par r c bas pl na latgales re iona izaugsmei 2012 2013 gadam steno anas progresu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu. Izstrādes pamatojums: Latgales reģiona sociāli ekonomiskie izaicinājumi. Tirgus sektora vienību īpatsvars, % 2011.g. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1.iedz., 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu' - melvin-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
par r c bas pl na latgales re iona izaugsmei 2012 2013 gadam steno anas progresu

Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenošanas progresu

slide2

Izstrādes pamatojums: Latgales reģiona sociāli ekonomiskie izaicinājumi

Tirgus sektora vienību īpatsvars, % 2011.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1.iedz., 2012

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars reģionos no kopējā bezdarbnieku skaita reģionā

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās 2008-2013

latgales r c bas pl na m r i
Latgales rīcības plāna mērķi
 • panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā - Latgalē pieaug jaunradīto uzņēmumu skaits uz 1000 iedz. (2011.g. 3 uzņēmumi uz 1000 iedz.)
 • radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalei - Latgalē pieaug nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. (2010.g. 534 LVL uz 1 iedz.)

Jaunradīto uzņēmumu skaita uz 1000 iedz. dinamika Latgales reģionā. Lursoft un CSP dati

Nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. 2011.g. (2011.g. salīdzināmās cenās)

b tisk kie pas kumi i latgales uz m jdarb bas centra izveide
Būtiskākie pasākumi I: Latgales uzņēmējdarbības centra izveide
 • 11.12.2012. MK sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums par LUC izveidi
 • Iestāžu sadarbība (pārnozariska pieeja darbam ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem) - panākta vienošanās ar LIAA, LHZB, VRAA, LLKC par praktisku sadarbību
 • LUC sniegs šādus pakalpojumus:
     • konsultācijas par ES fondu un LHZB programmu pieejamību
     • motivācijas un apmācības pasākumi
     • konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu
     • „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem
     • konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā
     • pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana
 • 2013.gada 1.ceturksnī sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem
slide5
Būtiskākie pasākumi II: piesaistīts papildus ES fondu finansējums (virssaistības) 33,37 milj. latu apmērā
 • Uzsākta 6 virssaistību projektu īstenošana 3.6.1.1.aktivitātē par kopējo summu 11,79 mlj.LVL (39 % no piešķirtās virssaistību summas), t.sk.:
  • Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana (2,76 mlj.LVL)
  • Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija, Rēzeknē (1,54 mlj.LVL)
  • Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana (1,64 mlj.LVL)
  • Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās (2,83 mlj.LVL)
 • 3.6.2.1.aktivitātē iesniegto un vērtēšanā esošo projektu iesniegumu virssaistību finansējuma apmērs ir 4,98 mlj.LVL jeb 28% no piešķirtās virssaistību summas
slide6

Būtiskākie pasākumi III: apgūti finanšu līdzekļi 6,377 milj. latu apmērā Latgales vietējo autoceļu un sliktā grants seguma atjaunošanai 160,84 km kopgarumā

zaļā krāsā – grants segumu virsmas apstrāde

zilā – šķembu seguma atjaunošana

b tisk kie pas kumi iv 4 pied v jumi invest ciju piesaistei latgal
Būtiskākie pasākumi IV: 4 piedāvājumi investīciju piesaistei Latgalē
 • Daugavpils starptautiskās lidostas attīstība par starptautiska mēroga loģistikas un transporta mezglu (piesaistāmo investīciju apjoms līdz 60.0 milj. EUR)
 • biogāzes koģenerācijas stacijas izveide (piesaistāmo investīciju apjoms 5.2 milj. EUR), kuras darbības nodrošināšanai izmantotu Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas centra atkritumus (dūņas un biomasa)
 • lina un kaņepju šķiedru ražotnes paplašināšana, pilnveidojot ražošanas kompleksa infrastruktūru un izbūvējot koģenerācijas staciju (piesaistāmo investīciju apjoms 5 milj. EUR)
 • Daugavpils naftas bāzes atjaunošana (piesaistāmo investīciju apjoms 0.8-3.0 milj. EUR) (dzelzceļa pievadi, iekšējā cauruļu sistēma, elektriskie sūkņi, asfaltēti ceļi)
b tisk kie pas kumi v robe as rso anas vienk r o ana
Būtiskākie pasākumi V: robežas šķērsošanas vienkāršošana
 • apstiprināts stratēģiskais projekts „Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi” rekonstrukcija un robežšķērsošanas vietas „Bruņiševa” labiekārtošana” (ES finansējums ir 3,8 milj. eiro, Latvijas līdzfinansējums – 422 tūkst. eiro)
 • izsniegtas 1431 pierobežas satiksmes atļaujas Baltkrievijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, 8 tūkstoši Latvijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju
 • skaņošanas procesā ar Baltkrievijas pusi ir līguma grozījumi, kas atvieglos atļauju saņemšanas nosacījumus
b tisk kie pas kumi vi darbasp ka piesaiste latgales re ionam
Būtiskākie pasākumi VI: darbaspēka piesaiste Latgales reģionam
 • ieviests reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (uz doto brīdi ir iesaistījušies 26 ilgstošie bezdarbnieki, no tiem 11 - Latgales reģionā)
 • paredzēti līdzekļi papildu 200 kredītu dzēšanai Latgales reģionā publiskajā sektorā strādājošajiem, apkopota informācija par speciālistiem un speciālistu skaitu
b tisk kie pas kumi vii viet jo kopienu aktiviz ana
Būtiskākie pasākumi VII: vietējo kopienu aktivizēšana
 • parakstīts 41 grantu līgums par atbalstu jaunu skolas pastāvēšanas modeļu izveidošanai un attīstīšanai Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros (piem., Jaunsilavas psk, Brižuciemapsk, Rugāju vsk u.c.)
 • uzsākta vadlīniju mazo lauku skolu satura izstrāde
 • ar LLKC atbalstu tika organizētas jauniešu mācības, kuru rezultātā tika izstrādāti biznesa plāni un daži jaunieši uzsāka uzņēmējdarbību. Piem., Gunta Nagle ar biznesa ideju „Modes salona izveide Kārsavā”
b tisk kie pas kumi viii latgales filma
Būtiskākie pasākumi VIII: Latgales filma
 • mazināt esošos stereotipus par Latgali un popularizēt tās pozitīvu potenciālu
 • filma tiek fokusēta uz veiksmes stāstiem, rīcības cilvēkiem, kas strādā ar izciliem sasniegumiem, kā arī uz Latgales identitāti
 • 31.01. notika filmas pirmizrāde, 01.05. filma tika rādīta LTV1 (ieskats dokumentālajā filmā „Latgale. Trīs stāsti“)
turpm kie b tiskie darbi 2013 2014 gad
Turpmākie būtiskie darbi 2013.-2014.gadā
 • Latgales pārstāvniecība Rīgā, sekmējot mazo ražotāju produkcijas popularizēšanu un izplatīšanu
 • jaunas mājas lapas izveide www.investlatgale.com
 • semināru un diskusiju organizēšana Latgales plānošanas reģionā par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu
 • 4-5 piedāvājumi investoriem, mārketinga materiāli
 • novada / reģiona „ideju kausi” inovatīvo biznesa ideju atbalstam
 • apmācību programma “biznesa eņģeļi”
 • atbalsta pasākumi kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei attāliem un mazattīstītiem reģioniem
 • kopienu atbalsta pasākumi, apmācot kopienu līderus un atbalstot to darbību