stypendia marie curie w 6 programie ramowym ue n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39
medge-gillespie

Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE - PowerPoint PPT Presentation

162 Views
Download Presentation
Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE Zasady ogólne i rodzaje projektów Ewa Kocińska www.ppnt.poznan.pl/rpk

 2. Cel Rozwój kadr naukowych w Europie Rozwój kompetencji i umiejętności Rozwój kariery zawodowej naukowców Promocja doskonałości Mobilność i współpraca międzynarodowa

 3. Ogólne zasady programu • 12 rodzajów stypendiów, grantów • budżet: FP6- 1 580 mln euro • brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych • akceptowany każdy obszar i tematyka badań (wymiar europejski!) • projekty składane przez instytucje i indywidualnych naukowców • finansowanie pobytów poza Europą • finansowanie naukowców z krajów trzecich

 4. Akcje Marie Curie – uczestnicy • Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP • Naukowiec Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci Experienced researchers: 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra lub tytuł doktora

 5. Akcje Marie Curie – uczestnicy EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Chorwacja Inne: Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria Third Countries: kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach wszystkie inne kraje

 6. Akcje Marie Curie – zasady • finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np.granty powrotne). Nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) • w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo-miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich • stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, któryzawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju

 7. Akcje Marie Curie - rodzaje I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle instytucją macierzystą

 8. MC Host-driven actionsStypendia instytucjonalne • Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe • Marie CurieHost Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców • Marie CurieHost Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy • Marie Curie Conferences and TrainingCourses Konferencje i kursy szkoleniowe

 9. Research Training Network • wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów • konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących) • główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców + możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców celem wymiany wiedzy • min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia! • budżet na IV termin: 220 mln € • czas trwania projektu: do 4 lat, a stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy

 10. Early Stage Research Training • rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów • szkolenie początkujących naukowców • program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja • wniosek składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych • projekt: do 4 lat, a stypendium: od 3 do 36 miesięcy

 11. Transfer of Knowledge • uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego • transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców • projekt: do 4 lat • budżet akcji na III termin: 45 mln € 1. Development Scheme • priorytet dla krajów kandydujących i less-favoured regions UE – 70% budżetu akcji • przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy • wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej

 12. Transfer of Knowledge (II) 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme • wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami • projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych • finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy • doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych • pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze

 13. Conferences and TrainingCourses 1. MC Series of events • jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów • min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy • imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan szkoleniowy • jedno lub różne miejsca • jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) • czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni • liczba uczestników: do około 150/ impreza • udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych • max. 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju • Finansowane z KE w 100%

 14. Conferences and TrainingCourses 2. MC Large Conferences • jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję • liczba uczestników powyżej 150 • udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych (KE finansuje udział tylko młodych badaczy) • dofinansowanie około 50 000 euro • możliwość organizacji w kraju trzecim Budżet akcji na III termin – 12,25 mln €

 15. MC Individual-driven actions Stypendia indywidualne Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe

 16. Intra-European Fellowships • dla naukowców z krajów członkowskich i stowarzyszonych • doświadczeni badacze (powyżej 4 lat doświadczenia lub doktorat) • miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone • budżet na III termin: 65 mln € • długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy

 17. Outgoing International Fellowships • dla doświadczonych badaczy z krajów członkowskich i stowarzyszonych • miejsce stypendium: kraje trzecie • projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym • projekt przygotowuje stypendysta z instytucją, w której będzie miała miejsce faza druga • budżet na III termin: 20 mln €

 18. Incoming International Fellowships • dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich na prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych • czas trwania stypendium: od 1 do 2 lat • po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się • budżet na III termin: 20 mln €

 19. Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Marie Curie Excellence Awards Nagrody Marie Curie Marie Curie Chairs Katedry Marie Curie

 20. Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Grants • wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych • projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego • liderem może być naukowiec dowolnej narodowości • lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze • duża autonomia zespołu • tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich • projekt nie może być realizowany w instytucji, w której lider pracował dłużej niż rok • okres trwania projektu: do 4 lat • budżet akcji na III termin: 40 mln €

 21. Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Awards • dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej • co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys. € każda (budżet akcji na III termin: 0,25 mln €) Marie Curie Chairs • zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych • naukowcy każdej narodowości • kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku • naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania • Budżet na III termin: 8 mln €

