1 / 36

Hva vil vi oppnå: Øke bevisstheten rundt egen bruk av rusmidler.

Hva vil vi oppnå: Øke bevisstheten rundt egen bruk av rusmidler. Øke evnen til å vurdere egen bruk av rusmidler. Øke evnen til å snakke med barna og de unge om rusmiddelbruk i ulike situasjoner. Lysark 1 - kveld 1. Metode:. Programmet går over 3 kvelder ( à ca. 2 timer ).

nariko
Download Presentation

Hva vil vi oppnå: Øke bevisstheten rundt egen bruk av rusmidler.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hva vil vi oppnå: • Øke bevisstheten rundt egen bruk av rusmidler. • Øke evnen til å vurdere egen bruk av rusmidler. • Øke evnen til å snakke med barna og de unge • om rusmiddelbruk i ulike situasjoner. Lysark 1 - kveld 1

 2. Metode: • Programmet går over 3 kvelder ( à ca. 2 timer ). • Hovedmetoden er gruppearbeid, kombinert med plenumssamtaler. • Første kveld: å beskrive situasjoner der voksne bruker alkohol, • der barn og ungdom er til stede. • Andre kveld: å vurdere, kommentere og reflektere rundt de konkrete situasjonene. • Tredje kveld: å snakke om konsekvenser - for foreldrenes rusmiddelbruk og for kommunikasjonen mellom foreldre og barn/ungdommer. Lysark 2 - kveld 1 kveld 1. 2

 3. Når vi snakker omrusmiddelbruk, mener vi i denne sammenheng alkoholbruk. Vi kan også snakke om andre typer rusmidler. Lysark 3 - kveld 1 kveld 1. 3

 4. Utgangspunkt: • Vi forstår rusmiddelbruk som en del av kulturen vår, og retter • oppmerksomheten mot alle rusmiddelbrukere, dvs flertallet av • befolkningen. • Vi ønsker en reell dialog omkring rusmiddelbruk. Det krever at • vi tar på alvor folks opplevelse av at rusmidler også har • positive, konstruktive sider. • Foreldres rusmiddelbruk danner mønster for barnas • rusmiddelvaner. • Foreldres evne til å formidle holdninger til rusmiddelbruk er • enda viktigere. Lysark 4 - kveld 1 kveld 1. 4

 5. Hvorfor fokus på FORELDRES rusmiddelbruk? • Siden de fleste foreldre selv bruker alkohol, opplever mange at det er en konflikt mellom det de formaner barna sine om, og det de selv gjør. Dette kan føre til at alkoholbruk blir et tabu- tema hjemme. • Vi gir ikke foreldre mer kunnskap om ulike rusmidler. • Vi tror foreldre trenger evne og mot til snakke om rusmiddelbruk, - både egen bruk og den bruken barna etterhvert vil få. Lysark 5 - kveld 1 kveld 1. 5 kveld 1. 5

 6. Hvordan kan foreldre drive forebyggende arbeid? Foreldre som er bevisst på sin egen rusmiddel-bruk, kan lettere hjelpe barna til et bevisst forhold til rusmidler. Lysark 6 - kveld 1 kveld 1. 6 kveld 1. 6

 7. Forbudt! Situasjoner der barn og foreldre er sammen, skal være rusmiddelfrie! Lysark 7 - kveld 1 kveld 1. 7 kveld 1. 7

 8. Vent! Er det situasjoner der det er greit å bruke rusmidler selv om det er barn til stede? Lysark 8 - kveld 1 kveld 1. 8 kveld 1. 8

 9. Er det greit å bruke rusmidler på: Nyttårsaften Lysark 9 - kveld 1 kveld 1. 9 kveld 1. 9

 10. Er det greit å bruke rusmidler i: Konfirmasjon Lysark 10 - kveld 1 kveld 1. 10 kveld 1. 10

 11. Er det greit å bruke rusmidler på: Ferietur Lysark 11 - kveld 1 kveld 1. 11 kveld 1. 11

 12. Er det greit å bruke rusmidler på: Lørdagskveld Lysark 12 - kveld 1 kveld 1. 12 kveld 1. 12

 13. OK Uklart Hvor går grensene? Forbudt Lysark 13 - kveld 1 kveld 1. 13 kveld 1. 13

 14. Det finnes ingen FASIT på våre • spørsmål noen av kveldene. Lysark 14 - kveld 1 kveld 1. 14 kveld 1. 14

 15. Er alkohol et tema hjemme? I tilfelle- når og hvordan? Lysark 15 - kveld 1 kveld 1. 15 kveld 1. 15

 16. Situasjonskartlegging: • Tenk situasjoner fra dagliglivet • hverdager • helger • Fra spesielle hendelser • høytider • ferier Lysark 16 - kveld 1 kveld 1. 16 kveld 1. 16

