Konkursy otwarte nr
Download
1 / 71

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Konkursy otwarte nr POKL/6.3/I/10 oraz POKL/7.3/I/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. Kraków, 10 lutego 2010 r. Inicjatywy lokalne. Oddolna inicjatywa lokalna. projekt o zasięgu lokalnym , skierowany do określonej grupy docelowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marjean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkursy otwarte nr pokl

Konkursy otwarte nr POKL/6.3/I/10oraz POKL/7.3/I/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.Kraków, 10 lutego 2010 r.

Inicjatywy lokalne


Konkursy otwarte nr pokl

Oddolna inicjatywa lokalna

projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej

(mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców)

zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu.

Udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej

np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność.

Oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment

czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu.

Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia

rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.


Kontraktacja 2010
Kontraktacja 2010

Działanie 6.3 – 3 miliony zł,

Działanie 7.3 – 3 miliony zł


Dzia anie 6 3 typy projekt w
Działanie 6.3Typy projektów

Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych

(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);

Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym;

Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.


Dzia anie 7 3 typy projekt w
Działanie 7.3Typy projektów

 • Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

 • Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich.

 • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.


Uprawnieni projektodawcy
Uprawnieni Projektodawcy

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Konkursy otwarte nr pokl

Uprawnieni Projektodawcy

Uwaga!!!

Zgodnie z Planem działania

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na obszarze realizacji projektu, tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie gminy lub powiatu, których dotyczy projekt.

Projekty niespełniające powyższego kryterium zostaną odrzucone.


Kryteria dost pu
Kryteria dostępu

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy

Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł

Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku


Konkursy otwarte nr pokl

Kryteria dostępu

 • Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest podmiot działający na obszarze realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie gminy lub powiatu, których dotyczy projekt

 • Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest podmiot, który w ramach konkursu występuje w charakterze Lidera lub Partnera w maksymalnie 3 złożonych wnioskach


Konkursy otwarte nr pokl

Grupę docelową w projekcie stanowią:

a) osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z Województwa Małopolskiego,

i/lub

b) społeczności lokalne i/lub podmioty działające na terenie gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z Województwa Małopolskiego.

Kryteria dostępu


Konkursy otwarte nr pokl

Kryteria dostępu

UWAGA!!!

Wnioski niespełniające kryteriów dostępu zostaną odrzucone.


Kryteria strategiczne
Kryteria strategiczne

Projekt zapewnia wykorzystanie elementów modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL .

Działanie 6.3 WAGA: 5 pkt.

Działanie 7.3 WAGA: 10 pkt.Proces dokonywania wyboru projekt w w ramach po kl
PROCES DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU

2. OCENA FORMALNA

3. OCENA MERYTORYCZNA

4. LISTA RANKINGOWA

5. EWENTUALNE NEGOCJACJE

6. UMOWA O DOFINANSOWANIE


Kryteria og lne
KRYTERIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

FORMALNE

DOSTĘPU

OCENA MERYTORYCZNA

STRATEGICZNE

HORYZONTALNE

MERYTORYCZNE


Og lne kryteria formalne
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

Wymogi niezbędne do zarejestrowania wniosku w WUP

 • czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. UWAGA!!! W przypadku zawieszenia/zamknięcia konkursu - wnioski złożone po terminie zawieszenia/zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane (nie będą poddawane ocenie formalnej i merytorycznej);

 • czy wniosek został złożony we właściwej instytucji (punkt 1.5 wniosku);

 • czy wniosek został wypełniony w języku polskim;

 • czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku);

 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);

 • czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL.

OCENA FORMALNA


Og lne kryteria formalne1
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

 • czy wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);

 • czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

 • czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) (część V wniosku);


Poprawa b d w formalnych
Poprawa błędów formalnych

 • brak w części V wniosku pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy (w tym partnerów, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym);

 • podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku; Uwaga!!! W takiej sytuacji nie dopuszcza się jednak wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, a jedynie uzupełnienie podpisów przez osobę/y wskazaną/e w polu 2.6.

