l ringsteorier l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LÆRINGSTEORIER PowerPoint Presentation
Download Presentation
LÆRINGSTEORIER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

LÆRINGSTEORIER - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

LÆRINGSTEORIER . Behaviourismen. Læring er endring av atferd som følge av erfaringer All atferd er lært Kunnskap er basert på ytre sanseinntrykk Kunnskapens kilder er utenfor mennesket Kunnskap risses inn på vår tabula rasa (ubeskrevne tavle)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LÆRINGSTEORIER' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l ringsteorier

LÆRINGSTEORIER

Magne Jensen 2009

behaviourismen

Behaviourismen

Læring er endring av atferd som følge av erfaringer

All atferd er lært

Kunnskap er basert på ytre sanseinntrykk

Kunnskapens kilder er utenfor mennesket

Kunnskap risses inn på vår tabula rasa (ubeskrevne tavle)

Studere sammenhengen mellom:stimulus (påvirkningen) og respons (reakjsonen)

Magne Jensen 2009

john b watson
John B. Watson
 • John Broadus Watson (1878 -1958) -Amerikansk psykolog som etablerte den psykologiske retningen behaviorisme
 • Watson la vekt på observerbar atferd hos mennesker og deres reaksjoner, i stedet for de indre mentale tilstander hos disse menneskene.
 • Ytre styring og påvirkning

Magne Jensen 2009

albert og rotta

Albert og rotta

”Albert og rotta” http://www.youtube.com/watch?v=y1URoX4QaMc&feature=related

Magne Jensen 2009

albert og rotta5
Albert og rotta

Ubetinget stimulus

Ubetinget respons

Høy lyd

Gråt

Glede

Syn av rotte

Ubetinget respons

Ubetinget stimulus

Magne Jensen 2009

albert og rotta6
Albert og rotta

Betinget stimulus

Betinget respons

Syn av rotte

Gråt

Magne Jensen 2009

dr ft noen minutter

Drøft noen minutter

Hvilke situasjoner i skolen er med på å frembringe frykt og angst?

Magne Jensen 2009

b f skinner operant betinging
B. F. Skinner-Operant betinging

http://www.youtube.com/watch?v=cl7jr9EVcjI&feature=related

Magne Jensen 2009

operant betinging skinner
Operantbetinging (Skinner)
 • Aktiv prøving og feiling ligger til grunn for læring.
 • Individets reaksjon på sine omgivelser
 • Konsekvensen av atferden påvirker sannsynligheten for at atferden vil gjenta seg (”ros mer – kjeft mindre”)
 • Nettsted etter behaviouristisk mønster:

http://tutpup.com/

Magne Jensen 2009

operant betinging

Operant betinging

Sd + R Sr

Magne Jensen 2009

operant betinging11

Operant betinging

Sd = ”Alt som utløser en atferd” (diskriminerende stimulus -”diskriminanten”)R = en viljestyrt respons (reaksjon /atferd) Sr = bestemt konsekvens (forsterkende stimulus)

Magne Jensen 2009

atferdsmodifikasjon
Atferdsmodifikasjon
 • Belønne det positive
 • Analyse av elevens atferd
 • Velge realistiske mål
 • Bruke belønning som virker
 • Bruk av ekstinksjon (atferden forsvinner)
 • Bruk av symbolsk belønning (Ros, ”klapp på skulder”)
 • Vær varsom med bruk av straff

Magne Jensen 2009

forsterkning bel nning

Forsterkning (belønning)

Forsterkning: - alle konsekvenser av en handling som gjør det mest sannsynlig at handlingen gjentas

Viktig å forsterke ønsket atferd

Problem: At man forsterker uønsket atferd

Magne Jensen 2009

problematferd

Problematferd

Problematferd er atferd som er uforenlig med læring

Problematferd hindrer elevens egen eller andre elevers læring

Problematferd hindrer lærerens arbeid

Magne Jensen 2009

straff og bel nning i dagens skole
Straff og belønning i dagens skole
 • Karakterer
 • Å bli sendt til rektor
 • Glemmekryss
 • Parade og igjensitting
 • Belønning i form av leketimer og lignende
 • Belønning ved å slippe ting de ikke har lyst til
 • ”Token economy”
 • Mer???????????

