1 / 49

CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945). Đổi tên thành ĐCS Đông Dương. Thông qua luận cương mới. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1 . TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930).

zia
Download Presentation

CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

 2. Đổi tên thành ĐCS Đông Dương Thông qua luận cương mới I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 19391. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Trần Phú Tổng bí thư (1930 – 1931)

 3. Phương pháp bạo lực Lực lượng Phương hướng chiến lược Đoàn kết quốc tế Đảng lãnh đạo Nhiệm vụ NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10

 4. CHƯA COI TRỌNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHƯA ĐOÀN KẾT RỘNG RÃI THIẾU SÓT CỦA LUẬN CƯƠNG THÁNG 10

 5. NGUYÊN NHÂN TRONG NƯỚC NGUYÊN NHÂN QUỐC TẾ CNXH Ở LIÊN XÔ PT MẠNH CNTB KHỦNG HOẢNG MÂU THUẪN KINH TẾ CHÍNH TRỊ SÂU SẮC ĐCSVN RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 1930 - 1931 Chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực trên 1/6 trái đất – Liên Xô

 6. MỨC ĐỘ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜI CAO TRÀO PHONG TRÀO 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931

 7. PHONG TRÀO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY 1 - 5 - 1930 Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tĩnh biểu tình 1/5/193 Công nhân cao su Phú Riềng đình công 1930

 8. ►ĐỨC THỌ ► HƯNG NGUYÊN ► DIỄN CHÂU ► NAM ĐÀN ► CAN LỘC ► THANH CHƯƠNG Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tĩnh biểu tình 1/5/1930

 9. ĐỈNH CAO CỦA PHONG TRÀO CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT BAN BỐ QUYỀN DÂN CHỦ CHIA RUỘNG CHO NÔNG DÂN THỰC HIỆN VĂN HOÁ MỚI

 10. SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI PHONG TRÀO “TRÍ PHÚ ĐIA HÀO, ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ” Thành lập Hội phản đế đồng minh (18/11/30) Đấu tranh chống tả khuynh Nguyễn Phong SắcBí thư xứ uỷ Trung Kỳ

 11. TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Trần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấu Lý Tự TrọngCon đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng Nguyễn Đức CảnhTrong xà lim vẫn viết bản tổng kết công tác vận động công nhân

 12. SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo ở nước ngoài LêHồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932

 13. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐỀ RA NHIỆM VỤ MỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935) Khôi phục lại ĐCS LêHồng Phong tổng bí thư của Đảng

 14. PHÁT XÍT Ý PHÁT XÍT ĐỨC PHÁT XÍT NHẬT PHÁT XÍT TÂY BAN NHA 2. TRONG NHỮNG NĂM 1936 -1939 TÌNH HÌNH THẾ GIỚI CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI

 15. KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT NHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH. THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐẠI HỘI VII QUỐC TẾ CỘNG SẢN (7 – 1935) G. DIMITƠRỐPTBT BAN CHẤP HÀNH QTCS TẠI ĐH 7

 16. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC N.VỤ DÂN SINH DÂN CHỦ LẬP MẶT TRẬN MỚI KẺ THÙ: PHẢN ĐỘNG THUỘC ĐỊA PP CM CÔNG KHAI HỢP PHÁP CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) Hà Huy Tậptổng bí thư của Đảng Báo chí của Đảng xuất bản công khai thời kỳ 36 - 39

 17. CỦNG CỐ MẶT TRẬN THÀNH LẬP MT DC ĐÔNG DƯƠNG H ỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 ( 3 - 1938) Nguyễn Văn Cừtổng bí thư của Đảng Trụ sở báo tin tức, cơ quan ngôn luận của Mặt trận dân chủ ở Hà nội 1938

 18. CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÔNG KHAI THỜI KỲ 1936 - 1939 Tiệc mừng ông Đặng Thai Mai dân biểu Trung kỳ 1936 Nhân dân Sải Gòn đón Gôđa năm 1937

 19. CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÔNG KHAI THỜI KỲ 1936 - 1939 Báo chí công khai của Đảng thời kỳ 1936 - 1939 Hiệu sách Đồng Xuân nơi bán sách công khai của Đảng 37 - 39

 20. TẬP HỢP LẠI QUẦN CHÚNG CỦNG CỐ ĐẢNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KẾT QUẢ CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939

 21. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT 2. LIÊN MINH CÔNG NÔNG 3. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP 4. HÌNH THỨC ĐẤU TRANH PHÙ HỢP 5. MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 22. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939 “Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ và đòi cải thiện đời sống. Phong trào ấy đã lôi cuốn và giáo dục ý thức chính trị cho hàng triệu người. Uy tín của Đảng càng mở rộng và ăn sâu trong nhân dân lao động” (Hồ Chí Minh)

 23. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 19451. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng Ngày 1- 9 -1939 Đức tấn công Ba Lan chiến tranh thếgiới thứ 2 bùng nổ.

