Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mayıs 2012 Konya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mayıs 2012 Konya

Mayıs 2012 Konya

154 Views Download Presentation
Download Presentation

Mayıs 2012 Konya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya

 2. Ege Bölgesinin Yükselen Yıldızı : Denizli

 3. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Denizli İl Profili 3

 4. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Sıralamasında Denizli-2003 4

 5. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya İSO Birinci 500’deki Denizlili Firmalar ve Yükselenler & Gerileyenler 14 13 12 12 11 11 Demir-Çelik, Metal 10 10 9 Diğer Gıda Tekstil Bakır Tel ve Kablo 5 Kaynak: İSO

 6. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya 2011 Yılı Türkiye’de En Fazla İhracat Yapan İller 6 Kaynak: TİM

 7. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya DSO Revizyonuna Göre Denizli İhracatı (2011) (milyon $) 1: DSO üyesi ‘bakır tel ve enerji kablosu üreticilerinin ihracat rakamları sorgulanması2: Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Sorgulaması3: TİM verisi 4: DSO üyeleri ihracat sorgulaması 7 Kaynak: DSO, TİM

 8. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Türkiye Ev Tekstil Ürünleri İhracatında Denizli’nin Payı Kaynak: DETKIB

 9. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya 2004-2011 Döneminde Denizli İhracatında Oransal Değişim * YÜKSELEN PAZARLAR : 2004-2011 Periyodunda Denizli ihracatında payları büyük oranda artış gösteren, başta Rusya olmak üzere, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri ve komşu ülkelerdir. 9 Kaynak: TİM

 10. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Hizmet Akdi İle (SSK'lı) Çalışanların İllere Dağılımı (Aralık 2011) Kaynak: SGK Başkanlığı – Zorunlu Sigortalı

 11. Denizli Sanayi Odası

 12. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Denizli Sanayi Odası • 1973 yılında kuruldu • Türkiye’deki 12 sanayi odasından biri • Üye sayısı 1.309 (Nisan 2012) • 11 idari personel (1 doktora, 2 yüksek lisans, 4 lisans) • 18 meslek grubu • 98 meslek komitesi üyesi • 40 meclis üyesi • 11 yönetim kurulu üyesi 12

 13. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Denizli Sanayi Odası • 2002 yılında akredite edilen ilk on odadan birisiydi • 2003 yılında ISO-9000 belgesi aldı • 2008 yılında ilk SWOT analizi yapıldı, bir yıllık ilk ana hedefler belirlendi. • 2010 yılında 2009-2013 Stratejik Planı uygulamaya konuldu. 13

 14. Denizli Sanayi Odası’nda Stratejik Planlama Süreci

 15. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Kapsam : • Teorik olarak Stratejik Planlama Süreci • Kaynaklar : • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2. Sürüm / DPT • Dr. Yüksel Vardar - Stratejik Planlama Sunumları • Stratejik Planlama Sürecinin DSO’daki uygulaması 15

 16. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Stratejik Plan • Kurumların, • Orta ve uzun vadeli amaçlarını, • Temel ilke ve politikalarını, • Hedef ve önceliklerini, • Performans ölçütlerini, • Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve • Kaynak dağılımlarını içeren plandır. 16

 17. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Stratejik planlama; Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 17

 18. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Stratejik Planlama Dört temel soruya cevap arar : Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Başarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz? 18

 19. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Stratejik Planlama Süreci 19

 20. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya Stratejik Planlama Süreci • III) GELECEĞE BAKIŞ • Misyon Bildirimi • Vizyon Bildirimi • Temel Değerler – Kurum Kültürü • Stratejik Amaçlar • Stratejik Hedefler • Performans Kriterleri • Yıllık İş Planı • IV) MALİYETLENDİRME • Maliyet Tablosu • Kaynak Tablosu • V) İZLEME VE DEĞERLENDİRME • I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI • Planın Sahiplenilmesi • Süreç Organizasyonu • İhtiyaçların Tespiti • İş Planının Oluşturulması • Hazırlık Programının Yapılması • II) DURUM ANALİZİ • Tarihi Gelişim • Organizasyon Yapısı • Yasal Yükümlülükler - Mevzuat Analizi • Mali Durum • Paydaş Analizi • Çevre Analizi • SWOT Analizi 20

 21. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI • Planın Sahiplenilmesi • Tüm çalışanlar planı sahiplenmelidir. • Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. • Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. • Üst yönetim, kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. 21