Magne Jensen 2009

karakterer
Karakterer
 • En belønning for de flinke – straff for de svake?
 • Mister de mindre flinke motet?
 • Premieres dyktighet fremfor innsats?
 • Hva med følger for videre utdanning og jobbtilbud?

Magne Jensen 2009

behaviorisme i skolen

Behaviorisme i skolen

Tradisjonell undervisning (Pensumoppbygging i skolen)

Kunnskapsstoffet organiseres i hensiktsmessige deler (små trinn) som læreren formidler til elevene (forsterkning etter hvert trinn som blir nådd)

Mål: At elevene tilegner seg mest mulig av stoffet (en til en overføring av kunnskap)

Lærerens oppgave: Velge stoff og organisere elevenes arbeid

eleven klarer oppgavene og får belønning ved rett respons

Magne Jensen 2009

behaviourismens aktualitet

Behaviourismens aktualitet

Fokus på effektiv formidling og informasjon

Trening av ferdigheter

Velorganiserte rutiner i klasserommet (struktur)

”Kunnskapsløftet”: Vekt på grunnleggende ferdigheter og kompetansemål (målstyring)

Nasjonale prøver – ”testkultur” i skolen – Må skje ofte for å sikre mestring (for så å gå videre)

Belønning som gradvis reduseres ved at den indre styringen overtar

Magne Jensen 2009

kritikk av behaviorismen

Kritikk av Behaviorismen

Forming av atferd – manipulering?

Atferdsterapeuten som den handlende part og eleven som materialet som skal formes (subjekt – objekt forhold)

Elever = råvaren

Læreren = håndverkeren

Skinners teori = redskapet

Elevene blir utenfrastyrt i form av belønning (”hva lønner seg”?)

Kan forskningsresultater fra dyr overføres på mennesker

Magne Jensen 2009

bandura sosial kognitiv l ringsteori22
Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori

Modellæring vil si at man kan lære av å se på andres handlinger og hvilke konsekvenser det får for dem. Hvis man ser andre bli belønnet for en adferd, kalles det vikarierende forsterkning.

The Bobo-dollexperiment

http://www.youtube.com/watch?v=vdh7MngntnI

Magne Jensen 2009

albert bandura neobehaviorist
Albert Bandura (neobehaviorist)

Sosial-kognitiv læringsteori

 • Støttet seg til både til forsterkningstenkningen fra behavioristene, sammen med kognitive begreper
 • Læring gjennom observasjon og imitasjon (se hva andre gjør/etterligne)
 • Delprosesser i observasjonslæring, Bandura 1986
kognitiv konstruktivistisk l ringsteori
Kognitiv – konstruktivistisk læringsteori

Jean Piaget 1896 - 1980

Magne Jensen 2009

kognitiv konstruktivistisk l ringsteori25

Kognitiv – konstruktivistisk læringsteori

Mennesket er er aktivt

Kunnskap utvikles i det enkelte individ (en indre kognitiv prosess)

Vekt på intellektuelle aktiviteter, tenkning ogproblemløsning

At mennesket selv organiserer og forstår

Magne Jensen 2009

kognitiv konstruktivistisk l ringsteori26
Kognitiv – konstruktivistisk læringsteori
 • Tankemessig utvikling, - et resultat av et kontinuerlig samspill mellom gamle og nye erfaringer
 • Kognitive strukturer bygges ut – det skjer stadig utvikling av tanker og kunnskaper
 • Livslang læring
 •  Språket er underforstått tanken

Magne Jensen 2009

utviklingsprosessen
Utviklingsprosessen
 • Utvikling av det kognitive er en grunnleggende livsfunksjon og en tilpasningsprosess
 • Barnet søker å forstå verden
 • Kunnskap blir konstruert av barn når de blir stilt overfor ting og oppgaver de selv kan handle med

