html5-img
1 / 10

Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ σοβιετική ένωση 1925-1932 Ε. Ανδρουλακάκη Α. Γιοβάνη

Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ σοβιετική ένωση 1925-1932 Ε. Ανδρουλακάκη Α. Γιοβάνη Κ. Χαρμαλιά. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932. ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ. ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ προτεραιότητα και αναγκαιότητα.

marrim
Download Presentation

Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ σοβιετική ένωση 1925-1932 Ε. Ανδρουλακάκη Α. Γιοβάνη

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ σοβιετική ένωση 1925-1932 Ε. Ανδρουλακάκη Α. Γιοβάνη Κ. Χαρμαλιά

  2. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ προτεραιότητα και αναγκαιότητα ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ συλλογική ζωή ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ”οικοδόμηση” του πλαισίου του σοσιαλισμού

  3. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κονστρουκτιβισμός-καλλιτεχνικό ρεύμα (1913-1930) • Ζωγραφική-γλυπτική • Απολύτως αφηρημένες κατασκευές • Έμφαση στην απεικόνιση γεωμετρικών μορφών • Μινιμαλιστική απόδοση θεμάτων • Χρήση βιομηχανικών υλικών (πλαστικό, γυαλί, σίδερο) • Κονστρουκτιβισμός- αρχιτεκτονική • Μεταλλαγή του περιοριστικού όρου. Ο ορισμός της «Ένωσης Συγχρόνων Αρχιτεκτόνων» ( O.C.A) • Έμφαση στα λειτουργικά, τεχνικά και κοινωνικά προβλήματα κι όχι απλή έρευνα της μορφολογικής έκφρασης • Οργανική ανάπτυξη της σοβιετικής αρχιτεκτονικής που γεννιέται μέσα από τις ιδιομορφίες μιας νέας βιομηχανικής κατασκευής μέσω: • - Δημιουργίας μιας νέας τυπολογίας , ικανοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ζωής και ενότητα του αρχιτεκτονικού οργανισμού • Καλύτερης δυνατής ποιότητα σε όλα τα στοιχεία και μέρη του συνόλου ανάλογα με τον κοινωνικό και τεχνικό τους προορισμό • Χρήσης των διαφόρων ιδιομορφιών , των επιφανειών των όγκων, • του εδάφους, της κλίμακας, της υφής, του χρώματος κ.α με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά είναι συνδεδεμένα με σχέσεις που μεταβάλλονται ανάλογα με τον προορισμό του κτιρίου και τις συγκεκριμένες κατασκευαστικές δυνατότητες

  4. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κοινωνικοί πυκνωτές- κύριος αντικειμενικός σκοπός του κονστρουκτιβισμού • Όπως ο ηλεκτρικός πυκνωτής μετασχηματίζει τη φύση του ρεύματος, έτσι κι ο κοινωνικός πυκνωτής αποτελεί το μέσο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό , τη μεταμόρφωση του ατομιστή ανθρώπου σε ολοκληρωμένο άνθρωπο της σοσιαλιστικής κοινωνίας. • Ο γενικός πυκνωτής , η πόλη συντίθεται από τους δυο κοινωνικούς πυκνωτές το κλαμπ(εργατική λέσχη) και την κατοικία • Κλαμπ(εργατική λέσχη) • Σύμφωνα με τον Lissitski, το κλαμπ αποτελεί «εργαστήριο αλλαγής του ανθρώπου» και «κοινωνικό εργοστάσιο» • Είναι είδος ανώτερης σχολής για την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου • Προωθεί την συνύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων σε διαφορετικές ηλικίες και με διαφορετικές δραστηριότητες • Είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργείται κι εκπέμπεται η κουλτούρα αλλά συγχρόνως κι αντιστάθμισμα για την άβολη και ανεπαρκή κατοικία ΠΟΛΗ γενικός πυκνωτής ΚΛΑΜΠ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  5. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κατοικία- μέσο για την κοινωνική αλλαγή • Αναγκαιότητα για αλλαγή • Εσωτερική μετανάστευση-Αύξηση του αστικού πληθυσμού • Έμφαση στην κατασκευή κοινόχρηστων κτηρίων ενώ υψηλά ενοίκια στις ήδη υπάρχουσες κατοικίες =>περισσότερες οικογένειες σε κατοικίες προορισμένες για μια. • Ελαχιστοποίηση διαστάσεων κατοικίας • Αλλαγή τρόπου ζωής => αλλαγή κατοικίας ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα • Εισαγωγή στην προβληματική της κατοικίας • Ζητούμενο: νέος τύπος κατοικίας προορισμένος για μια οικογένεια, λιγότερο δαπανηρός και ευκολότερος στην κατασκευή • Μείωση αναγκαίου κατασκευασμένου όγκου • Εκβιομηχάνιση της κατασκευαστικής διαδικασίας • Δημιουργία του απαραίτητου κοινωνικού πυκνωτή Κτίριο Narkomfin Moise Ginsburg και Ignaty Milinis Μόσχα 1928-1930

