slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sisältö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sisältö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Sisältö - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Terveydenhoitotyön osaaminen ja asiantuntijuus äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa - terveydenhoitajien käsityksiä Pro Gradu-tutkielma Tarja Leinonen TtK,TtM- opiskelija Järjestöpäällikkö Terveydenhoitajapäivät 5-6.2.2009 Oulu. Sisältö. Avainkäsitteet Terveydenhoitotyön osaamisalueet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sisältö


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Terveydenhoitotyön osaaminen ja asiantuntijuusäitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa- terveydenhoitajien käsityksiäPro Gradu-tutkielmaTarja LeinonenTtK,TtM- opiskelijaJärjestöpäällikköTerveydenhoitajapäivät 5-6.2.2009 Oulu

sis lt
Sisältö
 • Avainkäsitteet
 • Terveydenhoitotyön osaamisalueet
 • Tutkimuksen tarkoitus, tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet
 • Tutkimuksen empiirinen toteutus
 • Tutkimuksen tulokset ja tarkastelu
 • Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
 • Jatkotutkimusaiheet
avaink sitteet
Avainkäsitteet
 • Ammatillinen osaaminen
 • Asiantuntijuus
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitotyö
 • Äitiys - ja lastenneuvolatoiminta
ammatillinen osaaminen
Ammatillinen osaaminen
 • Hoitotyön toimintojen ja ammatillisen toiminnan hallintaa
 • Ammattispesifiset tiedot, taidot, kyvyt
 • Kompetenssit- laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ja yksilön ominaisuudet
 • Kvalifikaatiot- työn/ammatin edellyttämät vaatimukset
 • Työelämä- ja itsesäätelyvalmiudet
asiantuntijuus
Asiantuntijuus
 • Koulutuksen ja/tai kokemuksen perusteella tietty ala tai asia hallitaan muita paremmin
 • Terveydenhoitaja on terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija ja sairaanhoitajan pätevyyden omaava
 • Kliinisessä työssä vastavalmistuneena kuitenkin aloittelija (tietää/ymmärtää)
terveydenhoitoty n osaamisalueet terva 2
Terveydenhoitotyön osaamisalueet (Terva 2)

1)Eettinen toiminta terveydenhoitajan työssä

2)Terveyden edistäminen ja kansanterveystyö

3)Yhteiskunnallinen ja monikulttuurinen terveydenhoitotyö

4)Tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen

5)Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa (Opetusministeriö 2006)

tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoitus
 • Tarkoituksena oli kuvata yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä tekevien terveydenhoitajien käsityksiä terveydenhoitotyön osaamisesta ja asiantuntijuudesta sekä käsityksiä asiantuntija/kehittäjä-terveydenhoitajan toimenkuvasta
tutkimusongelmat
Tutkimusongelmat
 • Mitä käsityksiä terveydenhoitajilla on terveydenhoitotyön osaamisesta äitiys- ja lastenneuvolatyössä
 • Mitä käsityksiä terveydenhoitajilla on terveydenhoitotyön asiantuntijuudesta äitiys- ja lastenneuvolatyössä
 • Mitä käsityksiä terveydenhoitajilla on asiantuntija/kehittäjäterveydenhoitajan toimenkuvasta
tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteet
 • Lisätä terveydenhoitajien tietoisuutta terveydenhoitotyön osaamisesta ja asiantuntijuudesta neuvolatyössä
 • Tuottaa tietoa terveydenhoitajien neuvolatyön osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen suunnitteluun
 • Tuottaa tietoa luotaessa asiantuntija/kehittäjä terveydenhoitajan toimenkuvaa
tutkimuksen empiirinen toteutus
Tutkimuksen empiirinen toteutus
 • Tutkimuksen kohderyhmä:
 • Yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä tekevät terveydenhoitajat pääkaupunkiseudulta (n = 14)
 • Vähintään viiden vuoden työkokemus
 • Harkinnanvarainen otos
empiirinen toteutus
Empiirinen toteutus
 • Aineistonkeruumenetelmät:
 • Teemahaastattelu ja taustatietolomake
 • Teemat haastattelurunkoon muodostettiin terveydenhoitajan työn viidestä osaamisalueesta
 • Aineiston analyysi: Induktiivinen ja deduktiivinen sisällönanalyysi
 • Analyysirunkona terveydenhoitotyön osaamisalueet
tutkimuksen tulokset taustatiedot
Tutkimuksen tulokset - taustatiedot
 • Haastateltavat olivat 38–56-vuotiaita naisia, keski-ikä 45.5 vuotta
 • Terveydenhoitajaksi valmistumisvuosi 1978-2001
 • Työkokemus neuvolatyöstä 7-29 vuotta ja keskimäärin14.9 vuotta
 • Terveydenhoitajista 7:lla oli vanhanmuotoinen opistotasoinen koulutus ja muilla AMK -tutkinto
tutkimuksen tulokset taustatiedot1
Tutkimuksen tulokset – taustatiedot…
 • 13 terveydenhoitajaa oli osallistunut täydennyskoulutukseen vähintään kolmena päivänä vuoden sisällä
 • Kehityskeskustelu oli käyty viimeksi kuluneen vuoden aikana yhdeksän terveydenhoitajan kanssa.
k sityksi osaamisesta ja asiantuntijuudesta
Käsityksiä osaamisesta ja asiantuntijuudesta
 • Terveydenhoitajat tunnistivat osaamisen ja asiantuntijuuden eroja kaikilla terveydenhoitotyön viidellä osaamisalueella
 • Terveydenhoitajat arvioivat asteikolla 1–5 terveydenhoitotyön osaamisen tasoksi 4,2
 • Asiantuntijuuden tasoksi arvioitiin 3,7
osaaminen itiys ja lastenneuvolatoiminnassa
Osaaminen äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa
 • Sisältöalueiden hallinta
 • Ohjaaminen, neuvominen, tukeminen
 • Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisy
 • Kokonaisvaltaisuus
 • Yksilö- ja perhelähtöisyys
 • Voimavaroja tukeva työote
 • Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen- Vavun käyttö
osaaminen
Osaaminen…
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Persoonalliset ominaisuudet
 • Työ- ja elämänkokemus
asiantuntijuus itiys ja lastenneuvolatoiminnassa
Asiantuntijuus äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa
 • Sisältökokonaisuuksien laaja-alainen, monipuolinen hallinta- kokonaisvaltaisuus
 • Varmuus toiminnassa, priorisointi
 • Palveluiden koordinointi
 • Hiljainen tieto- vahvat päätöksentekotaidot
 • Taito kohdata asiakas-vuorovaikutus
 • Rohkeus tarttua asioihin
asiantuntijuus1
Asiantuntijuus…
 • Kollegoiden auttaminen-tiedon jakaminen
 • Pitkä työ- ja elämänkokemus
huomioitavaa osaamisalueilla
Huomioitavaa osaamisalueilla

1.Terveyden edistäminen ja kansanterveystyö

 • Terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toimintaohjelmat ja strategiat
 • Yhteisöterveyden edistäminen, yhteisö- ja väestölähtöiset työmenetelmät
 • Ympäristön terveyden edistäminen - kestävä kehitys
huomioitavaa osaamisalueilla1
Huomioitavaa osaamisalueilla…

2.Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa

 • Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitotyö:
 • Äitiyshuollon perusopintojen vahvistaminen
 • Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen-taidot
 • Isien huomioiminen-menetelmät
 • Ryhmien vetäminen menetelmälliset -ja esiintymistaidot
slide21

3. Yhteiskunnallinen ja monikulttuurinen terveydenhoitotyö

 • Yhteiskunnallisen päätöksentekojärjestelmän tunnistaminen ja osallistuminen päätöksen tekoon terveyttä edistävästi - passiivisuus
 • Monikulttuurisen hoitotyön perustietotaso – pitkään työskennelleet terveydenhoitajat
 • Asiantuntijuus vähäistä yhteiskunnallisessa ja monikulttuurisessa hoitotyössä
huomioitavaa osaamisalueilla2
Huomioitavaa osaamisalueilla…

4. Tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen terveydenhoitotyössä

 • Tutkimus- ja kehittämistyön käsitteet, teoreettiset lähtökohdat, menetelmät
 • Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja käyttäminen
 • Laadunhallintavalmiudet
 • Toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus
 • Asiantuntijuutta ei ole
huomioitavaa osaamisalueilla3
Huomioitavaa osaamisalueilla…

5. Eettinen toiminta

 • Terveyserojen kaventaminen-menetelmät
asiantuntija kehitt j tervey denhoitajan toimenkuva
Asiantuntija/kehittäjätervey-denhoitajan toimenkuva
 • Neuvolatyön sisältöalueiden erityisosaaja - Konsultti
 • Tiedonhankkija, -seuloja ja - jakaja
 • Materiaalin tuottaja
 • Työn kehittäjä
 • Koordinaattori
 • Laaduntarkkailija
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäjä
 • Vertaisryhmien vetäjä
 • Ristiriitojen selvittäjä työyhteisössä
johtop t kset
Johtopäätökset
 • Terveydenhoitajat tarvitsevat osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämistä eteenkin:

- Yhteisön- ja ympäristön terveydenhoitotyössä

- Yhteiskunnallisessa - ja monikulttuurisessa terveydenhoitotyössä

- Tutkimus- ja kehittämistyössä

 • Asiantuntijaterveydenhoitajien tarve
toimenpide ehdotuksia
Toimenpide-ehdotuksia
 • Terveydenhoitajat tarvitsevat yhteisö- ja väestölähtöisten työmenetelmien käyttöön koulutusta
 • Terveydenhoitajien työ tulee resursoida siten, että terveydenhoitajilla on voimavaroja ja mahdollisuuksia, ei vain huomioida ja todeta, vaan myös puuttua ja osallistua yhteisön- ja ympäristön terveyden edistämiseen
toimenpide ehdotuksia1
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Parisuhteen ja vanhemmuuden tukemisen osaamiseen lisäkoulutusta tiedollisesti mutta ennen kaikkea taidollisesti
 • Ryhmän vetämisen menetelmällisiä ja esiintymisen taitoja tulee vahvistaa
 • Isien kohtaamiseen neuvolassa tulee luoda ”virallinen” ohjelmarunko sisältöineen ja menetelmineen
 • Yhdistetty äitiys- ja lastenneuvolatyö kaikkialle Suomeen
toimenpide ehdotuksia2
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Yhteiskunnallisen terveydenhoitotyön osaamisen valmiuksia tulee parantaa sekä peruskoulutuksen että työyhteisön tasolla
 • Terveydenhoitajia tulee innostaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja luoda siihen toimintaedellytykset
toimenpide ehdotuksia3
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Monikulttuurisen hoitotyön perustason osaamiseen eteenkin pitkään työssä olleille terveydenhoitajille päivittävää koulutusta
 • Asiantuntijuuden lisäämiseksi työyhteisöön monikulttuurisista asioista vastaavaa terveydenhoitajaa
toimenpide ehdotuksia4
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Tutkimus- ja kehittämistyön osaamisen perustietämys tulee järjestää täydennyskoulutuksena asteittain kaikille terveydenhoitajille, joiden koulutukseen se ei ole kuulunut
 • Johtajien oma tutkimus- ja kehittämishalukkuus, työn organisointi ja henkilöstön resursointi
toimenpide ehdotuksia5
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Työnantajan tulee järjestää ja toteuttaa säännöllistä, pitkäkestoista täydennyskoulutusta ja seurata sen toteutumista ja tuloksellisuutta
 • Osaamista ja asiantuntijuutta tulee arvioida vuosittain esimerkiksi uuden Terveydenhoitajien osaamisen tunnistamismallin avulla
toimenpide ehdotuksia6
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Arvioinnin pohjalta tehdään esimiehen kanssa kehityskeskustelun yhteydessä suunnitelma ja tarvittavat toimenpiteet osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi ja seuraamiseksi.
toimenpide ehdotuksia7
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Ammattikorkeakouluopintojen lisäksi tulee markkinoida yliopistojen tarjoamia terveystieteellisten opintojen merkitystä asiantuntijuuteen kasvamisessa -opettajat, johtajat, tutkijat
toimenpide ehdotuksia8
Toimenpide-ehdotuksia…
 • Neuvolaterveydenhoitajien ja heidän esimiestensä avuksi ja tueksi tarvitaan asiantuntija/kehittäjäterveydenhoitajia
 • Palvelujen tuottajan tehtävänä on luoda vakansseja, toimintaedellytyksiä ja palkkaus asiantuntijaksi kouluttautuneille ylemmän korkeakoulun tutkinnon suorittaneille terveydenhoitajille
jatkotutkimusaiheita
Jatkotutkimusaiheita
 • Miten alle viisi vuotta neuvolassa työskennelleet terveydenhoitajat käsittävät ja kokevat osaamisen ja asiantuntijuuden
 • Onko eroja pitkään työtä tehneisiin terveydenhoitajiin esimerkiksi yhteiskunnallisen ja monikulttuurisen terveydenhoitotyön, yhteisö- ja ympäristön terveydenhoitotyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön osaamisessa
jatkotutkimusaiheita1
Jatkotutkimusaiheita…
 • Miten terveydenhoitajien koulutus on muuttunut ja painottunut Terva 2:n (2006) jälkeen?
 • Interventiotutkimus, missä neuvolaterveydenhoitajat saisivat pitkäkestoista täydennyskoulutusta ja työnohjausta tutkitusta näyttöön perustuvasta tiedosta ja tutkimus- ja kehittämistyön perusteista
jatkotutkimusaiheita2
Jatkotutkimusaiheita…
 • Mikä motivoi terveydenhoitajia kouluttautumaan, mitä he odottavat koulutukselta ?
 • Minkälaisiin tehtäviin ylemmässä korkeakoulussa jatkokouluttautuneet terveydenhoitajat ovat sijoittuneet työelämässä?
jatkotutkimusaiheita3
Jatkotutkimusaiheita…
 • Pilottikokeilu, jossa luodaan asiantuntija/kehittäjäterveydenhoitaja-järjestelmä yhdistettyyn neuvolatyöhön ja tutkittaisiin saatuja kokemuksia neuvolatyössä terveydenhoitajien, esimiesten ja palvelun tuottajan kannalta.
jatkotutkimusaiheita4
Jatkotutkimusaiheita…
 • Miten johtamista voitaisiin kehittää, siten, että se tukisi nykyistä paremmin terveydenhoitajien osaamista ja asiantuntijuuteen kasvua neuvolatoiminnassa.
jatkotutkimusaiheita5
Jatkotutkimusaiheita…
 • Terveydenhoitajilla on paljon hiljaista tietoa ,voisi selvittää miten mentorointijärjestelmä toteutetaan ja seurata sen vaikutuksia
jatkotutkimusaiheita6
Jatkotutkimusaiheita…
 • Yhdistetyn neuvolatyön vaikuttavuus ja tuloksellisuus
 • Tarkastella ammatillisen osaamisen tunnistamisen mallin mukaan neuvolaterveydenhoitajien osaamisen tasoa ja osaamisen kasvua kohti asiantuntijuutta sekä verrata terveydenhoitajien osaamista eripuolella Suomea
jatkotutkimusaiheita7
Jatkotutkimusaiheita…
 • Suurempana haasteena olisi luoda neuvolaterveydenhoitajan työhön soveltuva ammattipätevyys- ja asiantuntijuusmittari
kiitos
Kiitos !

Kommentteja ja

kysymyksiä ?