endring omgj ring opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning geiranger 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010. Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo. Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning. Innledning: Endring av ordningen skjer fordi skyldners livssituasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010' - minh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
endring omgj ring opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning geiranger 2010

Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordningGeiranger 2010

Lotte Lundby Kristiansen

Namsfogden i Oslo

endring omgj ring opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning
Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning
 • Innledning:
 • Endring av ordningen skjer fordi skyldners livssituasjon
 • har endret seg siden avtaleinngåelsen, og kreditorene
 • tar kontakt fordi skyldner har sluttet å betale inn avtalte
 • beløp eller på annen måte misligholdt ordningen.
 • Det er derfor behov for muligheter både for skyldner og
 • kreditorer til å reforhandle avtalen.
skyldners begj ring om endring av gjeldsordning
Skyldners begjæring om endring av gjeldsordning
 • Regelen om at man skal forsøke å komme frem til
 • en frivillig endring knytter seg til skyldners
 • begjæring om endring på grunn av:
  • omstendigheter som skyldner ikke kunne forutse eller
  • omstendigheter som svekker skyldnerens evne til å oppfylle ordningen
  • fall i boligverdi
  • uteglemte krav
slide4
Omstendigheter som skyldner ikke kunne forutse
 • eller svekker skyldners evne til å oppfylle
 • ordningen:
 • Eksempler er samlivsbrudd, alvorlig sykdom, arbeidsledighet,
 • inntektsbortfall, ugiftsøkninger o.l
slide5
Fall i boligverdi:
 • Dersom boligen synker i verdi i gjeldsordningsperioden, vil skyldner
 • sitte igjen med gjeld som det kan være vanskelig å betjene.
 • Forutsetningen er at verdien av boligen ved ordningens utløp er
 • ”vesentlig lavere enn den verdi som ble fastsatt etter § 4-7 i forkant
 • av gjeldsordningen.
slide6
Uteglemte krav:
 • fordringen skal ”betjenes med den dividende fordringshaveren ville
 • ha tilkommet dersom fordringen hadde deltatt i ordningen”.
 • Dividende kan bare regnes fra ”det tidspunktet kravet ble fremmet
 • overfor skyldneren.”
 • Tingretten skal nekte å stadfeste et endringsforslag dersom
 • skyldneren ”forsettlig eller på grov uaktsom måte har unnlatt å
 • opplyse om fordringen”.
skille mellom begj ring om frivillig og tvungen endring
Skille mellom begjæring om frivillig og tvungen endring:
 • Frivillig endring:
 • Endring kan ikke ”begjæres før skyldneren etter evne har forsøkt å
 • komme frem til en avtale om frivillig endring av gjeldsordningen
 • med fordringshaverne på egen hånd”, jf § 6-1 fjerde ledd.
 • Namsmannen skal nekte å stadfeste forslaget dersom det vil virke
 • urimelig.
 • Begjæring om tvungen endring:
 • Forslaget ikke skal være i strid med loven.
kreditorenes adgang til begj re omgj ring opphevelse og tilsidesettelse av en gjeldsordning
Kreditorenes adgang til å begjære omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av en gjeldsordning
 • Omgjøring av gjeldsordning ved vesentlig
 • forbedring av skyldnerens økonomiske stilling:
 • Må kreves en betydelig forbedring i skyldnerens økonomi før
 • avtalen kan omgjøres.
 • Omgjøring der skyldner mottar et større beløp:
 • Bestemmelsen gir skyldner en mulighet til på eget initiativ fordele et
 • større beløp han måtte motta til kreditorene, uten at det gjøres i
 • form av en endringssak.
slide9
Omgjøring av gjeldsordning som følge av

verdistigning på bolig:

