stratej k planlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEJİK PLANLAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEJİK PLANLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

STRATEJİK PLANLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on

STRATEJİK PLANLAMA. Stratejik Yönetim. Sürekli İyileştirme Döngüsü. Stratejik Yönetim. Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlamanın ortak temel unsurları: Paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, Takım ruhu ve personel katılımının vurgulanması,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEJİK PLANLAMA' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stratejik y netim
Stratejik Yönetim

Sürekli

İyileştirme

Döngüsü

Uludağ Üniversitesi

stratejik y netim1
Stratejik Yönetim
 • Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlamanın ortak temel unsurları:
  • Paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi,
  • Takım ruhu ve personel katılımının vurgulanması,
  • Sonuçlara yönelik performans ölçümlerinin kullanılması,
  • Verilerin toplanması ve yorumlanmasına yönelik olma,
  • Etkin ve etkili kaynak yönetim ve dağılımını içerme.

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama s reci
Stratejik Planlama Süreci
 • Neredeyiz?
  • Durum analizi
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Misyon ve İlkeler
  • Vizyon
  • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Faaliyetler, Projeler ve Bütçe
 • Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?
  • İzleme
  • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama nedir
Stratejik Planlama Nedir?
 • Sonuçların planlanmasıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır.
 • Gerçekçidir.
 • Kaliteli yönetimin aracıdır.
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 • Bir şablon değildir.
 • Salt bir belge değildir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.
 • Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama ekibi
Stratejik Planlama Ekibi

Planlama Ekibinin Oluşturulması Aşamasındaki Sorular:

 • Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu?
 • Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyor mu?
 • Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi?
 • Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu?
 • Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı?
 • Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi?

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama s reci1
Stratejik Planlama Süreci
 • Neredeyiz?
  • Durum analizi
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Misyon ve İlkeler
  • Vizyon
  • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Faaliyetler, Projeler ve Bütçe
 • Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?
  • İzleme
  • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Uludağ Üniversitesi

durum analizi
Durum Analizi

Kapsamı:

 • Kuruluşun iç yapısının analizi (kuruluşun görev ve yetkilerinin, performansının, sorunlarının, potansiyellerinin, kurumsal kültürünün, insan kaynaklarının, teknolojik düzeyinin, vb. analizi).
 • Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).
 • Kuruluşun gelecekte karşılaşabileceği ve etkilenebileceği gelişmelerin analizi.
 • İlgili tarafların (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin) analizi.

Uludağ Üniversitesi

durum analizi1
Durum Analizi

Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi

Uludağ Üniversitesi

kurulu i durum analizi
Kuruluş İçi Durum Analizi
 • Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri
 • Kuruluşun genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı
 • Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci
 • Kuruluş personelinin sayısı ve nitelikleri
 • Kuruluşun yararlandığı değişik finansman kaynakları
 • Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair değerlendirmeleri ve beklentileri
 • Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi
 • Kuruluşun araç ve bina envanteri ve diğer varlıkları
 • Kuruluş faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi
 • Kuruluşun gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler ve projeler

Uludağ Üniversitesi

evresel durum analizi
Çevresel Durum Analizi
 • Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişme eğilimleri
 • Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişme eğilimleri
 • Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği
 • Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum
 • Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler ve belirsizlikler

Uludağ Üniversitesi

hedef kitle ve lgili taraflar analizi
Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi

Hedef kitle veya müşteri:

Bir kurumun, ürettiği hizmetleri ve/veya mallarını kullanan, alan ve yararlanan kişi ve gruplardır.

İlgili taraflar:

Bir kurumdan, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen kişi veya gruplardır.

Uludağ Üniversitesi

hedef kitle ve lgili taraflar analizi1
Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi

Temel Noktalar:

 • Faaliyetlerini sürdürmesi için kuruluşa girdi sağlayan kuruluş dışı birimler
 • Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar
 • Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri
 • Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri değerlendirme sistemi
 • Hedef kitle ve diğer ilgililerin kuruluş çalışmaları ile ilgili tatmin düzeylerinin nasıl ölçüldüğü/ölçülebileceği

Uludağ Üniversitesi

durum analizinde varsay mlar
Durum Analizinde Varsayımlar
 • Varsayımların belirlenmesi büyük ölçüde kuruluş içi analiz ve çevre analizine dayanmaktadır.
 • Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde; sosyo-kültürel faktörler, teknolojik faktörler, siyasi ortam, hukuki şartlar, makro ekonomik faktörler ve uluslar arası sistemden kaynaklanan faktörler incelendikten sonra, rakipler, müşteriler, kamu kuruluşları, üreticiler ve sendikalar gibi ilgili tarafların eğilimleri birer varsayım olarak stratejik plana yansımalıdır.
 • Varsayımlar stratejik planlamanın tüm aşamalarında her birim için ortak bir baz teşkil edecektir. Dolayısıyla, tüm bölümlerde aynı varsayımların kullanımı sağlanmalıdır.

