Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Damjana Košir, generalna direktorica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Damjana Košir, generalna direktorica

Damjana Košir, generalna direktorica

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Damjana Košir, generalna direktorica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Direktorat za trg dela in zaposlovanje KAKOVOSTEN KADER ZA USPEŠEN IN KONKURENČEN TURIZEMZreče, 18.6.2008AKTUALNE TEME NA PODROČJU TRGA DELA Damjana Košir, generalna direktorica

  2. DOSEGANJE CILJEV LISBONSKE STRATEGIJE V RS cilj RS Stopnja zaposlenosti 70% 69% stopnja zaposlenosti žensk 60% 63% Stopnja zaposlenosti starih od 55-64 let 50% 35%

  3. NEKATERI PODATKI O TRGU DELA V SLOVENIJI – PRIMERJAVA Z EU EU-27 RS stopnja brezposelnosti(06) 8,1% 6,0% stopnja dolgotrajne brezposelnosti 3,7% 2,9% začasne zaposlitve 14,4% 18,5% delne zaposlitve 17,7% 8,8%

  4. PROBLEMATIKA TRGA DELA V SLOVENIJI zaposlovanje mladih zaposlovanje starejših velik delež začasnih zaposlitev neskladja na trgu dela(strukturna brezposelnost, deficitarni poklici, potrebe po zaposlovanju tujcev) regionalne razlike delo na črno

  5. OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007 – 2013RAZVOJNE PRIORITETE (RP) IN PREDNOSTNE USMERITVE (PU) RP1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI PU 1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij PU 2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost PU 3 Štipendijske sheme PU 4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

  6. OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007 – 2013RAZVOJNE PRIORITETE (RP) IN PREDNOSTNE USMERITVE (PU) RP 2 SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH Predvidene dejavnosti: informiranje, svetovanje, motiviranje, karierna orientacija za brezposelne spodbujanje neaktivnih za uspešen vstop na trg dela, usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, usposabljanje na delovnem mestu in druge krajše oblike usposabljanja, spodbujanje zaposlovanja v regijah z nizkim gospodarskim potencialom, podpora inovativnim ukrepom in specifičnim pristopom

  7. OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007 – 2013RAZVOJNE PRIORITETE (RP) IN PREDNOSTNE USMERITVE (PU) RP 3 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA RP 4 ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI RP 5 INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST

  8. ZAPOSLOVANJE TUJCEV ŠTEVILO ZAPOSLENIH TUJCEV NA SLOVENSKEM TRGU DELA (maj 2008) 81.898, od tega: z osebnimi delovnimi dovoljenji 33.665 z delovnimi dovoljenji za zaposlitev 31.782 z delovnimi dovoljenji za delo (tudi sezonci) 13.648 prijave delavcev iz držav EU – 2.803

  9. ZAPOSLOVANJE TUJCEV STRATEŠKI DOKUMENTI IN PREDPISI Strategija ekonomskih migracij Zakon o zaposlovanju in delu tujcev Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

  10. PODROČJA, KI JIH POKRIVA DIREKTORAT ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE nacionalne poklicne kvalifikacije priznavanje kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oz. reguliranih dejavnosti v RS preprečevanje zaposlovanja in dela na črno subvencioniranje študentske prehrane štipendiranje, zaposlovanje in delo tujcev zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti WWW.MDDSZ.GOV.SI