1 / 17

Welkom

Welkom. in de Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede West. Kerkdiensten vandaag. Voorgangers vandaag Zondag 15 juni 2014 9.30 uur br. Tj. Baas (leesdienst) 16.00 uur br. M. van Zijp (leesdienst). Collectes. Er zijn vandaag 2 collectes 1 e collecte voor de diaconie

maxime
Download Presentation

Welkom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede West

 2. Kerkdiensten vandaag Voorgangers vandaag Zondag 15 juni 2014 9.30 uur br. Tj. Baas (leesdienst) 16.00 uur br. M. van Zijp (leesdienst)

 3. Collectes Er zijn vandaag 2 collectes 1e collecte voor de diaconie 2e collecte voor de kerkelijke kassen

 4. Kindernevendienst In de morgendienst is er gelegenheid voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar om naar de kindernevendienst te gaan!    Jullie zijn van harte welkom!

 5. Oppasdienst Tijdens de morgendienst en tijdens de middagdienst is er oppas voor de allerkleinsten aanwezig   

 6. Cursus Voor startende en/of potentiële ambtsdragers starten we binnenkort met een          Toerusting / Oriëntatie cursus         Voor informatie zie de website van CGK Enschede-West.      Opgave vóór 16 juni bij de scriba.

 7. Zaterdag 21 juni 2014 Gemeente Barbeque(BBQ) Aanvang 15:00 uur Jaar Maranathakerk! Deze barbeque wordt georganiseerd in verband met het 60 jarig bestaan van onze gemeente. Houd deze datum dus vrij in uw agenda en vertel het door!

 8. Zaterdag 21 juni De tweede Maranatha Motordag! Vertrek: 9 uur bij de kerk. Aansluitend: BBQ 60 jaar Maranathakerk Info: ds. Herman Carlier

 9. ZAF052 De Avondmaalscollecte van zondag 22 juni is bestemd voor: Microkredieten SCDO Zuid-Afrika

 10. ZAF052 Het begin De stichting SCDO is ontstaan uit de samenwerking van kerken voor noodhulp na een grote overstroming in het jaar 2000.

 11. ZAF052 Microkrediet Inmiddels zet de SCDO vooral in op werkgelegenheid op het platteland. Dit doet zij door middel van microkredieten.

 12. ZAF052 Lening Soms betreft dit een kleine lening waarmee iemand zelf een bedrijfje start en zo in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

 13. ZAF052 Natura Soms ook gaat het om natura: iemand krijgt een stukje van een boomgaard in gebruik, die hij of zij onderhoudt. De opbrengst kan worden verkocht.

 14. ZAF052 Training De SCDO geeft ook trainingen voor o.a. het starten van een bedrijfje. Mensen worden zo op lange termijn vooruit geholpen.

 15. ZAF052 Vrouwen Vele van de mensen die de SCDO helpt zijn vrouwen. Zij staan er vaak alleen voor. Als zij niet werken, is er geen eten voor de kinderen.

 16. ZAF052 Zelf doen Wij willen deze stichting helpen zich voor deze kwetsbaren in te zetten. De ‘ontvangers’ moeten het zelf doen, maar de stichting helpt op weg!

 17. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK ZAF052 Bedrag: € 8.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt!

More Related