Fundusze zewnętrzne –
Download
1 / 25

Fundusze zewn?trzne 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Fundusze zewnętrzne – Transfer wiedzy do gospodarki 2014 – 2020 Barbara Podruczna-Mocarska opracowanie: Biuro Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku. Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020. w zakresie :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundusze zewn?trzne 2014 - 2020' - misu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fundusze zewn trzne 2014 2020

Fundusze zewnętrzne – Transfer wiedzy do gospodarki2014 – 2020 Barbara Podruczna-Mocarskaopracowanie: Biuro Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku


Fundusze zewn trzne 2014 2020
Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

w zakresie:

 • TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI

 • PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH


Fundusze zewn trzne 2014 2020

STRATEGIA WP 2020

SZEŚĆ Regionalnych Programów Strategicznych

Regionalny Program Operacyjny 2014-200


Fundusze zewn trzne 2014 2020


Fundusze zewn trzne 2014 2020

 • Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) – jeden z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

 • ZPT =negocjacyjne narzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu w oparciu o współpracę wielu podmiotów, podejmowaną w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego.


Fundusze zewn trzne 2014 2020

 • Ujęcie danego przedsięwzięcia w wynegocjowanym i podpisanym ZPT nie jest tożsame z decyzją o przyznaniu dofinansowania.

 • Przedsięwzięcia rozwojowe objęte wynegocjowanym i uzgodnionym ZPT uzyskają priorytetowy statusw ramach systemów oceny i wyboru projektów


Fundusze zewn trzne 2014 2020

Priorytet 1 podpisanym ZPT KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(144 mln EURO)

DZIAŁANIE nr 1.1 - „Ekspansja poprzez innowacje”

DZIAŁANIE nr 1.2 - „Transfer wiedzy do gospodarki”


Priorytet 1 komercjalizacja wiedzy alokacja 144 mln euro
Priorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY podpisanym ZPT (alokacja 144 mln EURO)

 • Preferowane będą projekty:

 • 1) partnerskie: przedsiębiorstwa + jednostki sfery B+R

 • 2) partnerskie: w ramach inicjatyw klastrowych,

 • 3) przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,

 • 4) wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi i/lub nowe rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych.

 • 5) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej,

 • 6) obejmujące cały proces projektowy - od fazy badawczej do weryfikacji koncepcji


Rpo wp 1 1 ekspansja poprzez innowacje priorytet 1 komercjalizacja wiedzy alokacja 144 mln euro
RPO WP - podpisanym ZPT 1.1. Ekspansja poprzez innowacje Priorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY -alokacja 144 mln EURO

 • Z tego nr 1.1 Działania : Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania (w tym B+R) we współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi (lider projektów w tym działaniu = jest przedsiębiorstwo).

 • Wspierane będzie tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.


Rpo wp 1 1 ekspansja poprzez innowacje priorytet 1 komercjalizacja wiedzy alokacja 144 mln euro1
RPO WP - podpisanym ZPT 1.1. Ekspansja poprzez innowacje Priorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY -alokacja 144 mln EURO

 • Dofinansowanie, co do zasady, będą mogły uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji regionu (energetyka, ICT, biotechnologia i medycyna, logistyka i gospodarka morska oraz walory geograficzne, związane z tzw. rentą położenia stanowice o silnym potencjale regionu dla wzrostu opartego o innowacje)


Rpo wp 1 2 transfer wiedzy do gospodarki priorytet 1 komercjalizacja wiedzy alokacja 144 mln euro
RPO WP - podpisanym ZPT 1.2.Transfer wiedzy do gospodarkiPriorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY -alokacja 144 mln EURO

 • Z tego nr 1.2 Działania: wsparcie skierowane jest do jednostek sfery B+R, w tym szkół wyższych – w tym Działaniu to one będą pełnić rolę lidera projektu.

 • W celu zapewnienia możliwości komercjalizacji wyników badań i wiedzy, warunkiem uzyskania wsparcia będzie udział partnerów gospodarczych w realizacji przedsięwzięcia w wymiarze finansowym (wymóg wkładu finansowego)

 • W szczególności wsparcie będą mogły uzyskać wspólne (uczelnia + partnerzy gospodarczy) interdyscyplinarne projekty badawcze.


Fundusze zewn trzne 2014 2020

 • INNE formy wsparcia podpisanym ZPT z RPO WP środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:

 • 1) Działanie 2.4. „Otoczenie biznesu ”:

  wsparcie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność

  przedsiębiorstw do wzrostu konkurencji na rynku.


