dsb s instruks overfor dle i 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

DSB’s instruks overfor DLE i 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

DSB’s instruks overfor DLE i 2014. DSB’s instruks overfor DLE i 2014. Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DSB’s instruks overfor DLE i 2014' - miller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dsb s instruks overfor dle i 20141
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Hvilke endringer innebærer denne?

Boliger, hytter og lignende:

For 2014 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjonsarbeid(som innebærer at ressursen på periodisk kontroll av 5% av boligmassen innen netteiers forsyningsområde omprioriteres)

DLE skal kontrollere alle NYE elektriske installasjoner

 • Med nye installasjoner forstås helt nye elektriske anlegg, som ikke har vært tilkoblet forsyningsnettet tidligere
 • Vesentlige omgjøringer av det elektriske anlegget regnes om ny installasjon

5 %

dsb s instruks overfor dle i 20142
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Minst 20 % av kontrollene skal utføres i byggeperioden

Ved ”byggeplasskontroll” skal det sjekkes at:

 • Kravene i fek og fse blir etterlevd
 • Provisoriske anlegg på byggeplassen er ok

Avvik ved anlegget under bygging kan kommenteres i rapporten og vil først kunne påpekes som avvik etter at utførende har gjennomført sluttkontroll og utferdiget erklæring om samsvar

På bakgrunn av norsk spenningssystem, byggeskikk og bruksmønster som gjenspeiler seg i særnorske krav, skal anlegg utført av utenlandske virksomheter følges opp med kontroll.

dsb s instruks overfor dle i 20143
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Virksomheter som har registrert avd. u/faglig ansvarlig skal:

 • Avkreves dokumentasjon på at alle oppdrag styres gjennom den registrerte virksomheten
 • At faglig ansvarlig følger opp arbeidet disse utfører med fysisk tilstedeværelse i nødvendig grad

Det skal også utføres verifikasjon av meldte arbeider som utføres av virksomheter med adresse utenfor netteiers forsyningsområde.

Det skal minst gjennomføres følgende antall verifikasjoner av utført arbeid pr. virksomhet pr. år, avhengig av hvor mange montører (M) som er ansatt i virksomheten (omfatter også innleide fagarbeidere):

0 < M < 10 6 verifikasjoner

9 < M < 25 8 verifikasjoner

24 < M < 100 12 verifikasjoner

99 < M < 16 verifikasjoner

dsb s instruks overfor dle i 20144
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Virksomhetenesom ikke leverer forskriftsmessige anlegg, skal gis en tett oppfølging av utført arbeid inntil dette er på et tilfredsstillende nivå. (Rutiner for overlevering av dokumentasjon følger av fel § 12.)

DLE skal benytte erfaringer fra de siste års kontroll av nye installasjoner til å hjemle evt. gjentakende avvik som systemavvik hos elektroentreprenør.

DLE skal ha fokus på at virksomheten har rutiner for oppfølging av lærlinger(Disse skal motta tilstrekkelig opplæring og veiledning iht. forskriftene).

Det skal rettes fokus mot virksomhetens rutiner for at informasjon etter verifikasjoner og revisjoner tilflyter hele virksomheten (også montører og lærlinger)

dsb s instruks overfor dle i 20145
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

DLE skal prioritere oppfølging av saker hvor det avdekkes eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid. Dette vil kunne gjelde:

 • Virksomheter som ikke er registrert
 • Virksomheter uten faglig ansvarlig
 • Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB
 • Elektrofagarbeidere som selvstendig tilbyr tjenester i markedet
dsb s instruks overfor dle i 20146
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

Innleid arbeidskraft

Det skal rettes søkelys mot bruk av innleid arbeidskraft og at dette skjer i henhold til gjeldende krav

