kl n k m krob yoloj de ant b yot k kullanimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 90

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 364 Views
 • Uploaded on

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Doç.Dr.Meltem Yalınay Çırak Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 2009. Antibiyotik Keşfi. 19 . Yüzyıl Louis Pasteur Bakteriyi hasta I ık etkeni olarak tanımladı Robert Koch (Germ teorisi )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kl n k m krob yoloj de ant b yot k kullanimi

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Doç.Dr.Meltem Yalınay Çırak

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

2009

antibiyotik ke fi
Antibiyotik Keşfi

19.Yüzyıl

Louis Pasteur Bakteriyi hastaIık etkeni olarak tanımladı Robert Koch (Germ teorisi)

Hastalığa neyin neden olduğu bilindikten sonra nasıl durdurulacağını bulmak gereksinimi

1877 Pasteur Toprak bakterilerini hayvanlara enjekte ederek şarbon hastalığını zararsız hale getirdi.

1888 de Freudenreich Antibakteriyel özellikleri olan bakteri ürünleri izole edildi. Toksik ve stabil olmayan.

slide3
20.Yüzyıl

Erhlich Tripanozomlara karşı boya ve arsenikle çalıştı, çok toksik.

İlkantibakteriyel, sadece sifiliz tedavisinde.

Domagk Boyalar üzerine araştırma.

Klinik kullanımdaki ilk sentetik antibakteriyel Prontosil hayvanlardaki streptokok hastalıklarının tedavisinde Aktif komponent: boyaya tutunmuş sülfonamid grubu

Toksik.

Sülfonamid türevleri hala kullanımda.Daha az toksik.

slide4
20.Yüzyıl

Fleming Hafta sonu laboratuvarda bırakılan plaklar

(1928) Lizis olan/ölen Staphylococcus kolonileri

Stafilokokların yanındaki mantarlar.

Hipotez: Funguslar Staph lizise uğrattı.

Fazla miktarlarda saflaştırılamadı.

Hayvan veya insan testi yapılmadı.

slide7
20.Yüzyıl

Florey, Chain Funguslardan penisilini saflaştırdı.

Heatley (1939)

1940lar (World War II) Avrupa ve Amerika fazla miktarda penisilin üretimine izin verdi.

slide10
20.Yüzyıl

Waksman (1943) Toprak bakterisi Streptomyces’den streptomisini izole etti.

Mycobacteriumtuberculosisve gram negatiflere etkili.

Toksik antibiyotik. Kısa dönemli tedavide isoniazid kullanımına kadar, 1950lerde kullanıldı.

tan mlar
Tanımlar
 • Antibiyotik, bakterileri inhibe eden veya öldüren doğal olarak bulunan maddedir.
 • Antibakteriyel, bakterileri inhibe eden doğal, semi-sentetik veya sentetik olarak bulunan maddedir.
 • Antimikrobiyal, mikroorganizmaları inhibe eden doğal, semi-sentetik veya sentetik olarak bulunan maddedir.
 • Kemoterapi, ilaçların bir hastalığın tedavisinde kullanılması
 • Antimikrobiyal kemoterapötik madde
tan mlar1
Tanımlar
 • Seçici toksisite İlaç mikroorganizmayı insanlarda oluşturacağı toksik etkilerden daha düşük bir düzeyde etkilemelidir.
 • Geniş dar spektrum
  • Enfekte eden organizma henüz tanımlanmamışsa geniş spektrum tercih edilir.
  • Organizma tanımlandıysa dar spektrum tercih edilir.
 • Bakteriyostatik Bakteri hücrelerinin gelişmesinin ve üremesinin durdurulmasıdır. Bakteriyostatik etki gücünün göstergesi minimum inhibitör konsantrasyondur [MİK].
 • BakterisidalBakteri hücresinin direkt olarak öldürülüp yok edilmesidir. Bakterisid etki gücünün göstergesi minumum bakterisid konsantrasyondur [MBK].
slide17

Antibiyotiklerin etki mekanizmaları

 • Bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek ve otolitik enzimlerini aktive ederek
 • Sitoplazma membran permeabilitesini bozarak
 • Bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe ederek
 • DNA ve RNA sentezini [nükleik asit sentezini] bozarak
 • Antimetabolit etki
slide19

1.Bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek ve otolitik enzimlerini aktive ederek

Beta-laktam antibiyotikler

Hücre duvar yapılanmasını bozan diğer antibiyotikler

 • Penisilinler
 • Sefalosporinler
 • Sefamisin
 • Monobaktamlar
 • Karbapenemler (Meropenem, imipenem, ertapenem)
 • Beta laktamaz inhibitörleri
 • Vankomisin
 • Teikoplanin
 • İkinci kuşak lipoglikopeptidler
 • Ristosetin
 • Sikloserin
 • Basitrasin
slide20

SEFALOSPORİNLER

1.Kuşak

2. Kuşak

3.Kuşak

Gram(+)

Gram (-)

4.Kuşak

slide21

Beşinci Kuşak SefalosporinlerSeftobiprol medakaril(Zeftera/Zevtera)

 • Etki mekanizması: S.aureus Pbp 2a, S.pneumonia Pbp 2x, stafilokokkal β-laktamaza dirençli
 • MRSA, Penisillin-resistant Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, ve Enterococci.
slide22

İkinci KuşakLipoglikopeptitler

 • vankomisin derivesi
  • oritavansin, televansin
 • teikoplanin derivesi
  • Dalbavansin
 • ramoplanin
slide23

2. Sitoplazma membran permeabilitesini bozarak

 • Polimiksinler
 • Amfoterisin B
 • Gramisidin
 • Nistatin
 • Ketokonazol ve diğer imidazoller
 • Flukonazol ve diğer triazoller
 • Daptomisin (hücre membranına bağlanarak)
slide24

Daptomisin

Sınıf: Lipopeptid, Jenerik adı: Cubicin

Hücre membran potansiyelini değiştirerek

slide25

3. Bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe ederek

 • Aminoglikozidler (30S)
 • Tetrasiklinler (30S)
 • Tigesiklin (30S) Yeni
 • Eritromisin (50S)
 • Klindamisin (50S)
 • Kloramfenikol (50S)
 • Quinopristin+Dalfopristin (50S) Yeni
 • Oxazolidinone: Linezolid (50S)Yeni
 • Telitromisin (50S)Yeni
slide26
Yeni antibiyotiklerQuinopristin+ Dalfopristin 30:70 w/w oranıSınıf: Streptogramin, Jenerik adı: Synercid
 • 50S alt ünitede sinerjistik etki ile protein sentezini inhibe ederler
  • Dalfopristin ribozoma bağlanarak aminoasid bağlanmasını inhibe eder, 50S alt üniteyi modifiye eder
  • Quinopristin peptidil transferaz ve peptid zincir uzamasını inhibe eder ve tamamlanmamış zincirlerin salınımına neden olur.
linezolide s n f oxazolidinone jenerik ad zyvox
LinezolideSınıf: Oxazolidinone, Jenerik adı: Zyvox

50S ribozomal alt ünitenin 23S ribozomal RNA (rRNA) kısmına bağlanarak protein sentezi başlama komplekslerinin oluşumunu geri dönüşümlü olarak bloke eder

telitromisin s n f ketolid jenerik ad ketek
TelitromisinSınıf: Ketolid, Jenerik adı: Ketek
 • 50S alt ünitesinin 23S ribozomal RNA kısmına bağlanır, protein sentezini translasyon ve ribozom akümülasyonunu önleyerek inhibe eder.
 • Bakteriostatik veya bakterisidal
 • Eritromisinden daha sıkı bağlanır.
tigesiklin s n f tetrasiklin glisilsiklin jenerik ad tigacil
TigesiklinSınıf: Tetrasiklin-Glisilsiklin, Jenerik adı: Tigacil
 • Tetrasiklinlere benzer etki
 • 30S ribozomal bölgeye bağlanır.
 • t-RNA’nın ribozomal A bölgesine girişini engeller.
slide30

4. DNA ve RNA sentezini [nükleik asid sentezini] bozarak

Çoğu memeli hücresine de etkili (sitotoksik) olup antineoplastik olarak kullanılırlar. Memeli hücresine etkili olmayan kinolonlar ve rifamisinler antibiyotik olarak kullanılırlar.

