stowarzyszenie lgd gmin dobrzy skich region po udnie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe - PowerPoint PPT Presentation

clayland-matteo
140 Views
Download Presentation

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

 2. Obszar Działania wg gmin • Podczas realizacji projektu Leader +: Czernikowo, Obrowo, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, Obecnie • Czernikowo, Obrowo, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno

 3. Stowarzyszenie • Stowarzyszenie LGD istnieje od 2005 roku, • Program Leader – Lokalna Grupa Działania – od 2005 roku, • Fundusze UE 2007 – 2013 – obszar 10 gmin Ziemi Dobrzyńskiej. • obszar 10 gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w tym 2 gmin miejsko – wiejskich oraz 8 gmin wiejskich, • gminy powiatu toruńskiego (2 gminy) oraz powiatu lipnowskiego (1 gmina).

 4. Forma prawna • Stowarzyszenie • Zarząd - 5 osób • Komisja Rewizyjna – 3 osoby • Rada LGD – 20 osób

 5. Odnowa Wsi • W naborze wpłynęło 7 wniosków • Kwota dostępna na rok 2010 :2100 000,00 • Suma wnioskowanej pomocy: 2 100 000,00

 6. Procedury oceny wniosków oraz kryteria wyboru projektów Beneficjent – wniosek o dofinansowanie OCENA LGD: Lokalna Grupa Działania Rada LGD Kryteria oceny wniosków – zgodność z celami LSR Punktacja UM Lista rankingowa wniosków

 7. Procedura oceny wniosków • Ocena wniosków: • Dwustopniowa ocena projektów LGD (ocena merytoryczna) – Urząd Marszałkowski(ocena formalna), • Rada Stowarzyszenia – ocena wniosków – 20 osób, Informacje dla benficjentów o niewybraniu projektu Zgodność projektu: Kryteria dostępu Cele główne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Listy operacji wybranych i niewybranych Ocena zgodności operacji z LSR – Rada LGD Procedura odwoławcza – Rada LGD Lista rankingowa projektów wg. ilości zdobytych punktów Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR Złożenie wniosku w terminie w biurze LGD Przekazanie samorządowi województwa listy projektów wybranych i nie wybranych Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru – Rada LGD Ogłoszenie o naborze wniosków

 8. Cele główne LSR • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu • Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy • Poprawa jakości życia

 9. Cele szczegółowe LSR I. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu: I.1. Stworzenie i rozwój zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej, I.2. Tworzenie, upowszechnianie, promocja i ochrona produktów markowych, tradycyjnych i regionalnych, I.3. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji,

 10. Cele szczegółowe LSR cd. II. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy: II.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalny potencjał społeczno – gospodarczy i posiadane zasoby II.2. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich

 11. Cele szczegółowe LSR cd. III: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, III.1. Opracowanie oferty dla mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji oraz rozwój bazy w tych dziedzinach III.2. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego III.3. Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

 12. Typy przedsięwzięć LSR • Organizacja imprez kulturalnych w tym imprez promujących i kultywujących kulturę dobrzyńską. • Organizacja konferencji i seminariów podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru LGD oraz informujących o atrakcjach turystycznych i walorach regionu • Promocja regionu na targach krajowych i zagranicznych • Tworzenie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o ofercie turystycznej i atrakcjach regionu • Promocja oferty turystycznej oraz walorów obszaru LGD w mediach i internecie • Odnawianie, rekonstrukcja i oznakowanie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków • Ochrona, oznakowanie, zagospodarowanie i promocja obiektów i obszarów naturalnych podlegającej prawnej ochronie • Zagospodarowanie jezior na obszarze Ziemi Dobrzyńskiej –dla celów rekreacji, turystyki i kultury • Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców i turystów

 13. Typy przedsięwzięć LSR cd. • Wytyczenie, oznakowanie i zagospodarowanie szlaków turystycznych - tras, ścieżek, szlaków i dróg o tematyce edukacyjnej, kulturowej, turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej. • Wsparcie działalności regionalnych zespołów folklorystycznych • Wytwarzanie, promocja oraz wprowadzanie na rynek lokalnych produktów opartych o posiadane dziedzictwo kulturowe i zasoby • Rozwój lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej w oparciu o posiadane zasoby • Rozwój usług turystycznych i około turystycznych • Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz tradycyjnej kultury dobrzyńskiej • Nabycie środków trwałych, know-how, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem

 14. Typy przedsięwzięć LSR cd. • Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie centrów życia kulturalnego, centrów spotkań społeczności lokalnej i możliwości spędzania wolnego czasu przez społeczność obszarów wiejskich, • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszaru LGD • Organizacja konferencji i seminariów podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru LGD oraz informujących o atrakcjach turystycznych i walorach regionu • Wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania posiadanych zasobów dla zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, innowacyjnego, opartego na wiedzy, informacyjnego itp. z innymi lokalnymi społecznościami w kraju i za granicą. • Szkolenia dla mieszkańców z samoorganizacji i zakładania organizacji pozarządowych oraz ich funkcjonowania • Informacja i promocja o działalności organizacji pozarządowych na obszarze LGD • Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców i turystów