html5-img
1 / 8

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych. Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB.

moses
Download Presentation

Europejski Dzień Języków Obcych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Europejski Dzień Języków Obcych Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB

  2. Dziś w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych,który tak naprawdę obchodzony jest 26 września. Spotkaliśmy się, by podczas programu artystycznego uświadomić wszystkim, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych.

  3. Kształcenie językowe jest ważnym narzędziem służącym wzajemnemu poznaniu i budowaniu tolerancji pomiędzy różnymi kulturami, a także istotnym elementem wspomagającym procesy przemieszczania się osób w Europie w celu nauki i pracy.

  4. Nasi uczniowie zrozumieli, że znajomość języków obcych okazuje się być pomocna w poznawaniu nowych przyjaciół… „Języki otwierają drzwi” „Bogactwo języków - bogactwem Europy”

  5. Rozmowa kwalifikacyjna a znajomość języków obcych?! Znajomość języków daje szansę uzyskania lepszej pracy, awansu i wyższych zarobków.

  6. Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem. Jeżeli jednak podejdziesz do niego w odpowiedni sposób, przyniesie Ci wiele radości i dostarczy poczucia głębokiego zadowolenia. Da Ci praktyczną umiejętność, która pozwoli Ci docenić inne kultury, zwiększyć szanse na lepszą pracę i sprawić, że podróże sprawiać Ci będą więcej przyjemności.

  7. Istnieje wiele metod uczenia się języków Ucz się przy pomocy nauczyciela telewizja i radio kursy zagraniczne: wiele szkół językowych i instytutów kulturalnych organizuje kursy w krajach, gdzie mówi się językiem, którego się uczysz kurs samodzielnej nauki: może on się składać z płyt CD, kaset wideo lub kaset magnetofonowych, jak również książek i zeszytów ćwiczeń przeglądaj Internet: pojawia się coraz więcej adresów internetowych oferujących lekcje języków obcych, często z wykorzystaniem dźwięku i filmów

  8. Sprawdzaj swoje postępy. • Korzystaj ze wszystkich możliwych źródeł. • - Nie bój się wypróbowywać swojej znajomości nowego języka . Przygotowanie prezentacji: Agnieszka Kalińska

More Related