slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
mikkel

Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006 - PowerPoint PPT Presentation

162 Views
Download Presentation
Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategi NTNU 2020Strategiprosess våren 2006

 2. NTNU internasjonalt fremragende 2020 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2020 2007 2010 1

 3. Fokus høst 2006: Handlingsplaner og budsjett 2007 Strategi for NTNU (styrebehandles august 2006) Kreativ Konstruktiv Kritisk NTNU internasjonalt fremragende 2020 Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Rolle: NTNU skal være et relevant, fremtidsrettet og attraktivt universitet, som bidrar til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling og verdiskaping i samfunnet. NTNU skal ha et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, og være en bærer av verdier og identitet. Handlings-planer fakultet Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Mål-områder Mål for NTNU, fakulteter og institutter Ambisjoner for NTNU, fakulteter og institutter: 2007 2010 2020 Forskning Utdanning Innovasjon Omdømme Handlings-planer institutt Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Ressurser Formidling Kunst- og kulturproduksjon Organisasjon 6

 4. Plan for strategiutviklingsarbeidet jan feb mar apr mai jun jul aug sep Fase 1 Fase 2 A B C D E Drøfting med fakulteta om opplegg for prosessen 1. utkast til NTNU sitt strategi- dokument 2. utkast til NTNU sitt strategi- dokument Dekanmøte Sluttføring av strategi- dokument Vedtak i styremøte Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007 19/6 20/2 24/4 17/3 19/5 Strategiutvikling fakultet og institutt Innspel til NTNU Strategiutvikling fakultet og institutt Indikatorar Innspel til NTNU Sluttføring av fakulteta sine strategi- dokument Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007

 5. NT-fakultetets målstyrings-arbeid

 6. Hovedmål for NT-fakultetet Versjon 2006-01-27 Mål: NT skal være (hovedområder) Innsatsområder (ting å være gode på) Tallene angir prioritet 1 Studieprogrammene 2 Forskerutdanningen 3 Forskningsprogrammene En god merkevare 1 Publisering 2 Forskningssamarbeid med EU, USA, Japan, Sørøst-Asia 3 Studentutveksling Internasjonal 1 Infrastruktur 2 Økonomi 3 Karrièreutvikling 4 Faggrupper Produktiv i primæroppgavene Effektiv i sine interne prosesser 1 Oppgaveflyt 2 Premissene

 7. NT som god merkevare 1 Studieprogrammene Kvalitative mål (tallene angir prioritet) 1 Kvalitetsreformen implementert 2 Attraktive studieprogrammer 3 Tilfredshet blant studentene Tiltak 1 Implementere kvalitetsreformen 2 Evaluere studieprogrammene mht. etterspørsel og budsjett for 2006 3 Kontakt med studenter under og etter studiet Indikatorer Antall primærsøkere pr. studieplass (statistikk) Rolleforståelse, kjennskap til KVASS (spørreundersøkelse) Score på et tilfredshetsbarometer Jobbtilbud før endt studium, ledighet etter endt studium (statistikk)

 8. NT som god merkevare 1 Studieprogrammene Kvantitative mål (tallene angir prioritet) 1 Opprettholde opptakskrav fra opptaket 2005/2006 2 200 kandidater ut fra NTs studieprogrammer i 2006 (2004: 186) 3 1.7 primærsøkere pr. besatt studieplass (2005/2006: 1.5) Tiltak 1 Markedsføre fakultetets studieprogrammer med sikte på studieåret 2006/2007 2 Be Samarbeidsforum ivareta realfagene 3 Støtte til eksamensforberedelse for å redusere strykprosenten

 9. NTNU og SINTEF – internasjonalt fremragende sammenStrategiprosess våren 2006

 10. Satsingsområder NTNU SINTEF Marin Marin og maritim forskning Olje og energi Energi og petroleum, Ressurser og miljø Anvendt etikk FUGE Material og kjemi Materialer IKT HUNT IKT Nanoteknologi Helse Medisinsk teknologi Industriell økologi Byggforsk Globalisering Teknologi og samfunn

 11. Milepeler og tidsplan

 12. NT-fakultetets prioriteringer

 13. NTs strategiske hovedsatsinger (i) • Nanoteknologi • Uorganiske og keramiske nanostrukturerte materialer(IMT) • Bionanoteknologi (IFY) • Prosessteknikk (IKP) • Etablering av studieprogram (vedtatt, under strukturering, NT er vertsfakultetet, samarbeid med IME, DMF, IVT) • Etablering av NTNU Nanolab (rehabilitering av K1) • Beregningsvitenskap • Systembiologi • Arbeidsgruppe nedsatt • Tverrinstituttlig aktivitet (IBT, IKP, IKJ, IFY, IBI, samt samarbeid med DMF) • Basis: Bioteknologiske prosesser NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

 14. NTs strategiske hovedsatsinger (ii) • Funksjonell genomforskning/FUGE • Molekylærbiologi (IBI, IBT) • Metabolsk ingeniørvitenskap (IBT) • Systembiologi (jfr foran) • Bioinformatikk (IBI, IBT, IKJ, samt IME) • Materialer • Lettmetaller (resirkulering/raffinering av Al, solcelle-Si, NorLight (IMT, IFY)) • Nanoteknologi (jfr forrige lysark (IFY, IMT, IKP)) • Materialer for energiteknologi (funksjonelle oksider, hydrogenteknologi,CO2-fangst (IMT, IFY, IKP) • Polymerer (IKP, IBT) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

 15. NTs strategiske hovedsatsinger (iii) • Energi og petroleum - ressurser og miljø • Katalyse (IKP) • CO2-fangst (IKP) • Gassenteret (IKP, IKJ, SINTEF) • Marin og maritim forskning • Marin biologi (IBI :Brattørkaia/TBS) • Marin biokjemi (IBT: Alginat, kitin/kitosan) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

 16. Transportmekanismer og drug delivery NTs strategiske hovedsatsinger (iv) • Medisinsk teknologi • Biooptikk (IFY) • Biopolymere (IFY, IBT) • Strålingsbiofysikk og fotobiofysikk (IFY) • Medisinsk fysikk (IFY, samarbeid St.Olavs hospital) • Bioteknologi (Designer antibiotics, Broad host range expression vectors, Biocatalysis for pure enantiomer drug production, Polysaccharides in medicine (IBI, IBT, IKJ) • Internasjonalt masterprogram etablert, med følgende spesialiseringer : • Biophysics and Medical Physics (IFY) • Biotechnology (IBI, IBT) • Bioinformatics (ved IME, deltakelse IKJ, IBT, IBI) • Medical Imaging (ved IME) • Healthcare Informatics (ved IME) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

 17. NTs spesielt sterke fagområder • Lettmetaller (IMT) • Prosessteknikk, prosessanalyse, katalyse (IKP, IKJ) • Bevaringsbiologi (IBI) • Molekylærbiologiske metoder i økologiske problemstillinger (IBI) • Kondenserte mediers fysikk (IFY) • Beregningsvitenskap (IKJ) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

 18. NTs strategiske utfordringer • Realfagene skal fortsatt drive lærerutdanning i realfag. Krever en avklaring i forhold til SVT, Skolelaboratoriet (PLU). • Forhold til grunnundervisning – jfr. Rein-komitéens innstilling (1982). Krever en opprydding, spesielt i forhold til DMF. • Sanering av parallell undervisning (internt og i forhold til andre studieprogrammer). • Deltagelse i forskning i nordområdene. • Deltagelse i eVITA. NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger