palkkatilastojen k ytt ja t rkeimm t k sitteet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet. Uusien palkkausjärjestelmien toimivuuden tilastollinen seuranta -koulutus 21.9.2006 Veli-Matti Lehtonen Valtion työmarkkinalaitos. Hyvän tilastoyhteistyön kulmakiviä. tilastoyhteistyön sisällön ja tavoitteiden tuntemus yhteinen kieli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
palkkatilastojen k ytt ja t rkeimm t k sitteet

Palkkatilastojen käyttö ja tärkeimmät käsitteet

Uusien palkkausjärjestelmien toimivuuden tilastollinen seuranta -koulutus

21.9.2006

Veli-Matti Lehtonen

Valtion työmarkkinalaitos

Veli-Matti Lehtonen

hyv n tilastoyhteisty n kulmakivi
Hyvän tilastoyhteistyön kulmakiviä
 • tilastoyhteistyön sisällön ja tavoitteiden tuntemus
 • yhteinen kieli
 • yleisten peruskäsitteiden ja määritelmien tuntemus
 • tilastotietojen puutteiden tuntemus ja niiden huomioonotto
 • tietous käytettävissä olevasta tiedosta ja tietolähteistä (mitä, mistä, miten, milloin)
 • luottamus tilastoihin

Ilmiökentän ja siinä vallitsevien riippuvuuksien tuntemus ja sisäistäminen eli miten esim. kannustava palkinta asemoituu henkilöstövoima- varojen hallinnan/johtamisen kokonaisuuteen

Veli-Matti Lehtonen

palkan ja ty n merkitys ty motivaatiolle ty j r jestelyjen ja ty ntekij iden tarpeiden mukaan
Palkan ja työn merkitys työmotivaatiolle työjär-jestelyjen ja työntekijöiden tarpeiden mukaan

Lähde: Rubenowitz Sigvard 1989, Organisaatiopsykologia, Ekonomia-sarja 96

Veli-Matti Lehtonen

tilastol hteet
Tilastolähteet
 • viralliset tilastot
 • valtion henkilörekisterit VHR ja VHR-V, vuodesta 2006 alkaen Tahti, tilastorekisteri
 • VTML-extranet, osoite http://vhr.vm.fi
 • keskustason tilastoryhmän yhteinen tietopohja
 • tilastojen tekemiseen tarvittava viraston tietopohja on omista tietojärjestelmistä koottu aineisto laskenta- ja luokittelusääntöineen, tilastorekisteri
 • Tahti (työnantajan henkilöstietojärjestemä) tuo uuden ulottuvuuden tietojen saantiin
 • Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tiedot (TUPOSETO)
 • konsulttiyritysten aineistot
 • kansainvälinen tieto (EUROSTAT, Pohjoismainen yhteistyö -tieto, OECD:n PUMA, ECA)

Veli-Matti Lehtonen

viraston tietopohja
Viraston tietopohja
 • yhteinen, luotettava tieto
 • yksilötason aineisto
 • tarvittavat tilastoluokittelut ja tiedot:
  • nimike/tehtäväryhmä/työyksikkö
  • koulutustaso, sukupuoli, palvelusaika/ikä
  • palkka eri ansiokäsitteillä ja eriteltynä eri palkanosiin
  • töiden sijoittuminen vaativuusluokkiin, henkilökohtaisen palkanosan luokkiin
  • vaativuuden ja henkilökohtaisen arvioinnin tulokset

Veli-Matti Lehtonen

tilastoeettiset periaatteet
Tilastoeettiset periaatteet
 • yksilön tietosuoja turvattu lailla
 • yksilötason tietoja ei julkaista
 • julkaistavien tietojen havaintoraja
 • luottamuksellinen tietojen käsittely varmistettava

Veli-Matti Lehtonen

tilastojen k ytt ja tulkinta
Tilastojen käyttö ja tulkinta

Palkka ja työvoimakustannustilastoja käytetään

 • neuvottelu ja sopimustoiminnassa
 • henkilöstövoimavarojen johtamisessa kehitys-toimenpiteiden ja päätöksenteon pohjana