 • Kinolonlar
 • Rifampisin
 • Mitomisin
 • Aktinomisin
 • Doksorubisin
 • Daunorubisin
slide31

5. Antimetabolit etki

 • Sülfonamidler
 • Trimetoprim
 • PAS (paraamino salisilik asit)
 • Sulfonlar
 • İzoniazid
 • Etambutol
 • Klorokin
slide32

Antibiyotiklerin Etki Güçlerine Göre Sınıflandırılmaları

1. Bakterisidler

·       Penisilinler

·       Sefalosporinler

·       Aminoglikozidler

·       Vankomisin

·       Rifampisin

·       Florokinolonlar

·       Polimiksinler

·       Teikoplanin

2. Bakteriyostatikler

·       Tetrasiklinler

·       Kloramfenikol

·       Sülfonamidler

·       Eritromisin

·       Klindamisin

·       Mikonazol

·       Etambutol

diren neden nemli
Direnç neden önemli ?
 • Bakteriler er ya da geç direnç kazanır
 • Hem hasta hem de hekim için önemli
 • Hastanede yatış süresi uzar
 • Ölüm oranı en az iki kat artar
 • Antibiyotik direnci demek.......!
  • Daha geniş spektrumlu
  • Daha toksik
  • Daha pahalı antibiyotik
slide35

“2000 YILI İTİBARİYLE, HEMEN HEMEN BÜTÜN UZMANLAR BAKTERİYEL VE VİRAL HASTALIKLARIN NEREDEYSE ORTADAN KALKACAĞI KONUSUNDA AYNI FİKİRDEYDİLER…”

THE FUTURISTS: LOOKING TOWARD A.D. 2000

(TIME MAGAZINE, FEBRUARY 25, 1966)

slide37

“ÜSTÜNLÜK YARIŞINDA MİKROPLAR SANKİ SÜRAT KOŞUSUNDALAR…”

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

AKUT ENFEKSİYON HASTALIKLARI BÜTÜN DÜNYADA ÖLÜMLERİN %25’İNDEN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE %45’İNDEN SORUMLUDUR.

biyokimyasal mekanizmalar
Biyokimyasal mekanizmalar
 • İlacın hedefinde değişiklik
  • Reseptörün afinitesinde azalma
  • İlaçtan etkilenmeyen farklı bir metabolik yol kullanımı
 • Sentezlenen enzimle ilacın inaktive edilmesi Enzimatik inaktivasyon
 • Hücreye giren ilaç miktarının azaltılması Bakteriyel membran değişiklikleri
  • Permeabilitenin azaltılması
  • Aktif pompalama ile ilacın dışarı atılması
genetik mekanizmalar
Genetik mekanizmalar
 • İntrinsek direnç
 • Kazanılan direnç
  • Kromozomal direnç
  • Plazmidlere bağlı direnç
  • Transpozonlara bağlı direnç
slide44

Antibiyotik Direnciyle Savaşma

 • Antibiyotik Farkındalığı
 • • Antibiyotik reçetelerinin azaltılması
  • Uygun endikasyonda
  • Uygun doz ve sürede
  • Gereksiz kullanımından kaçınma
  • Direnç konusunda gelişmelerin takibi
 • Viral enfeksiyonlar ve tıp dışı amaçlarla antibiyotik kullanımının durdurulması
 • Farmasötikal şirketlerin antibiyotik geliştirmek için yeni ve daha ucuz stratejiler geliştirmesi
 • •Antibiyotiklerin tarımda, hastalar ve tıp ve veterinerlik alanlarında çalışanlar tarafından yanlış olarak yaygın kullanılması (Çiftlik hayvanlarının büyümesini arttırmak için antibiyotiklerin gıda katkısı olarak kullanılması)
slide49

Hastadan, uygun zamanda, uygun vücut bölgesinden, uygun örnek alınmalıdır.Örnek ilaç kullanılmadan alınmalıdır.Laboratuvarda standart yöntemler uygulanmalıdır.