Magne Jensen 2009

utviklingsprosessen28
Utviklingsprosessen
 • Intellektuelle utviklingen = Endring i de kognitive strukturene mot stadig høyere grad av abstraksjon i tenkningen.
 • Denne mentale tilpasningen bygger på de samme prosessene gjennom hele livet:Assimilasjon, akkommodasjon og organisering

Magne Jensen 2009

kognitiv konstruktivistisk l ringsteori29
Kognitiv – konstruktivistisk læringsteori
 • Adapsjonsprosessen:
   • Tilpassning
   • Får erfaringer, bearbeider dem og gjør dem til sine egne
 • Assimilasjon:
   • Tar ny kunnskap og legger til gammel kunnskap (tilpasser det nye til det gamle)
 • Barnet tolker hendelser og ting ut i fra skjemaer man allerede har. Det som ikke barn kan assimilere, eksisterer ikke for barna. Assimilasjonen driver barnets utforskning.

Magne Jensen 2009

kognitiv konstruktivistisk l ringsteori30
Kognitiv – konstruktivistisk læringsteori

Akkommodasjon – endrer/tilpasser skjemaene. Dette er nødvendig for å utvikle kunnskap og nye handlinger. Ex. Esset i kortstokken og A for 1.kl.

Magne Jensen 2009

likevekt
Likevekt
 • Når barnet møter nye inntrykk som han/hun ikke forstår, dvs. ikke får til å stemme med sine allerede etablerte skjemaer oppstår det en ubalanse.
 • Barnet søker likevekt, dvs. de vil søke å løse kognitive konflikter. Det er denne prosessen som driver utviklingen.

Magne Jensen 2009

utviklingsprosessen32
Utviklingsprosessen
 • Ubalansen – kan oppstå spontant ut fra biologisk modning eller erfaring
 • Ut fra sin medfødte trang til indre likevekt søker barnet å gjenopprette balansen ved å akkommodere
 • Strukturene endrer seg gradvis gjennom tendensen til å gjenopprette kognitiv likevekt
 • Indre motivasjon

Magne Jensen 2009

stadie tenkningen
Stadie-tenkningen
 • En kvalitativ endring i barnets tenkemåte
 • Piaget mente at alle barn uavhengig av kultur går igjennom de samme stadiene og i samme rekkefølge.
 • Dette betyr at senere stadier bygger på de tidligere.

Magne Jensen 2009

stadiene
Stadiene
 • Sensomotoriske stadiet (0-2 år)
 • Preoperasjonelle stadiet (2-7 år)
 • Konkret operasjonelle stadiet (7-11 år)
 • Formell operasjonelle stadiet (fra ca. 11 år)

Magne Jensen 2009

preoperasjonelle stadiet 2 7 r
Preoperasjonelle stadiet (2-7 år)
 • Utvikling av symbolfunksjonen.
 • Barnet utvikler systemer for indre representasjon av ting og hendelser. De ytre handlingene flytter inn på det indre plan.
 • I begynnelsen er begrepene ustabile og skifter innhold etter situasjonen, f eks månen eller månene.
 • Fra 4 års alderen - tenkningen er nært knyttet til den direkte persepsjonen. Den er intuitiv.

Magne Jensen 2009

egosentrisme
Egosentrisme
 • Barnet tenker det han/hun selv ser.
 • Tenkningen er sentrert omkring eget jeg. Tar utgangspunkt i seg selv og egen situasjon.
 • Fjelltesten med dukke.

Magne Jensen 2009

eksempler
Eksempler
 • En fireåring skal legge like mange brikker i to rekker, vil gjerne legge brikkene i to like lange rekker uavhengig av antall brikker.
 • Vannglass – A og B like store glass og like mye vann, heller vann fra A over til glass C som er lavere, men bredere. Barnet vil si at det er mest vann i glass B og minst i C, fordi han bruker det mest synlige, høyden på vannet, som vurderingsgrunnlag.