 • w przypadku, gdy w polu 2.6 wniosku nie wskazano imiennie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (np. wpisano: „nie dotyczy”, ale wniosek nie jest Wydrukiem próbnym) dopuszcza się możliwość uzupełnienia brakujących informacji w polu 2.6.


Poprawa b d w formalnych1
Poprawa błędów formalnych

 • niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML);

 • niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML);

 • złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym;

 • brak strony/stron w którymkolwiek z egzemplarzy wniosku;

 • niezłożenie, złożenie niekompletnych lub złożenie w 1 egzemplarzu wymaganych załączników – dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy (oraz Partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego);

 • brak lub niewłaściwy sposób (niezgodny z wymogami zawartymi w Dokumentacji Konkursowej) potwierdzenia kopii wniosku/ załączników za zgodność z oryginałem;

 • inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku;


Poprawa b d w formalnych2
Poprawa błędów formalnych

 • błędnie wypełnione pole punkt 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony (w przypadku, gdy wniosek nie jest Wydrukiem próbnym);

 • błędnie wypełnione lub niewypełnione pole 1.6 Nr konkursu;

 • niewypełnione pole Data wypełnienia wniosku.


B dy formalne skutkuj ce odrzuceniem bez mo liwo ci poprawy
Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy

 • niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu;

 • niezgodność sum kontrolnych na poszczególnych stronach wersji papierowej wniosku;

 • rozbieżność sum kontrolnych pomiędzy dwoma egzemplarzami wersji papierowej;

 • brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylkow wersji elektronicznej).


Komisja oceny projekt w kop
KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP)

Ocena merytoryczna projektu jest dokonywana przez jedną osobę wybraną w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP.

Każdy członek KOP przed przystąpieniem do oceny podpisuje

deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności.

OCENA MERYTORYCZNA

Lista członków KOP jest podawanado publicznej wiadomości.


Konkursy otwarte nr pokl

OCENA MERYTORYCZNA

Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o:

OCENA MERYTORYCZNA

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE


Konkursy otwarte nr pokl

OGÓLNE KRYTERIAMERYTORYCZNE

Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach

OCENA MERYTORYCZNA

Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60%dopuszczalnej liczby punktów, aby uzyskać rekomendację.


Konkursy otwarte nr pokl

KRYTERIASTRATEGICZNE

 • Obowiązująjedynie w odniesieniu do projektów konkursowych.

 • Wiążą się z preferowaniemprzez IP określonych rodzajów projektów.

 • Za ich spełnienie przyznawana jest premia punktowa:

  • W konkursie z 6.3 – 5 pkt.,

  • W konkursie z 7.3 – 10 pkt.

 • Wysokość premii punktowej określana jest w Planie działania.

 • Premia punktowa za spełnienie kryteriów strategicznych może być przyznana tylko tym wnioskom, które uzyskały przynajmniej 60%pkt. wkażdym z sześciu pólocenymerytorycznej.

OCENA MERYTORYCZNA


Konkursy otwarte nr pokl

WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA

Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które spełniają następujące warunki:

 • w poszczególnych polach oceny merytorycznej otrzymały przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania,

  CO OZNACZA TAKŻE:

 • zgodność projektu z prawodawstwem wspólnotowym ikrajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi oraz zzapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL;

 • koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania;

 • poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości.


Konkursy otwarte nr pokl

LISTA RANKINGOWA

Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą LISTĘ RANKINGOWĄ.

GMINA „E”, POMIMO WIĘKSZEJ LICZBY PUNKTÓW NIŻ STOWARZYSZENIE „D”, JEST DOPIERO NA 5. MIEJSCU, GDYŻ NIE JEST REKOMENDOWANA DO DOFINANSOWANIA (W JEDNYM Z PÓL OCENY OTRZYMAŁA MNIEJ NIŻ 60% PUNKTÓW).