Tilastoja tulkittaessa on tunnettava niiden sisältö

 • käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset
 • aineiston kattavuus
 • aineiston laatu ja siinä huomioitavat asiat
 • rakennetekijät

Veli-Matti Lehtonen

taulukko 1 1 s nn llisen ty ajan keskim r iset kk ansiot koulutustason mukaan esimerkkivirastossa
Taulukko 1.1 Säännöllisen työajan keskimääräiset kk-ansiot koulutustason mukaan esimerkkivirastossa

Veli-Matti Lehtonen

palkkak sitteit
Palkkakäsitteitä
 • palkkatilastoissa käytetään yleensä koko-aikaisten, täysipalkkaisten säännöllisen työajan palkkaa
 • säännöllisen työajan ansio
 • kokonaisansio
 • ansio yhteensä
 • tehtäväkohtainen palkka
 • henkilökohtainen palkan osa
 • mahdollisesti jotkut lisäpalkkiot

Veli-Matti Lehtonen

valtion uusien palkkausj rjestelmien palkkatekij erittelyt ja ryhmittelyt
Valtion uusien palkkausjärjestelmien palkkatekijäerittelyt ja -ryhmittelyt

1 = tehtäväkohtainen palkanosa

2 = henkilökohtainen palkanosa

1 + 2 = henkilökohtainen palkka

3 = säännöllisen työajan joustavat lisät 4 = luontoisedut

1+2+3+4 = säännöllisen työajan ansio

5 = tulospalkkiot6 = lisä- ja ylityöajan palkka 7 = muut ei-säännöllisen työajan korvaukset

1+2+3+4+6+7 = kokonaisansio

1+2+3+4+5+6+7= kokonaisansio tulospalkkioineen

8 = kertaluonteiset ei-tulokseen perustuvat palkanerät

1+2+3+4+5+6+7+8 = ansio yhteensä (Huom! ei sisällä verottomia korvauksia)

Veli-Matti Lehtonen

s nn llisen ty ajan ansio
Säännöllisen työajan ansio
 • säännöllisen työajan ansioon luetaan kaikki ne palkat ja palkanerät, jotka työntekijä ansaitsee säännöllisen työajan tunteina ja jotka ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa ml. sairausajan ja muun palkallisen poissaoloajan palkat

Veli-Matti Lehtonen

s nn llisen ty ajan ansio jatkuu
Säännöllisen työajan ansio, jatkuu
 • lisäksi säännöllisen työajan ansioon luetaan mahdolliset pätevyyslisät, ikä- ja kokemuslisät, kylmän alueen lisä, saaristolisä, vuorotyölisät, yötyölisät ym. haittatyökorvaukset ja muut säännöllisen työajan lisät
 • säännöllisen työajan ansioon ei lueta kertaluonteisia palkaneriä, esim. lomarahaa ja tulospalkkioita

Veli-Matti Lehtonen

kokonaisansio
Kokonaisansio
 • kokonaisansioon luetaan säännöllisen työajan ansion lisäksi lisä- ja ylityöajan palkat, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset , hälytysrahat yms. säännöllisen työajan ylittävän työsuorituksen perusteella maksetut lisät
 • kokonaisansio tulospalkkioineen sisältää myös tulospalkat
 • maksettuja lomarahoja ei lueta kokonaisansiokäsitteeseen , mutta ne kuuluvat ansio yhteensä -käsitteeseen

Veli-Matti Lehtonen

tunnusluvut
Tunnusluvut
 • Keskiluvut
  • kuvaavat jakauman keskikohtaa
  • ilmoittavat muuttujan keskimääräisen suuruuden
 • Hajontaluvut
  • kuvaavat sitä, miten laajalle alueelle keskikohdan ympärille muuttujan arvot ovat hajautuneet
  • ilmoittavat muuttujan vaihtelun suuruuden

Veli-Matti Lehtonen

sijaintiluvut keskiluvut
Sijaintiluvut/Keskiluvut
 • keskiarvo
 • moodi eli tyyppiarvo
 • alakvartiili, alin neljäsosa
 • mediaani eli keskimmäinen arvo
 • yläkvartiili, ylin neljäsosa
 • desiilit , 10 %, 20 %,... jne pisteitä
 • minimi ja maksimi

Veli-Matti Lehtonen

sijainti keskilukuja
Sijainti-/keskilukuja

Veli-Matti Lehtonen

budjettitalouden kuukausipalkkainen virkasuhteinen henkil st tuloluokittain 2005
Budjettitalouden kuukausipalkkainen virkasuhteinen henkilöstö tuloluokittain 2005

Veli-Matti Lehtonen

slide20

Normaalijakauma

Veli-Matti Lehtonen

hajontaluvut
Hajontaluvut
 • keskipoikkeama, varianssi, keskihajonta
 • kertovat, miten havainnot poikkeavat keskiarvoon nähden
 • miten kauas keskiarvosta kaikkien palkat menevät
 • mitä pienempi hajonta, sitä lähempänä keskiarvoa havainnot ovat ja sitä parempi tunnusluku keskiarvo on
 • jos suuret hajontaluvut, tarvitaan keskiarvon lisäksi mediaania ja muita fraktiileja

Veli-Matti Lehtonen

aineiston analysointi esim regressioanalyysi korrelaatioanalyysi
Aineiston analysointi (esim. regressioanalyysi, korrelaatioanalyysi)
 • regressioanalyysissä voidaan tarkastella useamman selittävän muuttujan riippuvuuksia selitettävään muuttujaan
  • esim. voidaan tarkastella mitkä tekijät selittävät henkilöiden välistä palkkojen vaihtelua
 • korrelaatiokerrointen avulla voidaan tarkastella muuttujien välisiä tilastollisia yhteyksiä/riippuvuuksia
  • muuttujien riippuvuus on sitä suurempi mitä

lähempänä lukua 1 korrelaatikertoimen itseisarvo on

Veli-Matti Lehtonen

slide23

Esimerkkiviraston aineistosta regressiomallilla lasketut säännöllisen työajan ansioiden vaihtelua kuvaavien tekijöiden selitysosuudet(muuttujan selitysosuus säännöllisen työajan ansioiden vaihtelusta, %)

Veli-Matti Lehtonen

aikasarjat
Aikasarjat
 • useampia ajankohtia tai -jaksoja koskevia tilastotietoja
 • tyypillisimpiä aikasarjoja ovat palkka- ja hintaindeksit

Veli-Matti Lehtonen

slide25

Indeksikäsitteitä

 • Nimellispalkkojen kehityksellä tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioiden kehitystä, jota mitataan Tilastokeskuksen palkansaajain ansiotasoindeksillä
 • Sopimuskorotuksia mitataan sopimuspalkkaindeksillä, jonka kehitys perustuu työmarkkinasopimuksilla sovittuihin palkkojen korotuksiin
 • Liukuma lasketaan nimellisansioiden ja sopimuspalkkojen prosenttimuutosten erotuksena eli se kattaa sopimuspalkkojen yli tapahtuneen ansiokehitykset (palkkausjärjestelmän soveltaminen, erilaisten lisien käytön määrässä tapahtuneet muutokset, rakennetekijät jne.)
 • Reaaliansiotasoindeksi lasketaan jakamalla saman perusvuoden ansiotasoindeksi saman perusvuoden vastaavan ajankohdan kuluttajahintaindeksillä ja kertomalla näin saatu suhdeluku luvulla 100

Veli-Matti Lehtonen

ansiotasoindeksi 1995 100 sektoreittain kuukausi ja tuntipalkkaiset yhteens
Ansiotasoindeksi 1995=100 sektoreittain, kuukausi- ja tuntipalkkaiset yhteensä

Veli-Matti Lehtonen

slide27

Ansiotasoindeksi 1995=100 sektoreittain, kuukausi- ja tuntipalkkaiset yhteensä (ansiotasoindeksi on indeksoitu siten, että vuotta 2000 merkitään 100:lla)