Magne Jensen 2009

flere kjennetegn ved f rskolealderen
Flere kjennetegn ved førskolealderen
 • Animisme (resultat av egosentrisme, døde ting er lik en selv, de slår seg, sover etc)
 • Irreversibel tenkning (klarer ikke å snu tankerekkene)
 • Klarer ikke å konservere

Vannglassene og brikkene: http://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg

Magne Jensen 2009

eksempler39
Eksempler
 • En fireåring skal legge like mange brikker i to rekker, vil gjerne legge brikkene i to like lange rekker uavhengig av antall brikker.
 • Vannglass – A og B like store glass og like mye vann, heller vann fra A over til glass C som er lavere, men bredere. Barnet vil si at det er mest vann i glass B og minst i C, fordi han bruker det mest synlige, høyden på vannet, som vurderingsgrunnlag.

Magne Jensen 2009

konkret operasjonelt 7 11 r
Konkret-operasjonelt(7-11 år)

Vannglassene nå då?????????

http://www.youtube.com/watch?v=gA04ew6Oi9M

 • Tenke logisk og formålsbevisst, dvs. operasjonelt
 • Konkret - kun ved tingene foran seg at barnet klarer å kategorisere, foreta sammenligninger og trekke slutninger
 • Vanskeligheter med tekstoppgaver uten konkret materiale

Magne Jensen 2009

formelt operasjonelle stadiet fra ca 11 r
Formelt-operasjonelle stadiet (fra ca. 11 år)
 • kan tenke logisk på et abstrakt plan, tankeoperasjonene blir formal logiske.
 • kan systematisk analysere alle muligheter i en situasjon og trekke de logisk riktige slutningene på grunnlag av gitte antakelser, hypotetisk-deduktiv tenkning.

Magne Jensen 2009

formelt operasjonelle stadiet fra ca 11 r42
Formelt-operasjonelle stadiet (fra ca. 11 år)
 • Kan sette frem hypoteser og prøve dem ut på en systematisk måte
 • Det er nettopp denne evnen til reell ”vitenskapelig” tenkning som kjennetegner det formelt-operasjonelle stadiet
 • Dette er Piagets endemål for beskrivelse av den kognitive utviklingen

Magne Jensen 2009

formelt operasjonelle stadiet fra ca 11 r43
Formelt-operasjonelle stadiet (fra ca. 11 år)
 • Tenkningen blir mer avansert og kompleks
 • Økning av kunnskap, ikke kvalitative endringer i den kognitive strukturen
 • Tilsvarende skyldes gale slutninger hos voksne d.v.s. manglende kunnskap og ikke manglende logisk struktur

Magne Jensen 2009

kritikk av piaget
Kritikk av Piaget
 • Ser barnet i et sosialt vakuum, en aktiv agent som driver frem egen utvikling gjennom handlinger med ting i omgivelsene.
 • Studier viser at barnet fra første stund er orientert mot de sosiale aspektene i omgivelsene, og oppsøker sosial interaksjon.
 • Utelater mening og motivasjon som betydningsfullt ved oppgaveløsning.

Magne Jensen 2009

piagets teori oppsummering
Piagets teori - Oppsummering
 • Teorien handler om oppbygging av kunnskapsstrukturer gjennom tilpasning
 • Dette skjer gjennom konkrete fysiske handlinger som blir internaliserte
 • Språklig påvirkning har liten betydning
 • Handling med ting i stedet for sosial samhandling

Magne Jensen 2009

piaget pedagogiske konsekvenser
Piaget - Pedagogiske konsekvenser
 • Operativ kunnskap kan ikke formidles direkte fra lærer til elev
 • Hver elev må selv bygge opp sin egen kunnskapsstruktur, kognitive skjemaer
 • Prosessen krever aktivitet
 • Læreren ikke bare formidler - i like stor grad tilrettelegger
 • Læreprosessen: Ledet selvutvikling

Magne Jensen 2009

konstruktivismen aktualitet

Konstruktivismen - aktualitet

Læringsaktivitet

Kritisk informasjonssøkning på internet

Tilegnelse av lærestoff via bilde, lyd og video (mulitmedia)

Læreren som veileder i undervisningen

Læreren må forstå seg på elevenes tenkning

Veilede og oppmuntre framgang

Magne Jensen 2009

konstruktivismen aktualitet48

Konstruktivismen - aktualitet

Kunnskapsløftet (generell del) ”trening i tenkning”……….

