slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAVNI POZIV PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAVNI POZIV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

JAVNI POZIV - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

JAVNI POZIV za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi” razvojne prioritete”Razvoj regij” operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. KOHEZIJSKA POLITIKA V SLOVENIJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JAVNI POZIV' - tausiq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JAVNI POZIV

za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi” razvojne prioritete”Razvoj regij” operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014

Breda Štern

kohezijska politika v sloveniji
KOHEZIJSKA POLITIKA V SLOVENIJI

V obdobju 2007-2013 na voljo 4,2 mia €

Trije operativni programi (OP):

 • OP razvoja človeških virov (evropski socialni sklad) –

765 mio €

2. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (evropski sklad za regionalni razvoj) - 1,710 mia €

3. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (kohezijski sklad) – 1,635 mia €

4. Evropsko teritorialno sodelovanje (OP RR) – 104 mio €

Breda Štern

regionalni razvojni programi indikativna razporeditev sredstev esrr med regije
Regionalni razvojni programi Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije

Breda Štern

slide6

Operativni program v PU4.1. »RRP« omejuje porabo sredstev po sklopih, v katerih sta združena po dva namena, in sicer:

Sklop 1 (prometna in ekonomska infrastruktura) od 35-45%,

Sklop 2 (Okoljska in turistična infrastruktura) od 35-45%

Sklop 3 (Socialna infrastruktura in urbana območja) do 25%.

Poraba po dosedanjih kavnih razpisih in javnem pozivu je bila na ravni Slovenije usmerjena največ v Sklop 2 (56%)

Breda Štern

6 javni poziv za razvoj regij
6. JAVNI POZIV ZA RAZVOJ REGIJ

Objava: 11.5.2012

Posredniško telo:

Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa za izvajanje razvojne 4. prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja, Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT).

Breda Štern

predmet javnega poziva

PREDMET JAVNEGA POZIVA

izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji.

Breda Štern

vi ina razpolo ljivih sredstev

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

144.872.398,40 EUR

Sofinanciranje: največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

javni viri: najmanj 15 % (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«)

prihodki v ekonomski dobi investicije znižujejo sofinanciranje oz. največ do višine pripadajočega zneska pri izračunu finančne vrzeli

Breda Štern

upravi enci
Upravičenci
 • samoupravne lokalne skupnosti – občine
 • sveti regij imajo možnost kot upravičence določiti regionalne razvojne agencije (ustanovljene s strani ene ali več občin), javne zavode, javne službe ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti
 • investitor je lahko le upravičenec po tem JP
 • upravičenec je vlagatelj po tem JP
 • kadar se operacija izvaja na območju več občin oz. je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo ti določiti nosilnega upravičenca operacije, ki je vlagatelj na tem JP ter podpisnik pogodbe o financiranju.

Breda Štern

slide13

vse postopke v zvezi z operacijo izvaja nosilni upravičenec operacije in je zanje v celoti odgovoren

 • dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev oz. upravičencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije in je podpisan s strani vseh upravičencev operacije
 • prav tako mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne občine za celotno operacijo, ki mora biti enak v nazivu, znesku in virih.

Breda Štern

upravi ene vrste operacij
Upravičene vrste operacij
 • investicijske (investicije v infrastrukturo, ki je po zaključku v javni lasti ali v lasti občin; skupna vrednost z DDV najmanj 600.000,00 EUR)
 • neinvesticijske (brez investicijskih stroškov, skupna vrednost z DDV najmanj 150.000,00 EUR)
 • kombinirane (max. 30% investicijskih stroškov, skupna vrednost z DDV najmanj 150.000,00 EUR.

Breda Štern

na in izvajanja operacij
Način izvajanja operacij
 • Operacije regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravičenec, ki je hkrati nosilec izvajanja operacije.
 • Intra-regijske oziroma operacije regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične regije.
 • Inter-regijske ali medregionalne operacije, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni različnih statističnih regij.

