1 / 17

Marketing ve vědě a výzkumu

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2010. Co je to MARKETING?.

menefer
Download Presentation

Marketing ve vědě a výzkumu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2010

 2. Co je to MARKETING? Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

 3. Společenská kritika marketingu Mezi nejvíce kritizované praktiky patří: vysoké ceny, prodej pod nátlakem, nekvalitní a nebezpečné produkty, nekalé obchodní praktiky (nesprávné obchodní označení výrobku, zavádějící údaje, nesprávně uvedená cena, vadné zboží, nakupování na úvěr, dohoda mezi prodejci).

 4. Marketing ve vědě a výzkumu Oblast vědy a výzkumu je velmi specifickou oblastí lidské činnosti, která klade na jednotlivé pracovníky vysoké nároky (v oblasti vzdělání a celoživotního vzdělávání, profesionality při práci, schopnosti pracovat systematicky - individuálně i v týmu). Marketing je jedním z mála oborů, který se může stát i uměním. Marketing nelze naučit pouze z knih, marketingově se musí uvažovat, myslet i konat. Cílem marketingu ve VaV je propojit obě specifické oblasti, hledat kompromis a platformu pro vzájemnou spolupráci.

 5. Co je to marketing VaV? Marketing vědy a výzkumu je soubor aktivit, jejichž cílem je: popularizovat vědu a výzkum, přiblížit VaV nejen odborné, ale i laické veřejnosti, prezentovat výsledky VaV, představit významné osobnosti vědy a výzkumu, představit významné projekty VaV, budovat v rámci public relations image vědecko-výzkumných pracovišť a institucí, komunikovat s okolním světem.

 6. Současný stav marketingu VaV v ČR • Dotační peníze se přerozdělují tak, že je na marketing není možné využít. • Míra neprofesionality v prezentování pracovišť VaV a jejich výsledků je v rozporu s výsledky a úspěchy těchto pracovišť. • Komunikační bariéry ve vztahu k laické veřejnosti. • Abnormálně nízká míra povědomí o existenci, činnosti a výsledcích VaV v segmentu SŠ a VOŠ. • Absence „mostařů“, kteří by propojili svět VaV (VŠ) a praxe. • K marketingu panuje zásadní odpor a nedůvěra. • Marketing VaV téměř neexistuje!!!

 7. VŠ versus PRAXE • zcela odlišné zájmy (preference) obou „světů“, • VŠ - požadavek na maximum publikací a impactů, akademické svobody, velký časový prostor, • praxe - utajení (to, o čem se již ví, není konkurenční výhodou), požadavek na rychlost (termíny), flexibilita, • nutnost "zavedení mostařů" mezi akademickým světem a praxí.

 8. Důvody špatné pozice marketingu VaV absence snahy o vazbu mezi marketingem a VaV, neexistuje poptávka po marketingu VaV, neexistují špičkoví odborníci, kteří by se marketingem VaV zabývali, nízká prestiž marketingu VaV, izolovanost české VaV, špatná komunikace pracovníků VaV s vnějším okolím, málo financí na marketingovou komunikaci v rozpočtu, nízká publicita vstupů i výstupů VaV, nevyužitý potenciál webového marketingu.

 9. Životní cyklus projektu VaV 1. Fáze koncepční - volba projektu, identifikace problému, specifikace zadání projektu. 2. Plánovací fáze - sestavení plánu, definice cílů projektu, představa o ideální cestě k dosažení cíle, požadavky na kapacitní zajištění projektu, sestavení projekčního týmu, harmonogram postupu a rozpočet. 3. Řešitelská fáze - zpracování projekčního řešení, plnění zadání projektu. 4. Implementační fáze - implementace výsledků projekčního řešení, budování a zprovoznění systému. 5. Závěrečná fáze - ukončení projektu, zhodnocení dosažených výsledků, záznam získaných zkušeností a jejich využití pro další projekty, rozpuštění týmu, archivace záznamů.

 10. Specifika m. mixu ve VaV Klasický marketingový mix: produkt (product), cena (price), distribuce (place), marketingová komunikace (promotion). Marketingový mix VaV: propagace a vzdělávání, produkt, místo čas, cena a náklady, proces, lidé, fyzický důkaz, produktivita a kvalita, komunikace.

 11. Marketingový mix VaV propagace a vzdělávání - vytvoření image VaV organizace, orientace na potenciální zákazníky, produkt - náplň a formy VaV aktivit, místo a čas - kde a kdy jsou VaV aktivity žádány a nabízeny, cena a náklady - ekonomické posouzení aktivit, jejich optimalizaci a možnost dalšího rozvoje, proces - formy řešení VaV aktivit, analýza možnosti kooperací a smluvních vztahů, lidé - zázemí spolupracovníků, jejich odborností, věkové složení, klíč k personální politice, fyzický důkaz - dojem spojený s identitou organizace, zaměstnanců, exteriéru, produktivita a kvalita - nejpodstatnější složka kritéria úspěšnosti organizace.

 12. Marketingová komunikace ve VaV reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, direct marketing (přímý marketing), dále veletrhy a výstavy, event marketing (realizace akcí a událostí), webový marketing.

 13. Internet v rámci VaV Internet umožňuje dosažení mnoha komunikačních cílů: buduje povědomí o produktu (výrobku, službě, včetně projektu a výsledku vědecko-výzkumné činnosti), poskytuje informace o obsahu konkrétního produktu, nabízí možnost komunikace, umožňuje transakce (on-line nabídka, prodej), nabízí varianty pro evaluaci.

 14. Webový marketing Webové stránky jsou funkčním ideálním komerčním médiem, které disponuje potenciálem jako efektivní kanál pro reklamu, marketing, nabídku a realizaci prodejů zboží, služeb i výsledků vědecko-výzkumných aktivit. Internet (jako nové interaktivní médium) se odlišuje od tradičních komunikačních médií ve čtyřech oblastech: 1) komunikační styl, 2) kontrola kontaktu, 3) kontrola obsahu, 4) společenský aspekt.

 15. Jak dosáhnout publicity ve VaV?K budování pozitivní publicity lze využít tyto nástroje: 1) tiskové zprávy, 2) běžné propagační materiály, 3) novinářské kity, 4) internet, 5) informační e-maily, 6) tiskové konference, 7) recepce pro novináře, 8) kulaté stoly, 9) pozvání novinářů na konference pro obchodní partnery, 10) přednášky a semináře, 11) rozhovory, 12) pozvání novinářů na domácí či zahraniční exkurze.

 16. Novinářské kity slouží k dosažení pozitivní publicity, jedná se o balíčky pro novináře: 1) kontaktní informace pro novináře, vizitky, 2) informace o společnosti a její historii, 3) informace o managementu, životopisy, 4) popis výrobků a služeb, projektů (běžné propagační materiály), 5) fotografie lidí, výrobků, atd., 6) nejčerstvější tiskové zprávy.

 17. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám, aby měl marketing ve Vaší firmě vždy zelenou .....

More Related