havza amenajman nda planlama esaslar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Havza Amenajmanında Planlama Esasları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Havza Amenajmanında Planlama Esasları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Havza Amenajmanında Planlama Esasları - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Havza Amenajmanında Planlama Esasları. Havza nedir? Planlama süreci, kapsamı ve aşamaları Ormanın su üretimi açısından önemi Uygulama örnekleri Uygulamada yapılan hatalar. Araş. Gör. İbrahim YURTSEVEN İ.Ü. Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı. havza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Havza Amenajmanında Planlama Esasları' - meryle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
havza amenajman nda planlama esaslar

Havza Amenajmanında Planlama Esasları

Havza nedir?

Planlama süreci, kapsamı ve aşamaları

Ormanın su üretimi açısından önemi

Uygulama örnekleri

Uygulamada yapılan hatalar

Araş. Gör. İbrahim YURTSEVEN

İ.Ü. Orman Fakültesi

Havza Yönetimi Anabilim Dalı

slide2

havza

‘Üzerine düşen yağış sularını belirli bir akarsu kesitine gönderen ve bir su ayrım çizgisiyle ayrılan alan hidrolojik ve topografik bir ünitedir.

slide3

havza

havza

havza

havza

Akış yönü

havza

nehir

nehrin yan kolları

slide4

Bu noktalarda akışın yönünün değiştiği görülmektedir

Alanın drenaj haritası

slide5

Havzanın su ayrım çizgisi

Bu çizgi havza sınırlarını göstermektedir.

slide6

Ana kol

Havzanın çıkış noktası

havza

slide8

Havzadaki yerleşim alanları

Yerleşim alanları genellikle havzanın alt kısımlarında bulunmaktadır.Bu alanlar yukarı havzada yapılan tüm eylemleden etkilenmektedir. Örneğin bu alandaki su kalitesi ve miktarı yukarı havza eylemlerinden etkilenmektedir.

slide9

Eşyükselti eğrileri

Havzanın eş yükselti eğrilerinden oluşmuş bir haritası havza planlamacısı için çok önemli bir altlık görevi görür.

slide11

Planlama aşamaları

 • Envanter
 • Sorunları tanımlama, amaç ve strateji gelistirme
 • Stratejiler için seçenekler ortaya koyma
 • Seçenekleri sıralandırma veya önceliklendirme
 • Seçeneklerin etkilerini belirleme
slide12

Planlama aşamalarına geçmeden önce havzaya önem ve değer kazandırdığı düşünülen özelliği yani değeri belirlenmelidir.

 • Örneğin havza içerisinde Ramsar sözleşmesi kapsamındaki Önemli Kuş Alanı niteliği taşıyan bir sulak alan var olabilir.
 • Planlamanın her aşamasında bu değerin dikkate alınması gerekmektedir.
slide13

Veri toplama,

 • Ana sorunları ortaya koyacak veriler için uzun süreli ve devam eden; buna karşın özel sorunları çözmek için tek veya belirli aralıklarla veri toplanmalıdır.
 • Toplanacak verilerin niteliği, hassasiyeti ve önemi arazi kullanma yoğunluğuna bağlı olarak değişir.
 • Veri toplama toplamada ve izlemede en önemli sorunlardan biri çoğu yerde ölçme ve izleme sisteminin bulunmamasıdır.
slide14

Sorunları tanımlama,

 • Planlama bazı durumlarda sorunu önlemeye çalışırken, bazı planlar var olan sorunu azaltmak veya yok etmek amacıyla yapılır.
 • Havzada su yetersizliği, taşkın, enerji yetersizliği, gıda yetersizliği, düşük içme suyu kalitesi gibi sorunların biri veya birkaçı bulunabilir.
 • Amaçlar,
 • Sorunlara bağlı olarak havzadaki yararlanma durumuna göre bir veya birden fazla olabilir.
 • Amaçlara örnek olarak, yerel halkın gelir seviyesinin yükseltilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, yüksek kalitede su üretimi, ekolojik tarımın ve olta balıkçılığının teşviki vb.
 • Amaçların yanında bu amaca ulaşmadaki risklerin de belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin: Endemik bitki örtüsünün yok olması, taban suyu kirliliği, taşkın ve sel olaylarındaki artış vb.
slide15