 17. Situasjon: Fredagskveld HVOR OG NÅR FOREGÅR DETTE ? Sted: Hjemme Tidsrom: mellom 18 og 01 HVEM DELTAR ? (Ta med både barn og voksne): (Kollegaer, venner av familien, naboer, slektninger, foreldre til dine barns venner, venner av dine barn, eller andre ) 1)    mor og to barn (gutt på 9 og jente på 14 år ) 2)    mor og far og tre barn (jenter på 4 og 6 år og gutt på 16 år) TYPISK HENDELSES FORLØP: 1.  Lager mat i 19 tiden i fellesskap. Barna drikker et glass brus og mor et glass vin mens dette foregår. Spiser foran TV. Ungene spiser godter og frukt utover kvelden. Mor spiser frukt og drikker i alt 1 flaske vin. 2. Mor og far har små barn og spiser derfor i 18-19 tiden. Alle drikker brus til maten. Når de små er i seng i 21 tiden, drikker mor og far 1 flaske vin på deling, av og til en konjakk også. Hvis 16 åringen er ute, drikker de ikke før han kommer hjem. De kveldene blir det mindre drikking, men kanskje senere kvelder. I seng ofte ikke før 02. Lysark 17a - kveld 1 kveld 1. 17 kveld 1. 17a

 18. HENDELSESFORLØP SETT MED BARNAS ØYNE (kommentarer fra barna i situasjonen, hvordan opplever de situasjonen): Når bordet dekkes kan barna spørre: ”Skal dere ha vinglass?” De små har spurt: ”Drikker du vin? Kan du bli full?” Vi tror ungene opplever en koselig atmosfære, med ro og samvær i familien. De opplever at vi voksne er i godt humør. Det at vi av og til henter 16 åringen i bil, gjør at vi kan bli irriterte fordi vi ikke kan drikke. Han har av og til spurt oss om det er derfor vi blir sure når han ber oss hente. Det er vanskelig å svare ham på det... ANTALL GANGER PR ÅR/MND/UKE: 1 gang i uka. HVORFOR BRUKES ALKOHOL I DENNE SITUASJONEN ? Det er blitt en vane, noe vi gleder oss til på fredagskvelden. Vi opplever at det skaper ”helgefølelse”, markerer skille mellom hverdag og helg. Vinen skaper stemning og avslappa atmosfære. Lysark 17b - kveld 1 kveld 1. 17b kveld 1. 17b

 19. HVORDAN OPPTRER DE FLESTE ? (stemning, væremåte, stil) Vi er avslappa og rolige. Vi blir kanskje litt blidere? HVA VILLE VÆRT UPASSENDE OPPTREDEN HVIS DET BARE VAR VOKSNE TIL STEDE? Den minste opplevelse av mangel på kontroll: få snøvlete uttale, velte glass, ukontrollert og høylydt latter. Ønsker ikke at barna skal merke og reagere på at vinen får oss til å oppføre oss annerledes enn det de er vant til. HVA VILLE VÆRT UPASSENDE OPPTREDEN NÅR DET ER BARN TIL STEDE ? Hvis den ene drakk mye mer enn den andre. Hvis en drakk slik at en var dårlig dagen etter. Hvis en kranglet og ble uvenner ANDRE KOMMENTARER: Etterhvert som barna blir eldre, lurer vi på hvordan de opplever at vi så å si alltid bruker alkohol i helgen når vi skal kose oss. Blir vi forbilder på måtehold, eller blir vi forbilder på at vi må ha alkohol for å kose oss? Lysark 17c - kveld 1 kveld 1. 17c kveld 1. 17c

 20. I kveld skal vi: • Snakke om ”grønn”, ”gul” og ”rød” sone. Med andre ord: - Når er alkoholbruk greit ? - Når er det ikke helt greit ? - Når er det ikke greit i det hele tatt? • Snakke om hvordan vi kan vurdere alkoholbruken i de ulike situasjonene. Vi skal gå inn på ulike hensyn å vurdere ut fra. • Vurdere kritisk de situasjonene vi beskrev sist. Vi skal vurdere situasjonene som ”røde”, ”gule” eller ”grønne”. Lysark 1 - kveld 2 kveld 2. 1 kveld 2. 1

 21. Uttalelser fra ungdom ”Fordi det er fint vær.” ”Fordi det er høytid.” ”For å få bedre humør, ha det kjekt, komme i stemning.” ”Fordi det er en god middag som en trenger noe ekstra til.” ”Skal feire på en eller annen måte.” ”Slappe av.” ”Fordi det er billig i utlandet.” ”Fordi de får på flyet.” ”De drikker for å kose seg sammen, snakke.” ”For å gire seg opp til ferien.” ”For å roe seg ned når de har flyskrekk.” Lysark 2a - kveld 2 kveld 2. 2a kveld 2. 2a

 22. Uttalelser fra ungdom forts. ”Når de gleder seg til ferien.” ”For å ha noe å gjøre.” ”Fordi det er bedre med alkohol enn med brus eller vann.” ”For å bli feriefull.” ”For å slappe litt av på restaurant.” ”Fordi de feirer en jobbavtale.” ”De pleier å ha alkohol når de går ut og spiser.” ”Det er normalt å drikke i forskjellige situasjoner, for eksempel på en grillfest” ”De kommer fortere i bedre humør.” Lysark 2b - kveld 2 kveld 2. 2b kveld 2. 2b

 23. Situasjon: Lysark 3a - kveld 2 kveld 2. 3a kveld 2. 3a

 24. Begrunnelse/forklaring: ………………………………………………………………...………..……………………………………………………….………………………………………………………………...………..……………………………………………………….………………..……………………………………………….………………………..……………………………………….………………………………..……………………………….. Lysark 3b - kveld 2 kveld 2. 3b kveld 2. 3b

 25. Situasjon: Fredagskveld (Mor med to barn) Lysark 4a - kveld 2 kveld 2. 4a kveld 2. 4a

 26. Begrunnelse/forklaring: I denne situasjonen opplever vi alkoholbrukens konsekvenser som relativt positive. Ungene våre kommer med få uttalelser i situasjonen som skulle tilsi at de er redde for endringene i humøret. Vi opplever det største problemet knyttet til foreldreansvaret. Vi tenker også litt på at vi nesten alltid bruker alkohol i denne situasjonen, så selv om hver enkelt gang oppleves grei, så er det noe med det vi viser barna... Lysark 4b - kveld 2 kveld 2. 4b kveld 2. 4b

 27. Når blir de voksnes alkoholforbruk upassende/dum /ekkel? • Generelt sett: All merkbar endring i atferd. • At de utsetter seg selv eller andre for risiko. • ”At de blir så opptatt av seg sjøl at de glømme ongane." • Tøffer seg, flørter, vitser, synger/ler høyt, blir barnslige. • Krangler, bråker, sovner, blir ”dritings”, griner osv. • ”At di lar hu på 5 smaga på akkevitten.” Lysark 5 - kveld 2 kveld 2. 5 kveld 2. 5

 28. Spørsmål til ettertanke • Er noen av vurderingshensynene spesielt viktige/aktuelle for deg/din familie? • Er det grunn til å endre rusmiddelvaner i deres familie? Lysark 6 - kveld 2

 29. I kveld skal vi snakke om konsekvenser av det vi har snakket om de andre kveldene: • Konsekvenser for ditt eget forhold til rusmidler sammen med barn. • Konsekvenser for kommunikasjonen med dine barn om rusmidler (bl.a. forholdet mellom regler og dialog) Lysark 1 - kveld 3 kveld 3. 1 kveld 3.1

 30. Hva mener ungdommer om voksnes alkoholvaner ? Jeg syns det passer godt at de drikker alkohol når de skal ha det gøy. Jeg syns det er OK at de drikker (begrenset mengde ) i helga og ved festlige anledninger. Men det er ikke OK midt i uka. Jeg syns det passer i fester og middager med familie og venner. Passer ikke til daglig, uten grunn. Jeg syns det er greit med mat og voksne fester, men ikke når det er barn til stede. Jeg synes det passer på fester når de er i godt humør. Men det passer ikke hvis de er deppa – da kan de gjøre mye dumt. Lysark 2 - kveld 3 kveld 3. 2 kveld 3.2

 31. Situasjoner hvor voksne ikke bør drikke (mange forslag, ikke enighet) • Når det er ulovlig • I julen • I barneselskap og med små barn til stede • I konfirmasjon • Danskebåten • På fly • Kjøring • Begravelser Lysark 3 - kveld 3 kveld 3. 3 kveld 3.3

 32. Gruppediskusjon: Er noen situasjoner ”røde” uansett? Lysark 4 - kveld 3 kveld 3. 4 kveld 3.4

 33. Råd fra ungdom til foreldre • Jeg syns de bør snakke mye om slike ting hjemme, slik at barna selv kan finne ut hva de mener om dette. • Jeg syns de bør se det som OK at ungdommene har et begrenset forbruk. Men foreldrene burde prøve å ha en viss kontroll på hva ungdommene får i seg. • Jeg syns de bør si at vi ikke bør drikke mye, og at vi bør vente med å drikke til vi er store nok og kan ta ansvaret selv. • Jeg syns det bør være greit at vi kan drikke etter at vi er konfirmert. • Jeg syns de bør passe mer på hva ungdommene gjør om kveldene (i helgene). De bør være strengere på når ungdommene skal komme hjem og hvor de går. Lysark 5 - kveld 3 kveld 3. 5 kveld 3.5

 34. Vurderingshensyn: • Ulykkesrisiko • Humør/sinnstilstand • Fellesskapsfølelse • Rykte • Fortrolighet • Innsats skole/fritid • Fysisk helse • Lovverk • Annet • Er noen situasjoner blitt alkoholavhengige? Lysark 6 - kveld 3 kveld 3. 6 kveld 3.6

 35. Hva synes foreldrene? Ungdommens første møte med alkohol. Lysark 7 - kveld 3 kveld 3. 7 kveld 3.9

 36. Hvordan tror du det er riktig å snakke med barn/ungdom om rusmiddelbruk? • Hvordan vil du forholde deg til regler i forhold til dialog? Går disse to tingene sammen? • Eksempel: • En ungdom vil kunne si: ”Bare fordi jeg er åpen og ærlig • om utprøving av alkohol, får jeg strengere regler enn de • som ikke snakker med foreldrene sine om dette.” • Vil bruk av vurderingshensyn hjelpe deg? Lysark 8 - kveld 3

More Related