Informasjonsmøte

DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet

 • Her bør feil og mangler bl.a. være tema
 • Be om møte hvis dere ønsker det
dsb s instruks overfor dle i 2014 elektrisitet i boliger hytter og lignende
DSB’s instruks overfor DLE i 2014Elektrisitet i boliger hytter og lignende
 • For tilsynsåret 2014 gir DSB nettselskapene frihet til å omdisponere inntil 20 % av ressursen innen dette resultatområdet (Elektrisitet i boliger hytter og lignende) til prosjekter som DLE mener gir mer elsikkerhet. Prosjektforslagene skal forelegges DSB for godkjenning.
feilstatistikk 2013 1 1 13 til 2 10 13

Feilstatistikk 20131.1.13 til 2.10.13

Eidsiva

Utarbeidet av Steinar Myrvåg

slide11
966 kontrollerte nye anlegg/utvidelser

Dokumentasjon eier

Dokumentasjon virksomh.

Her ligger noen 823 feil

Fordeling av feil og avvik for nye anlegg/utvidelser i perioden 01.01.13 til 02.10.13 totalt 866 avvik
fordeling av dokumentasjonsavvik for nye anlegg utvidelser retttet mot eier og utf rende virksomhet
Fordeling av dokumentasjonsavvik for nye anlegg/utvidelser retttet mot eier og utførende virksomhet.

Avvikene fordeler seg ca 62 % 38 %på hver ( eier/ utførende virksomhet) ut fra resultat etter våre stikkprøvekontroller gjeldende for nye anlegg og utvidelser.

kommentarer til statistikken
Kommentarer til statistikken
 • Sammenlignet med 2012 er det relativt flere anlegg uten feil i forh til anlegg m/feil fordelingsprosent er henholdsvis 60 / 40.
 • Relativt antall feil pr. kontrollert anleggsmasse er under 1 feil pr totalt kontrollerte anlegg 630/966 = 0,65
 • I gjennomsnitt 1,6 feil pr. kontrollert anlegg m/feil. 630/ 389.
 • Det er fortsatt noen unødvendige avvik på merking i helt nye anlegg. Her ligger et forbedringspotensial. Helt nye anlegg bør ikke inneholde merkefeil i el-fordelinger.
 • Dokumentasjon FEL § 12 er rettet mot utførende virksomhet. Flest avvik i hht § 13. Fortsatt et forbedringspotensial å finne gode løsninger for synliggjøring og tilgjengelighet av dokumentasjon ( bl.a boligmappa)
 • Når det gjelder dokumentasjon § 12 er det også et forbedringspotensial der det ikke er levert dokumentasjon av utførende virksomhet.
 • Positivt at det ikke er så mange meget alvorlige fysiske feil og mangler.

OPPSUMMERT:

 • Det er forbedring i forhold til 2012: Det er likevel fortsatt forbedringspotensial hos flere av virksomhetene.
kommentarer til statistikken forts
Kommentarer til statistikken forts…
 • Fysiske feil kan nevnes:
  • 823 komfyrvakt
  • antall stikk pr rom (823)
  • Overspenningsvern
  • Vern I2 > Iz ( 823)

§28 (mekaniske forhold) Det er en del manglende festing av utstyr og mangler ved kabelinnføringer

forskriftsendringer fek

ForskriftsendringerFEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013

slide19
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013
 • Kap1 – innledende bestemmelser; formål – elsikkerhet
 • virkeområde
 • Kap 2 – krav til foretak, bl. a. registreringsplikt
 • Kap 3 – kvalifikasjonskravene
 • Kap 4 – 6, EØS-relaterte regler
 • Kap 7 – personer som ikke omfattes av EØS-avtalen
 • Kap 8 – språkkunnskaper
 • Kap 9 – tilsyn, reaksjoner, straff, ikrafttredelse
slide20
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 4 Plikt til å rette feil og mangler
  • Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten, Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid
  • Dette innebærer at man er pliktig til å rette feil på elektriske anlegg også der andre foretak har vært ansvarlig for det tidligere arbeidet. Vedtak må være endelig.
 • 5 Krav om bruk av kvalifisert personell

Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell.