 24. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚCPháp phát xít hoá bộ máy thống trị

 25. MÂU THUẪN SÂU SẮC DÂN TỘC THỰC DÂN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC năm 1939 Pháp bắt nông dân phá rừng lập đồn điền cao su

 26. TỔ CHỨC BÍ MẬT BẤT HỢP PHÁP THÀNH LẬP MTDTTN PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG ĐÁNH ĐỔ THỰC DÂN GIÀNH ĐLDT “Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. (NQTW 6) NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (11 - 1939)

 27. PHÁP VÀ NHẬT CÙNG THỐNG TRỊ NHÂN DÂN ĐÔNG DƯƠNG DÂN TA MỘT CỔ HAI TRÒNG Quân Pháp ở Yên Thế 1940 Nhật vào Lạng Sơn 9 - 1940

 28. SAU HNTW 6 NHIỀU CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG BỊ BẮT Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Tần Lê Duẩn

 29. HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (11-1940) HỘI NGHỊ TW 7 KẺ THÙ CHÍNH LÀPHÁP NHẬT DUY TRÌ ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠN ĐÌNH CHỈ KHỞI NGHĨA NAM KỲ Đội du kích Bắc Sơn2 - 1941

 30. NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 Cột mốc 108 NAQvề nước 28 - 1 - 1941 Lán Khuối nậm nơi họp hội nghị TW 8 (5-1941)

 31. HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 ► Thành lập Nhà nước riêng Ở Việt Nam thành lập nước VNDCCH ► Thành lập mặt trận riêng. Ở Việt Nam thành lập mặt trận Việt Minh ► Xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trang Trường Trinhđược cử làm Tổng bí thư của Đảng

 32. ĐẢNG CHUẨN BỊ CHO KHỞI NGHĨA VŨ TRANG XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA ● BẮC SƠN VŨ NHAI ● CAO BẮC LẠNG Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944

 33. NĂM 1941 ĐỊCH TĂNG CƯỜNG KHỦNG BỐ, NHIỀU CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG BỊ HY SINH Hoàng Văn Thụ Hà Huy Tập Phan Đăng Lưu Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Văn Cừ Lê Hồng Phong Võ Văn Tần

 34. NGUYỄN ÁI QUỐC BỊ BẮT Ở TRUNG QUỐC 8 - 1942 Trên đời nghìn vạn điều cay đắng Cay đắng chi bằng mất tự do? (Hồ Chí Minh) Nhật ký trong tù Bác viết trong nhà tù Tưởng Giới Thạch

 35. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHANH CHÓNG Liên Xô đánh bại phát xít Đức tại Beclin. Lính Pháp bị quân Nhật bắt 1945 Trần Trọng Kimngười đứng đầu chính phủ bù nhìn do Nhật lập ra Liên Xô tiếp nhận đầu hàng của Đức 1945

 36. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 - 3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” Đình Bảng Bắc Ninh nơi họp hội nghị “Tình hình khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa đến. Nó đang đến một cách nhanh chóng”

 37. THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 5 - 1945 VN TUYÊN TRUYỀN GP QUÂN CỨU QUỐC QUÂN VN GIẢI PHÓNG QUÂN 5 - 1945

 38. NẠN ĐÓI NĂM 1945 DO NHẬT PHÁP GÂY RA Xác những người chết đói 1945 Xác người chết chởbằng xe bò trongnạn đói ở Bắc Kỳ 1945

 39. PHONG TRÀO PHÁ KHO THÓC Phá kho thóc của giặc 1945

 40. PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH Quân du kích Cà Mau Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Bắc Ninh

 41. THỜI CƠ CÁCH MẠNG ĐẾN GẦN Nhật đầu hàng đồng minh 1945 Bom nguyên tử Hirosima Nagasaki Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của Nhật

 42. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG (13 - 15/8/1945) “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên!Tiến lên!” (Hồ Chí Minh) Đình Tân Trào Sơn Dương nơidiễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng

 43. ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 16 - 8 - 1945 Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Uỷ ban GPDT. Đình Tân Trào Sơn Dương nơidiễn ra Đại hội quốc dân

 44. TỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC Nhân Dân Hà Nội đánh chiếm phủ khâm sai (18 - 8) Nhân Dan Huế khởi nghĩa (23 - 8) Nhân Dan Sài Gòn khởi nghĩa (25 - 8)

 45. CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN. Bảo Đại đến Ngọ Môn dự lễ thoái vị

 46. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 2 - 9 - 1945 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể Dan tic Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng và can cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.” (Hồ Chí Minh)

 47. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN CHUẨN BỊ CỦA CM NHẬT HÀNG ĐỒNG MINH ĐCS LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHIẾN ĐẤU NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM.

 48. ĐỐI VỚI QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DÂN TỘC ĐẬP TAN ĐQPK ND LÀM CHỦ BƯỚC NHẢY VỌT GPDT ĐIỂN HÌNH CNTD CŨ SỤP ĐỔ CỔ VŨ CM GPDT Ý NGHĨA THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 49. 1. KẾT HỢP CHỐNG ĐẾ QUỐC VÀ PHONG KIẾN 2. TOÀN DÂN NỔI DÂY 3. LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ 6. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH 5. CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ 4. DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

More Related