stymulowanie udzia u m p w projektach badawczych w 7 programie ramowym ue n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stymulowanie udziału M Ś P w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stymulowanie udziału M Ś P w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

play fullscreen
1 / 47

Stymulowanie udziału M Ś P w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Stymulowanie udziału M Ś P w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

 2. Plan prezentacji • Dlaczego projekty na skalę europejską? • 7. Program Ramowy - struktura • Platformy Technologiczne • Program Konkurencyjność i Innowacje - CIP • Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa • Finansowanie • Kalendarz przygotowań do 7.PR • Ważne strony internetowe

 3. Badania 7.PR Wzrost i miejsca pracy Edukacja Innowacje CIP Strategia Lizbońska • B+R przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne:walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

 4. Dlaczego projekty na skalę europejską? • Łączenie różnych potencjałów • Osiągnięcie masy krytycznej, • Stymulowanie “wielkiej nauki”, • Wpływ sektora prywatnego. • Doskonałość w badaniach • Wspieranie karier naukowych i mobilności naukowców, • Tworzenie światowej klasy centrów doskonałości, • Konkurencja na poziomie UE celem podniesienia jakości i kreatywności. • Integracja badań • Ukierunkowanie na wyzwania ogólnoeuropejskie, • Koordynacja polityk krajowych i regionalnych, • Prowadzenie porównywalnych badań na poziomie UE, • Szersze rozpowszechnianie wyników badań.

 5. 7. Program Ramowy UE

 6. 7.PR– Programy szczegółowe Cooperation – Collaborative research Ideas – Frontier Research People – Human Potential Capacities – Research Capacity + Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) JRC (nuklearne) Euratom

 7. Cooperation – Współpraca w badaniach 10obszarów tematycznych • Zdrowie (6 050 mln euro) • Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 110 mln euro) • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 500 mln euro) • Energia (2 300 mln euro) • Środowisko (w tym zmiany klimatyczne)(1 900 mln euro) • Transport (w tym aeronautyka)(4 180 mln euro) • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (610 mln euro) • Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) • Bezpieczeństwo (1 350 mln euro)

 8. Cooperation– Współpraca w badaniach • W każdym z obszarów będzie odpowiednia elastyczność tematyczna • Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach • Wsparcie będzie wdrażane poprzez: Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynacjęnie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową

 9. CP (Collaborative projects) Projekty współpracy • IP (Large-scale integrating projects) duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów. Podobne do projektów zintegrowanych z 6.PR – poświecone są przede wszystkim badaniom, ale mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii. (od 3 do 6 mln EURO) • STREP (Small or medium-scale focused research projects) wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu. (do 3 mln EURO)

 10. Stosowany w programach szczegółowych „Cooperation”, „Capacities” • Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE • Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), odbiorcy końcowi • czas trwania: 24 – 60 miesięcy • formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

 11. NoE (Networks of excellence) Sieci doskonałości • Celem jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. • Projekty tworzą i realizują Wspólny Program Badań - tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują samych badań. • (od 3 do 6 mln EURO) • Stosowany w programach szczegółowych „Cooperation”,„Capacities” • Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE • Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety • czas trwania: 48 – 60 miesięcy • formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

 12. CSA (Coordnation and Support Actions) Akcje wspierające i koordynujące • CA (Coordination actions) - działania koordynujące. Promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak: organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO) • SA (Support actions) - działania wspierające. Mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. Wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Przykładowo, będą wspierać konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO)

 13. Stosowany w programach szczegółowych „Cooperation”, „Capacities” , „People”, „Ideas” • CA: minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE • SA: co najmniej 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z UE • Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), • czas trwania: od kilku do 48 miesięcy • formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

 14. Platformy Technologiczne

 15. Cele Europejskich Platform Technologicznych • Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. • Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. • Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

 16. Główne kierunki działań Platform • Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (np. wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika). • Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (np. zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia). • Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług (np. komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa). • Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (np. aeronautyka). • Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (np. stal).

 17. Cele Polskich Platform Technologicznych (1) w wymiarze europejskim: • aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych, • aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE.

 18. Cele Polskich Platform Technologicznych (2) w wymiarze krajowym: • przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, • mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, • optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013), • promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.

 19. 30 Platform Technologicznych w Europie Lista na stronach CORDIS http://cordis.europa.eu/technology-platforms • 26 Platform Technologicznych w Polsce Lista na stronach KPK http://www.kpk.gov.pl/ppt/info.html

 20. Ideas – Pomysły • Frontier research – badania podstawowe – „na granicy poznania” • Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską • Wdrażanie – Agencja Wykonawcza • Niezależny nadzór naukowy sprawowany przez specjalnie powołaną Europejską Radę ds. Badań Naukowych

 21. Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość People – Zasoby ludzkie

 22. Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań • wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy • rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące • organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) • możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

 23. Capacities – Możliwości badawcze • Infrastruktury badawcze (1 850 mln euro) • Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) • Regiony wiedzy (126 mln euro) • Potencjał badawczy (370 mln euro) • Nauka w społeczeństwie (280 mln euro) • Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) • Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (185 mln euro)

 24. 1. Infrastruktury badawcze Wsparcie dla istniejących infrastruktur Transnarodowy dostęp Działania integracyjne e-infrastruktury badawcze Wsparcie dla nowych infrastruktur Tworzenie nowych infrastruktur Studia projektowania

 25. 2. Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP CIP – Program Konkurencyjność i Innowacje (poza 7.PR) Program przedsiębiorczość i innowacje Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Inteligentna Energia dla Europy

 26. 3. Regiony Wiedzy Analiza klastrów regionalnych Mentoring Regionów (rozwinięte/mniej rozwinięte) Sieciowanie badań na poziomie regionalnym Integracja jednostek regionalnych z lokalną gospodarką ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnychklastrów badawczych

