Leselos koding metakognisjon
Download
1 / 42

Leselos Koding/metakognisjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Leselos Koding/metakognisjon. Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011. Mål. Få kjennskap til området koding/metakognisjon Knytte komponentene i området opp mot egen praksis. 6 områder. Målretting Førforståelse Koding Ordforråd Leseforståelse Metakognisjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leselos Koding/metakognisjon' - kylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leselos koding metakognisjon

LeselosKoding/metakognisjon

Forsterketgruppen i Bærum kommune

November 2011


Mål

 • Få kjennskap til området koding/metakognisjon

 • Knytte komponentene i området opp mot egen praksis


6 omr der
6 områder

Målretting

Førforståelse

Koding

Ordforråd

Leseforståelse

Metakognisjon


St ttende stillaser
Støttende stillaser

Alene

Sammen med andre

Med modelleringMeget god leseferdighet

Strategisk lesing

Automatisert lesing

Ortografisk lesing

Fonologisk lesing

Logografisk lesing

Forståelse

Avkoding

Språklig bevissthet

Ordforråd og begreper


Trygge kodingsferdigheter er en forutsetning for å kunne glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

Sviktende kodingsferdigheter – en stor snublestein


Kompetansem l etter 2 trinn
Kompetansemål etter 2. trinn: glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav, og trekke bokstavlyder sammen til ord

 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse


Kompetansem l etter 4 trinn
Kompetansemål etter 4. trinn glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst:

 • lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse


Kompetansem l etter 7 trinn
Kompetansemål etter 7. trinn: glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

 • lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og ulik kompleksitet

 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst


L replanens m l er gjennomg ende
Læreplanens mål er gjennomgående…. glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

Kravene til mestring – også innenfor området koding – øker etter hvert som tekstene blir lengre, får mer krevende ord og byr på større faglige utfordringer


Refleksjonsstopp
Refleksjonsstopp glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

Hvordan arbeider du med området koding i din egen praksis?

Hvorfor er sjekking av elevenes kodingsferdigheter på ordnivå aktuelt på alle trinn?


Veiledningen sier
Veiledningen sier… glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst

Norskfaget har –og skal fortsette med å ha – et spesielt ansvar for utviklingen av kodingsferdigheter

Lesing som grunnleggende ferdighet: Alle lærere som bruker tekst som støtte for undervisningen, har et medansvar


Har trygge kodingsferdigheter p bokstav bokstavsekvens og morfemniv
Har trygge kodingsferdigheter på bokstav-, bokstavsekvens- og morfemnivå

 • I skjemaet

 • I veiledningsheftet

 • Hva vil dette si?

 • Hvordan utvikle disse områdene?

 • Hvordan observere disse områdene?


Hva vil dette si
Hva vil dette si….. og morfemnivå

Språklyder: Noen språklyder skrives med flere bokstaver (diftonger og varianter av j-lyden) Samme bokstav representerer ulik språklyd (e og o)

Bokstavsekvensnivå: skj, kje

Morfemer: Språkets minste betydningsbærende

element


Grafemer
Grafemer og morfemnivå

En eller flere bokstaver som korresponderer med en språklyd

Forenklet:

Lyd = fonem

Bokstav = grafem


Effektivisering av kodingen
Effektivisering av kodingen og morfemnivå

 • Gruppering av bokstaver

 • Skal hjelpe til med en raskere avkoding

 • Stavelser (ba-do-re-ki-my)

 • Konsonantforbindelser (dr…, pl…., fj….


Morfem
Morfem og morfemnivå

 • Morfologi handler om hvordan ord dannes

 • ”Minste språklige enhet med innholdsmessig eller grammatisk funksjon”

 • Ord eller bokstaver som kan stå for seg selv og ha en betydning


M lrettet undervisning for utvikle kodingsferdighetene handler om
Målrettet undervisning for å utvikle kodingsferdighetene handler om:

 • Å arbeide systematisk

 • At må legges til rette for skriftspråklig lek og undring

 • At elevene må lære å utnytte hele eller deler av ordet til å søke etter mening

 • At oppgaver og treningsmateriell må i størst mulig grad bli satt inn i en ramme av funksjonalitet og språklig mening

 • At elevene må oppleve mestring

 • At elevene må se sammenheng mellom det de øver på og det de lærer

  koding


De to f rste skole rene
De to første skoleårene: handler om:

Dersom observasjoner og resultatene av de obligatoriske kartleggingsprøvene gir grunn til å tro at enkeltelever ikke har automatisert bokstavkunnskap etter 2. årstrinn, er det helt nødvendig å følge opp med videre kartlegging og systematiske støttetiltak

kodingHvordan ve trygge avkodingsferdigheter med elever i alle fag
Hvordan øve trygge avkodingsferdigheter med elever i alle fag?

 • Trekke fram fagspesifikke ord og uttrykk, kommentere skrivemåte og betydning

 • Vise og snakke om hensiktsmessige kodingsstrategier:

  Stavelsesdeling: re-pre-sen-tant

  Morfemdeling: folk-e-suveren-i-tet-s-prinsipp-et

  Koding


Film fag?


Veiledningen sier1
Veiledningen sier… fag?