Veli-Matti Lehtonen

slide28

Ansiotasoindeksi 1995=100 sektoreittain, kuukausi- ja tuntipalkkaiset yhteensä (ansiotasoindeksi on indeksoitu siten, että kaikkia palkansaajia merkitään 100:lla)

Veli-Matti Lehtonen

slide29
Valtion henkilöstön nimellis- ja reaaliansioi-den sekä kuluttajahintaindeksin kehitys vuosina 1995-2003

Veli-Matti Lehtonen

valtion budjettitalouden henkil st n sopimuspalkkojen kehitys vuosina 2004 ja 2005 sek palkkaperint
Valtion budjettitalouden henkilöstön sopimuspalkkojen kehitys vuosina 2004 ja 2005 sekä palkkaperintö

1.3.04: 2,27 % (=yl.kor. 1,77% + liittoerä 0,5)

1.3.05: 2,45 % (=yl.kor. 1,91% + liittoerä 0,54)

Sop. palkkaperintö v:lta 2003

(12/03 : 03), % 0,5

Sop. palkkaperintö v:lta 2004

(12/04 : 04), % 0,4

Veli-Matti Lehtonen

palkkatilastoluokitukset
Palkkatilastoluokitukset
 • Valtion tilastoissa palvelusuhteen mukaan henkilöstö voidaan jakaa esimerkiksi
  • virka- ja työsopimussuhteisiin
  • kuukausi- ja tuntipalkkaisiin
  • koko- ja osa-aikaisiin
  • vakinaisiin ja määräaikaisiin
  • sukupuoli
  • ikä
  • koulutustaso

Veli-Matti Lehtonen

slide32

Ansiotasotarkasteluissa ja neuvottelu-toiminnassa tyypillisiä luokitteluja ovat

  • nimike
  • ammattiryhmä (VPL:n henkilöstöryhmä tai isco -ammattiryhmä-luokitus)
  • viraston oma vaativuusluokitus tai valtion palkkatilastointiluokitus (VPL)
 • Organisaatioon liittyviä ryhmittelyjä ovat esimerkiksi
  • yksikkö
  • organisaatio/yritys
  • toimiala

Veli-Matti Lehtonen

slide33

Valtion budjettital. henkilöstön työvoimakustannukset v. 2004

Välillisten työ- voimakustan-nusten kerroin vuonna 2003

=160,94/100 =1,6094

Veli-Matti Lehtonen

slide34

Toiminnon työvoimakustannusten määräytyminen

[

]

Työvoima- kustan- nukset

työajan yksikkö-kustannus

välillisten työ- voimakustan- nusten kerroin

=

työaika

*

*

Veli-Matti Lehtonen

slide35

VALTION BUDJETTITALOUDEN HENKILÖSTÖN TYÖ-VOIMAKUSTANNUSTEN VUOSIMUUTOKSET 2000-2005 1)

 • Ansiotaso- ja sopimuspalkkakehitys perustuu Tilastokeskuksen tietoihin ja VTML:n arvioihin

* Ennakkotieto

Veli-Matti Lehtonen

eri ajankohtien vertailut
Eri ajankohtien vertailut
 • käytetään samoja tilastolähteitä
 • aineisto poimittu samalla tavalla, samat poimintaehdot tai rajoitukset
 • käytetään samoja laskentamenetelmiä
 • tilastointiajankohta täsmälleen sama
 • aikasarjojen poikkeavat havainnot tai tasosiirrotja niiden eliminointi
 • ns. identtiset (tarkastellaan samojen henkilöiden ansioiden kehitystä valittujen ajankohtien välillä)

Veli-Matti Lehtonen

tilastojen sudenkuopat
Tilastojen sudenkuopat
 • liittyvät usein:
  • aineiston kattavuuteen,
  • aineiston oikeellisuuteen,
  • käsitteiden, määritelmien ja luokittelujen epäyhtenäisyyteen
  • rakennemuutoksiin ajankohtien välillä
  • asteikkoskaalauksiin ja niistä johtuviin virhepäätelmiin  

Veli-Matti Lehtonen