 27. 4. Potencjał badawczy Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy “Mechanizmy oceniające”

 28. 5. Nauka w Społeczeństwie Wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki Szersze zaangażowanie kwestii politycznych i społecznych (etyka) Miejsce nauki i technologii w społeczeństwie Nauka i młodzi ludzie – poprawaedukacji i rozwoju karier Rola kobiet w badaniach, kwestie płci Polityka w kwestii zaangażowania uniwersytetów Skuteczniejsze komunikowanie nauki innym

 29. 6. Spójny rozwój polityk badawczych Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych

 30. 7. Specjalne działania we współpracy międzynarodowej Środki i akcje wspierająceo charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programieCooperation

 31. 7.PR – co nowego? Kluczowe nowe podejścia: • Joint Technology Initiatives • Koordynacja Krajowych Programów Badawczych (Art. 169) • Nowe infrastruktury badawcze • Europejska Rada ds. Badań • Potencjał badawczy – schemat dla wzmocnienia doskonałości badawczej w regionach konwergencji • Regiony wiedzy • Uproszczenia (???)

 32. Budżet 7.PR • Kwiecień 2005r. – 78 mld €(aktualne wówczas ceny) • Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowejna lata 2007-13 • 47 800mln€(ceny z 2004r.) – 30% obniżka • Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. • dodatkowe 300 mln€(ceny z 2004r.) • Całkowity budżet53 221mln€(aktualne teraz ceny) (7.7 mld €/rok) • ~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

 33. Podział budżetu 7.PR na podprogramy Współpraca –32 365 mln € Pomysły –7 460mln € Ludzie –4 728mln € Możliwości –4217 mln € + JRC (nie-nuklearne) 1751 mln € JRC (nuklearne) 500 mln € (7 lat) Euratom 2 700mln €(7 lat)

 34. Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP) 2007-2013

 35. Cele Programu Konkurencyjność i Innowacje (CIP) (a) zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); (b) promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych; (c) przyśpieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym; (d) promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu.

 36. Programy szczegółowe CIP 1) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP); 2) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); 3) Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE).

 37. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Wsparcie dla działań promujących: • dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz na inwestycje w działalność innowacyjną, w tym na rzecz innowacji ekologicznych; • kształtowanie otoczenia przyjaznego dla współpracy MŚP; • innowacje w przedsiębiorstwach, w tym innowacje ekologiczne; • kulturę opartą na przedsiębiorczości i innowacji; • reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

 38. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych ikomunikacyjnych • stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych; • pobudzanie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie; • stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania oraz poprawa jakości życia.

 39. Program „Inteligentna Energia dla Europy” • promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych; • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności energetycznej; • promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 40. CIP Rozpowszechnianie nowych technologii Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową Mechanizmy kapitału ryzyka i gwarancji Sieci i klastry Promocja uczestnictwa MŚP w 7.PR Budżet 3621 mln euro 7.PR Prezentacja nowych technologii Mobilność naukowców Infrastruktura badawcza Specjalne projekty dla MŚP Projekty badawcze dla MŚP Budżet 50521 mln euro CIP a 7.PR

 41. Uproszczenie procedur w 7.PR Proponowane środki: • Racjonalizacja sposobów finansowania • prostszy zestaw instrumentów finansowania • Unikanie nadmiernej biurokracji • mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownikajęzyk • Zmniejszenie • Liczby i objętości dokumentów • Liczby wymagań od uczestników

 42. Zasady Uczestnictwa w 7.PR zbliżone do 6.PR Uczestnicy: • Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Rodzaje dofinansowania: • Zwrot kosztów kwalifikowanych • Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs • Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

 43. Maksymalne poziomy finansowania • Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: • Instytucje publiczne – 75% • Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% • Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% • MŚP – 75% • Działania demonstracyjne– 50%kosztów kwalifikowanych • Inne działania–100% kosztów kwalifikowanych • Badania podstawowe– 100% • Akcje koordynacyjne i wspierające– 100% • Szkolenie i rozwój kariery naukowców– 100%

 44. 1. Zwrot kosztów kwalifikowanych • Współfinansowanie Komisji Europejskiej, nie dla zysku • Może być łączone z jednorazowymi stałymi kwotami (lumpsum) i/lub z ryczałtem na niektóre koszty projektu • Koszty muszą być rzeczywiste; poniesione w czasie trwania projektu; opisane zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami księgowania i zarządzania w danej jednostce • Można używać uśrednionej stawki na koszty personelu • Certyfikaty audytora nadal wymagane, ale w zracjonalizowanej formie

 45. 2. „Lump sum” i 3. Ryczałt • Lump sum i/lub ryczałt (scale of unit costs) mogą być używane dla całego projektualbo • Ryczałt (np. % na koszty ogólne) i/lub lump sum na pewne koszty można łączyć ze zwrotem kosztów kwalifikowanych na inne koszty • Szczególny rodzaj lump sum występuje w Sieciach Doskonałości – Networks of Excellence (NoEs) (chyba że inaczej przewidziano w Work Programme’ie), • Liczona na podstawie liczby naukowców, którzy będą zintegrowaniw sieci (23,500€ / rok / naukowiec) • Płatność zależna od osiągnięcia postępu w integracji • Lump sum i ryczałt nie wymagają uzasadnienia kosztów kwalifikowanych

 46. Więcej informacji: • 7. Program Ramowy:http://cordis.europa.eu/fp7 • 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 • MŚP: http://sme.cordis.lu/home/index.cfm • CIP:http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm • Strony w języku polskim: http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl(Biuletyn)

 47. Dziękuję Państwu za uwagę! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk