1.0 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.0 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 78
1.0
173 Views
Download Presentation
elana
Download Presentation

1.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminarium 21 april 2010Ökad säkerhet på motorcykel och mopedGemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 1.0 Målsättning: Visa på hur antalet omkomna ska minskas med 50% och allvarligt skadade med 25% till 2020.

 2. Dagordning Tid:21 april  kl 13-15 Plats: Hotell Sheraton • Inledning, Claes Tingvall, Trafikverket 10 min • Fakta, Johan Strandroth 30 min • Strategin i sammandrag, Roger Johansson 20 min • Trender och utveckling, Per Johansson McRF, Jesper Christensen SMC15 min • Ett par goda exempel, Per Johansson, Johan Lindberg, SKL 15 min • Vad händer nu? Claes Tingvall 5 min • Frågor, Maria Wedin TFF 25 min

 3. Utveckling av antalet omkomna motorcyklister och mopedister i trafiken enligt officiell statistik under de senaste 12 månaderna

 4. Utveckling av antalet svårt skadade motorcyklister och mopedister i trafiken enligt polisuppgifter under de senaste 12 månaderna

 5. Utveckling av antalet omkomna oskyddade trafikanter enligt officiell statistik

 6. Utveckling av antalet svårt skadade enligt sjukvård (PAR) per trafikantgrupp Källa: SIKA statistik 2009:24

 7. Utbetalda trafikskadekostnader samt antal trafikskador i trafikförsäkringen, för mc och moped kkr Antal Källa: Försäkringsförbundet

 8. Utveckling av antalet omkomna och svårt skadade mopedister per mopedklass Det totala antalet omkomna och svårt skadade mopedister har ökat. Ökningen står klass 1 mopederna för. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

 9. Antal omkomna och svårt skadade barn (0-17 år) i trafiken enligt polisuppgifter per trafikantkategori Antalet svårt skadade barn under 18 på moped har fortsatt öka under de senaste åren. Moped är det färdsättet som ger upphov till flest svårt skadade barn i trafiken.

 10. Andel omkomna mopedister kontra trimning 2005-2008 Minst 4 av 10 mopeder inblandade i dödsolyckor var trimmade. I dödsolyckor där föraren var under 18 var minst hälften av mopederna trimmade. Källa: djupstudier av dödsolyckor

 11. Hjälmanvändning i dödsolyckor med mopeder 2005-2008 Minst 4 av 10 omkomna under 18 år saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. 6 av 10 omkomna i åldersgruppen 18-64 saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. Källa: djupstudier av dödsolyckor

 12. Korrelationer hjälm, trimning, alkohol, ålder i dödsolyckor med mopeder 2005-2008 Ej rätt använd hjälm Totalt 43% Trimning totalt 40% 5% 8% 12% • 7 av 10 omkomna mopedister var antingen alkoholpåverkade eller körde en trimmad moped eller hade ej rätt använd hjälm. • 4 av 10 omkomna mopedister under 18 år använde hjälm rätt, var nyktra och hade en otrimmad moped. • Inget barn under 18 år som kört moped i dödsolyckor var alkoholpåverkat. 7% 9% 2% 10% 5% 10% 2% Alkoholpåverkad totalt 31% 17% Barn 0-17 förare totalt 44%

 13. Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik Omkomna Svårt skadade

 14. Utveckling av risk att omkomma eller skadas svårt per fordon kontra ålder mc-ägare Mc-ägarens medianålder har fördubblats under de senaste 20 åren. En del av minskningen av olycksrisken på mc kan bero på ett detta.

 15. Andel omkomna och svårt skadade 2005-2008per olyckstyp

 16. Bil Mc Mc Bil Händelseförlopp i korsningsrelaterade dödsolyckor med motorcyklar 2000-2007 (93 olyckor) Avsvängande Korsande kurs 34 % 43 % Mc Bil 23 % I 4 av 10 korsningsrelaterade olyckor har mc-föraren kört mer än 30 km/h över skyltad hastighet.

 17. Bil Mc Bil Mc Mc Mc Bil Händelseförlopp i mötesrelaterade dödsolyckor med motorcyklar 2000-2007 (46 olyckor) 18 % 65 % 4 % 13 % Bil I 8 av 10 mötesolyckor kom motorcykeln över i mötande körfält.

 18. Mc-klasser inblandade i dödsolyckor 2005-2009 (225 omkomna) Mer än 1 av 3 motorcyklar i dödsolyckor är en Supersport men de utgör mindre än 10% av motorcyklarna i trafik * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 19. Mc-klasser inblandade i dödsolyckor 2000-2009 Flest mc-förare omkommer på motorcyklar i supersportklassen. * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 20. Väghållare i dödliga och svåra olyckor med motorcyklar 2005-2008 7 av 10 omkommer på det statliga vägnätet.

 21. Krockobjekt i dödliga singelolyckor med motorcyklar 2005-2008 (74 olyckor) Var fjärde singelolycka sker i kollision med räcke. * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 22. Brister i vägbanan i dödsolyckor med motorcyklar 2004-2007 (200 olyckor) I 4 % av olyckorna har vägbanan bedömts haft brister av avgörande betydelse. * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 23. 200 180 160 140 120 man 100 kvinna 80 60 40 20 0 förare passagerare Könsfördelning i dödsolyckor med motorcyklar kontra placering2004-2007 (217 omkomna) Nästan alla som omkom på mc var manliga förare * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 24. Körkortsförvärv i dödsolyckor med motorcyklar 2004-2007 (200 omkomna) Okänt, 9 % * Fram t.o.m. 1975 fick man A-behörighet utan att avlägga särskilt prov när man tog B-körkort. A-körkort saknas, 23 % Tagit, 50 % Fått, 19 % Hälften av de omkomna hade tagit A-körkort. En av 4 saknade A-körkort. * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 25. 60% 50% 40% andel dödade 30% andel trafikarbete 20% 10% 0% fått tagit Körkortsförvärv i dödsolyckor med motorcyklar kontra trafikarbete 2004-2007 (200 omkomna) andel omkomna andel trafikarbete Andelen omkomna mc-förare som fått A-körkort är klart underrepresenterade jämfört med trafikarbete * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 26. Bedömd hastighet i dödsolyckor med motorcyklar 2005-2008 (182 olyckor) Skyltad = max 10 km/h över skyltad hasighet Över = 10-30 km/h över skyltad hastighet Mycket över = mer än 30 km/h över skyltad hastighet Endast 3 av 10 omkomna mc-förare har bedömts köra inom tillåten hastighetsgräns. * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 27. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Standard Touring Supersport Sporttouring Custom Offroad Hastighetsöverskridning i dödsolyckor med motorcyklar med bedömd hastighet mycket över skyltad hastighet 2004-2007 (63 olyckor) Skyltad = max 10 km/h över skyltad hasighet Över = 10-30 km/h över skyltad hastighet Mycket över = mer än 30 km/h över skyltad hastighet 6 av 10 mc-förare som körde mycket över skyltad hastighet körde Supersport * Källa: djupstudier av dödsolyckor

 28. Korrelationer hjälm, körkort, alkohol, hastighet i dödsolyckor med mc2005-2008 Ej hjälm totalt 8% Inget mc-körkort totalt 26% 1% 1% 4% 2% 2% 5% • 6 av 10 omkomna motorcyklister var antingen alkoholpåverkade eller saknade hjälm /mc-körkort eller körde mycket för fort. • Alla omkomna motorcyklister utan hjälm var alkoholpåverkade och/eller saknade mc-körkort. • En fjärdedel av de omkomna motorcyklisterna hade hastighet som enda riskfaktor. 9% 7% 2% 1% Alkoholpåverkad totalt 24% 24% Hastighet mkt över totalt 36%

 29. Olycksreducerande effekt av ABS i alla olyckor Alla olyckor med personskador 38% 11% Alla svåra och dödliga olyckor 48% 17%

 30. 71% Olycksreducerande effekt av ABS i korsningsrelaterade olyckor Alla korsningsrelaterade olyckor med personskador 43% 11% Alla svåra och dödliga korsningsrelaterade olyckor 42%

 31. Ökad säkerhet på motorcykel och mopedGemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 1.0 Nuvarande avgränsning: Tvåhjuliga mc och mopeder på väg Målgrupp: Aktörer som kan och vill bidra

 32. Organisation Arbetsgrupp: Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande Rikspolisstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges MotorCyklister Trafikförsäkringsföreningen Transportstyrelsen Vägverket/Trafikverket Styrgrupp: SMC, Transportstyrelsen, McRF, RPS ,Vägverket/Trafikverket Referensgrupper: GNS (Gruppen för Nationell Samverkan) Arbetsmiljöverket, Folksam, NTF, Näringsdepartementet, RPS, SKL, Toyota Sweden AB Transportstyrelsen , Vägverket/Trafikverket Mc- och mopedrådet Folksam, SMC, NTF, CMS, RPS, FMCK, Vägverket/Trafikverket, Försäkringsförbundet, VTI, McRF, MHF, Transportstyrelsen, SVEMO, SMR, STR