Breda Štern

upravi eni nameni
Upravičeni nameni
 • ekonomska in izobraževalnainfrastruktura,
 • okoljskainfrastruktura,
 • razvojurbanihnaselij,
 • javnainfrastruktura v območjih s posebnimivarstvenimirežimi in v turističnihobmočjih,
 • socialnainfrastruktura.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili

Organa upravljanja v Republiki Sloveniji.

Breda Štern

slide17

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.a)

 • Povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev pogojev za t.i. “brownfield” investicije na degradiranih območjih: komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in komunalno urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con regionalnega pomen
 • Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je splošno inkubiranje v regiji ter razvojnih centrov regionalnega pomena:

Breda Štern

slide18

...infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja ne sme biti manjša od 200 m².

 • Drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja novi delovnih mest na regionalni ravni (npr. vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oz. t.i. Subjektov podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni.

Breda Štern

slide19

Izobraževalna infrastruktura

 • Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij:
 • Infrastruktura (nakup zgradb, vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo , adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja

Breda Štern

slide20

Drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom.

Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne

infrastrukture na smejo vsebovati elementov državnih pomoči.

Breda Štern

slide21

Okoljska infrastruktura (2.a)

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

A. Celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo pod 2.000 PE

Upravičeni nameni so:

1. Izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v obratovanju.

2. Izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo.

3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo.

B. Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE

Breda Štern

slide22

Oskrba s pitno vodo

 • Izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča, vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura, povezana z izgradnjo vodooskrbnega omrežja);
 • razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
 • obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
 • izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 50.000 prebivalcev.

Breda Štern

slide23

Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b)

 • Urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami ipd. ;
 • lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);
 • obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Breda Štern

slide24

gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je vsaj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest;

 • izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v vrednosti investicije največ 4 mio EUR.

Nameni, kinisoupravičeni do sofinanciranja:

 • Izgradnja in opremašportnihobjektov in objektovšportneinfrastrukture,
 • Izgradnja in opremaprometneinfrastrukturezapotrebemotoriziranegaprometa (investicije v cestnoprometnoinfrastrukturo).

Breda Štern

slide25

Razvoj urbanih naselij (3.a)

A. Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah

 • Upravičeni nameni:
  • izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov;
  • izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) v mestnih naseljih.

Breda Štern

slide26

B. Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa:

 • zagotavljanje čistih transportnih sistemov
 • načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja – operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju;
 • Načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi transportnimi sredstvi ter spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil);
 • uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov

Breda Štern

slide27

C. Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij

Upravičeni nameni:

 • Povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij
 • Povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oz. opuščenega območja, zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).

Breda Štern

slide28

Socialna infrastruktura (3.b.)

Upravičeni nameni:

 • Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene domovom za ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
  • investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti.
 • Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
  • investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti.

Breda Štern

slide29

Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem.

 • Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
  • investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti.
 • Adaptacija in/ali rekonstrukcija že obstoječih domov za ostarele ni upravičena do sofinanciranja po tem javnem pozivu.

Breda Štern

upravi eni stro ki
Upravičeni stroški
 • Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) in dokumentacijo javnega poziva.
 • Stroški, ki v vlogi niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.

Breda Štern

slide31

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
 • so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo
 • dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Breda Štern

neupravi eni stro ki
Neupravičeni stroški
 • obresti na dolgove;
 • nakup zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevne operacije,
 • nakup zgradbe/objekta, ki presega vrednost cenitvenega poročila,
 • davek na dodano vrednost,
 • davek na promet nepremičnin,
 • stroški priprave in izdelave DIIP,
 • drugi stroški, ki niso upravičeni po tem javnem pozivu.

Breda Štern

obdobje upravi enosti stro kov
Obdobje upravičenosti stroškov
 • Stroški so upravičeni od datuma objave javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2012 – 2014 (7.10.2011) . V primeru, ko je bil DIIP potrjen po objavi javnega povabila, so stroški upravičeni od datuma potrditve DIIP.
 • Operacije, ki so se začele pred 1.1.2007, niso upravičene do sofinanciranja.