  • Dvs. personer som oppfyller kravene i §§ 6 til 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen (har kompetanse og kunnskap om aktuelle forskrifter og normer, også utlendinger)

Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt jf. AML § 14-9

Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode jf. AML § 14-12 og 14-13

slide21
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 5 Krav om bruk av kvalifisert personell (forts…)

Den som har det faglige ansvaret skal: (Faglig ansvarlig kan ikke være ansvarlig for mer enn én underenhet)

  • Utøver arbeidet
  • Er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid.
  • Kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak

Dersom faglig ansvarlig har fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, kan myndighetene gi dispensasjon for en periode opp til seks måneder

..\Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.pdf

slide22
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

Skal ha fagbrev innenfor elektrofag, som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgaver

  • Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
   • Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig (se § 7 angående foreståelse for egen bolig)
  • Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd
  • Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Gjelder f.eks. skifte støpsel (som tidligere)
slide23
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Skal ha relevant master- eller bachelorgrad, eller to-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst 3 års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

  • Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
  • Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
slide24
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
 • Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd (Tredjepartskontroll, gjelder ikke sluttkontroll av egne utførte anlegg)
 • Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd
 • 11- 21 Gjelder krav til utenlandske foretak og personer
 • 22 Språkkunnskaper

Person som får godkjenning etter forskriften skal ha de språkkunnskaper som er nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse og for å kommunisere med tilsynspersonell. Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige.

slide25
Ny forskrift og avklaringerForskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • 23 Tilsyn og administrative reaksjoner
 • Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3 til § 5 første ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr.
 • Et foretak kan slettes fra Elvirksomhetsregisteret når vilkårene i § 3 ikke lenger er til stede eller ved grove eller gjentatte overtredelser av § 3 til § 5.
 • 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
 • Forskriften trer i kraft 1. juli 2013 (FKE og FRV oppheves samtidig)
 • For person som omfattes av § 7 1. eller 2. ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.
 • Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter gamle FKE, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.
slide26
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)§ 3 Registreringsplikt
 • Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå:
 • Prosjektering av elektriske anlegg
 • Utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg
 • Kontroll av elektriske anlegg (kommersiell)
 • Reparasjon av elektrisk utstyr
 • Drift og vedlikehold av egne elektriske lavspenningsanl
slide27
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

bedriftselektrikerordningen

 • Bestemmelsens tredje ledd innebærer en videreføring av tidligere ”bedriftselektrikerordning”
 • Kravet om samtykke er opphevet
 • Foretaket kan selv vurdere om de ønsker å etablere slik ordning og hvilke fagbrev som er relevante sett i forhold til egne anlegg
 • Etablering av ordningen utløser registreringsplikt
slide28
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Installasjon i Egen bolig

 • Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal:
 • oppfylle kravene i første ledd, eller
 • ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg
ny forskrift og avklaringer nek 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i l pet av juni 2014
Ny forskrift og avklaringerNEK 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014

NEK inviterer imidlertid til synspunkter på forslag til revidert del 8 i ovennevnte normsamling. Høringssvar sendes NEK innen 13. desember

Delnormene i del 8 gir tilleggskrav for nærmere bestemte installasjoner. Disse er:

 • 802 — Elektrokjeler
 • 804 — Fyringsanlegg
 • 805 — Områder med ekstreme ytre påvirkninger
 • 806— Batteriinstallasjoner
 • 810 — Valg og montasje av fordelingstavler
 • 815 — Elektrolyseanlegg
 • 820 — Havbruksanlegg
 • 821 — Kullgruver
 • 823 — Elektriske installasjoner i boliger
ny forskrift og avklaringer nek 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i l pet av juni 20141
Ny forskrift og avklaringerNEK 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014

