data sujojkrozratifikaciuodređenih međunarodnihugovora.

- BezpristankaNarodneskupštinedržava se nijemoglazadužiti u inostranstvu.

- Time je datamogućnostparlamentarnomtijeludržavedademokratskomkontrolompratirad u oblastiekonomsko-finansijskihodnosazemlje.

- Uslučajuda se zemljanađe u vanrednimprilikamaida se Narodnaskupština ne možesazvati u vanrednozasijedanje, knjaz je mogaonapredlogMinistarskogsavjeta, a podogovorusaDržavnimsavjetom, riješitida se učinizajamkojinijesmiobitivećiod 200.000 kruna. iliučinitiizdatakizdržavnekaseod 50.000 kruna.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

22.UstavnepozicijeMinistarskogsavjeta

-Iako je prvi put je preciznijeregulisanradvladeinjegovihresornihslužbi, Ministarstvainostranihdjela,Ustav u ovojoblasti ne donosiništa novo.

-PosebnoiznenađuječinjenicadazaMinistarskisavjet, nijednomodredbomnijepropisananadležnost u oblastispoljnihodnosa.

-U svimparlamentarnimsistemima, uključujućiiustavnemonarhije s narodnimpredstavništvom, kakva je poUstavuiz 1905. bilaCrna Gora, vladikaonajvišemizvršnom, kolegijalnomtijelupripadajuznačajnekompetencije u zastupanjudržave, uzmogućnostdasvojimizjavamaisvojimdjelovanjemobavezujezemljunameđunarodnomplanu. U UstavuCrne Gore u poglavlju o Ministarskomsavjetu o tome ništanijerečeno.

-Ministarskisavjet je neposredno bio potčinjenknjazu, a ne parlamentu, pa se kaojedinamogućnostkojomsu se u ovojoblastimogledatiizvjesnekompetencijevladi,predviđalaodsutnostknjazailispriječenostnasljednikaprijestola u obavljanjunjegovihposlova


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

23. UstavnapozicijaDržavnogsavjeta

- KonstituisanjemParlamentaizmijenjena je pozicijaDržavnog savjeta koji jesadasačinjavalosvegašestčlanovakoje je natudužnostpostavljaoknjaz. On jebiraoipredsjednikaDržavnogsavjeta.

-GlavnefunkcijeSavjeta, shodnonovomustavnomkonceptu, bile susavjetodavnogipravosudnogkaraktera.

-Državnisavjet je premačl. 20. Ustava bio dužandadâsvojemišljenje o zakonskimpredlozimakojevladapodnosiNarodnojskupštini, kaoi o svimdrugimpredmetimapopredloguvlade.

-Uoblastispoljnihposlovadržave, nadležnostDržavnogsavjetabila je ograničenasamonadvaslučaja:daodobravastupanje u crnogorskodržavljanstvoidaodobravazaduživanjedržave, kaoivanrednekredite uslučajevimapredviđenimčl. 93 Ustava. kaoi u proceduriratifikacijemeđunarodnihugovorakoja je bila u nadležnostiNarodneskupštine.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

24. Organizacijadržavneslužbe u periodukraljevstva

-Zakonom o kraljevskojvladii o uređenjudržavnihnadleštavaod 27. maja 1914, napravljenisupomaci ka potpunijemdefinisanjuposlovainadležnostipojedinihdržavnihorgana.

-Dok je poZakonu o knjaževskojvladiiz 1903. godinedržavnaupravabilapodijeljenanašestministarstava, Zakon o kraljevskojvladiiz 1914. uvodiisedmoministarstvo - Ministarstvonarodneprivredeigrađevina.

-Ministre je ipoovomZakonu (čl. 4) postavljaoirazrješavaošefdržave, tj. sadakralj (a ne knjaz). Jedanodimenovanihministara, kogakraljodredi, bio je predsjednikMinistarskogsavjeta.

- Osim sazivanjasjednicesavjetairukovođenjanjim, ukoliko to ne činisamkralj, od funkcijapredsjednikaministarskogsavjetaZakon je jošpredviđaopotpisivanjeakatakojaodkraljaproističu a ne spadaju u nadležnostnijednogodministara


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

25.Nadležnostministarskogsavjeta u oblastispoljnihposlova.