Seçeneklerin değerlendirilmesi,

 • Bazı ekonomik kriterlerden yararlanılır
 • Net şimdiki değer (NŞD): Paranın zaman değeri dikkate alınarak girdi ve çıktı değerlerinin başlangıç yılına getirilmesi için kullanılır.Yani faiz oranıdır.
 • Burada Ft ve Mt t yılındaki fayda ve masrafları, r iskonto oranını göstermektedir.
 • Ekonomik dönüş oranı (EDO): Fayda ve masrafların NŞD’sini birbirine eşit yapan iskonto oranıdır.
 • Saptanan EDO projenin finansmanı için kullanılacak faiz oranından büyük ise proje kabul edilir.
slide16

Fayda / Masraf oranı (F/M): Şimdiki fayda değerinin şimdiki masraf değerine oranı olup 1 den büyükse seçenek kabul edilebilir.

Burada kullanılan üç ayrı ölçü değeri arasında şu ilişkiler vardır:

EDO iskonto oranına eşitse,

Şimdiki fayda değeri = Şimdiki masraf değeri dir. Bu da,

yazılabilir.

slide17

Planlama kapsamı

 • Yapılan tüm etkinlikler topluma yarar sağlamak amacıyla yapılır.
slide19

Projelerin sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Planlamadaki etki ve faydalar bir havzaya uygulanan proje sonucunda görülen değişimler ve farklardır.
 • Örneğin verimlilikte artış yada sedimantasyonda azalış denildiğinde, projenin uygulanması ve uygulanmaması halinde görülen verimlilik veya sedimantasyon farkı anlamına gelir.
slide20

Herhangi bir durumda proje uygulanırken bile verimlilik hala düşüyorsa ve ancak bu düşüş, projesiz durumdakinden daha yavaşsa bu bir faydayı gösterir.

slide23

Örnek çalışma 1:

Sorun: Sanayi ve kentleşmenin artmaya başladığı bir havzada ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. Alan iğne yapraklılarla mı yoksa yapraklı türlerle mi ağaçlandırılmalıdır?

Amaç: Kentlerde yaşayan insanların kaliteli içme suyu gereksiniminin devamlılığını sağlamak.

Değer: Şehirde yaşayan insanlar kaliteli içme sularıyla övünmektedir.

Kısıtlama: Kısıtlama yoktur. Erozyon potansiyeli yoktur. Ağaç türü seçiminde yetişme ortamı karakteristikleri bakımından iğne ve yapraklı türlerin her ikisi için de uygundur.

slide25

Geniş yapraklı türler tercih edilmelidir.

Çünkü, Aslında geniş yapraklı türlerin yaprak yüzeyleri fazla gibi görülse de birim alandaki toplam yaprak yüzeyi iğne yapraklı türlerde daha fazladır. Havadaki kirleticilerin tutunma yüzeyleri de iğne yapraklı türlerde daha fazla olmaktadır. Ayrıca iğne yapraklı türlerin reçine, tanen gibi kimyasallar da kirleticilerin tutunmasını kolaylaştırmaktadır.

slide26

Örnek çalışma 2:

Sorun: Yarı kurak bir bölgede yapılan havza planında AMAÇ kapsamında uygulanacak teknik yaklaşım tipi:

Amaç: Aşağı havza kısmındaki yerleşim alanlarında su miktarı ve kalitesini artırmak

Değer: Havza 1. sınıf tarım arazilerinden oluşmakta.

Kısıtlama: Arazi engebeli ve yeterli yağış almıyor.

slide30
Havzada baraj yapımı verimli tarım arazilerini sular altında bırakacağı için bunun yerine su depolama havuzları yapıldı
slide31
Yerleşim alanındaki su miktarını artırmak amacıyla alanda belirli bir oranda aralama kesimleri yapıldı
slide33
Gelen sedimentin tutulması ve fazla eğim kırılarak denge eğimine ulaşılması için kontrol barajları yapıldı.
slide34

Eğim derecesi yüksek yani erozyon tehlikesi bulanan kısımlarda kontur setleri yapıldı