Vekt på vitenskaplig tenke- og arbeidsmåte og den aktive elev

Refleksjon (undring) og det å stille spørsmål

Evnen til å finne mulige forklaringer

Kildegranskning, eksperimentering, observasjon

Magne Jensen 2009

konstruktivismen aktualitet49

Konstruktivismen - aktualitet

Elevene konstruerer (bygger) sin egen kunnskap individuelt

Tilrettelegge for læring der eleven kan forstå og se sammenhenger

Eleven må settes i situasjoner som vekker undring og nysgjerrighet

Nye utfordringer fører til at gamle tankemønstre (skjemaer) må tenkes igjennom på nytt og ny erkjennelse oppstår

”That´s what they call learning”

Magne Jensen 2009

slide50

VYGOTSKY

Lev Semenovich Vygotsky 1896 - 1934

Magne Jensen 2009

n kkelfaktorer for l ring

Nøkkelfaktorer for læring

Det må være utfordrende (elevene må strekke seg etter ny viten)

Det må gis reell feedback

Dyp representasjon av nøkkelbegreper

Magne Jensen 2009

vygotsky sosiokulturelt l ringssyn

Vygotsky – Sosiokulturelt læringssyn

Virksomhet

Individ

Omgivelsene

Virksomhetsorientert retning:

Vekt på det folk gjør sammen erfaringer forbedring (egen innsats) /utvikling

Virksomheten oppstår i samspill mellom vårt indre og vårt ytre

Vi lærer i alle livets sammenhenger

Magne Jensen 2009

3 former for menneskelig virksomhet med vekt p samhandling

3 former for menneskelig virksomhet med vekt på samhandling

Lek som virksomhet: Å forholde seg til den indre virkeligheten Fantasi – gjentakelse – utvikling (bearbeiding av virkeligheten)

Læring som virksomhet:

Å tilegne seg deler av den ytre virkeligheten få brukt for det man lærer

Arbeid som virksomhet:Balanse mellom den indre og ytre virkeligheten

At våre erfaringer er i samsvar med arbeidslivets krav og forventninger

”Ny som lærer”

Tenk på barn som bygger hytte!!!

Ser du noen glidende overganger mellom de 3 virksomhetsformene?

Magne Jensen 2009

vygotsky sitt syn
Vygotsky sitt syn
 • Klar sammenheng

språk

sosial

erfaring

læring

Magne Jensen 2009

slide55

Piaget

Vygotsky

sosial tale

språk

egosentrisk tale

privat tale

tenking

tenking

(tenking som indre tale)

Magne Jensen 2009

sosiokulturelt l ringssyn

Sosiokulturelt læringssyn

Kunnskap er skapt av mennesker

Kunnskapen finnes mellom mennesker

Kunnskap får vi ved å delta i sosiale praksiser (samhandling)

Magne Jensen 2009

vygotsky sosiokulturelt l ringssyn57

Vygotsky – Sosiokulturelt læringssyn

Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling i en kontekst (Dysthe 2001:42)

Læring forutsetter aktivitet og samarbeid i praksisfellesskapet

Kunnskap utvikles i samspill mellom mennesker

Skape virkelige situasjonerLa elevene arbeider med virkelige forholdAt eleven trenger hverandre for å få gjort det de har lyst til

Magne Jensen 2009

situert l ring

Situert læring

At det er en nær sammenheng mellom elevenes forståelse og den situasjonen som elevene utviklet denne forståelsen i.

Et situert læringssyn går ut på å skape flest mulig naturlige situasjoner

som igjen produserer den type kunnskap som er ønskelig.

- Naturfagundervisningen bør springe ut av aktiviteter i skogen, i grøftekanten og i fjæra. - Matematikk og samfunnsfag kan springe ut av trafikkundersøkelser i nærmiljøet eller planlegging av arbeid som elevene skal gjøre.

- Elevbedrift, ekskursjoner, virkelige aktiviteter.

