slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego n a rzecz zrównoważonej energii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego n a rzecz zrównoważonej energii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego n a rzecz zrównoważonej energii - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki a także w budowaniu społeczności zorientowanej na zrównoważoną energię . Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego n a rzecz zrównoważonej energii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki a także w budowaniu społeczności zorientowanej na zrównoważoną energię.

Projekt CITY_SEC i Porozumienie Gmin Powiatu Bielskiego

na rzecz zrównoważonej energii

Kamila Jankowska, dr inż. Andrzej Strykowski

09.12.2010, Katowice

slide2

Co to za projekt?

 • Inteligentna Energia – Program dla Europy (Intelligent Energy Europe)
 • Inicjatywa Komisji Europejskiej, część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności
 • Międzynarodowe konsorcjum partnerów: Agencja Rozwoju Regionu Marche, Agencja Rozwoju Regionalnego Istria, Agencja Energetyczna Centralnej Macedonii, Agencja Rozwoju Regionalnego Północnych Węgier, Samorząd Miasta Turyn, Politechnika Marche, Agencja Energetyczna Południowej Szwecji
slide3

Sustainable Energy Communiyty

 • Projekt opiera się na koncepcji SEC – Sustainable Energy Community
 • SEC: „Społeczności lokalne, w którychmieszkańcy, politycy, planiści, aktorzyrynku energetycznego, eksperci z obszarurozwoju regionalnego czy energetykiaktywnie ze sobą współpracują by ciąglepodnosić poziom zrównoważonej gospodarki energią z naciskiem na odnawialne źródła energii, starając jednocześnie zwiększaćefektywność energetyczną’

Projekt CITY_SEC i Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii

slide4

Główne cele projektu

 • Wspieranie gmin w tworzeniu odpowiedzialnej polityki energetycznej
 • Wspieranie zmian zachowań energetycznych poszczególnych mieszkańców, firm i instytucji
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat środowiskowych aspektów gospodarki energią

 Wzrost efektywności energetycznej w gminach i miastach

 Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii

 Osiąganie celów wyznaczonych przez pakiet klimatyczno-energetyczny EU (głównie zmniejszenie emisji CO2)

Projekt CITY_SEC i Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii

slide5

Główne etapy projektu

 • Przygotowywanie raportu o obecnej sytuacji energetycznej w miastach i gminach (inwentaryzacja energii oraz emisji CO2, raport)
 • Opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju
 • Opracowanie Planu Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii, w skrócie SEAP (duży udział gmin, głównych dostawców i odbiorców energii, firm, instytucji, mieszkańców: elementy konsultacji społecznych)
 • Docelowo: przyjęcie Planu Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii w drodze uchwały
 • Zachęcenie gmin do przystąpienia do inicjatywy ‘Covenant of Mayors’

Projekt CITY_SEC i Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii

slide6

Działania dodatkowe

 • Szkolenia dla pracowników urzędów w zakresie kreowania odpowiedzialnej polityki energetycznej
 • Wizyty studyjne w miastach i gminach w Polsce, które mogą stanowić przykład w zakresie zrównoważonej energetyki
 • Wizyta studyjna w Szwecji (prowadzenia zrównoważonej gospodarki energiąprzywykorzystaniulokalnychzasobówdostępnych w każdejgminie)
 • Wspólna organizacja działań promocyjnych (między innymi „Dni zerowej emisji” czy konkursu fotograficznego na temat zrównoważonej energii

Projekt CITY_SEC i Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii

slide7

Porozumienie na rzecz zrównowazonej energii

 • Przygotowany Dokument Strategiczny Porozumienia CITY_SEC(Porozumienia gmin i powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii)
 • Deklaracja przystąpienia do projektu
 • Deklaracja wspólnego opracowania raportu
 • Deklaracja możliwie największej mobilizacji zasobów
 • Deklaracja przygotowania Planu Działań
 • Deklaracja chęci podejmowania działań prowadzących do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego 20/20/20
 • Opis działań projektu, skład Porozumienia, zasady działania,

Projekt CITY_SEC i Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii

slide8

POROZUMIENIE MIĘDZY BURMISTRZAMI /WÓJTAMI W SPRAWIE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA INWENTARYZACJI ENERGII

wprowadzenie

SYGNATARIUSZE ZOBOWIĄZALI SIĘ DO PRZYGOTO-WANIA DO KOŃCA 2012 roku PLANÓW DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ (SEAP – SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN)

 • CELEM POROZUMIENIA (I PLANU) JEST OGRANICZE-NIE EMISJI CO2 O 20% DO 2020 ROKU (20/20)
 • ZASADNICZO CEL NALEŻY OSIĄGNĄĆ W WARTO-ŚCIACH BEZWZGLĘDNYCH ALE MOŻNA TEŻ OKREŚLIĆ CEL „NA MIESZKAŃCA” ( jeżeli przewidujemy wzrost ilości mieszkańców)
 • OPRÓCZ CYWILIZACYJNEJ MISJI ZWIĄZANEJ Z REDUKCJĄ CO2 PRZEWIDYWANE SĄ ROZBUDOWANE FORMY DOFINANSOWANIA PODEJMOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ŚRODKÓW UNIJNYCH
WPROWADZENIE
dokumentacja przedsi wzi cia