Konkursy otwarte nr pokl

NEGOCJACJE

Negocjacje mogą dotyczyć:

ZAKRESU MERYTORYCZNEGOPROJEKTU

BUDŻETUPROJEKTU

NEGOCJACJE MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ. W WUP W KRAKOWIE JEST TO FORMA PISEMNA.


Konkursy otwarte nr pokl

NEGOCJACJE

BUDŻETOWE

Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne

Wydatki, których zwiększenie przyczyni się do lepszej realizacji projektu

Wydatki zawyżone, których wartość może być obniżona bez straty dla jakości projektu


Konkursy otwarte nr pokl

NEGOCJACJE

 • Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania, jednak zmniejszenie wartości projektu nie może być większe niż 25% początkowej wartości projektu.

 • Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie.

 • Zmiany mogą dotyczyć również zakresu merytorycznego projektu(np. zwiększenie liczby uczestników projektu, wprowadzenie nowych form wsparcia, ale bez zmiany charakteru projektu).


Terminy ocena formalna
Terminy - ocena formalna

ocena formalna wniosku dokonywana jest w ciągu14 dni od daty złożenia wniosku

Wnioskodawca informowany jest o wynikach oceny formalnej w terminie 5 dni od dnia dokonania oceny

w przypadku konieczności poprawy wniosku/załączników Wnioskodawca dostarcza dokumenty w ciągu 5 dni od daty otrzymania pocztą tradycyjną pisma wzywającego do korekty.

weryfikacja przez WUP Kraków poprawionego wniosku i/lub załączników odbywa się w terminie 5 dni od daty otrzymania przez WUP poprawionego wniosku i/lub załączników.


Konkursy otwarte nr pokl

Terminy

- ocena merytoryczna

Zwołanie pierwszego posiedzenia KOP nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach konkursu, o ile są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej. Kolejne posiedzenia KOP będą zwoływane nie później niż 30 dni od daty wpływu do WUP Kraków pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia KOP.

Z uwagi na otwarty charakter konkursu na poszczególne listy rankingowe trafiać będą wnioski składane od 1 do 15 dnia danego miesiąca, a następnie od 16 dnia do końca danego miesiąca. Przykładowo, na pierwszą listę rankingową trafią wnioski złożone od 28 stycznia do 15 lutego 2010 r., a na kolejną – wnioski złożone od 16 do 28 lutego 2010 r. itd.


Konkursy otwarte nr pokl

Terminy

- ocena merytoryczna

 • Posiedzenie KOP, podczas którego oceniane będą wnioski trwało będzie:

 • - w przypadku oceny podczas posiedzenia KOP od 1 do 100 wniosków – nie dłużej niż 20 dni;

 • - w przypadku oceny podczas posiedzenia KOP od 101 do 200 wniosków – nie dłużej niż 40 dni;

 • - w przypadku oceny podczas posiedzenia KOP od 201 do 300 wniosków – nie dłużej niż 60 dni.

 • Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100 - termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać wydłużony o kolejne 20 dni (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80 dni).


Konkursy otwarte nr pokl

Terminy

- ocena merytoryczna

 • O wynikach oceny merytorycznej Beneficjent zostaje poinformowany w ciągu 10 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP, na którym oceniany był dany wniosek, pod warunkiem, że na danym posiedzeniu KOP dokonywano oceny nie więcej niż 100 wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 15 dni.

 • W przypadku, gdy Członek KOP stwierdzi, iż wniosek zawiera uchybienia, które nie zostały dostrzeżone podczas weryfikacji formalnej, wówczaswniosek nie podlega dalszej ocenie merytorycznej i zostaje przekazanydo ponownej oceny formalnej.Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni.


Konkursy otwarte nr pokl

Terminy - negocjacje

Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni

od otrzymania pisma informującego

o tym przypadku i muszą

zostać zakończone w ciągu 20 dni

od dnia rozpoczęcia negocjacji.


Konkursy otwarte nr pokl

Terminy - umowa

Szacuje się, iż średni czas upływający od daty złożenia wniosku do podpisania umowyo dofinansowanie wyniesie około4 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnych negocjacji).


Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapita ludzki

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTUW RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI


Konkursy otwarte nr pokl

ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY

Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Kraków terminie następujących załączników:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera,

 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego,

 • uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego,

 • oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej zinnych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,

 • umowy z Partnerami,

 • wypis z organu rejestrowego,

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


Konkursy otwarte nr pokl

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie określa:

 • harmonogram dokonywania wydatków,

 • wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania,

 • zobowiązanie do poddania się kontroli,

 • termin i sposób rozliczenia środków,

 • formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy wprzypadku nieprawidłowości.


Konkursy otwarte nr pokl

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Zasady dokonywania płatności:

 • pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności,

 • przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% wartości wcześniej otrzymanych transz dotacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczeniaprawidłowej realizacji projektuw wysokości 150% najwyższej transzy przekazywanej przez WUP Kraków w ramach projektu.

  W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawianiazabezpieczenia.


Konstrukcja projektu w programie operacyjnym kapita ludzki

Konstrukcja projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki


Wniosek po kl
Wniosek PO KL

Struktura wniosku

W ramach wniosku wyróżniono siedem elementów:

Informacje o projekcie

Projektodawca (Beneficjent)

Charakterystyka projektu (ograniczenie do 20 000 znaków)

Budżet projektu

Oświadczenie

Harmonogram realizacji projektu

Szczegółowy budżet


Konkursy otwarte nr pokl

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

OCENA MERYTORYCZNA


Cel projektu
Cel projektu

 • uzasadnij potrzebę realizacji

 • wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu

 • uzasadnij zgodność celów zPOKL, Planem Działania i innymi dokumentami strategicznymi


Grupy docelowe
Grupy docelowe

 • scharakteryzuj osoby, które zostaną objęte wsparciem

 • uzasadnij wybór grupy docelowej

 • opisz sposób rekrutacji uczestników


Konkursy otwarte nr pokl

STANDARD MINIMUM

RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

 • Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?

 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotycząobszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?


Konkursy otwarte nr pokl

STANDARD MINIMUM

RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

 • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?

 • Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeći/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?


Konkursy otwarte nr pokl

STANDARD MINIMUM

- WYJĄTKI

 • profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),

 • realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym, wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),

 • zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje ze względu na swój zakres oddziaływania wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.


Dzia ania
Działania

opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań w budżecie i harmonogramie


Zlecanie
Zlecanie

 • wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnych ich części w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie zadania merytoryczne, które zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez WUP Kraków


Rezultaty
Rezultaty

 • opisz twarde i miękkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działań

 • opisz sposób ich monitorowania

 • opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektów


Przyk adowe wska niki dla dzia ania 6 3 po kl
Przykładowe wskaźniki dla Działania 6.3 PO KL

- liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (Ogółem/Kobiet/Mężczyzn), w tym:

 • l. osób w wieku 15-24 lata (O/K/M);

 • l. osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie (O/K/M);

 • l. osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • l. osób niepełnosprawnych (O/K/M);

  • l. osób długotrwale bezrobotnych (O/K/M);

  • l. osób z terenów wiejskich (O/K/M);

 • l. osób w wieku 50-64 lata (O/K/M)

 • l. osób, które objęte zostały IPD (O/K/M).


Przyk adowe wska niki dla dzia ania 7 3 po kl
Przykładowe wskaźniki dla Działania 7.3 PO KL

- liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych;

- liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/kobiet/mężczyzn), w tym:

 • l. osób w wieku 15-24 lata (O/K/M);

 • l. osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie (O/K/M);

 • l. osób niepełnosprawnych (O/K/M);

 • l. osób w wieku 50-64 lata (O/K/M).