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama s reci2
Stratejik Planlama Süreci
 • Neredeyiz?
  • Durum analizi
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Misyon ve İlkeler
  • Vizyon
  • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Faaliyetler, Projeler ve Bütçe
 • Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?
  • İzleme
  • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Uludağ Üniversitesi

gelece e bak
Geleceğe Bakış
 • Misyon Bildirimi
 • Vizyon Bildirimi
 • İlkeler Bildirimi
 • Stratejik Amaçlar
 • Hedefler

Uludağ Üniversitesi

misyon bildirimi
Misyon Bildirimi
 • Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir.
 • Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.
 • Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

Uludağ Üniversitesi

misyon bildirimi1
Misyon Bildirimi

Misyon Bildiriminin Esasları:

 • Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
 • Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar.
 • Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.
 • Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir.
 • Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

Uludağ Üniversitesi

misyon bildirimi2
Misyon Bildirimi

Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:

 • Kuruluşun var olma nedeni nedir?
 • Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
 • Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
 • Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
 • Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?
 • Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

Uludağ Üniversitesi

vizyon bildirimi
Vizyon Bildirimi

Vizyon kuruluşun geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Değişimin kritik faktörüdür. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

Vizyon bildirimi kuruluşun kendisi için istediği geleceğin iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadesidir.

Uludağ Üniversitesi

vizyon bildirimi1
Vizyon Bildirimi

Güçlü bir vizyon:

 • İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
 • Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir.
 • Ayırt edicidir; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.
 • Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker.

İyi ifade edilmiş bir vizyon:

 • Kısa ve akılda kalıcıdır.
 • İlham verici ve iddialıdır.
 • Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.
 • Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kişiler için çekicidir.

Uludağ Üniversitesi

vizyon bildirimi2
Vizyon Bildirimi

Vizyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:

 • Kuruluşun ideal geleceği nedir?
 • Kuruluş vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyor?
 • Kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

Uludağ Üniversitesi

lkeler bildirimi
İlkeler Bildirimi
 • İlkeler, kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Bu ilkeler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.
 • İyi ifade edilmiş bir ilkeler bildirimi aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
  • Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.
  • Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

Uludağ Üniversitesi

lkeler bildirimi1
İlkeler Bildirimi

İlkeler bildirimi üç temel alana ilişkindir:

 • Kişiler: Kuruluş çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler
 • Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci
 • Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

İlkeler Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:

 • Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
 • Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir?
 • Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

Uludağ Üniversitesi

stratejik ama lar
Stratejik Amaçlar
 • Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.
 • Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

Uludağ Üniversitesi

stratejik ama lar1
Stratejik Amaçlar

Uludağ Üniversitesi

stratejik ama lar2
Stratejik Amaçlar

Stratejik amaçların özellikleri:

 • Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.
 • Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.
 • İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.
 • Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.
 • Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
 • Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

Uludağ Üniversitesi

stratejik ama lar3
Stratejik Amaçlar

Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular:

 • Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?
 • Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?
 • Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?
 • Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

Uludağ Üniversitesi

hedefler
Hedefler

Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

Hedeflerin özellikleri:

 • Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
 • Ölçülebilir olmalıdır.
 • İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
 • Sonuca odaklanmış olmalıdır.
 • Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

Uludağ Üniversitesi

hedefler1
Hedefler

Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular:

 • Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?
 • Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?
 • Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?
 • Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı?
 • İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?
 • Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?
 • Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama s reci3
Stratejik Planlama Süreci
 • Neredeyiz?
  • Durum analizi
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Misyon ve İlkeler
  • Vizyon
  • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Faaliyetler, Projeler ve Bütçe
 • Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?
  • İzleme
  • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Uludağ Üniversitesi

uygulama stratejisi
Uygulama Stratejisi
 • Stratejik Amaç ve Hedefleri gerçekleştirecek Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Sorumlulukların Belirlenmesi
 • Bütçelendirme

Uludağ Üniversitesi

faaliyet ve projeler
Faaliyet ve Projeler

Misyon

Vizyon

İlkeler

Stratejik

Amaç 1

Stratejik

Amaç 2

Stratejik

Amaç 3

Hedef 1.1

Hedef 1.2

Hedef 2.1

Hedef 2.2

Hedef 3.1

Faaliyet 1.1.1

Faaliyet 1.2.1

Faaliyet 1.1.2

Faaliyet 1.2.2

Faaliyet 1.2.2

Uludağ Üniversitesi

faaliyet ve projeler1
Faaliyet ve Projeler

Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular

 • Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?
 • Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur?
  • Hangi sürede biteceği
  • Miktarı
  • Maliyeti
  • Kalitesi
 • Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Uludağ Üniversitesi

eylem planlar
Eylem Planları
 • Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir.