DOKUMENTACJA WYNKAJĄCA Z POROZUMIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY (OPRACOWANIA)

  • OGÓLNA STRATEGIA
  • WYJŚCIOWA INWETARYZACJA EMISJI
  • PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ
  • SPRAWOZDANIA
 • PODSTAWOWYM I PIERWSZYM ETAPEM JEST INWENTARYZACJA AKTUALNEJ EMISJI CO2
DOKUMENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
inwentaryzacja

W INWENTARYZACJI OKREŚLAMY DANE DLA:

  • ROKU WYJŚCIOWEGO (BAZOWEGO 1990) LUB MU NAJBLIŻSZEGO, DLA KTÓREGO MOŻEMY UZYSKAĆ DANE
  • ROKU MONITOROWANEGO (POŚREDNIEGO) - PRZYJMUJEMY ROK 2009 - (JEST TO PODSTAWA DLA WYGENEROWANIA DANYCH DLA ROKU WYJŚCIOWEGO I PROGNOZOWANEGO)
  • ROKU PROGNOZOWANEGO 2020
 • INWENTARYZUJEMY ENERGIĘ W FORMACH JEJ KOŃ-COWEGO ZUŻYCIA (ELEKTRYCZNĄ, PALIWA, CIEPŁO SIECIOWE…) I NASTĘPNIE PRZELICZAMY NA EMISJĘ CO2:
 • PRZY POMOCY WSPÓŁCZYN. STANDARDOWYCH (ZALECANE)
 • PRZY POMOCY WSPÓŁCZYN. LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT), KTÓRE UWZGLĘDNIAJĄ TEŻ ENERGIĘ „DO WYTWORZENIA ENERGII”
INWENTARYZACJA
inwentaryzacja tabele

DLA INWENTARYZACJI PRZEWIDZIANO W SEAP CZTERY TABELE (TABELE DOCELOWE – DO KOŃCA 2012 R):

 • KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII (w jednostkach jej zużycia)
 • EMISJE CO2 LUB PRZELICZONY EKWIWALENT CO2 (wynikające z tabeli A)
 • LOKALNE WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ODPOWIADAJĄCE MU EMISJE CO2
 • LOKALNE CIEPŁOWNICTWO KOMUNALNE I ODPOWIADA-JĄCE EMISJE CO2
 • stosowanie analizy wg. tabel C i D zależy od wyboru (warunków) gminy
 • wzory tabel wraz z tłumaczeniem są zawarte w dostarczonych materiałach
INWENTARYZACJA - TABELE
inwentaryzacja tabele13

W CELU UŁATWIENIA INWENTARYZACJI W GMINACH PRZYGOTOWANO TABELE POMOCNICZE (POŚREDNIE), NA PODSTAWIE KTÓRYCH WSPÓLNIE Z ARR (Agencją Rozwoju Regionalnego) ZOSTANĄ WYPEŁNIONE TABELE SEAP

 • RÓWNIEŻ PRZELICZENIE EKWIWALENTU CO2 NASTĄPI WSPÓLNIE Z ARR (w II fazie inwentaryzacji)
 • W DOSTARCZONYCH MATERIAŁACH SĄ WZORY 6 TABEL:
 • Obiekty gminne
 • Obiekty usługowo użytkowe
 • Obiekty mieszkalne
 • Gminne oświetlenie publiczne
 • Przemysł
 • Transport
INWENTARYZACJA - TABELE
inwentaryzacja przemys u

UJĘCIE PRZEMYSŁU W INWENTARYZACJI JEST KONIECZNE NATOMIAST W PLANIE SEAP JEST UZNANIOWE (DOBROWOLNE) I ZALEŻY OD WPŁYWU GMINY NA SEKTOR

 • ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UWZGLĘDNIENIA TYLKO MSP (FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH DO 250 PRACOWNIKÓW I NIE PRZEKRACZAJĄCYCH PRZYCHODU 50 MLN EU).
 • PRZEDSIĘBIORSTWA ZAMYKANE LUB OTWIERANE W TRAKCIE PROGRAMU NIE SĄ W NIM UJMOWANE
 • NIE SĄ UWZGLĘDNIANE PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CO2
 • INWENTARYZACJA SEKTORA „PRZEMYSŁ” UJMOWANA JEST W TABELI O KOLUMNACH IDENTYCZNYCH JAK W TABELI 1 DLA WYKAZU WSZYSTKICH FIRM (kolumna 1)
INWENTARYZACJA PRZEMYSŁU
inwentaryzacja lokalnego wytwarzania energii i innych gaz w cieplarnianych

