Download
program operacyjny kapita ludzki wniosek o dofinansowanie realizacji projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Operacyjny Kapitał LudzkiWniosek o dofinansowanie realizacji projektu

 2. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dziękiktórym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także nazwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 3. POKL koncentruje wsparcie na obszarach: • zatrudnienie • edukacja • integracja społeczna • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników przedsiębiorstw • budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli

 4. Zanim przystąpisz do pisania projektu… …odpowiedz na pytania: • Co chcesz zrobić i po co? (opis, cele, działania, rezultaty) • Dlaczego warto się tego podjąć? (uzasadnienie) • Dla kogo są przeznaczone te działania? (beneficjenci) • Jak ma wyglądać organizacja pracy? (zarządzanie) • Kto jest potrzebny do zrealizowania zadań? (zespół) • Ile to będzie kosztowało i jak to sfinansować? (budżet) • Co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz? (wskaźniki, monitoring) • Co może przeszkodzić w realizacji projektu? (zagrożenia)

 5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wypełniany jest poprzezaplikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępną pod adresem www.generatorwnioskow.efs.gov.pl ***Instrukcję pomocną przy wypełnianiu wniosku można na stronie: http://www.efs.gov.pl/NR/rdonlyres/B0AF27E3-1F7B-4360-BDAD-A59CE2E0E0CC/49021/Instrukcja_wypeniania_wniosku_v320.pdf

 6. Części wniosku aplikacyjnego I. Informacje o projekcie II. Beneficjent (projektodawca)III. Charakterystyka projektuIV. Szczegółowy budżet projektuV. Budżet projektuVI. OświadczenieVII. Harmonogram realizacji projektu

 7. Wypełnianie wniosku

 8. 3.1. Cel projektu(informacje podstawowe) • Pamiętaj, że środki unijne to środki celowe, czyli można je przeznaczyć tylko na to, co wcześniej konkretnie zaplanujesz • Pamiętaj, że cele to nie to samo co środki (np. jeśli organizujemy szkolenie komputerowe dla kobiet to celem jest podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych bezrobociem, a środkiem jest szkolenie)

 9. 3.1. Cel projektu (cel ogólny) • cel ogólny powinien odnosić się bezpośrednio do celów programu, w ramach którego projekt jest dofinansowany (znajdują się w opisie konkursu lub w dokumentach programowych) • cel nie może być abstrakcyjny- musi się odnosić do rzeczywistość

 10. 3.1. Cel projektu (cel ogólny) Przykład 1 „Zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców wsi (cytat z Programu Operacyjnego) zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności w formie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych” (aspekt praktyczny) Przykład 2 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości poprzez praktyczną naukę zakładania działalności gospodarczej”

 11. 3.1. Cel projektu (kryteria SMART) Cele powinny spełniać kryteria SMART: • konkretne i proste • mierzalne ilościowo i mierzalne jakościowo • realne do osiągnięcia • określone w czasie

 12. 3.1. Cel projektu (cele szczegółowe) • muszą być ściśle powiązane z celami ogólnymi • są dowodem na to, że projekt będzie realizowany dobrze, tanio i szybko • najważniejszym celem szczegółowym dla rolników zainteresowanych prowadzeniem działalności agroturystycznej, którzy wezmą udział w szkoleniu powinno być podjęcie działań w agroturystyce, bo jeśli tak się nie stanie to nasze szkolenie będzie tylko „ sztuką dla sztuki” i nie wypełnimy naszego celu ogólnego. Pamiętaj, że szkolenia nie tylko dadzą rolnikom wiedzę z zakresu prowadzenia agroturystyki, ale także inne umiejętności, np. komunikacyjne, z zakładania działalności gospodarczej

 13. 3.1. Cel projektu (przykłady- szkolenia dla rolników) Cel ogólny „zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców wsi zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności w formie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych” Cele szczegółowe • Podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa (agroturystyka) przez rolników z woj. Zachodniopomorskiego • Pozyskanie przez rolników wiedzy związanej z prowadzeniem działalności agroturystycznej • Uzyskanie większej wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników szkolenia • Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

 14. 3.1. Cel projektu (przykłady- zajęcia dla młodzieży) Cel ogólny: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości poprzez praktyczną naukę zakładania działalności gospodarczej” Cele szczegółowe (m.in.): 1. Rozwijanie cech przedsiębiorczych u młodzieży (aktywność, doskonalenie pomysłów, dostrzeganie szans) 2. Rozwijanie zdolności strategicznego myślenia poprzez ……. 3. Rozwijanie wiedzy i umiejętności zakładania własnej firmy o praktyczne elementy wykraczające poza zakres zajęć lekcyjnych 4. Rozwijanie zainteresowania studiami z zakresu ekonomii i marketingu 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie technik informatycznych 6. Rozwijanie zainteresowania Internetem jako źródłem informacji