Uludağ Üniversitesi

eylem planlar1
Eylem Planları
 • Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının hedeflere ulaşılmasında önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Uludağ Üniversitesi

nceliklendirme
Önceliklendirme

Kaynak ve harcama yapısının mevcut durumu ve potansiyeli nedeniyle, faaliyet ve projelerin önceliklendirilmesi gereklidir.

 • Önceliklendirme yapılırken; kuruluşun yetki alanı dahilinde,
  • kalkınma planları,
  • yıllık programlar,
  • bölgesel programlar,
  • hükümet programları,
  • ekonomik programlar
  • varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde tanımlanan belgeler

esas olarak alınır.

 • Önceliklendirmede ilkeler:

sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk

Uludağ Üniversitesi

b t elendirme
Bütçelendirme
 • Kuruluşlar mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik planlarını oluşturmayacaklar; tam tersine hazırlayacakları stratejik planlarını esas alarak bütçe yapılarını yeniden şekillendireceklerdir.
 • Program bütçe sistemi açısından bakıldığında
  • stratejik amaçlar = programlara,
  • hedefler = alt programlara,
  • faaliyet ve projeler = alt programlar altında yer alan faaliyet/projelere

karşılık gelmektedir.

Uludağ Üniversitesi

b t elendirme1
Bütçelendirme
 • Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir.
 • Temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde kaynak ve maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetini ölçebilmenin yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecine de yardımcı olmaktır.

Uludağ Üniversitesi

kaynak tablosu
Kaynak Tablosu
 • Kuruluş, elde ettiği ve gelecek dönemde elde etmeyi öngördüğü tüm gelirleri gösteren kaynak tablosunu hazırlar.

Uludağ Üniversitesi

maliyet tablosu
Maliyet Tablosu
 • Kuruluş kaynak yapısıyla uyumlu olarak stratejik amaçları ve hedefleri altında faaliyet ve projelerinin bütçeleme amaçlı maliyet yapılarını belirler.

Uludağ Üniversitesi

stratejik planlama s reci4
Stratejik Planlama Süreci
 • Neredeyiz?
  • Durum analizi
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Misyon ve İlkeler
  • Vizyon
  • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Faaliyetler, Projeler ve Bütçe
 • Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?
  • İzleme
  • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Uludağ Üniversitesi

zleme ve de erlendirme
İzleme ve Değerlendirme
 • İzleme stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
 • Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Uludağ Üniversitesi

zleme ve de erlendirme1
İzleme ve Değerlendirme

Temel Sorular:

• Ne Yaptık?

• Başardığımızı Nasıl Anlarız?

• Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?

• Neler Değiştirilmelidir?

• Gözden Kaçanlar Nelerdir?

Uludağ Üniversitesi

zleme
İzleme

İzleme Raporunun Kapsamı:

 • Stratejik amaçlar
 • Hedefler
 • Faaliyet ve projeler (Söz konusu planların uygulanmasından sorumlu daire, bölüm, birim ve sorumluların konumu gibi bilgileri içermelidir.)
 • Gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar
 • Mevcut durum hakkında bilgiler

Uludağ Üniversitesi

de erlendirme
Değerlendirme

Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi

 • Yönetimin etkinliğini sağlar.
 • Ölçülebilen hedefler daha kolay gerçekleştirilebilir.
 • Hizmetlerin kalitesini artırır.
 • Bütçenin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olur.
 • Kamu kaynaklarının neden söz konusu faaliyetlere harcandığı sorusunun cevaplandırılmasına yardımcı olur.
 • Hesap verme sorumluluğuna ve performans denetimine temel oluşturur.

Uludağ Üniversitesi

de erlendirme1
Değerlendirme

Performans Göstergeleri

 • Performans göstergeleri, stratejik planın başarısının ve özellikle uygulama sonuçlarının ölçülmesini sağlayan araçlardır.
 • Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Uludağ Üniversitesi

de erlendirme2
Değerlendirme

Performans Göstergelerinin Sınıflandırması

 • Girdi
 • Çıktı
 • Sonuç
 • Etkinlik
 • Kalite

Uludağ Üniversitesi

performans g stergeleri
Performans Göstergeleri
 • Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.
 • Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, amaçlar ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir.