Potencja projektodawcy i zarz dzanie projektem
Potencjał Projektodawcy i zarządzanie projektem

 • opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć

 • wskaż sposób zarządzania projektem

 • opisz zaplecze techniczne i kadrę zaangażowaną w realizację projektu

 • opisz rolę Partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt


Partnerzy
Partnerzy

uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem;

adekwatność udziału partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

zawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerów określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami


Partnerzy1
Partnerzy

Nie może zostać zawarte partnerstwo pomiędzy podmiotem i jego własną podległą jednostką

wybór partnera spoza sektora finansów publicznychz zachowaniem zasady przejrzystościi równego traktowania podmiotów

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest, aby Beneficjenta i jego Partnerów wiązała umowa


Bud et projektu
Budżet projektu

Zestawienie środków finansowych związanych z realizacją projektu obejmujące cały okres jego realizacji

Montaż finansowy projektu polega na zidentyfikowaniu możliwych źródeł finansowania projektu oraz określeniu ich procentowego udziału

Budżet projektu w PO KL ma charakter zadaniowyKoszty
Koszty

 • Promocja projektu - w ramach zadania: Zarządzanie projektem

 • Informacja w budżecie szczegółowym, która pozycja będzie zlecona wykonawcy zewnętrznemu (usługa zlecona)


Koszty1
Koszty

 • Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania.

 • Bezpośrednie – związane z danym zadaniem


Koszty bezpo rednie rozliczane rycza tem
Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem

Beneficjent ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków w projekcie na podstawie kwot ryczałtowych lub na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Rozliczanie kosztów bezpośrednich ryczałtem dokonywane jest na podstawie wykonanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu w ramach projektu.

WUP może weryfikować realizację zadań i osiągnięcie wskaźników podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej.

WUP Kraków zaleca, aby informację o ryczałtowym sposobie rozliczania kosztów bezpośrednich zawrzeć w nazwach poszczególnych zadań w budżecie projektu.


Konkursy otwarte nr pokl

 • ZAMKNIĘTY KATALOG

 • KOSZTÓW POŚREDNICH

  • koszty zarządu

  • koszty personelu obsługowego

  • koszty obsługi księgowej

  • koszty materiałów biurowych i piśmienniczych

  • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie

  • opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz

  • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę

  • amortyzacja środków trwałych

  • koszty ubezpieczeń majątkowych

  • sprzątanie pomieszczeń

  • usługi kserograficzne

  • koszty ochrony


Koszty po rednie
Koszty pośrednie

w metodologii kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zawrzeć informacje dotyczące łącznej kwoty kosztów pośrednich planowanych do rozliczenia ryczałtem w ramach zatwierdzonych projektów w podziale na lata: 2010, 2011.


Konkursy otwarte nr pokl

WYDATEK KWALIFIKOWALNY

wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL


Konkursy otwarte nr pokl

CROSS - FINANCING

Działanie 6.3 - Limit 10%

Działanie7.3 – Limit 15% dla

 • zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli

 • zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

 • dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.


Dokumenty
Dokumenty

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL na rok 2010

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja

Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013;

PoradnikZasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL;

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;


Ostatnie zmiany
Ostatnie zmiany

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja


Strony internetowe
Strony internetowe

www.pokl.wup-krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.mrr.gov.pl


Konkursy otwarte nr pokl

Pomoc

w przygotowaniu wniosku

ROEFS Kraków

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

Tel: 012 633 51 54, 012 633 98 00

ROEFS Nowy Sącz

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUSul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz

Tel: 018 442 01 99

ROEFS Oświęcim

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

Tel: 033 844 73 44

ROEFS Tarnów

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Wałowa 2 (I piętro) pok. nr 4

33-100 Tarnów

tel./fax  014  65 56 985


Konkursy otwarte nr pokl

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Punkty Informacyjnedla Beneficjentów

Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWY SĄCZ

TARNÓW

KRAKÓW

Al. Solidarności 5-9tel. (14) 626 95 43e-mail:  efs@wup-tarnow.pl

Plac Na Stawach 1tel. (12) 424 07 37

e-mail: efs@wup-krakow.pl

ul. Węgierska 146tel. (18) 442 94 32

e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Tel. 12 42 40 737

Tel. 12 42 40 702 efs@wup-krakow.pl