 15. 3.1. Problemy przekrojowe Należy uwzględnić cele typowe dla Europejskiego Funduszu Społecznego - tzw. „problemy przekrojowe”. Są nimi: • równość płci • trwałość środowiska • budowanie społeczeństwa informacyjnego

 16. 3.1. Problemy przekrojowe (równość płci) • RÓWNOŚĆ PŁCI- odnosi się do równości szans, podziału zasobów, korzyści oraz odpowiedzialności pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu prywatnym i publicznym • Przykład: „W projekcie szkoleń dla rolników może to być założenie, że przygotuje się do prowadzenia działalności agroturystycznej taką samą liczbę kobiet i mężczyzn i wpisać to jako „politykę równych szans”

 17. 3.1. Problemy przekrojowe (trwałość środowiska) • TRWAŁOŚĆ ŚRODOWISKA- obowiązek ochrony biologicznych i fizycznych systemów i zasobów niezbędnych do utrzymania przyszłych pokoleń

 18. 3.1. Problemy przekrojowe (budowanie społeczeństwa informacyjnego) • BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO -wdrażanie działań, skierowanych na podwyższanie poziomu technologicznego poprzez doskonalenie wśród społeczeństwa umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy, podwyższanie poziomu edukacji społeczeństwa • Przykład: „Projekt przestrzega zasady rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podwyższenie poziomu edukacji uczniów i wykorzystanie nowoczesnych technik (Internet, gry symulacyjne)”

 19. 3.1. Uzasadnienie • Opisz bariery, które napotykają potencjalni uczestnicy działań, np. geograficzne, komunikacyjne, osobiste związane z wykształceniem • Wskaż w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do eliminacji trudności • Uzasadnij wybór rodzaju i charakteru zaproponowanych przez nas działań • Poszukaj danych, statystyk i analiz do opisu sytuacji • Możesz przeprowadzić ankietę pokazującą problem

 20. 3.1. Uzasadnienie(przykład błędnego uzasadnienia) „Od wielu lat zachodzą zmiany w poglądach na pozycję kobiet w pracy i społeczeństwie. Niegdyś przeważał pogląd, że sprawy publiczne i praca są głównie domeną mężczyzn, natomiast życie prywatne i dom- kobiet. Tymczasem wiele kobiet chce pracować, ale niestety posiadają zbyt niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia. Obecnie znalezienie pracy wiąże się z tym, iż trzeba posiadać wysokie kwalifikacje. U osób bez znajomości komputera, szansa na znalezienie pracy jest o wiele mniejsza niż u osób, które tę umiejętność posiadają. (…) Teraz chcąc podjąć pracę stoją przed nowym wyzwaniem, jakim jest dla nich podnoszenie swoich kwalifikacji, m.in. poprzez naukę obsługi komputera. Realizacja projektu ma przyczynić się do pozyskania przez nie nowej umiejętności, jaka jest znajomość obsługi komputera, poświadczoną odpowiednim certyfikatem. OB, którymi są kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, najczęściej napotykają na barierę, która polega na nieznajomości programów komputerowych. Często zdarza się, że idąc na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie zostają zapytane o poziom znajomości obsługi komputera, przeżywają rozczarowanie. Kolejna bariera jest wysoki koszt szkolenia- kursu komputerowego, na które nie posiadają odpowiednich środków finansowych.”

 21. 3.1. Uzasadnienie DLACZEGO to uzasadnienie jest niedobre? • Brak jakichkolwiek danych na potwierdzenie zaprezentowanych twierdzeń • Opis jest wyrazem osobistych przekonań wnioskodawcy, nie popartych żadnymi danymi (nie wiadomo ile kobiet w województwie jest bez pracy, brak podania przyczyn bezrobocia, brak podania liczby kobiet poszukiwanych na stanowiska wymagające obsługi komputera, np. sekretarka, recepcjonistka • Brak podania wszystkich przyczyn, dla których kobiety nie podejmują pracy, m.in. małe dzieci, mąż przeciwny pójściu żony do pracy, itd. • Uzasadnienie nie brzmi wiarygodnie

 22. 3.1. Uzasadnienie (najczęstsze błędy) • Brak powołania się na jakiekolwiek dane dotyczące sytuacji wybranej grupy odbiorców na rynku pracy w województwie, na terenie którego miałby być realizowany projekt • Brak odniesienia do uwarunkowań lokalnych, aktualnych analiz, raportów czy opracowań • Brak jasnej, zrozumiałej informacji uzasadniającej potrzebę realizacji projektu • Brak opisu specyficznych barier, na które napotykają Beneficjenci Ostateczni • Brak uzasadnienia dla doboru proponowanych działań

