Download
n ytt n perustuvat suositukset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT SUOSITUKSET PowerPoint Presentation
Download Presentation
NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT SUOSITUKSET

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT SUOSITUKSET

163 Views Download Presentation
Download Presentation

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT SUOSITUKSET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT SUOSITUKSET - LEIKKAUSPOTILAAN SIIRTO HERÄÄMÖSTÄ VUODEOSASTOLLE

 2. TUTKIMUSRYHMÄ Hannele Lukkarinen,esh,dosentti,TtT,lehtori Tuula Virsiheimo, esh, FM, osastonhoitaja Kaisa Hiivala, esh Maaria Kokkonen, esh, TtM, tuntiopettaja Mari Savo, esh Annukka Kuusiniemi, esh, TtM, ylihoitaja Mari Savo

 3. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ Evidence based nursing (practice), EBN • Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on käyttää eettisiä jataloudellisia toimintatapoja, joista ontieteellistä näyttöä • Käytetään tietoa järjestelmällisesti • Tieteelliseen tietoon yhdistetään henkilöstönammattikokemus ja asiantuntemus,potilaan näkemys elämäntilanteestaansekäkäytettävissä olevat resurssit Mari Savo

 4. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ • 1980-luvun puolivälissä alkoi kliininen hoitotieteellinen tutkimus (Stevens & Cassidy 1999) • Tutkimustiedon käytön merkitystä alettiin painottaa 1990-luvulta lähtien sekä kansainvälisesti (McMasterin yliopisto, Ontario) että myös Suomessa • Suomessa vuonna 2000 perustamiskokous Hoitotieteellisellä näytöllä tuloksiin Mari Savo

 5. HOITOTIETEELLISELLÄ NÄYTÖLLÄ TULOKSIIN –HANKESuomen Sairaanhoitajaliitto • Hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden parantaminen • hankkeessa on tarkoituksena laatia hoitotyön suosituksia, tukea niiden käyttöönottoa, päivittää niitä ja tutkia niiden vaikutuksia Mari Savo

 6. PÄÄTÖS POTILAAN SIIRROSTA • Hoitohenkilöstö tekee lopullisen siirtopäätöksen noin70%:ssa tapauksista (Woods1999) • Siirtokriteeripisteytys helpottaa oikea-aikaisen siirtokelpoisuuden määrittämisessä (Swatton 2004) • Mikä on heräämöhoidon pituus? • Mikä ohjaa hoitotyötä? Tarvitaanko potilaan siirtokriteereitä? Mari Savo

 7. MIKSI SIIRTOKRITEEREITÄ TARVITAAN • Välittömästi leikkauksen jälkeen komplikaatioriski on suurin (Rose 1996) kriittisetkohdat:siirto ls:staheräämöön ja edelleen vuodeosastolle • Potilaat tulee siirtää vuodeosastolle mahdollisimman varhaisessa, mutta kuitenkin optimaalisessa, vaiheessa • Liian varhainen siirto voi aiheuttaa komplikaatioriskinvuodeosastolla • Pitkittynyt heräämöhoito aiheuttaa taloudellisiatappioita, ongelmiahoitohenkilökunnan työn sujuvuudessa, on epämiellyttävää potilaalle Mari Savo

 8. HOITO POHJAUTUU EDELLEEN ENEMMÄN • traditioon, totuttuihin tapoihin, oppi- ja ohjekirjojen tietoon ja kliinisiin käytäntöihin kuin tutkittuun tietoon (Prowse & Lyne 2000, Truong, Moran & Blum 2004 ). • Suomessa ei ole näyttöön perustuvaa suositusta leikkauspotilaan siirtokriteereistä • Myöskään yhtenäistä kansainvälistä suositusta ei ole Mari Savo

 9. MITÄ SUOSITUS LEIKKAUSPOTILAAN SIIRTOKRITEEREISTÄ MERKITSEE HOITAJILLE? • takaa ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen, parantaa oikeusturvaa • antaa selkeät tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet siirrosta • ohjaa arvioimaan potilaan siirtokelpoisuutta systemaattisesti • auttaa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä Mari Savo

 10. Jatkuu... • tasoittaa kokeneiden hoitajien ja noviisien osaamisen välistä eroa • johtaa rutiineista irrottautumiseen • lisää heräämöhoitajan autonomiaa ja vastuuta • siirtokriteerien avulla hoitaja voi nopeastierottaaosastolle siirrettävät potilaatniistä, jotka tarvitsevatpidempää seuranta-aikaaheräämössä. Mari Savo

 11. MITÄ SUOSITUS LEIKKAUSPOTILAAN SIIRTOKRITEEREISTÄ MERKITSEE POTILAILLE? • Suositukset takaavat leikkauspotilaille • turvallisen, hallitun ja aiempaa riskittömämmän hoitotyön • mahdollistaapotilaan oikea-aikaisen siirron vuodeosastolle • potilaan tarpeista lähtevän, yhtenäisen hoidon laadun • leikkauspotilaan hoitoketjun sujuvuuden Mari Savo

 12. MITEN SUOSITUS LEIKKAUSPOTILAAN SIIRTOKRITEEREISTÄ PARANTAA HOIDON LAATUA? • Yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja karsii tehottomia toimintatapoja • Takaa turvallisen ja laadukkaan hoidon kaikissa tilanteissa • Johtaa systemaattiseen toimintaan • Ohjaa resurssien optimaalista käyttöä ja johtavat kustannusten minimointiin Mari Savo