Andre endringer i NEK 400

 • Ingen ”drastiske” nye krav
 • Språklig gjennomgang, forenkle krav / formuleringer, fjerne unødvendig krav
 • Noen reviderte delnormer:
 • NEK 400-5-54 Valg om montasje av elektrisk utstyr —Jordingssystemer
 • NEK 400-5-55 Valg om montasje av elektrisk utstyr — annet utstyr
 • NEK 400-7-702 Svømmebassenger og andre basseng
 • NEK 400-7-714 Utendørs belysningsanlegg
 • NEK 400-7-715 Belysningsanlegg med ekstra lav spenning
 • NEK 400-7-722 Lading av elbil
 • NEK 400-7-753 Varmekabler og tildekkede varmesystemer
mye stilte sp rsm l og problemstillinger knyttet til norm og forskrift installat rm te h st 2013

Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og forskrift. Installatørmøte høst 2013

Utarbeidet av:

Steinar Myrvåg

Elsikkerhet Norge AS

sp rsm l nr 1 ups uten skilletrafo terminering av n leder
Spørsmål nr 1UPS uten skilletrafo terminering av N-leder

Problemstilling:

Ved bruk av trafoløse UPsèr så har det fra DSB sin side vært en aktuell løsning å legge en singel N-leder fra utgangen på UPs til primærsiden på første matende effektbryter, for å unngå flytende nøytralpunkt ved brudd i matende nett fra trafo.

sp rsm l nr 1 ups uten skilletrafo terminering av n leder forts
Spørsmål nr 1UPS uten skilletrafo terminering av N-leder forts..

 Spørsmål:

Hvordan skal tverrsnittet på denne lederen fastsettes?

Strømmen som går i denne er vanskelig å beregne da det kan være varierende last og spesielt skjevbelastninger har stor betydning.

Skal tverrsnittet på faselederne oppstrøms på UPSèn følges, eller kan denne reduseres i og med att det er veldig kort tidsintervall det kjøres i denne driftsformen?

Er dette den eneste aksepterte løsningen?

svar p sp rsm l 1 ups uten skilletrafo terminering av n leder
Svar på spørsmål 1 UPS uten skilletrafo terminering av N-leder

 Svar på spørsmål 1:

På grunn av mulige usymmetriske strømmer og eller over harmoniske strømmer må denne lederen dimensjoneres med samme tverrsnitt som faselederne oppstrøms.

I følge Magne Holdhus i ABB er dette den eneste aksepterte løsningen som er vanlig å benytte i slike anlegg uten skilletrafo.

sp rsm l nr 2 er det krav om allpolig bryter foran led belysning p bad
Spørsmål nr 2Er det krav om allpolig bryter foran led belysning på bad

Svar på spørsmål 2:

701.537.1.01

Elektrisk lysutstyr (lyskilden)skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere (gjelder der lyskilden er 230V)

Bryteren kan være enpolet, om brytningen er allpolig

Lov med felles allpolig bryter foran flere enpolede

Ikke krav ved SELV

sp rsm l nr 3 er det krav om allpolig bryter foran led belysning utend rs
Spørsmål nr 3Er det krav om allpolig bryter foran led belysning utendørs

Svar på spørsmål 3:

Elektrisk lysutstyr (lyskilden)skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere (gjelder der lyskilden er 230V)

Bryteren kan være enpolet, om brytningen er allpolig

Lov med felles allpolig bryter foran flere enpolede

Ikke krav ved SELV

tilgjengelighet ov vern sp rsm l 4
Tilgjengelighet OV-vernSpørsmål 4

OV  plassert bak deksel i fordelingen.

Hovedsikringene er tilgjengelige – se bildet.