 23. 3.2. Grupy docelowe • Opisać nie tylko, kto jest odbiorcą działań, ale także wykazać, że wybrana grupa kwalifikuje się do otrzymania pomocy • Jest to opisane w dokumencie o nazwie „Szczegółowy Opis Priorytetów POKL” • Zgodnie z polityką równych szans (spójrz na wcześniejszy slajd dotyczący równości płci) UE, należy wykazać, że projekt zapewnia równy dostęp do oferty „grupom słabym”, czyli osobom narażonym na wykluczenie społeczne, zamieszkałym na terenach wiejskich, niepełnosprawnym

 24. 3.2. Grupy docelowe • Opis odbiorców musi być bardzo szczegółowy!!! (np. nie wystarczy napisać, że odbiorcami projektu będą kobiety bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkałe na stałe w woj. śląskim; trzeba podać konkretną liczbę uczestników, jeśli to tylko możliwe) • Ten punkt musi być dowodem na to, że rynek aktywnie zareaguje na ofertę i będą chętni oraz, że będą oni potrafili zarejestrować się do projektu

 25. 3.2. Grupy docelowe(przykład błędnego opisu) Przykład szkolenia dla kobiet: „Ostatecznymi Beneficjentami projektu będą kobiety bezrobotne poszukujące pracy zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie na terenie 21 powiatów tego województwa, łącznie objętych zostanie nim 315 kobiet, w każdym powiecie wyłonionych zostanie 15 uczestniczek” • Ten opis jest mało precyzyjny, zbyt ogólny • Wnioskodawca nie wykazał, że projekt jest zgodny z polityką równych szans

 26. 3.2. Grupy docelowe(rekrutacja uczestników) • Uzasadnić wybór metody rekrutacji • Wyjaśnić dlaczego wybrane techniki i narzędzia są w stanie zapewnić zakładaną liczbę uczestników (frekwencję) • Należy przekonać, że zakładana liczba uczestników jest możliwa do osiągnięcia • Jaki jest mechanizm zgłaszania się do projektu • Jakie temu towarzyszą narzędzia (np. strona www z funkcją rejestracji, zgłoszenia przez telefon, fax) • Jak zweryfikujemy czy wszyscy zagaszający się kwalifikują się do projektu? • Jak przekażemy im dalsze informacje • Jak będziemy ich rejestrować (listy, bazy danych)

 27. 3.2. Grupy docelowe(błędy w opisie rekrutacji) 1.Nieprecyzyjne podejście do tematu. Skąd wiemy, że: • rynek aktywnie zareaguje na ofertę i uczestnicy się zgłoszą • potencjalni chętni będą umieli się zarejestrować 2.Brak zaplanowania promocji projektu i kosztów z tym związanych

 28. 3.3. Działania(czyli jak to będzie funkcjonować?) • Opis poszczególnych działań jakie wykonamy w trakcie realizacji projektu. To dzięki nim mamy osiągnąć rezultaty • Opisuj działania chronologicznie i konkretnie (np. projekt obejmie 6 trzydniowych szkoleń warsztatowych i 5 wyjazdów studyjnych-dwudniowych)

 29. 3.4. Rezultaty(czyli co konkretnie uzyskają odbiorcy naszego projektu?) • Dzielimy je na „miękkie” i „twarde” • „Miękkie” to np. rozwijanie zdolności (organizacyjnych, analitycznych, osobistych), wzrost świadomości wiedzy lub zadowolenia, zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych lub nabycie nowych umiejętności (np. obsługa komputera) • „Twarde” to np. liczba osób, które znalazły zatrudnienie, liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje, liczba osób, które zapisały się na kurs, liczba przygotowanych materiałów szkoleniowych, liczba wydanych certyfikatów, itd.

 30. 3.4. Rezultaty • Pamiętaj, że pewne rezultaty mogą być widoczne dopiero w dłużej perspektywie czasu, je także należy uwzględnić • Podczas szkoleń rób listy obecności, ankiety, zbieraj informacje od uczestników- to wszystko stanowi dowód Twojej skuteczności • Przez cały okres trwania projektu musisz prowadzić monitoring. On też musi zostać uwzględniony we wniosku. Dostarcza on informacji o przebiegu projektu. Określ co będzie przedmiotem monitoringu (np. Zgodność prac z harmonogramem, ocena postępu finansowego), kto go będzie robił (np. specjalista ds. Monitoringu)i co z niego się dowiemy (np. ankiety wśród uczestników) • Pamiętaj, że najczęstszym błędem w przypadku opisywania rezultatów jest ich nieosiągalność. Zatem dopisz jak zamierzasz je osiągnąć, np. efektywna promocja, odpowiedni dobór trenerów, sprawna organizacja szkoleń

 31. 3.5. Potencjał projektodawcy i zarządzanie potencjałem Odpowiedz na 3 podstawowe pytania: • Realizujesz projekt samodzielnie czy z kimś? Jeśli z kimś to jak podzielicie zadania? 2. Ile osób, o jakich kwalifikacjach, w jakim zakresie czasowym jest potrzebnych do wykonania projektu? 3. Jakie będą zakresy czynności i relacje pomiędzy poszczególnymi osobami i instytucjami w projekcie?

