rinf 1100 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RINF 1100 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RINF 1100

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 100
keelty

RINF 1100 - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
RINF 1100
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RINF 1100 Ytringsfrihet og medieregulering

 2. Ytringsfrihed bør finde Sted

 3. Litteratur • Ytringsfrihet m.m • Utdrag fra: St. meld. nr. 26 (2003-2004) , Om endring av Grunnloven § 100. • Kapittel 2 Generelle spørsmål (Ytringsfriheten og dens grenser) • Kapittel 4 Klassisk ytringsfrihet, informasjonsfrihet og retten til taushet • Kapittel 5 Forhåndskontroll av ytringer

 4. http://www.dagsavisen.no/samfunn/mener-taushet-er-tull/

 5. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Brennhet-Holocaust-debatt-apner-valgkampen-i-Ungarn-7453503.html#.Uu9cCrRF6gQhttp://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Brennhet-Holocaust-debatt-apner-valgkampen-i-Ungarn-7453503.html#.Uu9cCrRF6gQ

 6. www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Forbereder-nye-demonstrasjoner-i-Kiev-7455140.html#.Uu9evLRF6gQwww.aftenposten.no/nyheter/uriks/Forbereder-nye-demonstrasjoner-i-Kiev-7455140.html#.Uu9evLRF6gQ

 7. http://www.aftenposten.no/kultur/Juni-Dahr-viste-Ibsens-kvinner-med-slor-7454220.html#.Uu9dI7RF6gQhttp://www.aftenposten.no/kultur/Juni-Dahr-viste-Ibsens-kvinner-med-slor-7454220.html#.Uu9dI7RF6gQ

 8. http://www.aftenposten.no/100Sport/ol/Vi-kan-ikke-pavirke-lovgivningen-i-et-land-Det-overlater-vi-til-andre-416159_1.snd#.Uu9ePbRF6gQhttp://www.aftenposten.no/100Sport/ol/Vi-kan-ikke-pavirke-lovgivningen-i-et-land-Det-overlater-vi-til-andre-416159_1.snd#.Uu9ePbRF6gQ

 9. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nar-idrettsutovere-ma-bevise-sin-uskyld-7454085.html#.Uu9hwLRF6gQhttp://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nar-idrettsutovere-ma-bevise-sin-uskyld-7454085.html#.Uu9hwLRF6gQ

 10. http://www.nrk.no/kultur/spar-hyppige-reklameavbrudd-i-ol-1.11511247http://www.nrk.no/kultur/spar-hyppige-reklameavbrudd-i-ol-1.11511247

 11. Art 10. Ytringsfrihet • 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

 12. Argumentasjon på to nivåer • ”Politisk” • Bør vi ha ytringsfrihet? • Hvorfor bør vi (eller bør vi ikke) ha det? • Hvor langt bør ytringsfriheten gå? • Hvilke ytringer bør ikke være tillatt? • Osv. • Rettslig • Hva er grensene for ytringsfrihet etter gjeldende norsk rett? • Hvilke ytringer er tillatt og hvilke er ikke tillatt?

 13. Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet • Retten til å ytre seg • Retten til å bli informert • Krav på informasjon • Retten til taushet

 14. Ytringsfrihetens begrunnelse • Sannhet

 15. Sannhet • Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling

 16. Sannhet • Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling • Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten

 17. http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7479905

 18. Sannhet • Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling • Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten • Retten til informasjon er en forutsetning for å få fram sannheten

 19. Ytringsfrihetens begrunnelse • Sannhet • Autonomi

 20. Autonomi • Individets frie meningsdannelse • Rett til informasjon • Rett til ikke å bli informert • Rett til taushet

 21. Ytringsfrihetens begrunnelse • Sannhet • Autonomi • Demokrati

 22. Demokrati • Informasjon er en forutsetning for deltakelse • Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere

 23. Demokrati • Informasjon er en forutsetning for deltakelse • Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere • Retten til å ytre seg er en forutsetning for medvirkning i demokratiske prosesser

 24. Ytringsfrihetens begrunnelse • Sannhet • Autonomi • Demokrati • En verdi i seg selv?

 25. Meninger ≠ Ytringer • Det er lov å mene hva man vil • Det er lov å være rasist • men det er ikke lov til å fremsette rasistiske ytringer

 26. Ryddige diskusjoner • Kritikk av innvandringspolitikk ≠ rasisme • Kritikk av elementer i andre kulturer ≠ rasisme • Tvangsekteskap, omskjæring etc • Kritikk av Israel og Israels politikk ≠ antisemittisme • Religionskritikk ≠ blasfemi • Kritikk av USAs politikk ≠ støtte til terrorisme • Erotikk og sex ≠ pornografi

 27. Ytringsfrihetens kjerne Ytringsfrihet Ytringsfrihet Ytringsfrihet

 28. Ytringsfrihet – rettslig grunnlag • Grl § 100

 29. Ytringsfrihet – rettslig grunnlag • Grl § 100 • Forholdet mellom Grunnlov og lov • Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven • Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke

 30. Grl § 100 • Ytringsfrihed bør finde Sted. • Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. • Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. • Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. • Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. • Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

 31. Grunnloven § 100 • Ytringsfrihed bør finde Sted.      Bør = skal Grunnlovsspråket er konservativt

 32. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst

 33. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst • Bilder

 34. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst • Bilder • Demonstrasjoner

 35. www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Forbereder-nye-demonstrasjoner-i-Kiev-7455140.html#.Uu9evLRF6gQwww.aftenposten.no/nyheter/uriks/Forbereder-nye-demonstrasjoner-i-Kiev-7455140.html#.Uu9evLRF6gQ

 36. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst • Bilder • Demonstrasjoner • Bruk av symboler

 37. Straffeloven § 135a. • Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. • Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres • a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, • b) religion eller livssyn, eller • c) homofile legning, leveform eller orientering.

 38. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst • Bilder • Demonstrasjoner • Bruk av symboler • Musikk • Jimi Hendrix’ ”Star Sprangled Banner”

 39. Klassisk ytringsfrihet • Ulike ytringsformer • Tekst • Bilder • Demonstrasjoner • Bruk av symboler • Musikk • Jimi Hendrix’ ”Star Sprangled Banner” • Fjerne/ødelegge andre ytringer

 40. Grunnloven § 100 • Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

 41. Grunnloven § 100 • Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.