Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. - PowerPoint PPT Presentation

pa uma atsavin anas ties bas aprobe ojumi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi.

play fullscreen
1 / 77
Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi.
175 Views
Download Presentation
olisa
Download Presentation

Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. visi šādi aprobežojumi iztulkojami to šaurākā nozīmē (928.)

 2. Tiesu prakse • SKC-218, 2000 • SKC-5, 2002. • SKC – 193, 2004. (lēmums)

 3. Lekcijas plāns • Atsavināšanas aizliegumu veidi • Atsavināšanas aizliegumu rašanās pamats. • Atsavināšanas aizlieguma sekas

 4. Atsavināšanas aizliegumu veidi

 5. Par labu noteiktai personai

 6. Atsavināšanas aizliegums un apgrūtinājumi ... piemēram, par labu hipotekārajam kreditoram

 7. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojuma saturs ...īpašnieks ... nedrīkst rīkoties ar lietu. 1076. p.

 8. Svešas lietas atsavinājums Svešas lietas atsavinājums ir spēkā... Trešā persona, atsavinot svešu īpašumu, rīkojas kā vietnieks... 2342. pants:

 9. Atsavināšanas aizliegums un ieķīlājums īpašniekam nav tiesību aizsargāties pret trešajām personām, atsaucoties uz šādu aizliegumu, kas ir nodibināts pēc kāda kreditora lūguma. 1305.pants 1306. pants

 10. Atsavināšanas aizliegums attiecas uz pašas lietas īpašībām, nevis uz ieguvēja personu, aizliegumu nedrīkstētu jaukt ar citu gadījumu, kad ieguvējs nav tiesīgs iegūt atsavināmo lietu īpašumā.

 11. Atsavināšanas aizliegums un atsavinātāja statuss atsavināšanas aizliegums nav tad, ja īpašnieks pēc likuma nav bijis spējīgs atsavināt lietu, piemēram, atsavinātājs ir bijis rīcības nespējīgs..

 12. Atsavināšanas aizliegums un trešās personas piekrišana atsavinājumam Noteikumi par atsavināšanas aizliegumu nav piemērojami kopīpašumam, legātam, bērna un aizbilstamā mantai.

 13. Pretrunīga prakse • Vienā gadījumā neatzīst šīs personas tiesības apstrīdēt šādu darījumu, citā - atzīst

 14. SKC- 5, 2002 • Ja pārdevēja, pārdodot savu namīpašuma daļu, pārdevusi arī viņas laulātā daļu, tad atbildību par to nes pārdevēja.

 15. SKC nr. 301, 2003 • dzīvoklis ir bijušo laulāto kopīga manta .. Līdz ar to šajā gadījumā nav pamatota kasatora atsauce uz Civillikuma 994.pantu, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās

 16. secinājums • Jebkurā gadījumā atšķiras no atsavināšanas aizlieguma, jo ir apstrīdams darījums.

 17. Atsavināšanas aizlieguma sekas – īpašuma pāreja ir izslēgta Darījumi, kas vērsti uz likumā paredzētā atsavināšanas aizlieguma pārkāpšanu, nepārnes tiesību uz ieguvēju pat tādā gadījumā, ja likumā paredzētais aizliegums vēlāk tiek atcelts.

 18. Tiesas noteikts atsavināšanas aizliegums Noteikumi par likumisko atsavināšanas aizliegumu un tā pārkāpšanas sekām attiecas arī uz tādiem aizliegumiem, kas noteikti ar tiesas lēmumu

 19. Atsavināšanas aizlieguma publicitāte Lai aizliegums attiecībā uz nekustamiem īpašumiem būtu saistošs arī trešajām personām, tas jāieraksta zemesgrāmatā.

 20. Testamentārais atsavināšanas aizliegums Testamentārais aizliegums ir spēkā tikai tad, kad ir norādīts, kādai personai par labu tas noteikts (1079. p.).

 21. Līgumiskais atsavināšanas aizliegums Līgumiskais aizliegums par lietas atsavināšanu ir spēkā tikai tad, ja tas paredzēts par labu konkrētai personai,

 22. Atsavināšanas aizliegums un zemesgrāmatu akta ieraksts Atsavinājums nav spēkā neatkarīgi no tā, vai tas jau ierakstīts zemesgrāmatā. [Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi.1922//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums.Spriedums Nr. 11. –29-34. lpp.]

 23. Līgumiskā atsavināšanas aizlieguma īpašās sekas • pretēja darbība dod cietušajam tikai tiesību prasīt atlīdzību, bet pats atsavinājums paliek spēkā

 24. Atsavināšanas aizliegums un darījuma spēks Tādēļ, ka atsavinājums nav spēkā, atbilstošais tiesiskais darījums nezaudē savu spēku. Šis darījums, ja vien ieguvējam atsavinājuma aizliegums nav bijis zināms, ir spēkā, ciktāl tas ir savienojams ar atsavinājuma aizliegumu (1077. p.).

 25. Darījuma neizpildāmība un atsavināšanas aizliegums • darbības, pārdodot īpašumu vienam un pēc tam dāvinot to pašu īpašumu citam, ir pretējas likumam, [bet atsavinājums – spēkā]SKC-218, 10.05.2000

 26. 2031 • . Ja viena un tā pati [..] lieta pārdota atsevišķi diviem pircējiem, tad.. • Pārdodot nekustamu īpašumu, priekšroka ir tam pircējam, kura līgums ierakstīts zemes grāmatās. • Atstumtam pircējam pārdevējs atlīdzina nodarītos zaudējumus.