 32. 3.5. Potencjał projektodawcy i zarządzanie potencjałem • udowodnij, że firma posiada doświadczenie merytoryczne (np. „Firma posiada ogromne doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń dla rolników. W naszych szkoleniach do tej pory wzięło udział 6 tys. osób”) • opisz warunki lokalowo-techniczne (np. „znajduje się w centrum miasta, posiada nowoczesne wyposażenie, dostęp do Internetu, projektory multimedialne, rzutniki, urządzenia biurowe, środki transportu”) • opisz kompetencje poszczególnych pracowników (np. „osoby zarządzające projektem posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami związanymi z organizacją szkoleń”)

 33. 3.5. Potencjał projektodawcy(zespół projektowy - I) Opisz strukturę organizacyjną: • Kierownik Projektu (odpowiedzialny będzie za zarządzanie projektem, koordynację działań, pracę ekspertów kluczowych i ekspertów wykładowców oraz komunikację i przekazywanie raportów) • Specjalista do spraw szkoleń i monitoringu (odpowiedzialny będzie za programy szkoleniowe, jakość materiałów szkoleniowych, zapewnienie właściwych form i metod szkolenia oraz ich monitoringu)

 34. 3.5. Potencjał projektodawcy (zespół projektowy – II) • Specjalista do spraw promocji i marketingu - odpowiedzialny będzie za promocję szkoleń, komunikację społeczną) • Za sprawy finansowe - odpowiedzialni będą pracownicy Działu Kadr i Księgowości • Pozostali pracownicy- pomoc organizacyjna (przygotowywanie materiałów szkoleniowych, bezpośredni i telefoniczny kontakt z uczestnikami projektu)

 35. 3.5. Potencjał projektodawcy (zespół projektowy – III) W przypadku projektów ponadregionalnych można rozbudować zespół: • koordynator regionalny- koordynacja działań w regionie, promocja projektu, przygotowanie logistyczne szkoleń, konkretne działania uwzględniające specyfikę zadań koordynatorów np. nawiązanie współpracy z władzami gmin, udział w imprezach na terenie szkół zaangażowanych w projekt itp. • inne osoby wynikające ze specyfiki projektu np. w przypadku szkoleń e-learningowych: • pracownik merytoryczny ds. e-learningu • administrator witryny szkoleniowej

 36. 3.5. Potencjał projektodawcy (najczęstsze błędy) Najczęstsze błędy w opisie doświadczenia: • brak opisu podobnych zrealizowanych już projektów, działań • brak informacji czy we wcześniejszych projektach osiągnięto zakładane rezultaty • brak podania wartości realizowanych projektów

 37. Harmonogram realizacji projektu

 38. Harmonogram realizacji • Ma formę wykresu Gantt’a i obejmuje pierwsze 12 miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a następnie w ujęciu kwartalnym. • Wykres Gantt’a- to technika planowania i kontroli realizacji czynności w czasie. Czynności przedstawione są w postaci odcinków o długości proporcjonalnej do czasu ich trwania (z uwzględnieniem skali przyjętej dla osi czasu). Sporządzenie harmonogramu polega na zaznaczeniu na wykresie okresu realizacji czynności w postaci odcinków o odpowiedniej długości - zaletą jest wizualizacja czasu trwania poszczególnych etapów

 39. Harmonogram realizacji • Do harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w „Szczegółowym budżecie projektu” • Weź pod uwagę, że już wcześniej we wniosku określony został czas trwania projektu (w tym miejscu po prostu się go uszczegóławia, przygotowuje kalendarz poszczególnych zadań, rozpisując je na dni, miesiące i tygodnie)

 40. Harmonogram realizacji 1. określenie czasu trwania czynności 2. sporządzenie wykresu przebiegu projektu 3. określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia czynności projektu 4. określenie możliwości terminowej realizacji projektu jako całości 5. obliczenie rezerw czasowych 6. wyznaczenie krytycznego ciągu czynności w projekcie 7. określenie kamieni milowych w projekcie (punkty koordynacyjne i kontrolne projektu, posiadające szczególne znaczenie dla projektu)