Magne Jensen 2009

situert l ring og skolen

Situert læring og skolen

- Lærestoffet kan ikke brukes der man arbeider med det- Læringen er tatt bort fra de naturlige situasjonene, og lagt til en

kunstig institusjon

- Det man lærer må brukes i en helt annen sammenheng utenfor skolen

- Man må ut av skolen for å få brukt for kunnskapen sin

- Kanskje får man aldri brukt for det man lærer i skolen Virkeligheten er ikke alltid slik man tror den er- Lærerne får ikke alltid muligheten til å bli kjent med bondegårdene,

verkstedene, fabrikkene, kontorene, datanettverkene, forskningsmiljøene osv.- Lærerne må lese seg til eller gjette seg til hvordan det fungerer

Magne Jensen 2009

entrepren rskap i skolen

Entreprenørskap i skolen

Magne Jensen 2009

til ettertanke
Til ettertanke:
 • ”I skolen terper man de små tabeller.

I livet lærer man at de ikke gjelder”.

 • ”En menneskehjerne skal ikke være et lager, men et verksted”.

Piet Hein

Magne Jensen 2009

l ring er grunnleggende sosialt
Læring er grunnleggende sosialt
 • Kunnskap og ferdigheter har ikke sitt utspring i hjernen som biologisk fenomen
 • Kunnskap, språk, begreper har sitt opphav i sosial aktivitet
 • Blir dannet i samhandling med andre, før det blir ”flyttet” inn og oppstår på et indre plan.

Magne Jensen 2009

l ring er grunnleggende sosialt63
Vygotsky hevder at vi fra naturens hånd er disponert til å være ”lærlinger” og til å bli rettledet til utvikle oss i samhandling med betydningsfulle andre.

”Det som barnet i dag kan klare med den voksnes hjelp, vil det i morgen kunne gjøre selvstendig”

Læring er grunnleggende sosialt

Magne Jensen 2009

vygotskys proksimale sone
Vygotskys proksimale sone

Grense for prestasjon med hjelp

Grense for prestasjon uten hjelp

Proksimal sone

Magne Jensen 2009

den proksimale utviklingssonen

Den proksimale utviklingssonen

Utviklingen løper fra det sosiale til det individuelle

Derfor er barnet i stand til å utføre en handling i samspill med andre før de er i stand til å utføre den alene.”

Samarbeid og tilpasset opplæring gjør at eleven kan strekke seg lenger

http://www.youtube.com/watch?v=h6oQfZ-PrwM&feature=related

Kompetanseorientert:

Signaliserer at alle har potensiale for ny læring

Magne Jensen 2009

vygotsky om undervisning
Vygotsky om undervisning

”Undervisningen er god bare når den løper

foran utviklingen, for da vekker den til

live funksjoner i den proksimale sonen

som er i ferd med å modnes”

Undervisningen skal tilpasses elevenes

forutsetninger slik at eleven må strekke seg litt.

Samtidig må den ikke ligge utenfor det området

eleven har mulighet til å beherske.

Magne Jensen 2009

vygotsky om undervisning67
Vygotsky om undervisning
 • Det er ikke eleven selv, men læreren som har det største ansvaret for elevens læring i skolen.
 • Mester/svenn forhold vil være ideelt. Da er eleven i det rette miljøet for læring.

Magne Jensen 2009

vygotsky og undervisning

Vygotsky og undervisning

Barna lærer best dersom de på en aktiv måte kan få bearbeidet lærestoffet med en voksen som modell, veileder og støtteLæringen er dessuten mest effektiv dersom barnet selv tar initiativet til aktiviteten

Magne Jensen 2009

vygotsky om undervisning69
Vygotsky om undervisning

”Undervisningen er god bare når den løper

foran utviklingen, for da vekker den til

live funksjoner i den proksimale sonen

som er i ferd med å modnes”

Undervisningen skal tilpasses elevenes

forutsetninger slik at eleven må strekke seg litt.

Samtidig må den ikke ligge utenfor det området

eleven har mulighet til å beherske.