Fundusze zewn trzne 2014 2020

c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego podpisanym ZPT dla GOSPODARKI:

 • 2) Działanie 3.5. „Szkolnictwo wyższe”:

  a) dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy- obszar całego województwa (SSOWA)

 • b) zwiększenie atrakcyjności oferty uczelni - interwencja koncentrować się będzie na m.in. umiędzynarodowieniu poprzez: uruchomienie programów kierunków kształcenia w językach obcych, podnoszenie kompetencji kadry uczelni, wspieranie zatrudniania zagranicznych wykładowców -Obszar Metropolitalny Trójmiasta oraz Słupsk jako obszary wyłącznie uprawnione.


Fundusze zewn trzne 2014 2020

c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego podpisanym ZPT dla GOSPODARKI:

 • 3) Działanie 4.2. „Kształcenie zawodowe na poziomie wyższym”

  Interwencja w ramach Działania zostanie skierowana na uruchamianie lub poprawę istniejącej oferty i programów kształcenia zawodowego na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki,w tym doposażenie/przebudowę/remont obiektów oraz podnoszenie kwalifikacji kadry, zmianę programów kształcenia i ich uzupełnienie o elementy nauczania praktycznego.

  Ukierunkowanie terytorialne w/w Działania 4.2: Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn jako obszary wyłącznie uprawnione.


Fundusze zewn trzne 2014 2020

c.d.- INNE formy wsparcia środowiska akademickiego podpisanym ZPT dla GOSPODARKI:

 • 4) Działanie nr 5.3. „Zdrowie na rynku pracy”, PRIORYTET nr 10. „ENERGIA”, PRIORYTET nr 11. „ŚRODOWISKO”

 • W ramach kompleksowych projektów możliwa będzie realizacja działań informacyjno-edukacyjnych,a w przypadku „ZDROWIA” –

 • a także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadr medycznych (OBSZAR - Instytutu Zdrowia AP)

 • 5) Działanie 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”- (rola także dla uczelni) wyższych) , w zakresie m.in. kompleksowej ochrony siedlisk i odtwarzanie populacji gatunków , łącząc to z ukierunkowaniem ruchu turystycznego.


Program operacyjny inteligentny rozw j po ir alokacja 7 6 mld euro z efrr wk ad pa stwa
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ podpisanym ZPT (PO IR) (alokacja 7,6 mld EURO z EFRR + wkład państwa);

UPRAWNIENI BENEFICJENCI:

 • Jednostki naukowe i ich konsorcja

 • Naukowcy

 • Studenci

 • Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw

 • Instytucje otoczenia biznesu

 • Klastry

 • Jst

  POMOC PUBLICZNA:

 • Istrumenty wsparcia, w ramach których udzielana będzie pomoc publiczna - dotacje lub instrumenty zwrotne


Fundusze zewn trzne 2014 2020

Oś priorytetowa podpisanym ZPT II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Cel 1 - Zapewnienia kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracyi społeczeństwa

(w tym: wprowadzenie specyficznych działań, takich jak praktyki zawodowe dla naukowców w przedsiębiorstwach, w celu poprawy partnerstwa między placówkami edukacji a przedsiębiorstwami)

Cel 2 - Podniesienie jakości studiów doktoranckich i umożliwienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju

Cel 3 - Zwiększenie mobilności i otwartości międzynarodowej szkolnictwa wyższego


Fundusze zewn trzne 2014 2020

Oś priorytetowa podpisanym ZPT II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Realizacja Priorytetu:

 • Wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na przygotowanie szkół wyższych na zachodzące zmiany i kluczowe wyzwania. Zasadne w związku z tym będzie wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na rozszerzenie oraz modyfikację dotychczasowej działalności uczelni’

 • Wprowadzone będą mechanizmy uwzględniające potrzeby regionalnych rynków pracy (w tym poprzez przeznaczenie określonej puli środków finansowych w ramach zamawiania kształcenia na potrzeby rynku regionalnego realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


Fundusze zewn trzne 2014 2020

 • Oś priorytetowa I. podpisanym ZPT Powszechny dostęp do szybkiego internetu

 • (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym)

 • Oś priorytetowa II. E- Administracja i otwarty rząd

 • Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

 • Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna


Fundusze zewn trzne 2014 2020

 • Jeden z obszarów kluczowych interwencji PO Polska Cyfrowa: podpisanym ZPT

 • Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, w tym:

 • 1)umożliwienie masowego powiadamiania o zagrożeniach

 • 2) usługi wspomagające przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami.

  (Obszar zainteresowań- Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP)


Fundusze zewn trzne 2014 2020

W ramach nowego programu obowiązywać będzie osiem priorytetów, w tym następujące z obszarem aktywności dla uczelni i środowiska akademickiego:

I priorytet : Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

II priorytet: Ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu.


Biuro ds funduszy zewn trznych akademia pomorska w s upsku barbara podruczna mocarska
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych priorytetów, Akademia Pomorska w SłupskuBarbara Podruczna-Mocarska

Dziękuję za uwagę