 33. Strategi för att lyckas! • Säker motorcykeltrafik Främst olycksförebyggande (ABS, Hastighet) • Säker mopedtrafik Främst genom att begränsa konsekvenserna vid en olycka (Trim, Hjälm) • Arbetet ska bygga på fakta och vetenskaplig grund Prioriteringar som görs ska vara baserade på fakta och vetenskaplig grund Behov av forskning, utveckling och demonstration lyfts fram • Samverkan och gemensamma prioriteringar Strategin ska ge förutsättningar för att aktörer, enskilt eller i samverkan, genomför olika insatser på lokal, regional, nationell och internationell nivå på de prioriterade insatsområdena • Årlig utveckling av strategin Strategidokumentet ska utvecklas årligen utifrån det aktuella utfallet av antalet skadade och dödade, aktiviteter som olika aktörer har genomfört samt ny kunskap

 34. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet-Rollfördelning och leveranser VEM? VAD? NÄR? Etappmålsgrupp Prioriterade insatsområden, mätplan Årlig resultatkonferens GNS Inriktning Årligen Mc- och moped- Mc och mopedstrategi Årlig revidering arbetsgrupp Aktör Egna mål o mått Årlig uppföljning

 35. Mätplan etappmålsarbetetPrioriterade insatsområden: 35 1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät 2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät 3. Nyktra förare 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning 6. Säkra fordon 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar 9. Säkra kommunala gator – GCM-passager 10. Säkra kommunala gator – korsningar 11. Snabb och adekvat räddning 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet

 36. Prioriterade insatsområden– motorcyklar

 37. Prioriterade insatsområden– moped

 38. Forskning, utveckling och demonstration Under 2010 ska Trafikverkets utvecklingsplan utvecklas avseende forsknings-, utvecklings och demonstrationsbehov för motorcyklar och mopeder baserat på de prioriterade insatsområdena. Motorcykel: • Synbarhet motorcykel • Krockkuddar på motorcyklar • Stödsystem hastighet • Säkra sidoområden • Säkra korsningar landsväg • Ej utlåning • Rätt kompetens mc-förare • Medicinska krav • Rätt körkortsbehörighet Moped: • Säkra korsningar landsväg • Säkra sidoområden • Heltäckande skyddsklädsel • Skjutsning • Rätt körkortsbehörighet mopedist

 39. ”Heta” frågor • Rätt kompetens mc-förare – Vidareutbildning av motorcyklister • Räcken • Rullgrus och andra vägbrister • Synbarhet och uppmärksamhet • 15 eller 16 års åldersgräns för mopedister

 40. Prioriterade insatsområden att börja med (mc): ABS på motorcyklar • Påverka utbud och efterfrågan (Förebild antisladdsystem på bilar, från 20 % 2004 till 98 % 2008) Hastighet I huvudsak två angreppssätt: • En nationell övervakningsstrategi för motorcyklisters hastighetsöverträdelser bör utvecklas • Opinionsbildning kring mc och hastighet

 41. Prioriterade insatsområden att börja med (moped): Ökad och rätt hjälmanvändning Lägre hastighet genom minskad trimning • Lokal samverkan föräldrar, skola, sjukvårdspersonal, polis med flera deltar • Pågående arbete med att reducera antalet handlare som säljer trimdelar till mopeder bör fortsätta och om möjligt utvärderas och effektiviseras • En ökad regelefterlevnad kan förväntas om förarbevis och mopedkörkort återkallas efter brott med trimning och bristande hjälmanvändning • Finns behov av att utveckla metoder som möjliggör effektiv övervakning

 42. Per Johansson, Vd McRF CV 83-87 GS 550 EZ 87-92 GPZ 900 R 92-96 CBR 1000 F 96-02 CBR 1100 XX 02- GL 1800 per.johansson@mcrf.se Nationell strategi 21 april 2010

 43. McRF:s medlemmar Nationell strategi 21 april 2010

 44. Innehåll • Teknisk utveckling • Trender Nationell strategi 21 april 2010

 45. Nyregistrerade motorcyklar, två hjul • 2006 17 794 fordon • 2007 21 047 fordon • 2008 13 067 fordon • 2009 9 946 fordon • 2009 jämfört med 2008 = -23,9 % • 2009 jämfört med 2007 = -52,7 % • 2009 jämfört med snittet för 2006–2009= -35,7 % Nationell strategi 21 april 2010

 46. Nyregistrering Moped Klass I • 2006 = 34 611 fordon • 2007 = 34 791 fordon • 2008 = 31 480 fordon • 2009 = 21 636 fordon • 2010= Till och med mars – 62 % Nationell strategi 21 april 2010

 47. Antispinn Nationell strategi 21 april 2010

 48. Mer teknik • S-DMS, Drive Mode Selector • APTC, slirkoppling • ESA, elektriskt justerbar fjädring • Startspärrar • Däcktryckskontroll Nationell strategi 21 april 2010

 49. Airbag på motorcykel Nationell strategi 21 april 2010

 50. ASW3 Nationell strategi 21 april 2010