Uludağ Üniversitesi

performans g stergeleri1
Performans Göstergeleri
 • Sonuç: Elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduklarını gösterirler. Sonuç göstergeleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir.
 • Etkinlik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Etkinlik göstergeleri verimlilik ve maliyet etkinliğini ölçerler. Girdiler ile çıktılar veya sonuçların ilişkisini de gösterirler.

Uludağ Üniversitesi

performans g stergeleri2
Performans Göstergeleri
 • Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).

Uludağ Üniversitesi

performans g stergesi rnekleri
Performans Göstergesi Örnekleri
 • Girdi: Bakım onarım için asfalt miktarı
 • Çıktı: Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu
 • Sonuç: Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma, vb.)
 • Etkinlik: Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)
 • Kalite: Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı

Uludağ Üniversitesi

performans g stergeleri nitelikleri
Performans Göstergeleri Nitelikleri
 • Anlamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerle ilgisi)
 • Kapsamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerin tüm yönleri)
 • Geçerlilik (göstergenin ölçmeye çalıştığı hedefi temsili)
 • Sorumluluk (bir birimle bağlantısı)
 • Dengelilik (birden fazla göstergenin uyumu)
 • Nesnellik (tanımının net ve açıklığı)
 • Basitlik (hesaplanma ve yorum kolaylığı)
 • Güvenilirlik (veri setinin tutarlılığı ve zamanla karşılaştırılabilirliği)
 • Ulaşılabilirlik (verinin kolay ve uygun maliyetle toplanabilmesi)
 • Kullanışlılık (karar alma ve öğrenmede etkililiği)
 • Sahiplenme (ilgili tarafların anlamlı bulması)

Uludağ Üniversitesi

5018 say l kamu mali y netimi ve kontrol kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Çalışmaları

 • Stratejik planlama ile kamu kuruluşlarının, kalkınma planları ve programlarda yer alan politikalar ve makro hedefler çerçevesinde kendi stratejik planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu planda öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturmaları gerekmektedir.
 • DPT Müsteşarlığı, halen sekiz kuruluşta yürütülen pilot çalışmalarda yönlendirme, izleme ve değerlendirme işlevini üstlenmiştir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak Mayıs 2003’de yayımlanan Stratejik Planlama Kılavuzu geliştirilmekte ve uygulamanın tüm kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat düzenleme çalışmaları yürütülmektedir.

Uludağ Üniversitesi

5018 say l kamu mali y netimi ve kontrol kanunu1
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Yürütülen Başlıca Çalışmalar

Aşağıda sıralanan pilot kuruluşlarda 2003/14 ve 2004/37 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararları uyarınca stratejik planlama çalışmaları yürütülmektedir:

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Çalışmalar devam etmektedir.)
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taslak plan hazırlandı.)
 • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Taslak plan ve performans programı hazırlandı.)
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (Çalışmalar devam etmektedir.)
 • Hacettepe Üniversitesi (Taslak plan hazırlandı.)
 • Denizli Valiliği İl Özel İdaresi (Çalışmalar devam etmektedir.)
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü (Taslak plan hazırlandı.)
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Çalışmalar devam etmektedir.)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi uyarınca DPT Müsteşarlığınca Stratejik planlama uygulamasına ilişkin yönetmelik Haziran 2005 tarihine kadar yayımlanacaktır.

Performans esaslı bütçeleme çalışmaları, stratejik planlama ile bütünlük teşkil etmekte ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. İlgili kılavuz taslağı internet üzerinden görüşe açılmıştır.

Uludağ Üniversitesi

5018 say l kamu mali y netimi ve kontrol kanunu2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Mahalli İdarelerde Stratejik Planlama

 • Belediyeler

5018 sayılı Kanunun yanısıra 5272 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50 binin üzerindeki belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdürler. İçişleri Bakanlığının 2005/36 sayılı Genelgesi ile belediye stratejik planlarının mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (ilk stratejik planın ise bir yıl içinde), performans planlarının da ilgili olduğu yıl başından önce hazırlanması ve bunların bütçeye esas teşkil etmesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak, o tarihe kadar 5018 sayılı Kanun gereğince DPT Müsteşarlığınca seçilecek belediyelerde stratejik planlar hazırlanacaktır. Söz konusu belediyelerin seçimi çalışmaları yürütülmektedir.

 • İl Özel İdareleri

5018 sayılı Kanunun yanısıra 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdareleri, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlamakla yükümlüdürler.

Uludağ Üniversitesi