 22. Return and Reintegration Mechanisms MC European Reintegration Grants • jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych • jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; będzie zawierał także wynagrodzenie! (LFR lub CC) • reintegracja musi obejmować co najmniej 2 lata • budżet akcji: 10 mln €

 23. Return and Reintegration Mechanisms MC International Reintegration Grants • 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą • nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich • jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia • reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata • mogą być łączone z innymi akcjami • budżet akcji: 10 mln €

 24. Supporting Actions • European Researcher’s Mobility Web portal http://europa.eu.int/eracareers • European Network of Mobility Centres http://www.eracareers-poland.gov.pl (także w RPK Poznań)

 25. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers • Kontakt: Lidia.Mitera@kpk.gov.pl

 26. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców • DWIE GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALA: • ORGANIZACJE NAUKOWE(uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe) • Zamieszczenie ofert pracy o charakterze naukowo-badawczym • Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca • NAUKOWCY • Zamieszczenie CV w bazie danych • Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, dotacji czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych • Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych (administracyjno-prawnych i społeczno-kulturowych) związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju • Forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami Informacje na temat europejskiej polityki oraz narodowych strategii dotyczących rozwoju nauki i badań

 27. Ewaluacja – !Nowości! Wprowadzono nowe procedury składania i oceniania wniosków: • 2-stopniowe składanie wniosków (stypendia dla instytucji) • 1-stopniowe składanie wniosków, ale z 2-stopniową ewaluacją (stypendia indywidualne i promocja doskonałości) • 1-stopniowe składanie wniosków (stypendia reintegracyjne)

 28. Kryteria oceny wniosków • jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu, • jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy • jakość instytucji goszczącej • doświadczenie potencjalnego stypendysty • zarządzanie projektem • zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC oraz wymierne korzyści dla UE • zarządzanie własnością intelektualną

 29. Finansowane (1) • KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą • finansowanie EU wynosi do 100% • finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium • wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej-kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia • kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju • stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”

 30. Finansowanie (2) Struktura świadczeń dla stypendysty • koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega „correction coefficients” dwie grupy kwot: pierwsza - „employment contracts” druga – „fixed amount stipends”: zgodna z narodową legislacją +opłacona składka na ubezpieczenie społeczne

 31. Wynagrodzenie

 32. Finansowanie (3) Struktura świadczeń dla stypendysty • koszty podróży (travel allowance) • przyznawane raz na 12 miesięcy • kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją < 500 km: 250 € 500 –1.000 km: 500 € 1.000 –1.500 km: 750 € 1.500 – 2.500 km: 1.000 € 2.500 – 5.000 km: 1.500 € 5.000 – 10.000 km: 2.000 € >10.000km: 2.500 €

 33. Finansowanie (4) Struktura świadczeń dla stypendysty • koszty relokacji (mobility allowance): - podlega „correction coefficients” - przyznawana stypendystom wyjeżdzającym z kraju - wysokość miesięcznie: 500 € (bez rodziny) 800 € (z rodziną) • dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów trwających min. 1 rok

 34. Finansowanie (5) Struktura świadczeń dla stypendysty • dodatek „badawczy” („expenses of participating”) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwoty stałe, zróżnicowane w zależności od rodzaju stypendium 1. Stypendia indywidualne: 500 € /miesiąc lub 750 € /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych 2. EST: 250 € /miesiąc lub 500 € /miesiąc w przypadku prac laboratoryjnych; ToK: jak EST lub rzeczywiste, ale max 1200 €

 35. Finansowanie (6) Struktura dofinansowania instytucji • Koszty rzeczywiste związane z projektem (program badawczy, szkoleniowy, wymiana informacji) • Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%) • Koszty ogólne (overheads) - zwykle do 10% kosztów bezpośrednich • Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt zależne od rodzaju stypendium i uzasadnione

 36. Terminarz konkursów

 37. Źródła Informacji • Akcje Marie Curie w 6PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions • !!! Informacje o konkursach + ważne dokumenty +formularze wniosków !!! http://www.cordis.lu/fp6/ • Informacje w języku polskim – strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.6pr.pl

 38. Dziękuję za uwagę