Er dette ok eller må også OV-vernet være tilgjengelig for betjening?

svar p sp rsm l 4
Svar på spørsmål 4
 • I utgangspunktet skal alle vern være lett tilgjengelig for betjening og ettersyn vedlikehold osv.
 • I dette tilfelle gjelder det bolig og OV-vern. OV-vern skal være tilgjengelig for betjening.
 • Det skal ikke «gjemmes» bak en avdekning for å gjøres utilgjengelig. Dette gjelder ikke minst i en nødsituasjon brann eller annet så må det være lett å finne og kunne betjene uten bruk av skrutrekker.
hovedvern i el fordeling sp rsm l 4 a
Hovedvern i el-fordelingSpørsmål 4 A

Påskrudd dekkplate med 8 skruer foran effektbryter og overspenningsvern.

Teksten på dekkplaten har påskrift :

Kun for sakkyndig betjening??

Er dette ok eller??

hovedvern effektbryter i underhovedfordeling se foreg ende foil 4a
Hovedvern/effektbryter i underhovedfordelingSe foregående foil. 4A

Dekkplate foran med 8 skruer hovedeffektbryter/vern samt overspenningsvern.

Svar/kommentar:

Påskrift med kun for sakkyndig betjening blir helt feil i dette tilfelle.

Vern både effektbryter og overspenningsvern må være lett tilgjengelig uten påskrudd plate.

I en nødsituasjon må hovedeffektbryter kunne frakoples uten å bruke skrutrekker.