Breda Štern

obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev
 • Vse aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 30.9.2014.
 • Rok za predložitev zadnjega zahtevka 30.9.2014.
 • Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov/izdatkov in hkrati rok zaključka operacije je 31.12.2014.

Breda Štern

obvezne sestavine vloge
Obvezne sestavine vloge
 • obrazec 1: Podatki o vlagatelju,
 • obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva,
 • obrazec 3: Podatki o operaciji,
 • obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov,
 • obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
 • obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli (v Excelu),
 • obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR,
 • obrazec 8: Oprema ovojnice za prijavo,
 • obrazec 10 Izjava glede gradbenega dovoljenja,
 • obrazec 11: Izjava glede resničnosti podatkov,
 • Priloga_1 in priloga_2 obrazca 3

Breda Štern

ostali roki
Ostali roki
 • Rezultati operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije.
 • Sredstva se dodeljujejo za leti 2013 in 2014.
 • Roki za oddajo zahtevkov za črpanje sredstev:
 • 30.9.2013 za črpanje v letu 2013
 • 30.9.2014 za črpanje v letu 2014

Breda Štern

pogoji za kandidaturo na javni razpis
Pogoji za kandidaturo na javni razpis
 • Upravičeni vlagatelj.
 • Upravičen namen.
 • Operacija uvrščena v IN RRP po postopku, ki ga določa Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud.
 • Izkazovanje regionalnega pomena, vpliv na ustvarjanje delovnih mest, izpolnjevanje kriterijev.
 • Operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z JP. V primeru operacij investicijskega značaja mora biti izgrajena ali obnovljena infrastruktura po zaključku operacije polno funkcionalna (delujoča).

Breda Štern

slide38

Pri operacijah investicijskega značaja so upravičene le investicije v infrastrukturo, katera mora biti ob zaključku operacije v javni lasti oz. lasti občin.

 • V skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES v petih letih od zaključka operacije ne sme priti do bistvenih sprememb operacije:
  • ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in
  • je posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture.
 • Operacije, ki so se pričele pred 1.1.2007 ali pa bi bile že zaključene vse aktivnosti na operaciji do dne sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene do sofinanciranja.

Breda Štern

slide39

Vrednost investicijskih operacij mora znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), vrednost neinvesticijskih ali kombiniranih pa najmanj 150.000 EUR (z DDV).

 • Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo.
 • Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15% vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oz. iz virov občin.
 • V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis "veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)", ki ga vlagatelj pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira.

Breda Štern

slide40

Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah.

 • Vloga mora biti predložena v skladu s pogoji JP.
 • Vlogi morajo biti priložene podpisane vse zahtevane izjave skladno z JP.

Breda Štern

popolna vloga
Popolna vloga
 • sestavljena iz spiska obveznih dokumentov (obrazci in priloge)
 • vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.
 • skenirana celotna vloga v e-obliki (DVD/CD)

Breda Štern

pregled vlog
Pregled vlog

- formalne ustreznosti (priložena vsa dokumentacija v skladu z zahtevami JP, poziv k dopolnitvi vloge v primeru manjkajoče dokumentacije

Predmet formalne dopolnitve ni:

 • manjkajoča investicijska dokumentacija
 • dokazilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenj

Breda Štern

slide43

pregled vsebinske ustreznosti

 • skladnost z IN

Predmet vsebinske uskladitve ne more biti:

 • namen operacije
 • uskladitve in dopolnitve investicijske dokumentacije, ki pomenijo novelacijo

Breda Štern

rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog

31.12.2012

Breda Štern

ve informacij
Več informacij
 • Javni poziv je objavljen na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
 • Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
 • Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane izključno v pisni obliki, na naslov gp.mgrt@gov.si.

Breda Štern