javni red n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Javni red

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Javni red - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Javni red. (ordre public, public policy, öffentliche Ordnung, Vorbehaltsklausel, publi č nij porjadok ). Zakaj javni red?. različnost pravnih sistemov… meja tolerance, ko se tuj pravni sistem lahko “uporabi” v Sloveniji v nemškem pravnem žargonu: Schmergrenze. Primer (1.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Javni red' - natane


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
javni red

Javni red

(ordre public, public policy, öffentliche Ordnung, Vorbehaltsklausel, publičnij porjadok)

zakaj javni red
Zakaj javni red?
 • različnost pravnih sistemov… meja tolerance, ko se tuj pravni sistem lahko “uporabi” v Sloveniji
 • v nemškem pravnem žargonu: Schmergrenze
primer 1
Primer (1.)

Zapustnik je državljan države X. Ni zapustil oporoke, zato se deduje na podlagi zakona. Dediči so preživela soproga in dva sinova od katerih je eden rojen izven zakonske zveze. Slovensko sodišče presoja primer, ker nepremičnina, ki je predmet dedovanja, leži v Sloveniji. Merodajno pravo je pravo državljanstva zapustnika. To pravo določa:

 • da preživeli zakonec dobi 2/3 dediščine, ostalo pa drugi dediči določenega dednega reda;
 • da otroci rojeni izven zakonske zveze ne dedujejo.
javni red ustanova javnega reda
Javni red : ustanova javnega reda
 • gre za pravno-terminološko-teoretično vprašanje
   • javni red: določbe, domačega prava, ki se morajo v vsakem primeru zaščititi
   • ustanova javnega reda: institut MZP, ki omogoča sodniku, da ne uporabi tujega prava ali da ne prizna tuje sodne odločbe
zna ilnosti javnega reda
Značilnosti javnega reda
 • velika abstraktnost norme
 • velika nejasnost norme
 • kaj je njegova vsebina?
    • Gre za težavo ugotavljanja vsebine ali kroga določb, ki jih lahko uvrstimo v javni red
    • Dva osnovna pristopa:
     • splošna norma (opšta klavzula, Generalklausel, general principle)
     • enumeracija določb, ki jih javni red zajema
katera na ela
Katera načela?
 • …to so ona načela na kojima počiva pravni i društveni sistem neke države. Njih ona želi provesti u život pa makar morala zbog toga donekle i žrtvovati interese međunarodnog pravnog prometa… iz ovoga sledi, da se mnoga pravna načela i pravila ne mogu ubrojiti u javni poredak makar im inače država pridaje veliku važnost. Pogotovo se javni poredak ne smije izednjačavati s prisilnim pravnim pravilima (ius cogens)….
primerjalni primeri
Primerjalni primeri:
 • Nemčija:

Artikel 6. Öffentliche Ordnung (ordre public).

Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnisführt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist.

od kod razlika med mednarodnim in doma im jr
Od kod razlika med mednarodnim in domačim JR?
 • izhaja iz razlike med ius cogens in javnim redom…
  • javni red so tista prisilna pravna pravila, brez spoštovanja katerih bi bila prizadeta integriteta domačega pravnega reda – v tem primeru se govori o mednarodnem javnem redu (t.i. order public international)
kaj se upo teva pri presoji instituta javnega reda
Kaj se upošteva pri presoji instituta javnega reda?
 • stopnja “nasprotnosti oz. inkoherentnosti” javnemu redu
kako se presoja u inek njegove uporabe
Kako se presoja “učinek njegove uporabe”?
 • institut javnega reda se uporabi samo, če učinek tuje norme nasprotuje …uporaba tujega prava ne pomeni sprejemanje tujega prava, ampak njegovega učinka!
 • Npr. nekatera prava v ZDA določajo: Zakonca predstavljata eno osebnost in ne moreta medsebojno zahtevati (tožiti) odškodnine za primer poškodbe v prometni nesreči?

Ali je

   • takšna norma nasprotna slovenskemu javnemu redu in
   • ali je nasproten učinek takšne norme …?
pri priznanju
Pri priznanju…
 • ali nasprotujemo tujemu pravnemu redu, sodni odločbi ali priznanju te sodne odločbe?
procesni in materialni javni red
Procesni in materialni javni red
 • procesni javni red…
 • materialni javni red …
vloga sodi
Vloga sodišč!
 • diskrecija pri aplikaciji
 • upoštevati kontinuiranost pravil
 • uporaba naj bo selektivna in previdna – s pomočjo JR se primer ne sme reševati!
vloga posameznika
Vloga posameznika!
 • običajno le nasprotnega udeleženca…
dobre in slabe strani jr
Dobre in slabe strani JR
 • splošnost pravila
 • nejasnost pravila
 • kreacija sodišč
 • časovna relativnost
 • povzročanje večjega mednarodnega sodelovanja – liberalnejši predpisi o priznanju tujih sodnih odločb
 • ovira v postopku priznanja
ureditev v zmzpp
Ureditev v ZMZPP

5. člen

Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona se ne uporabi, če bi bil učinek njegove uporabe v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

100. člen

Tuja sodna odločba se ne prizna, če bi bil učinek njenega priznanja v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

106. člen

(1) Priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe se zavrne, če sodišče ugotovi:…

2) da bi bil učinek priznanja ali izvršitve odločbe v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije;

pojasnimo ali so resni ne naslednje trditve in zakaj
Pojasnimo ali so resnične naslednje trditve in zakaj…

Če ne smemo uporabiti prava, katerega učinek bi bil v nasprotju z javnim redom – uporabimo lex fori... Poleg tega, ne smemo uporabiti le posamezne določbe, katere učinek nasprotuje javnemu redu, ampak kar vsega pravnega reda ...

slide21
Če sodišče uporablja pri odločanju lex fori, ne pazi na javni red.
 • S tem, ko sodišče odloči o določenem vprašanju, da je nasprotno javnemu redu, je stranka, ki je v sporu zmagala, rešena vseh negotovosti!
 • Inštitut javnega reda mora biti v pomoč sodišču, da reši primer!
slide22
 • Kaj je javni red moramo razlagati s pomočjo pravnih pravil!
 • Ko se priznava tuja sodna ali arbitražna odločba ni potrebno upoštevati pridržka javnega reda, če je bilo za presojo spora merodajno slovensko pravo!
 • Javni red je potrebno široko tolmačiti!
slide23
 • Ustava RS je v pomoč pri določanju pojma javnega reda!
slide24
 • Če nasprotuje javnemu redu določba mednarodne konvencije (s substančnimi pravili), ki sta jo stranke izbrale za merodajno, se le ta ne sme uporabiti!
 • Določbe, ki so ius cogens, a niso javni red: zastaranje, obvestilo o odstopu od pogodbe, pactum de quota litis, prepoved oderuških obresti, dogovor o izključitvi pogodbene odgovornosti, odpoved čezmernemu prikrajšanju,…