sp rsm l nr 5 utstyrsmontering
Spørsmål nr. 5 Utstyrsmontering
 • Er det krav til dokumentasjon for LED downlights med egen «trafo» for hver enkelt lyspunkt (på lik linje som dokumentasjon for innfelt lavvoltbelysning)
svar p sp rsm l nr 5 utstyrsmontering
Svar på spørsmål nr. 5 Utstyrsmontering
 • Svar
 • Ja det er det absolutt her er det ikke noe unntak. Var i kontakt med SG-armatur som er en stor leverandør av led armaturer. Det er jo bl.a fult mulig å sette inn en halogenpære med bajonett sokkel /GUI-sokkel som er ledlys pære 230 V (trafo i selve lyskilden som kjent.. )
 • Krav til avstand til brennbart materiale vil normalt kunne løses ved bruk av kasse/innmuringsboks.. Det er jo avstand til brennbart som er kritisk og at det er nok luftrom som står i forhold til lyskildens varmeavgivelse.
 • Montasjeanvisning og type og effekt til lyskilder som skal benyttes er viktig for kunde og bruker å være informert om gjennom bl.a dokumentasjon.
 • Montasjeanvisningen er grunnlaget for innmonteringen. Husk boliger omsettes stadig. Dokumentasjon skal følge boligen i anleggets levetid…
sp rsm l nr 6 forsikringskontroll bl a nek 405 2
Spørsmål nr 6Forsikringskontroll bl.a NEK 405 - 2
 • Spørsmål fra nettkunde…
 • Hei, vi har byttet forsikringsselskap og i den forbindelse har vi mulighet til å få rabatt hvis rapporten du utarbeidet i etterkant av kontroll hos oss har koden NEK405-2.
 • Du var her på kontroll i januar så derfor jeg lurer på om kontrollpunktene dine oppfyller dette kravet.
 • Kan din kontroll fra Eidsiva godkjennes i denne forbindelse
sp rsm l 6 svar forsikringskontroll bl a nek 405 2
Spørsmål 6Svar Forsikringskontroll bl.a NEK 405 - 2
 • Nei dette må eller skal ikke blandes. Forsikringskontroll som gir reduksjon på  byggdelen av premien til forsikringen krever sertifisert utførende personell og i tillegg sertifisert kontrollorgan. Enten sertifisert i NEMKO eller i Veritas . 
 • Selv om vår kontroll stort sett inneholder samme kontrollomfang som sjekklisten i NEK405-2. som gir rabatt så er det noen forskjeller. Blant annet så inneholder  NEK405-2. kontrollpunkter som går på sjekk av detektorer for brann og slukkeutstyr for brann.
 • I tillegg må kontrollintervallet være 5 år med gjentakelse vert 5. år. Det inngår også noen spørsmål som skal stilles til bolig eier om bruk av el-utstyr osv… 
 • Det er også et krav at den som utfører elsjekk har sertifisering i hht krav for personellsertifisering i NEMKO eller Veritas for bolig el.sjekk. Dette krever både sertifisering i hht. NEK 405 for både person og foretak.
sp rsm l 7 div problemstillinger 823 leilighetsbygg 16 leiligheter
Spørsmål 7 div problemstillinger 823Leilighetsbygg 16 leiligheter
 • Har et leilighetsbygg på 16 leiligheter, og et fellesanlegg
 • Leilighetene skal følge 823?
 • Men hva med korridorene, som egentlig er fellesrom, dekkes vel ikke av 823?
 • Garasjer gjelder ikke 823?
 • Hovedtavlen, er generelt ikke tilgjengelig for allmennheten og det kreves ikke jordfeilvern på hovedkurser osv…?
 • Overspenningsvernet som er satt opp i et fellestavle, må allikevel være på Uc min  360v?
 • Overspenningsvern pr.leilighet er vel krav?
svar p sp rsm l 7 div problemstillinger 823 leilighetsbygg 16 leiligheter
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823Leilighetsbygg 16 leiligheter
 • Jordfeilvern
  • Som du påpeker er krav til bruk av jfv. 30 mA som tilleggsbeskyttelse på alle forbrukerkurser et krav innen for hver boligenhet/leilighet
svar p sp rsm l 7 div problemstillinger 823 leilighetsbygg 16 leiligheter1
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823Leilighetsbygg 16 leiligheter
 • Jordfeilvern forts----
  • Derimot er fellesarealer knyttet til virksomhet og kommer ikke under 823 ( Men er en del av  bofellesskap eller sameie). I dette tilfelle er det IT-forsyningssystem og alle forbrukerkurser i felles areal skal ut fra krav om utkopling ved jordfeil ha jordfeilvern (ref NEK 400 2002) .
  • Ikke nødvendigvis 30 mA med mindre det er snakk om stikkontakter som er tilgjengelig for allmenheten.
  • Andre forbrukerkurser til f.eks ventilasjonsanlegg og faste laster er det også krav om utkopling ved jordfeil, men ikke nødvendigvis  30 mA  ( ref krav om dimensjonering 0.5 mA /KVA trafoytelse i del 6 i normen) dvs er trafoen 500KVA kan en eksempelvis benytte hele 250mA jfv.
svar p sp rsm l 7 div problemstillinger 823 leilighetsbygg 16 leiligheter2
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823Leilighetsbygg 16 leiligheter
 • Overspenningsvern
  • Dette har vært diskusjon ved innføring av NEK 400 823 (PS! er som kjent en regelstyrt delnorm). Hvor mange overspenningsvern må en da  ha????
  • Her har normkomiteen uttalt at det skal være et overspenningsvern for hver bolig (boenhet) altså for hvert sikringsskap. (hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon). Også i leilighetskompleks.
  • Fellesanlegget kan dekkes med et eget vern. Det er jo et forhold mellom dekningsgrad og tilgjengelighet til overspenningsvernet.
  • Merkedriftspenning til overspenningsvernet skal være lik 360 V for IT-nett
svar p sp rsm l 7 div problemstillinger 823 leilighetsbygg 16 leiligheter3
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823Leilighetsbygg 16 leiligheter
 • Antall stikkontakter
  • Som det tidligere har vært uttalt så er det ikke lagt opp til noen «prutningsmonn»  på antall stikkontakter i de rom som er spesifisert i NEK 400 823. Når det gjelder «andre rom» er det behovet som er styrende men dog minst 2 uttak.
sp rsm l 8 useri se akt rer
Spørsmål 8useriøse aktører
 • Spørsmål:
 • I instruksen til DLE de siste år er det fokus på nye anlegg og ca 5% av eks installasjoner men er det fokus og ressurser for å avdekke useriøse aktører i markedet, f.eks firmaer som gjør «alt» og som ikke har nødvendig godkjennelser.
svar p sp rsm l 8 useri se akt rer
Svar på Spørsmål 8useriøse aktører