 13. HOITOSUOSITUKSEN JA KRITEERIEN PUUTTUESSA… • Potilaan heräämöhoidon aika vaihteleesairaalakohtaisesti (Zeitz & McCutheon 2002). • Potilaat siirretään vuodeosastolle valvonta-ajantäyttyessä sen sijaan, että heidät siirrettäisiin vaiheessa, jolloin he ovat saavuttaneet kriteerien mukaan riittävän pistemäärän eli toipumisen tason (Truong, Moran & Blum 2004). Mari Savo

 14. HERÄTYSPROJEKTIN TAVOITTEET • laatia hoitotyön suositus potilaan turvallisesta siirrosta heräämöstä vuodeosastolle, tukea suositusten käyttöönottoa, pitää suositukset ajan tasalla ja tutkia niiden vaikutuksia Mari Savo

 15. HERÄTYS-PROJEKTIN ALKUVAIHE • Perustaminen ja aiheen valinta keväällä 2003 • Suositusten aihe: potilaan hoito heräämössä. • Kysely Suomen keskus- ja yliopistosairaaloiden heräämöjen toiminnasta. • Systemaattinen tutkimustiedon hakeminen alkoi syksyllä 2003. Pro gradu –tutkielma, kyselyn analysointi Mari Savo

 16. jatkoa… • Hankesuunnitelma keväällä 2004. • Aihe: heräämöpotilaan näyttöön perustuvat siirtokriteerit. • Apurahahakemukset: Suomen Sairaanhoitajaliitto ja Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry. • Täydentävä kysely Suomen keskus- ja yliopistosairaaloihin 2004 Mari Savo

 17. KYSELYN TULOS • Tarvitaanko? Kyllä 76 % (n=20), Ei 20 % (n=5) Puuttuvia tietoja 4 % (n=1) • Onko käytössä? 96 % ei ole käytössä (n=24), 4 % on käytössä (n=1) Kriteerit osastolle siirtoa varten, mutta pisteytystä ei laskettu Mari Savo

 18. KYSELYN PERUSTEELLA • Leikkauspotilaan siirrosta päättäminen 72 % (n=18) anestesialääkäri 28 % (n=7) sairaanhoitaja • Olimme vakuuttuneita, että hoitajat tarvitsevat työnsä tueksi tieteelliseen näyttöön perustuvat suositukset leikkauspotilaan siirrosta Mari Savo

 19. SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS • Tutkimuksien systemaattinen haku (1990-2004) tietokannat: MEDIC, CINAHL ja MEDLINE • Hakusanat: recovery room, postoperative care, postanesthesia care, anesthesia recovery period ja nursing. Yhdistetyt termit: patient transfer, transfer criteria, patient discharge, complication, standards ja continuity of care. • Keskeistä löytää relevantti ja laadukas tieto suuresta kirjallisuusmassasta Mari Savo

 20. SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS • 840 artikkelia (tiivistelmät), 138 artikkelin laadunarviointi metamatriisilla • Tutkimustiedon laadun arviointi keväällä 2005. • Esitys projektista Sairaanhoitajapäivillä 2005. Pro gradu –tutkielma valmistuu. Mari Savo

 21. PROJEKTIN VAIHEET jatkuu… • Tutkimustiedon tarkentava hakeminen, laadunarviointi ja näytön asteen määrittely keväällä 2006. • Kolme projektin henkilöä arvioi artikkelien näytön asteen sairaanhoitajaliiton arviointimatriisin avulla. Terveystieteen maisteriopiskelijat (n=7) arvioivat hyväksyttyjen artikkelien näytön asteen. Luotettavuuden lisäämiseksi näytön asteen arviointeja verrattiin toisiinsa. Mari Savo

 22. NÄYTÖN ASTEEN HIERARKIA I ll lll a,b,c lV Mari Savo

 23. PROJEKTIN VAIHEET jatkuu… • Suosituslauseiden kirjoittaminen syksyllä 2006 • Suositusluonnos valmis ja ulkopuolisten lausuntojen pyytäminen keväällä 2008 • Julkaisu ja levittäminen 2008-2009 • Suositusten käyttöönotto 2009 • Päivitys Mari Savo

 24. SUOSITUKSISTA KAKSI VERSIOTA • Pidempi versio suosituksesta, joka perustellaan näytöillä (kirjallisuuskatsaus) • Perustelut miksi suositukset on tehty • Suosituslauselmat osa-alueittain Mari Savo

 25. Lyhyempi versio • Tarkoituksena toimia sairaanhoitajan työkaluna heräämössä jokaisen potilaan kohdalla • Valmis pohja hoitosuunnitelmassa, johon täytetään ennen potilaan siirtoa osastolle tiedot heräämöhoidosta • Nopeuttaa ja yhtenäistää tiedon kirjaamista ja raportointia • Kaikki hoitotyön osa-alueet tulee huomioitua (juridiikka) Mari Savo

 26. SUOSITUS POTILAAN TURVALLISESTA SIIRROSTA ON RISKIEN HALLINTAA • Selkeän, objektiivisen, näyttöön perustuvan ja riskipotilaat tunnistavan leikkauspotilaiden siirtokriteeristön tulisi olla hoitajan työvälineenä kaikissa heräämöissä (Dowling 1996, Woods 2000, Prowse & Lyne 2000, Starrit 1999). • Siirtokriteerien soveltamista ja terveen järjen käyttöä korostetaan (Chung 1995, Mecca 2001) Mari Savo