polskie pa stwo podziemne 1939 1945 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945. RUCH OPORU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945' - mira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ruch oporu
RUCH OPORU

Ruchem oporu określa się walkę społeczeństwa znajdującego się pod okupacją lub społeczeństwa w państwie totalitarnym przeciwko władzom okupacyjnym i ich administracji lub przeciwko reżimowi totalitarnemu. Nazwa ta narodziła się we Francji (w jęz. franc. resistance)

pa stwo podziemne
PAŃSTWO PODZIEMNE

Sytuacja , gdy na terytorium okupowanym ruch oporu obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego, tworzy konspiracyjne struktury, stanowiące odpowiednik aparatu legalnego państwa, a jednocześnie jest w stanie spowodować przestrzeganie przez ludność wydawanych przez siebie norm prawnych i rozporządzeń

wyj tkowo polskiego ruchu oporu
WYJĄTKOWOŚĆ POLSKIEGO RUCHU OPORU
 • Klęska wojenna wywołała w ludności chęć odwetu
 • Eksterminacyjna polityka okupanta zaostrzała opór
 • Terytorium Polski miało wyjątkowe znaczenie strategiczne
polskie pa stwo podziemne
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
 • 1 Cele powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
 • koordynacja działań mających na celu wyzwolenie Polski spod okupacji niemiecko - sowieckiej i współpraca podziemia w kraju z rządem na emigracji.
 • objęcie ziem polskich pod okupacją działalnością administracyjną , która reprezentowałaby legalne władze polskie w momencie wyzwolenia.
 • scalenie wszystkich organizacji zbrojnych w jedną armię podziemną i podporządkowanie jej rozkazom Naczelnego Wodza.
 • tworzenie programu odbudowy państwa polskiego po wojnie.
bierny op r
BIERNY OPÓR
 • Samoorganizowanie się społeczeństwa
 • Przeciwdziałanie nastrojom defetystycznym
 • Zwalczanie środowisk i osób kolaborujących
 • Bojkot zarządzeń okupanta
 • Zwalczanie propagandy niemieckiej
 • Wydawanie i kolportowanie własnych czasopism
 • Dywersja psychologiczna wśród Niemców

Dokument potwierdzający zdanie radia okupantowi.

bierny op r1
BIERNY OPÓR

2. Przeciwdziałanie próbom wynaradawiania i niszczenia materii narodowej

 • Ochrona dzieł sztuki, zabytków, bibliotek
 • Organizowanie własnej sieci nauczania
 • Patriotyczna rola Kościoła
 • Twórczość literacka
 • Konspiracyjne teatry i filharmonie
 • Działalność naukowa

Kamil Baczyński

Tadeusz Gajcy

Kto mi odda moje zapatrzenie

i mój cień, co za tobą odszedł?

Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc,

jak rośliny - są coraz młodsze.

I niedługo już - tacy maleńcy,

na łupinie z orzecha stojąc,

popłyniemy porom na opak

jak na przekór wodnym słojom.

K.K Baczyński

bierny op r2
BIERNY OPÓR

3. Przeciwdziałanie skutkom okupacji w sferze gospodarczej i politycznej

 • Stworzenie własnego obiegu gospodarczego („ szmugiel”, „czarny rynek”)
 • Sabotaż w przemyśle
 • „akcja antykontyngentowa” na wsi
 • Odbudowa przedwojennych struktur życia politycznego
pion polityczny
PION POLITYCZNY

Polityczny Komitet Porozumiewawczy ( II 1940-III 1943)

 • konspiracyjny ośrodek polityczny stanowiący reprezentację głównych stronnictw politycznych w Polsce
 • Skład przedstawiciele : SN, SP, SL, PPS-WRN ( przewodniczącym Kazimierz Pużak – PPS)

Krajowa Reprezentacja Polityczna ( III 1943- I 1944)

 • Skład: przedstawiciele SN, SP,SL,PPS-WRN

Rada Jedności Narodowej ( I 1944- VII 1945)