Svar: Dette er ikke ment som en forsvarstale for vår virksomhet men…

 • Vi kommer over mye «ulovligheter» ved våre periodiske kontroller
 • Vi ønsker oss bekymringsmeldinger.
 • Ved eiendomsskifte og bekymringsmelding fra ny eier får vi innmelding om tilfeller av ulovlig og useriøs el-installasjon.
 • Bekymringsmeldinger kommer også fra bransjen (Dette er til uvurderlig hjelp)
 • Normalt vil useriøse aktører bli «oppdaget» i meldingstjenesten eller ved spenningspåsetting ved ny installasjoner (meldeplikt).
 • Verre er det med utvidelser og rehabiliteringer. Her er det ikke meldeplikt, men selvfølgelig krav til dokumentasjon og samsvarserklæring.
 • Vi påtreffer en del av disse ulovlighetene i våre periodiske besøk hvor eier ikke kan gjøre rede for hvem som har utført eller ikke vil oppgi hvem som har gjort hva…
 • ..\1400 Helle og Lid.pdf
svar p sp rsm l 8 forts useri se akt rer
Svar på Spørsmål 8 forts…useriøse aktører
 • Svar forts..:
 • I 2014 er det gitt mulighet til omdisponering av inntil 20 % ressursbruk innen for Elektrisitet i boliger, hytter og lignende.
 • Dette er også en mulighet til å benytte ressurser på dette området som bl.a useriøse aktører.
 • Det er også en ting i dette med hvem som kan gjøre hva at det i dag er oppføring i Brønnøysund med næringskode «elektrisk installasjonsarbeid».
 • Denne koden burde ha vært mer spesifikk på hva en har lovlig rett ti å utføre.
 • En differensiering som skiller registrerte installasjonsfirmaer og de som ikke er det.
 • Et søk i Finn.no gjør at det dukker opp mage aktører som ikke lovlig kan utføre el-arbeid på el-installasjoner.
 • F.eks elektroreparatører som ikke kan utføre noe på den faste installasjon men likevel får henvendelser gjennom sin næringskode…
modulbygg fra andre land enn norge sp rsm l 9
Modulbygg fra andre land enn Norge.Spørsmål 9
 • Dette har vært opp tidligere i forbindelse med hva en som virksomhet skal, eller helst ikke skal ta på seg som ansvar ved på setting av strøm/spenning på slike leilighetskompleks.
 • Vår erfaring i Elsikkerhet Norge at det er bedre å være føre var enn etter snar som et ordtak sier.
 • Vi har flere gode eller dårlige eksempler på at det er lett å bli stilt til ansvar på noe som en ikke burde tatt ansvar for dersom det settes strøm på leilighetsbygg( levert til Norge) fra land med helt andre krav til elsikkerhet enn hos oss.
 • Dersom en påtar seg slike oppdrag så still krav til leverandøren av modulene.
  • Er det benyttet materiell som samsvarer med norske krav.
  • Er det utført i hht. norske krav og løsninger ( NEK 400 823)
  • Er det foretatt sluttkontroll med tilhørende og riktig dokumentasjon.
  • Finnes det bruksanvisninger.
  • Er det på norsk språk
  • ++++
sp rsm l 10 risikovurdering
Spørsmål 10Risikovurdering
 • Må det være et konkret skjema som fylles ut eller kan det like gjerne være noen linjer på et ark?

SVAR

 • Nei det kan like gjerne være noen setninger som beskriver hva som er uten om normale forhold.
 • Og ikke minst hva en har tenkt og hvorfor det er gjort avvik eller alternative løsninger ut over vanlig norm eller praksis.
ad