 22. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Süreç Organizasyonu - Koordinatör birim - Kuruluş üst yöneticisi - Stratejik planlama ekibi Koordinatör birim : Stratejik planı hazırlayan değil, plan çalışmalarını koordine eden birimdir. Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerini sağlar. Koordinatör birim / DSO : DSO, küçük bir oda olması dolayısıyla koordinatör birim oluşturulmamış, koordinatör birim görevleri stratejik planlama ekibi tarafından yürütülmüştür. 22

 23. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Süreç Organizasyonu • Kuruluş üst yöneticisi : • Stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurmalı, • Stratejik plan çalışmalarını her aşamada desteklemeli, • Stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermeli, • Misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmalıdır. • Üst yönetici stratejik planlama ekibinin başkanlığını da yürütebilir. Kuruluş üst yöneticisi / DSO : DSO’da üst yönetici, yönetim kurulu başkanıdır. Stratejik planlama ekibi toplantılarına katılır ve ekibe başkanlık eder, 23

 24. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Süreç Organizasyonu Stratejik Planlama Ekibi Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. 24

 25. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Süreç Organizasyonu • Stratejik Planlama Ekibi • Ekip Üyeleri ; • Ekibin oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip olmalıdır, • Görev yaptığı birimi temsil edebilmelidir, • Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir, • Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olmalıdır, • Çalışmalara gönüllü olarak katılmalıdır. • Stratejik planlama ekibinde; • Kuruluşun ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmelidir, • Farklı kademelerdeki yöneticiler bulunmalıdır, • Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalıdır, • Çalışma süresince üyeler değiştirilmemelidir. 25

 26. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Süreç Organizasyonu • Stratejik Planlama Ekibi / DSO • Ekip Üyeleri (6 kişi); • Başkan : Yönetim Kurulu Başkanı • Genel Sekreter • Mali ve İdari İşler Müdürü / ISO Yönetim Temsilcisi • Etüd ve Raporlama Uzmanı / Akreditasyon Sorumlusu • Etüd ve Raporlama Uzmanı • AB Bilgi Merkezi Koordinatörü 26

 27. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İhtiyaçların Tespiti • Aşağıdaki konularda oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık • programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir: • Eğitim ihtiyacı • Danışmanlık ihtiyacı • Veri ihtiyacı • Mali kaynak ihtiyacı 27

 28. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İhtiyaçların Tespiti • Eğitim ihtiyacı / DSO • Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu • TOBB tarafından sunulan eğitim seminerlerine katıldılar. • Eğitimler planlama ekibi ve diğer çalışanlara aktarıldı. • Danışmanlık ihtiyacı / DSO • DSO olarak dış danışmanlık desteği alınmamıştır. • TOBB-ETÜ SEM Oda/Borsa yönetim sistemine yakınlığı ile danışmanlık hizmetinde tercih sebebi olabilir. • Danışmanlık hizmeti, yöntem ve süreç danışmanlığı ve eğitimle kısıtlı tutulmalı, danışmanlar planın içeriğine müdahale edebilmeli, istenen sonuçların elde edilebilmesi için yol gösterebilmelidir. 28

 29. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İhtiyaçların Tespiti • Veri ihtiyacı / DSO • Denizli ve Türkiye’yi sosyal ve ekonomik açıdan bütünüyle kavrayan pek çok istatistiksel veri takip edilmekte düzenli şekilde güncellenmekte ve yayınlanmaktadır. Genel, İstihdam, Dış Ticaret, Yatırım, Kamu Hesapları, Bankacılık Kredi ve Denizli Sanayi Odası başlıklı bu istatistikler, • Odanın finansal raporları ve yıllar içinde değişimi, • Üye sayısının zamanla değişimi, yeni kayıtlar, kayıt silmeler, • Yürütülen projeler ve sonuçlarına ilişkin veriler, 29

 30. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İhtiyaçların Tespiti • Veri ihtiyacı / DSO • Çalışan istatistikleri (cinsiyet, eğitim durumu, işe alma ve işten çıkmalar, vb.) • Kalite sistemi hedef/performans verileri, şikayet-öneri, memnuniyet verileri, • Önceki denetim – gözden geçirme sonuç raporları, • Oda Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporları, • Anketler, anket sonuçları, vb. Bu bilgiler özellikle Durum Analizi’ni ortaya koymakta büyük yarar sağlar. 30