 27. Līgumiskā atsavināšanas aizlieguma relatīvais raksturs • 2006. Ja abām pusēm vai kaut arī vienīgi pircējam bijis zināms, ka pārdoto lietu nav bijis atļauts atsavināt, tad līgums nav spēkā. Bet ja tas bijis zināms tikai pārdevējam, tad līgums paliek spēkā un pārdevējam jāatlīdzina pircējam zaudējumi. Beidzot, ja tas nav bijis zināms nevienai pusei, tad līgums nav spēkā.

 28. Subjektīvais aspekts atsavināšanas darījuma spēkā esamība ir atkarīga no ieguvēja labticīguma..

 29. secinājums • Ja atsavināšanas aizliegums ierakstīts zemesgrāmata, tad pircējs nevar aizbildināties ar nezināšanu un gan atsavināums, gan arī pats līgums savu spēku zaudē

 30. Līgumiskie atsavināšanas aizliegumi un nomaksas pirkums Pirkuma līgums (2071. p.), ja līgumā noteikts, ka īpašuma tiesība uz pārdoto lietu [..] pāriet atpakaļ uz pārdevēju, ja pircējs nesamaksā (2069. p.) ..nav tas pats, kas atsavināšanas aizliegums

 31. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi • Būvju un ēku lietošanas tiesības aprobežojumi • Ietaišu un apstādījumu lietošanastiesības aprobežojumi. • Ūdeņu lietošanas tiesības aprobežojumi • Mežu lietošanas tiesības aprobežojumi

 32. Lietošanas tiesības aprobežojumu tipi • ... kuriem ir publisks raksturs. • ... kuriem ir privāts raksturs. .

 33. publisks • Aizsargjosla • Tauvas josla • Sarkanā līnija • Arhitektūras piemineklis • Sabiedriskā drošība • Satiksme • Tiesības elpot

 34. Sabiedriskā drošība • Nevienam nav tiesības ierīkot uz savas zemes tādas rūpniecības vai amatniecības iestādes, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību (1087)

 35. Sabiedriskā drošība • Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem(1084).

 36. 1085. Pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi • Būvniecības likums • 13.09.1995 • Vēstnesis , 30.08.1995, nr. 131

 37. Namīpašnieku apcietina tiesas zālē • Otrdiena, 2002. gada 17. decembris • Pēc notiesājoša sprieduma pasludināšanas pirmdien tiesas zālē apcietināja Pulkveža Brieža ielas 7.nama īpašnieku. Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisīja smagas sekas, šajā gadījumā — nama starpstāvu pārseguma iebrukšanu veikalā Essa, kad gāja bojā un tika ievainoti cilvēki,

 38. Vainīgi, bet kļūdu nelabo • Z torņi atzīti par vainīgiem blakus mājas plaisāšanā, tomēr celtnieki ēkas avārijas stāvokli novērst nesteidzas. • Diena, 20.03.2008

 39. Skaudības vai cūku smaka • Sestdiena, 2003. gada 23. augusts • Alekss Rasmusens [..] firma Gaižēni [..] gadā tiek nobaroti 9700 rukšu. • Notikumi ap dāņa cūku saimniecību liecina, ka latviešu deguns ir sevišķi jutīgs. Normatīvais dokuments par to, kādam tam jābūt, pagaidām tikai top. Vai tāds ir Dānijā, ierēdņi nezina

 40. Tiesības elpot • Nevienam nav tiesības ierīkot uz savas zemes tādas rūpniecības vai amatniecības iestādes, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku (1087)

 41. Tiesības elpot • Ateju un samazgu bedres un mēslu krātuves .. tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas (1088).

 42. Arhitektūras piemineklis • Valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā ierakstītiem pieminekļiem piemērojami noteikumi par pieminekļu aizsardzību (1083)

 43. Par kultūras pieminekļu aizsardzību • Spēkā no 11.03.1992 • ZIŅOTĀJS , nr. 1992,10

 44. Aizsargjoslu likumsSpēkā no 11.03.1997 Vēstnesis , 25.02.1997, nr. 56/57 Šā likuma objekts ir dažādu veidu aizsargjoslas, aizsargzonas, aizsardzības joslas, kas noteiktas likumos un citos normatīvajos aktos

 45. 4.pants. Aizsargjoslu veidi • 1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; • 2) ekspluatācijas aizsargjoslas; • 3) sanitārās aizsargjoslas; • 4) drošības aizsargjoslas; • 5) citas aizsargjoslas, ja tādas paredz likums

 46. 5.pants. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas • ) Baltijas jūras..; • 2) virszemes ūdensobjektu [katrai upei savādāk]; • 3) ap kultūras pieminekļiem; • 4) ap ūdens ņemšanas vietām; • 6) ap pilsētām; • 7) ap purviem [jo platāks purvs, jo lielāka josla].

 47. 33.pants. Aizsargjoslu izveidošana • nosaka vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.. • saskaņo ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un vietējām pašvaldībām.. • Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aizsargjoslas saskaņošana

 48. Noteikumi nr. 883 • Izdoti 19.10.2004 • 3. teritorijas plānojumā nosaka: • 4. ..[un pie tam] ņem vērā.. • 4.4. īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļus; • 4.14. tauvas joslas; • 4.15. aizsargjoslas (aizsardzības zonas)

 49. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums - Spēkā no 01.01.2006 • Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem - 2.pants

 50. īpašuma objekta noteikšanu ierosina: • kadastra subjekts.. 2) vietējā pašvaldība 3) valsts institūcija ...utt. • - kadastra likums , 24.pants