 • Skład: przedstawiciele SN,SP,SL,PPS-WRN oraz drobniejszych ugrupowań politycznych(poza komunistami)
 • Deklaracja „ O co walczy naród polski” 15 III 1944
 • - Granice Polski – poszerzone na północy i zachodzie,
 • na wschodzie zgodnie z układem z 1921 r.
 • - reforma rolna( parcelacja majątków o powierzchni
 • większej niż 50 ha; nadziały ziemi dla chłopów 8-15 ha
 • - demokracja parlamentarna
 • - autonomia dla mniejszości narodowych

Kazimierz Pużak

pion administracyjny
PION ADMINISTRACYJNY

Delegatura Rządu na Kraj ( XII 1940-VII 1945)

 • Na czele delegat rządu ( od IV 1944 w randze wicepremiera)
 • Kolejni delegaci: Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Jan Stanisław Jankowski
 • Delegaturze Rządu na Kraj podporządkowane delegatury okręgowe i powiatowe, departamenty: Informacji(prasa podziemna), Oświaty iKultury (TON), Rada Pomocy Żydom „Żegota”
 • Celem działalności: organizacja administracji w okupowanym kraju oraz przygotowanie warunków do objęcia władzy przez rząd londyński po wyzwoleniu Polski

Krajowa Rada Ministrów( 1944-III 1945)

 • organ władzy wykonawczej polskiego państwa podziemnego
 • skład: delegat rządu na kraj( wicepremier) i jego trzej zastępcy(w randze ministrów)
 • działalność KRM przerwało aresztowanie członków przez NKWD

Cyryl Ratajski

Jan Piekałkiewicz

Jan Stanisław Jankowski

pion wojskowy s u ba zwyci stwu polski
PION WOJSKOWY – SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSKI

Służba Zwycięstwu Polski( 27 IX - 13 XI 1939)

 • Dowódca: Michał Tokarzewski – Karaszewicz
 • Organizacja polityczno – wojskowa
 • Celem – przygotowanie kraju do działań konspiracyjnych
 • Bazą organizacji – działacze sanacyjni
pion wojskowy zwi zek walki zbrojnej
PION WOJSKOWY – ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ

Związek Walki Zbrojnej ( 13XI 1939- 14 II 1942)

 • Dowódcy: Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki(„Grot”)
 • Celem głównym – przygotowanie powszechnego powstania zbrojnego, akcja scaleniowa
 • Zadania bieżące: działalność wywiadowcza, propagandowa, ograniczona walka zbrojna
pion wojskowy armia krajowa
PION WOJSKOWY – ARMIA KRAJOWA

Armia Krajowa (II 1942- I 1945)

 • Dowódcy: Stefan Rowecki(„Grot”), Tadeusz Komorowski („Bór”), Leopold Okulicki („Niedźwiadek”)
 • Organizacja w zamierzeniu masowa – kontynuacja akcji scaleniowej(włączenie większości oddziałów NOW, większości BCH (III 1943), części NSZ(1944)
 • Celem nadrzędnym – powstanie powszechne
 • Bieżąca – informacja i propaganda, sabotaż, dywersja, wywiad
dzia alno ak
DZIAŁALNOŚĆ AK

działania zbrojne, takie jak sabotaż oraz dywersja. Niszczono zatem linie komunikacyjne (polski ruch oporu przeprowadził m. in. akcję o kryptonimie "Wachlarz"; niszczono szczególnie szyny kolejowe), dewastowano urządzenia przemysłowe, gromadzono i produkowano broń,

dzia alno ak1
DZIAŁALNOŚĆ AK
 • prowadzono działalność wywiadowczą, przeprowadzano akcje odwetowe na urzędnikach i funkcjonariuszach okupacyjnej administracji (np. zamach na Kutscherę). Działacze ruchu oporu prowadzili poza tym działania zbrojne, walki o charakterze partyzanckim, wywoływali powstania

Przechwycona przez wywiad AK rakieta V2

dzia alno ak2
DZIAŁALNOŚĆ AK
 • W okresie 1941-1944 oddziały AK wysadziły 38 mostów, wykoleiły bądź spaliły 1175 pociągów, uszkodziły ponad 19 000 wagonów, spaliły 272 wojskowe magazyny, poważnie uszkodziły 4326 samochody wojskowe. Tylko w latach 1943-1944 jej żołnierze zlikwidowali ponad 2000 agentów wroga.

Gen. August Emil Fieldorf ps. "Nil"

szare szeregi
SZARE SZEREGI
 • Szare Szeregi ( to kryptonim wiązku Harcerstwa polskiego przyjęty podczas wojny ) – zajmowały się głównie kolportażem wydawnictw prasy podziemnej , ulotek , służbą łącznikową i małym sabotażem)
partyzantka powrze niowa
PARTYZANTKA POWRZEŚNIOWA
 • Działania związane z ruchem oporu pojawiły się już jesienią 1939 r.
 • Pierwszymi partyzantami byli żołnierze , którzy nie złożyli broni po klęsce w kampanii wrześniowej
 • Ich największe grupy działały w lasach województw : lubelskiego , kieleckiego i Borach Tucholskich.Najbardziej znanym był oddział majora Henryka Dobrzańskiego ( pseudonim Hubal )
organizacje bojowe ugrupowa politycznych
ORGANIZACJE BOJOWE UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
 • Polski ruch oporu związany był najczęściej z ugrupowaniami politycznymi i tak : ramieniem zbrojnym :
 • Stronnictwa Ludowego były Bataliony Chłopskie ( BCh )
 • Stronnictwa Narodowego - Narodowa Organizacja Wojskowa ( NOW )
 • Stronnictwo Pracy – Komenda Obrońców Polski
 • Polska Partia Socjalistyczna ( Wolność, Równość ,Niepodległość ) – Gwardia Ludowa ( GL )
formy walki
FORMY WALKI
 • Wszystkie wymienione organizacje prowadziły walkę z okupantem w różnych formach :

a). organizowanie szkolenia wojskowego , przygotowanie do powstania , gromadzenie broni.

b). organizowanie sabotażu i dywersji na tyłach okupanta

c). informacja , propaganda , wydawnictwo prasy podziemnej , literatury , tajne komplety - nauczanie

d). pomoc Żydom ( Rada Pomocy Żydom - ,, Żegota "

plan burza
PLAN BURZA
 • Plan ,, Burza ‘’. ( styczeń – lipiec 1944r )
 • przygotowany w 1943 r . Zakładał walkę z wycofującymi się oddziałami niemieckimi w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie.
 • Realizację planu rozpoczęto w styczniu 1944 r. na Wołyniu
 • Zakładano iż Polacy mają odegrać rolę gospodarzy we własnym kraju , stąd też terenowym dowódcom AK nakazano ujawnianie się wobec wkraczającej Armii Czerwonej , wspólne wyzwalanie ziem polskich , oraz obejmowanie władzy wojskowej i cywilnej.
 • Podobny charakter miał akcja ,, Ostra Brama ‘’ przeprowadzona na Litwie
 • We wszystkich wypadkach po życzliwym współdziałaniu z Armią Czerwoną rozgrywał się ten sam scenariusz : po wyjściu wojsk liniowych na tereny wyzwolone wchodziły specjalne oddziały NKWD , które aresztowały , wywoziły i rozstrzeliwały ujawniających się dowódców i żołnierzy AK ( żołnierzom szeregowym AK dawana alternatywę wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego lub zsyłkę do łagru )

Lwów 27 VII 1944, żołnierze kpt „Czery” z Kedywu przed zdobytym

gmachem politechniki

slide26

www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?...Polska%20podziemna.pp...‎www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?...Polska%20podziemna.pp...‎