CLSI

Clinical and Laboratory Standards Institute

slide50
Sulandırım yöntemleri

a-Sıvı besiyerinde sulandırım yöntemleri

-Makrodilüsyon yöntemi

-Mikrodilüsyon yöntemi

b-Agarlı besiyerinde sulandırım yöntemi

 • Disk difüzyon yöntemi (Yayılım yöntemi)
 • E testi
slide51

*

MIK

MBK

MBK=MIK veya en çok 4 katı ise

tedavide çok etkin, eğer 4 katından büyükse az etkili kabul edilir.

slide52

Makrodilüsyon yöntemi

(Tüp dilüsyon)

disk dif zyon y ntemi yay l m y ntemi
Disk difüzyon yöntemi (Yayılım yöntemi)
 • MH Agar ve DST Agar kullanılır.
 • Petrilere, Mc Farland Stand. göre hazırlanmış

bakteri yöntemine göre ekilir.

 • Diskler 90 mm lik petriye, çevrede 6 disk,

ortada 1 disk olacak şekilde dizilmelidir.

slide58
Her disk birbirinden 2.5-3 cm, plak kenarından 1.5 cm uzakta olmalıdır.
 • 35C’de 24 saat enkübasyon
 • Antibiyotik etkili ise üremenin engellendiği bir inhibisyon zonu oluşur.
 • İnhibisyon zon çapları milimetrik cetvelle ölçülür.
 • Laboratuvarlarda en yaygın kullanılan ve en ucuz yöntemdir.
e testi
Kantitatif ölçüm yapar.

Gittikçe artan konsantrasyonlarda antibiyotik içeren inert plastik şeritler kullanılır.

35 oC de 18-20 saat enkübasyon

Elips şeklindeki inhibisyon alanının stripi kestiği nokta MİK değerini verir.

E testi
antimikrobikler temel ama lar
Antimikrobikler temel amaçlar
 • İnfeksiyonların, saptanan ajan patojenin duyarlı olduğu bilinen antibiyotiklerle tedavi edilmesi.
 • İnfeksiyon etkeninin antibiyotiklere duyarlılığının bilinmediği veya etkenin henüz izole edilmediği durumlarda, önceden yapılan çalışmalardan edinilmiş deneyimlere dayanılarak ampirik tedavi yapılması,
 • Hastalık riskinin olduğu durumlarda, muhtemel etkenle karşılaşmadan önce proflaksi amacıyla kullanılması.
bilinen bir infeksiyonun tedavisi i in uygun antimikrobiyal ajan n se iminde
Bilinen bir infeksiyonun tedavisi için uygun antimikrobiyal ajanın seçiminde,
 • mikroorganizma
 • konağa ait faktörler ve infeksiyonun yeri
 • antimikrobiyal ajanın özellikleri
slide66
Bakteriyolojik istatistik
 • Ampirik antibiyotik tedavisi
enfeksiyon hastal klar tedavisini denetim alt na almak
Enfeksiyon hastalıkları tedavisini denetim altına almak
 • En sık karşılaşılan patojenlerin sırasını bilmek
 • İlgili patojenlerin direnç yollarını bilmek
 • Klasik bir tabloya sahip hastadaki ilaç seçeneklerini bilmek
 • Seçilen antibiyotiği alamayacak olan hasta için alternatif ilacı bilmek
 • Gebelikte ilaç seçeneğini bilmek
slide68
OLGU 1.5 yaşında erkek hasta, ateş, pürülan tonsiller eksüda ve servikal lenfadenopatisi bulunmakta. Döküntü yok.

Tanı: Tonsillofarenjit

olgu 1 m o ve ila lar
OLGU 1: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Virus
  • Streptococcus pyogenes (Grup A ß-hemolytic Streptococcus)
 • İlaç seçeneği
  • Penicillin VK
slide70
OLGU 2.20 aylık kız bebek öksürük burun akıntısı ile baş vuruyor. Çok huzursuz ve sol kulağını sürekli çekiştiriyor. Ateşi 38.8, otoskopik incelemede sol kulak kızarık.