Forutsetningen for at retten skal kunne omgjøre er at ”skyldnerens

bolig i gjeldsordningsperioden har steget så mye i verdi i forhold til

verdifastsettelsen etter § 4-7 at det etter omstendighetene vil virke

urimelig overfor fordringshaverne dersom skyldneren skulle

beholde hele verdiøkningen

Det fremgår av forarbeidene at en omgjøring av gjeldsordning etter § 6-2

andre ledd vil kunne gå ut på at boligen skal selges. Skyldner har i slike

tilfeller har ”rett til å beholde tilstrekkelig av salgssummen til å kunne

skaffe seg en annen eiet bolig som med hensyn til størrelse, standard

og beliggenhet m.v. tilfredsstiller skyldneren og dennes husstands

rimelige behov”.

slide10
Opphevelse av gjeldsordning:

Kreditorene har adgang til å begjære en gjeldsordning opphevet

dersom skyldneren har gjort seg skyldig i uredelighet eller grovt har

tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningsloven.

Eksempler; brudd på opplysningsplikten, betalingsmislighold,

stiftelse av ny gjeld i gjeldsordningsperioden med mer.

Spørsmål om en skyldner kan oppheve sin gjeldsordning?

Akkordforslag?

slide11
Tilsidesettelse av en gjeldsordning:
 • Dersom skyldneren innen to år etter gjeldsordningsperiodens utløp mottar arv, gevinst eller liknende av betydelig omfang, kan retten, på begjæring av en fordringshaver, hvis krav er omfattet av gjeldsordningen, sette gjeldsordningen helt eller delvis til side i den utstrekningen skyldnerens økonomi og hensynet til fordringshaverne tilsier det. Gjeldsordningen kan ikke settes til side på grunn av gevinst som skyldes verdiøkning på bolig, jf § 6-2 fjerde ledd.
 • Hva innebærer en tilsidesettelse av en gjeldsordning?
slide12
Skyldnerens opplysningsplikt overfor fordringshaverne:

Dersom det inntreffer omstendigheter som skyldneren forstår eller må forstå kan gi fordringshaverne rett til omgjøring eller tilsidesettelse etter § 6-2 skal skyldneren innen rimelig tid på betryggende måte opplyse fordringshaverne og namsmannen om dette, jf § 6-4.

slide13
Kompetent namsmyndighet:

Utgangspunktet er at en begjæring om frivillig endring av gjeldsordningen skal fremsettes for namsmannen, mens en begjæring om tvungen gjeldsordning skal fremsettes for tingretten. Gjeldsordningsloven har ingen regler om stedlig verneting for endringssaker, og man faller tilbake til de generelle regler om verneting i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 2, jf gjeldsordningsloven § 7-8.

slide14
Praktisering av vernetingsreglene ved begjæring om endring:

praktiske og prosessøkonomiske hensyn

Rettens praksis ved begjæring om opphevelse:

domstolloven § 38

Overføring av saker fra annen namsmann kjennetegnes av:

skyldner har flyttet etter at begjæring om endring er innkommet opprinnelig namsmann

mye dokumentasjon foreligger i saken og skyldner har ofte vært på møte med opprinnelig namsmannen

sakene er ofte opp mot ett år gamle før de oversendes

eneste begrunnelse for overføringen er at skyldner har flyttet til Oslo

sakene viser seg ofte å være enkle dvs. det gjelder kun økte utgifter pga husleie og endringer i inntektssituasjonen

slide15
Frister for fremsettelse av begjæring om endring, opphevelse, omgjøring og tilsidesettelse, jf § 6-5:

Frister for skyldner:

Skyldners begjæringer om frivillig og tvungen endring av gjeldsordning må fremsettes i løpet av gjeldsordningsperioden.

Frister for kreditor:

Kreditor må fremsette begjæring om opphevelse innen ett år etter gjeldsordningsperiodens utløp.

Begjæring om tilsidesettelse må fremsettes innen ett år etter at to års etterperiode er utløpt.

Begjæring om omgjøring og opphevelse må fremsettes innen to måneder etter at skyldneren har gitt opplysinger etter § 6-4.