GMINA MOŻE DOBROWOLNIE ZADEKLAROWAĆ DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA EMISJI INNYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (CH4 – METAN – WYSYPISKA ŚMIECI, ŚCIEKI, PRODUKCJA ROLNICZA)

  • W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY DOKONAĆ INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ EMISJI ( ILOŚĆ ODPADÓW ORGANICZNYCH)
 • W PRZYPADKU JEŻELI NA TERENIE GMINY REALIZOWANA JEST (LUB BĘDZIE) PRODUKCJA ELEKTRYCZNOŚCI LUB CIEPŁA MOŻNA UWZGLĘDNIĆ OGRANICZENIA EMISJI CO2 Z TEGO WYNIKAJĄCE
  • NALEŻY DOKONAĆ INWENTARYZACJI ZBIERAJĄC DANE Wg. TABELI C (ELEKTRYCZNOŚĆ) LUB D (CIEPŁO)
  • NIE DOTYCZY TO JEDNOSTEK OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAW-NIENIAMI DO EMISJI I O POBORZE MOCY WIĘKSZYM OD 20MW
INWENTARYZACJA LOKALNEGO WYTWARZANIA ENERGII I INNYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH
kolejno dzia a

ETAPY DZIAŁANIA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI:

I. ANALIZA MATERIAŁÓW I ORGANIZACYJNE PRZYGOTOWANIE DO ZBIERANIA DANYCH, DECYZJE O ZAKRESIE I SPOSOBIE INWENTARYZACJI (ew. zespół gminny, uchwała lub polecenie Wójta). DO 15.XI.2010.

II. DODATKOWE KONSULTACJE, SPOTKANIE W ARR – 15 -20.XI.

III. PRZYGOTOWANIE DANYCH Wg. UKŁADU TABEL INWETARY-

ZACYJNYCH DO 01.III.2011.:

-bez przeliczania na emisję CO2

-dla roku monitorowanego 2009.

V. WYPEŁNIENIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH PRZY

UDZIALE PRZEDSTAWICIELA ARR – DO 15.III.2011

PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁANIA SEAP – OD 31.III.2011

Na każdym etapie istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej (w ARR lub w gminie) z przedstawicielem ARR – dr inż. A.Strykowskim – tel. 602233729 w godz. 10.00 do14.00 (spotkania osobiste należy uprzednio uzgadniać telefonicznie)

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ
dostarczone materia y

NA WSTĘPNYM ETAPIE DZIAŁAŃ INWENTARYZACYJNYM

PRZEDSTAWICIELE GMIN OTRZYMUJĄ NASTĘPUJĄCE

MATERIAŁY:

 • INSTRUKCJE: Jak wypełniać szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)
 • MATERIAŁY Z PREZENTACJI NA SPOTKANIU W DN 4.XI
 • SZABLON PLANU DZIAŁANIA SEAP
 • TABELE WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTACJI SEAP (A, B, C, D wraz z tłumaczeniem rubryk)
 • TABELE POMOCNICZE (POŚREDNIE 1. do 6.) WRAZ Z UWAGAMI
DOSTARCZONE MATERIAŁY
efkt cieplarniany

GAZY CIEPLARNIANE

 • Para wodna
 • Metan
 • Ozon (chroni przed UV)
 • CO2 (1)
 • Tlenki azotu (150)
 • Freon (10 000) + niszczy ozon
 • Pyły

PODNIESIENIE TEMPERATURY O 5 – 6 st C

 • Poziomy mórz +60m (znika m.inn. Holandia, Dania, Bangladesz, wszystkie porty)
 • Wzrost opadów o 10-15 % (głównie w strefach zimnych)
 • przesunięcie stref klimatycznych
 • Zanik niektórych roślin i zwierząt (nieprzewidywalne skutki zmiany ekosystemu)
 • Lawinowy (pozainterwencyjny) przebieg zjawisk w przypadku braku przeciwdziałania za ok. 50 lat

AKCJA MIĘDZYNARODOWA

 • m.inn. Protokół z Kioto (1997), obowiąz. od 2005, (ograniczenie CO2 o 5% do 2012) ratyfikowany przez 141 państw (-USA -40% emisji)
EFKT CIEPLARNIANY
slide20

EFEKT CIEPLARNIANY. Autor: Pflatau Źródło: Trenberth(1997) , NASA, http://eospso.gsfc.nasa.govtranslated by lgrs, redrawn by Christofer S.

slide23

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, tel. (33) 816 91 82

KAMILA JANKOWSKA, kjankowska@arrsa.pl

OSOBA KONTAKTOWA PROJEKTU CITY_SEC

DR INŻ. ANDRZEJ STRYKOWSKI, tel. 602 233 729

PRZEDSTAWICIEL ARR

ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ TECHNICZNĄ