-Ministarskisavjet bio je ovlašćenda “razmatraidonosirješenje o poslovimaizdjelokrugasvihministarstavakojepotrebujuzajedničkorješenje”.Zakonomsuprvi put u djelokrugMinistarskogsavjeta,stavljeniispoljniposlovi.

-Ministarskisavjetimaopravodavanjapredlogazazaključivanjeugovora: sudskih, trgovinskih, carinskih, plovidbenih, konzularnih, poštansko-telegrafskihitd. sastranimdržavama, kaoipravodavanjapredloga o zaključivanjuzajmovaikonverzijidržavnihdugova.

-Zakonom, kada je u vezi sa vladom, napravljen je izvjestannapredak, ali ne naročitoveliki.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

26.Ministarstvoinostranihdjela je u novojorganizacionojšemi,

-Ministarstvo je imalojednoodjeljenje s dvaodsjeka: upravnimipolitičkim (čl. 40). Nadležnostjednogidrugogposebno je definisana.

-U djelokrugUpravnogodsjeka(čl. 1) spadalisuposlovi: “1) zvaničneprepiskenepolitičkeprirodesastranimposlanstvimanaCetinju, crnogorskimzastupništvimanastraniisvimzemaljskimvlastima; 2) prevođenjeiovjeravanjezvaničnihiprivatnihdokumenata; 3) crnogorskokonsulskotijelonastrani,

-U djelokrugPolitičkogodsjekapremaZakonuspadalisu: 1) ličnaprepiskaministrova; 2) povjerljiviposlovi; 3) čuvanjeiprevođenješifara; 4) uputstvaidiplomatskaprepiska; 5) pregovori, konvencije, deklaracijeidrugapolitičkaakta;

-Obimposlovastavljen u nadležnostjednomidrugomodsjekuznatno je nadilaziobrojposlovapolitičkeiadministrativneprirodekoje je predviđaoZakon o knjaževskojvlastiiz 1903. tj, bionanivoustandardaevropskh zakonodavnimsistemima s krajaprošlogipočetkaovogvijeka


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

27. DiplomatskazastupništvanastranipremaZakonu o kraljevskojvladi

-Rangadiplomatskihzastupnika, utvršen jena:

a) izvanredneposlanikeiopunomoćeneministre,

b) ministrerezidente,

c) otpravnikeposlovai

d) konsuleivicekonsule.

-Zakonnijepredviđaokategorijuambasadora, jersudiplomatskepredstavnike toga rangamogliimatisamodiplomatskipredstavnicivelikihsila.

-Razvrstavanjekonzularnihpredstavnika (konzulaivicekonzula) u kategorijudiplomatskihzastupnikapredstavljaodstupanjeoduobičajeneprakse. PomenutarješenjaZakona o Kraljevskojvladi u suprotnostisu ne samo sarazličitomprirodomdiplomatskihikonzularnihfunkcijavećisaopšteprihvaćenimstandardimameđunarodnogprava.


INSTITUCIONALNA RAZVIJENOSTUNUTRAŠNJIH ORGANA ZAMEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE POSLIJE STICANJA NEZAVISNOSTI

28.Pozicijavladeiorganadržavneupravenakonkapitulacijecrnogorskevojske

-U januaru 1916, kadasukraljivladanapustilicrnogorskuteritoriju, nijeprestalanjenadržavnost, alisukraljivladadobiliizbjeglički status. Odunutrašnjihorganazaodržavanjeodnosasainostranstvomonisu, uslovnogovoreći, postalispoljni u odnosunasvojudržavnuteritoriju:

-Prethodnoizlaganje o unutrašnjimorganimazameđunarodnopredstavljanjeCrne Gore uglavnom se zadržavalonaanalizizakonskihtekstovakojima je regulisananjihovapravnapozicija.

-Osimidentifikacije primarnihodlučilacaikreatoraspoljnepolitikezemlje, ovim putem stiče se predstav o razvijenosticjelokupnedržavneorganizacije, karakteruvlastikoja se krozuspostavljeniinstitucionalnimehanizamostvarivala, a time i o osnovnimvrijednosnimodrednicamadiplomatskeslužbe.

- Na kraju je očigledno da je glavniunutrašnjiodlučilac, aliirealizatorspoljnepolitikedržave u periodu 1878-1918, bioknjaz, odnosnokralj Nikola Petrović. S obziromnaoskudnostinerazvijenoststalnihdiplomatskihpredstavništava u inostranstvu, on je bio iglavni “diplomata” Crne Gore.