 31. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İhtiyaçların Tespiti Mali Kaynak İhtiyacı/ DSO Eğitim, danışmanlık ve veri temininin yanı sıra oluşabilecek diğer ihtiyaçlar için mali kaynak ayrılması gerekebilir. İhtiyaç duyulacak kaynaklar hazırlık safhasında ortaya konulmalı ve bütçelendirilmelidir. DSO’da stratejik planlama için özel bir bütçe ayrılmamıştır. Ancak üst yönetim planlama ile ilgili tüm çalışmalara mali açıdan da her türlü desteği sunmuştur. 31

 32. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya I) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İş Planının Oluşturulması / DSO Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır. 32

 33. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim • Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, • Bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, • Önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. • Tarihi Gelişim / DSO • Kuruluş ve kuruluş organ yapısı, • Üye sayısının kuruluştan bugüne değişimi, • OSB’ler; kuruluş – inşa ve faaliyete geçişinde yapı taşları, • AB Bilgi Merkezi’nin kuruluşu, • Şube, temsilcilik, iştirak vb.nin kuruluşları, katkıları, • Kalite ve Akreditasyon Sistemlerine katılım, • Projeler ve proje yaratma, uygulama konusunda kurumsal kapasite oluşumu… 33

 34. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Organizasyon Yapısı / DSO • Meslek grupları, grup üye sayıları, • Meslek komitesi - meclis üyesi sayısı dağılımları, • Organizasyon şeması, • Çalışan sayısı, yaş, eğitim durumu, cinsiyet dağılımları 34

 35. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Yasal Yükümlülükler – Mevzuat Analizi • Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında ; • Kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir? • Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? • Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? • Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? • Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?) 35

 36. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Yasal Yükümlülükler – Mevzuat Analizi / DSO • Kayıt olma zorunluluğu, • Sanayici tanımı, • Odanın görevleri, • Odanın gelirleri… 36

 37. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Mali Durum / DSO • Son üç yılda; • Bütçe gelir/gider kalemleri, • Gelir/gider kalemleri gerçekleşme yüzdeleri, • Yıllık değişimleri… 37

 38. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi • Paydaş, • Kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen • Kurumu etkileyen kuruma girdi sağlayan (hizmet veren kuruluşlar); • Kurumun hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı kesimler veya taraflar olarak tanımlanmaktadır. 38

 39. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 39

 40. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya II) DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi • Paydaşlar / DSO : • DSO’da paydaş sınıflaması : • İç paydaşlar • Dış paydaşlar • Üst paydaşlar • Stratejik ortaklar • Tedarikçiler • DSO’da paydaşların önceliklendirilmesi : • Tam kapsamlı bir ilişki • Tam kapsamlı olmayan bir ilişki 40

 41. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya DSO Paydaş Matrisi √: Tam kapsamlı bir ilişki 0 : Tam kapsamlı olmayan bir ilişki 41

 42. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya DSO Paydaş Matrisi √: Tam kapsamlı bir ilişki 0 : Tam kapsamlı olmayan bir ilişki 42

 43. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaşların Görüşlerinin Alınması • Mülakat, • Anket uygulaması, • Atölye çalışması, • Toplantı yöntemlerinden faydalanılır. • Paydaşların Görüşlerinin Alınması / DSO • Anket uygulaması şeklinde yapılmıştır. • Anket ve toplantı ya da anket ve atölye çalışması yöntemleri birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar alınabilir. 43

 44. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaşların Görüşlerinin Alınması / DSO • Anket uygulaması sorular : • DSO’nun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? • DSO’nun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? • DSO’nun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? • DSO’dan beklentileriniz nelerdir? • DSO hakkında belirtmek istediğiniz diğer konular 44

 45. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Üyeler : • DSO’nun Denizli sanayisinin gelişmesi, ülke ve dünya çapında Denizli'nin hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme, tanıtım-bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini, bu amaçlarla düzenlediği toplantı ve seminerleri kendileri açısından en önemli hizmetler olarak tanımlamışlardır. • Bu faaliyetleri olumlu bulduğu kadar, işletmelerin vizyonunu geliştirecek konularda daha fazla gelişim ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini DSO’nun geliştirmesi gereken bir yönü olarak göstermişlerdir. • Üyeler, DSO’yu ihracatçının yanında, sorunlara ve olumsuz uygulamalara karşı anında reaksiyon veren, sosyal aktivitelere sürekli destek olan, diğer sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir oda olarak görmektedir. 45