  6. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κατοικία-μονάδες Stroikom • 1928-Ίδρυση ειδικού τμήματος έρευνας και μελέτης για την τυποποίηση της κατοικίας • Μονάδα τύπου f-ολοκληρωτικός νεωτερισμός • Μείωση του οικονομικού συντελεστή με μείωση της επιφάνειας των χώρων (27μ2) και αξιοποίηση του αχρησιμοποίητου ύψους • Τυποποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων και εκβιομηχάνιση όλης της τεχνικής διαδικασίας • Φυσικός φωτισμός, εγκάρσιος αερισμός και διπλός προσανατολισμός • Διατηρούσε τις στοιχειώδεις αξίες της οικογενειακής ζωής • Σταδιακό και φυσικό πέρασμα στη συλλογική χρήση κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων => μόνωση μιας μονάδας από την άλλη, κουζίνα εσοχή, στοιχεία που προκαλούσαν το πέρασμα σε ανώτερες μορφές κοινωνικής ζωής • «Η μονάδα του τύπου f δε θα ήταν παρά φαντεζίστικο αρχιτεκτονικό • εύρημα, studio, κομψή γκαρσονιέρα ή κάτι σαν καταφύγιο επιπλέον • της μόνιμης κατοικίας αν δε βασιζόταν πρώτα από όλα και πέρα • από κάθε τι άλλο σε ένα καινούριο όραμα αυτού που σημαίνει • κατοικώ μέσα σε μια σοσιαλιστική κοινωνία».

  7. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κατοικία-τύπος f

  8. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κατοικία-Σπίτι κοινότητα (Dom Kommouna) • Σκοπός δημιουργίας του σπιτιού-κοινότητας • Απελευθέρωση της γυναικάς από το βάρος της δουλειάς του σπιτιού και συμμετοχή της στη διαδικασία παραγωγής • Απόδοση συλλογικά ανέσεων που για οικονομικούς λογούς δε μπορούσαν να δοθούν ατομικά • Επιθυμία να αλλάξει ο τρόπος ζωής • Διαφορετικό σύστημα αξιών από την κληρονομιά του παλιού καθεστώτος (καταναλωτική κοινωνία) • Οικονομικότερη λύση του προβλήματος της κατοικίας • Το1925 προκυρήσσεται διαγωνισμός για ένα σπίτι-κοινότητα και εμφανίστηκε έτσι για πρώτη φορά ο όρος. Το σύνολο του προγράμματος περιλάμβανε όλα τα στοιχεία που αργότερα θα γίνουν οι σταθερές του υποχρεωτικού προγράμματος για κάθε σπίτι κοινότητα. • -χώρους συλλογικών εξυπηρετήσεων • -χώρους για ανάπαυση και εκπολιτιστική χρήση • -ακουστική μόνωση , εντοιχισμένες ντουλάπες , βοηθητικούς χώρους • -ξεχωριστά δωμάτια 9μ2 το καθένα με δυνατότητα συνένωσης τους Φοιτητική εστία στη Μόσχα(1930).Επειδή οι περισσότεροι φοιτητές ήταν παντρεμένοι, πρόκειται στην πραγματικότητα για σπίτι-κοινότητα

  9. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932 • Κατοικία-Σπίτι κοινότητα (Dom Kommouna) • Το1927 παρουσιάζονται για πρώτη φορά σχέδια-απάντηση για το σπίτι –κοινότητα στο διαγωνισμό της O.C.A. • Κατηγοριοποίηση των προτάσεων σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής και σύνδεσης των επιμέρους κατοικιών : • Οριζόντια κατανομή σε πολλά επίπεδα • Κατακόρυφη κατανομή χρησιμοποιώντας τα ενδιάμεσα πλατύσκαλα που σε τομή επέτρεπε την αλληλοδιείσδυση των κατοικιών η μια μέσα στην άλλη • Μικτή λύση που επιτρέπει οριζόντιες και κατακόρυφες συνδέσεις με χώρους για συλλογική χρήση. • Μέσα σε λίγα χρόνια το σπίτι κοινότητα θα περάσει όλα τα στάδια που χωρίζουν μια λογική ιδέα από την ουτοπία.Αρχικά διατηρείται και προφυλάσσεται το εσωστρεφές οικογενειακό κλίμα. Αργότερα όμως η συλλογική ζωή εξαπλώνεται σ’ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τελικά οδηγεί σε φαινόμενα υπερκολεκτιβοποίησης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση του Kouzmine). • Στην πραγματικότητα δεν κατασκευάστηκε ποτέ ένα αληθινό σπίτι κοινότητα κι αυτό γιατί η Σ.Ε. υστερούσε σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και ο πληθυσμός της δεν ήταν εφικτό να προσαρμοστεί τόσο σύντομα στο νέο τρόπο κατοίκησης και ζωής. Ωστόσο τα οράματα και οι ουτοπίες, όπως χαρακτηρίστηκαν από μερικούς, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

  10. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- σοβιετική ένωση 1925-1932

More Related