5’nolu Kamu Alımları Faslı - PowerPoint PPT Presentation

5 nolu kamu al mlar fasl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5’nolu Kamu Alımları Faslı PowerPoint Presentation
Download Presentation
5’nolu Kamu Alımları Faslı

play fullscreen
1 / 12
5’nolu Kamu Alımları Faslı
259 Views
Download Presentation
mirari
Download Presentation

5’nolu Kamu Alımları Faslı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5’nolu Kamu Alımları Faslı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

 2. Kaynak Belgeler • Katılım Ortaklığı Belgesi • İlerleme Raporu • Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sonuçları

 3. I - 2006 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi • KISA VADELİ ÖNCELİKLER • Özellikle su,enerji,ulaştırma ve posta sektörlerindeki imtiyazlar ve şikayetlerin incelenmesi usullerine ilişkin olanlar başta olmak üzere, kamu ihalelerine ilişkin mevzuatın müktesebat ile uyumlaştırılmasının hızlandırılması. • Yeni Kamu Alımları Yasasını uygulamak amacıyla Kamu Alımları Kurumunun kapasitesinin artırılması.

 4. I - 2006 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi • Orta Vadeli Öncelikler • İhale makamlarının ve kurumlarının eğitilmesini ve idari kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak fiili donanımların geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle her seviyedeki ihale makamları ve kurumları tarafından kamu ihale kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasının temin edilmesi. • İhale prosedürlerinde elektronik imkanların kullanılmasının teşvik edilmesi. • İhale prosedürünün her aşamasında elektronik imkanların kullanılması da dahil olmak üzere, Türkiye’nin kamu ihale sisteminin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir ulusal strateji benimsenmesi.

 5. II- 2005 İlerleme Raporu • Çıkarılan sektörel kanunlar ile istisnalar genişletilmiştir. • Yerli istekliler lehine hükümler bulunmaktadır. • Eşik değerler Topluluk Hukukunda belirtilenlerden yüksektir.

 6. II – 2005 İlerleme Raporu • Kanundaki “idare” tanımı Topluluk mevzuatında belirtilen tanımla uyumlu değildir. • “İmtiyazlar” konusu Kanun kapsamında değildir. • Su, Enerji, Ulaştırma, Posta, Telekomünikasyon (Utilities) Sektörlerini kapsayan bir mevzuat bulunmamaktadır.

 7. II – 2005 İlerleme Raporu • Şikayetlerin incelenmesi mekanizmasından yalnızca ihaleye teklif veren istekliler faydalanabilmektedir. • Uzlaşma ve hakem usulleri mevzuatta yer almamaktadır. • Kamu İhale Kurumunun istekli ve idarelere yönelik eğitimleri artırması gerekmektedir.

 8. III – Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sonuçları • KİT’lerin 3,968,935 YTL yi aşan alımları Kamu İhale Kanununa tabidir. • İmtiyazlar konusunda yatay bir mevzuat bulunmamaktadır. • Türk mevzuatında “Kamu-Özel Ortaklığı” ile ilgili bir mevzuat bulunmamaktadır.

 9. III – Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sonuçları • Toplulukta “utilities” olarak adlandırılan su, enerji, ulaştırma ve posta” hizmetleri ile ilgili ihalelerin yalnızca kamu kuruluşlarının bağlı kuruluşları ve KİT’ler tarafından gerçekleştirilen kısımları Kanunda yer almış, özel sektör kuruluşları kapsam dışında bırakılmıştır. • Toplulukta uygulanan rekabetçi müzakere, elektronik eksiltme ve dinamik alım sistemi usulleri düzenlenmemiştir.

 10. III – Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sonuçları • Belirli istekliler arası ihale usulü sık kullanılmamaktadır. İhalelerin ancak %0.1 i bu yöntemle gerçekleştirilmektedir. • İhale ilan süreleri Toplulukta belirtilenlere göre daha kısadır. Ortak İhale Sözlüğü kullanılması zorunlu değildir.

 11. III – Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sonuçları • Değerlendirmede ağırlıklı olarak göz önünde bulundurulacak kriter belirlenmemiştir. • İmtiyazlar ve Kamu-Özel Ortaklığı” konuları Kurumun yetki alanı dışında bırakılmıştır. • İtiraz ve şikayetlerin incelenmesi hususu Kanunun kapsamı ile sınırlı olup “imtiyazlar ve kamu-özel sektör ortaklığı” konularına uygulanmamaktadır. Bu sektörler genel idari yargı mekanizmasına tabidir.

 12. Yürütülecek Çalışmalar • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklikler • Su, enerji, ulaştırma, posta alanlarında yapılan ihaleleri düzenleyecek Kanun çalışmaları • Kamu-özel Ortaklığı- İmtiyazlar konusunda yatay bir mevzuat hazırlanması