Tanı: Akut otitis media

En sık rastlanan patojenler:Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis

olgu 2 m o ve ila lar
OLGU 2: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Streptococcus pneumoniae
  • Hemophilus influenzae
  • Moraxella catarrhalis
 • İlaç seçeneği
  • Amoksisilin
slide72
OLGU 3.Aynı 20-aylık-kız bebek, 48 saat sonra, hiçbir gelişme yok

Tanı: tedaviye dirençli AOM

olgu 3 m o ve ila lar
OLGU 3: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Hemophilus influenzae
  • Moraxella catarrhalis
 • İlaç seçeneği
  • Amoksisilin/klavulanat

(Augmentin)

slide74
OLGU 4.46 yaşında erkek hasta başı öne eğmekle artan baş ve yüz ağrısıve sürekli nazal akıntı. Hasta 10 gün önce soğuk algınlığı geçirdiğini ve o günden beri bu belirtileri taşıdığını söylemekte. Dekonjestanlar çok az rahatlama sağlamakta.

Tanı: Akut bakteriyel sinüzit

olgu 4 m o ve ila lar
OLGU 4: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler :
  • Streptococcus pneumoniae
  • Hemophilus influenzae
  • Moraxella catarrhalis
 • İlaç seçeneği
  • Amoksisilin
  • Amoksisilin/klavulanat(Augmentin)
slide76
Olgu 5.35 yaşında inşaat işçisinin şikayeti sağ kolunda hassasiyet ve şişlik. Kol eritemli ve dokununca sıcak.

Tanı: Selülit

En sık rastlanan patojenler :Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes

olgu 5 m o ve ila lar
OLGU 5: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Staphylococcus aureus
  • Streptococcus pyogenes
 • İlaç seçeneği (oral tedavi)
  • Sefaleksin
 • İlaç seçeneği (IV tedavi)
  • Sefazolin
  • Nafsilin
slide79
OLGU 6.67 yaşında erkek hasta ateş, titreme, halsizlik, gece terlemesi. Kalpte yeni ortaya çıkan üfürüm. Bir ay önce diş hekimine gitme hikayesi. Kötü ağız hijyeni.

Tanı: Bakteriyel endokardit

olgu 6 m o ve ila lar
OLGU 6: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Viridans grup Streptococcus
  • Zor üreyen Gram-negatifbasiller (oral flora elemanı)
 • İlaç seçeneği
  • Penisilin G (± gentamisin)
  • Seftriakson
slide82
OLGU 7.24 yaşında kadın hasta ateş, titreme, böğür ve karın ağrısı, bulantı ve kusma. Yataktan zorlukla kalkmakta. Kızarmış ve terlemiş.

Tanı: akut piyelonefrit

En sık karşılaşılan patojenler:E. coli, veya başka bir Gram-negatifbasil

olgu 7 m o ve ila lar
OLGU 7: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • E. coli
  • Enterik Gram-negatifbasillerden herhangi başka biri
 • İlaç seçeneği
  • Seftriakson
  • Levofloksasin daha ucuz
slide84
OLGU 8.56 yaşında, kalp cerrahisi sonrası yoğun bakım ünitesinde entübe edilmiş ve ateş 39.9 C. BK 25,900, nötrofiller predominant ve röntgen filminde yaygın infiltratlar. Balgam Gram boyama 4+ BK, 4+ GNR, 2+ GPC.

Tanı: Nosokomiyal- pnömoni

olgu 8 m o ve ila lar
OLGU 8: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Enterik Gram-negatif basiller, özellikle dirençli suşlar
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Staphylococcus aureus, MRSA
 • İlaç seçeneği
  • Imipenem/silastatin veya meropenem
  • Vankomisin eklenebilir
slide87
OLGU 9. 55 yaşında diyabetik erkek hasta, 38.3ateş, ayağındaki kronik ülserden pürülan akıntı ve eritem artışı. BK 14,800 ve %83 nötrofil. sedim 76 mm/saat.

Tanı: Diabetikayak ülseri, osteomiyelit olasılığı

olgu 9 m o ve ila lar
OLGU 9: m.o. ve ilaçlar
 • En sık rastlanan patojenler:
  • Gram-negatif basillerPseudomonas, Gram-positifkoklar, anaeroblar
 • İlaç seçeneği
  • Piperasilin/tazobaktam
  • Tikarsilin/klavulanat