Magne Jensen 2009

l ring er distribuert

Læring er distribuert

Det betyr at det foregår læring mellom ulike aktører i et fellesskap

Individene kan ulike ting og bidrar med sine erfaringer

”To hoder tenker bedre enn ett”

Magne Jensen 2009

l ring er mediert
Læring er mediert

Mediering = formidling / overføring

Forhold mellom mennesker i en kultur

Forholdet mellom mennesker og redskaper

Tolkning av omverden

 • Eks: Edvard Munch og ekspresjonismen

Å se virkeligheten på sin måte og bruke redskapene, lerret

og malerpensler til å mediere (formidle) dette

Magne Jensen 2009

vygotsky og l ringsprosessen

Vygotsky og læringsprosessen

Læring er et Resultat av:

Sosialt samspill

Språkutvikling

Utfordringer

Motivasjon

Tilpasset opplæring

Magne Jensen 2009

sosialt samspill i skolen
Sosialt samspill i skolen
 • Ulike former for gruppearbeid - samarbeidslæring
 • Lek, en del av livet
 • Drama og rollespill
 • Skoledemokrati
 • Sang og musikk
 • Kroppsøving
 • Elevenes klasseregler

Magne Jensen 2009

grunnlag for praksis
Grunnlag for praksis

Læreren er mentor og tilrettelegger for praksisfellesskapet

Utvikle gode læringsfellesskap der elevene er aktive

Profesjonsutdanning – Fagrettet kunnskap

Eksemplifisering av god praksis

Veiledning av elever og studenter kompetente praktikere

Elevene må søke mening med det de lærer

Kunnskapsløftet: ”Det samarbeidende mennesket”

De lærende må være i et fellesskap preget av samhandling og kommunikasjon (artikulere våre tanker og få respons)

Dette gir grovbunn for å revidere og å artikulere nye tanker og nye handlinger

Magne Jensen 2009

utfordringer i skolen
Utfordringer i skolen
 • Det er viktig å stimulere lærelysten, ved å gi nye oppgaver til elever som allerede mestrer
 • Men også til elever som sliter med å komme videre
 • Slik at alle elever får oppleve mestring!

Magne Jensen 2009

motivasjon
Motivasjon forårsaker aktivitet hos individet, holder den ved like, og gir aktiviteten mål og mening!

Det finnes ikke late elever, bare umotiverte!

Motivasjon har sammenheng med grunnleggende verdier som f.eks. rett og galt.

Motivasjon

Magne Jensen 2009

indre og ytre motivasjon
Indre motivasjon

Aktiviteten/ læringen holdes ved like på grunn av interesse for saken i seg selv.

Det oppleves som meningsfylt å holde på med det en gjør

Ytre motivasjon Aktiviteten/ læringen holdes ved like fordi eleven ser utsikter til å oppnå en belønning eller et mål som egentlig er saken uvedkommende!

Indre og ytre motivasjon

Magne Jensen 2009

fra mestringsbehov til motivasjon
Fra mestringsbehov til motivasjon
 • Det er de ”passe” vanskelige oppgavesituasjonene som er mest gunstig for å utløse den motivasjonen som ligger latent i mestringsmotivet
 • Dette stemmer med Vygotskys teori om den proksimale sone.

Magne Jensen 2009

prestasjonsmotivasjon
Det er av stor betydning at eleven knytter noen verdier til målet.

Hvis eleven ikke ser noen vits i oppgaven, vil motivasjonen være lav.

Det er derfor svært viktig å tilrettelegge undervisningen slik at elevene kan se meningen med de oppgavene de jobber med.

Prestasjonsmotivasjon

Magne Jensen 2009

slide80

MOTIVASJON

MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE

Magne Jensen 2009

slide81

MOTIVASJON

MASLOW: BEHOVSHIERARKI (behovene må sees i sammenheng)

5: BEHOV FOR SELVREALISERING (den sunne personlighet)

4: BEHOV FOR ANERKJENNELSE OG POSITIV

SELVOPPFATNING (realkompetanse / sosial oppfatning)

3: BEHOV FOR KJÆRLIGHET OG SOSIAL

TILKNYTNING (intimitet / sosiale nettverk)

2: BEHOV FOR TRYGGHET OG SIKKERHET

(forutsigbarhet / fri for angst)

1: FYSIOLOGISKE BEHOV (livsnødvendige behov)

Magne Jensen 2009