Med referanse til målene i Læreplanen som omhandler lesing på 4. trinn, er det naturlig å forvente at elevene på dette trinnet mestrer alle symboliseringsformene på ordnivå (bokstaver, bokstavsekvenser og morfemer)


3 og 4 rstrinn
3.- og 4. årstrinn fag?

Observasjon av avkodingsferdighetene:

Lytte når elevene leser og se når de skriver gir mye informasjon for å vurdere om elevgruppen har automatisert kunnskapen om bokstaver, bokstavsekvenser og morfemer

Koding


Leser med flyt
Leser med flyt fag?

 • I skjemaet

 • I veiledningsheftet

 • Hva vil det si å lese med flyt?

 • Hvordan utvikle dette området?

 • Hvordan observere dette området?


Lese med flyt og sammenheng inneb rer blant annet
Å lese med flyt og sammenheng innebærer blant annet: fag?

Leseren kan:

 • Plassere trykk og tonefall på en måte som viser at de kjenner betydningen av enkeltord, meningsbærende uttrykk og setninger

 • Utnytter informasjon fra komma, punktum, utrops-, spørre-, og anførselstegn

 • Varierer stemmen for nå fremheve sentrale poenger

 • Vurderer hvor det er naturlig å legge inn pauser


Lesetempo
Lesetempo fag?

 • Er i seg selv en relativt svak indikator på etablert ferdighetsnivå

 • Må vurderes i forhold til tekst og formålet med lesingen

  Mål: Gjøre elevene i stand til å velge både tempo og lesemåte


Utvikle ferdigheten
Utvikle ferdigheten fag?

 • Modellering

 • Samtaler om hva som karakteriserer leseflyt

 • Korlesing

 • Repetert lesing


Valg av tekst
Valg av tekst fag?

 • Når målet er å utvikle leseflyt, stilles det spesielle krav til teksten.

 • Vanskegraden bør ligge innenfor elevens utviklingssone

 • 85-90% av teksten skal kunne leses sikkert og med god flytManglende flyt kan indikere
Manglende flyt kan indikere.. fag?

Eleven har:

 • liten erfaring med den/de aktuelle teksttypene

 • ikke forstått innholdet

 • er ikke fortrolig med sentrale ord og uttrykk i teksten

 • er ikke fortrolig med språk og struktur i den sjangeren de leser


Leser i samsvar med s rtrekk i ulike tekster
Leser i samsvar med særtrekk i ulike tekster fag?

 • I skjemaet

 • I veiledningsheftet

 • Hva vil det si å lese i samsvar med særtrekk i ulike tekster?

 • Hvordan utvikle dette området?

 • Hvordan observere dette området?


Tekster i ulike fag
Tekster i ulike fag fag?

 • Diagrammer, tabeller, symbol og formler (matematikk)

 • Aviser, brosjyrer, bruksanvisninger, oppskrifter, nettekster (naturfag, mat og helse, samfunnsfag)

 • Globus og kart (samfunnsfag)


Leselos
Leselos fag?

Områdene førforståelse og koding retter oppmerksomheten mot tekstenes form, mens komponentene i leseforståelse vektlegger forholdet mellom form og innhold


Utvikle ferdigheten1
Utvikle ferdigheten fag?

 • Elevene må lære å forholde seg til et stort mangfold av tekster.

 • De må bli fortrolige ved særtrekk ved ulike tekster og lære å utnytte disse under lesingen

 • Dialoger om formmessige virkemidler


Elevenes l ringsutbytte ker om l rer i f rlesingsfasen viser
Elevenes læringsutbytte øker om lærer i førlesingsfasen viser…

 • om teksten er fortellende, argumenterende og/eller veiledende

 • hvordan elementene kan utnyttes som støtte før, under og etter lesingen

 • at overskriftene kan utnyttes som støtte når teksten skal repeteres

 • at sentrale ord og uttrykk ofte er uthevet

 • at innledende målformuleringer, ingresser og sammendrag ofte gir tilstrekkelig informasjon


Observere ferdigheten
Observere ferdigheten viser…

Mestrer selvstendig:

Elevene leser uoppfordret og selvstendig i samsvar med tekstens særtrekk. De markerer overskrifter og leser eventuelle fortellinger på en helt annen måte enn faktatekst


Mestrer sammen med andre med modellering
Mestrer sammen med andre/med modellering viser…

Støttespørsmål:

Hvordan utnytter du overskriftene og underoverskriftene?

Noen av ordene er skrevet med uthevet skrift, hvorfor det?

Hva slags tilleggsinformasjon finner du i garfen?

Hvordan skal du forstå matrisen?


Lise helgevold
Lise Helgevold: viser…

”Vi møter mange elever på mellomtrinnet og høyere opp som ikke har sikre nok avkodingsferdigheter”

De svake leserne har disse typiske kjennetegnene:

 • De leser unøyaktig, spesielt når det kommer til endelser

 • De stopper ikke opp når de kommer til punktum og komma

 • De bytter ut mange småord med andre ord


Oppgave
Oppgave viser…

Ta utgangspunkt i et kapittel i elevenes lærebøker som dere skal arbeide med i nær framtid.

Lag et undervisningsopplegg med spesielt fokus på å utvikle elevenes kodingsferdigheter på ulike nivå.

Det kan involvere et eller flere fag.