 46. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Üyeler : • Üyeleri DSO’danTOBB’daki etkinliğini daha da arttırmasını, Denizli sanayisinin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapmasını, araştırıcı olmasını, üyelerini potansiyel iş olanakları ve pazarlar hakkında aydınlatmasını beklemektedir. • DSO’nun iyileştirmesi gereken yönlerinin arasında, üyeleri ile daha fazla iletişim içerisinde olması ve odanın imajına yakışır bir hizmet binasında faaliyet göstermesi de belirtilmiştir. • Tekstil sektöründe son dönmede yaşanan kan kaybının bir uzantısı olarak özellikle bu sektörde Denizli’nin yaşadığı sıkıntıların atlatılması konusunda girişimlerde bulunulması DSO’dan beklentilerin en çok dile getirilenlerinden olmuştur. • Yüksek enerji ve istihdam maliyetleri sektörel farklılık gözetmeksizin en önemli problem olarak gösterilmiştir. 46

 47. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Üst Paydaşlar : • DSO’nun yürüttüğü hizmetler, düzenlemekte olduğu yatırım teşvik belgeleri, kapasite raporları, Denizli’yi her yönden kavrayan istatistiksel tabloları ve raporları, güncel konulara verdiği hızlı reaksiyonlar üst paydaşları bakımından önemli faaliyetleridir. • Üst paydaşları DSO’nun verdiği hizmetlerdeki hızını, bu hizmetlerin verilmesi esnasında üye ve üst paydaşları ile olan iletişimini olumlu bulmaktadır. • Kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, mesleki ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmalarını artırması, üyelerinin beklentilerini kamu kurum ve kuruluşlarına zamanında bildirerek özel sektör ve kamu sektörü arasındaki köprü görevini devam ettirip ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunması üst paydaşları tarafından DSO’nun geliştirmesi gereken yönleri olarak tanımlanmıştır. 47

 48. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Üst Paydaşlar : • DSO’nun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı ve firmalar ile hızlı ve etkili iletişim metotları kurması, firmaları bilgilendirmesi ve yönlendirmesi ile, yatırım potansiyeline sahip girişimci bir il olan Denizli’de yatırımların artmasının sağlanabileceği beklenmektedir. • Denizli’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde gösterilen çabanın aynı kararlılık ve hızla sürdürülmesi, elektronik ticaret ve internet ağlarına, bilgilere kolaylıkla ulaşabilme noktasında üst paydaşlara destek verilmesi, bu konularda gerekli alt yapının kurularak, üst paydaşlar ile koordineli çalışılması, DSO’dan beklentiler arasındadır. 48

 49. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Stratejik Ortaklar - Dış Paydaşlar : • Denizli sanayisine yön verici ve KOBİ’lerin iş geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini, girişimciliği destekleme ve meslek edindirme konusundaki hizmetler olumlu karşılanmaktadır. • Araştırma ve rapor hizmetleri, kentin ekonomi ve işgücü piyasası ile ilgili istatistikî bilgi hizmetleri, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi paydaşlar açısından önemli hizmetler olarak tanımlanmıştır. • Denizli’nin marka değerlerini tanınır kılınmasının Denizli için yapabilecek önemli hizmetlerden olacağını dile getirilmiştir. • DSO’nun hizmetlerine yakışır bir hizmet binasına sahip olması, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesinde eğitimcilere daha fazla destek olması, AB Bilgi Merkezi’nin işadamları, kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından tanınırlığının ve sosyal diyalog aktörü olarak ilgili kurumlarda etkinliğinin arttırılması geliştirilmesi gereken yönleri olarak tanımlanmıştır. 49

 50. Denizli Sanayi Odası Stratejik Planlama Süreci Mayıs 2012 Konya • Paydaş Analizi / DSO • Stratejik Ortaklar - Dış Paydaşlar : •  Üniversite-sanayi işbirliğinin uzlaşmacı ve yapıcı biçimde geliştirilmesi konusunda önderliğin oluşturulması, • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında aktif biçimde yer alarak mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda etkin hizmetler sunulması, • Sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerin artırılarak, Denizli’nin bu alandaki eksikliklerinin giderilmesi, • Denizli’deki tarım, turizm gibi alanlardaki farklı potansiyelleri canlandıracak projeler oluşturulması, • DSO’dan beklentiler arasındadır. 50