Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt systemowyrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01z dnia 29 września 2008r. Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU- ,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”

 3. Biuro projektu znajduje się w Mławie przy ul. Reymonta 4

 4. ZESPÓŁ PROJEKTU • 1.  Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR - koordynator • 2.  Agnieszka Jankowska – asystent koordynatora • 3.  Joanna Kłobuszewska – specjalista pracy socjalnej • 4.  Barbara Niedziela – specjalista pracy socjalnej • 5.  Michał Kowalski – doradca ds. osób niepełnosprawnych • 6.  Iwona Wiśniewska – pracownik socjalny • 7.  Barbara Chmielińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych • 8.  Sylwia Epa – księgowa • 9.  Małgorzata Pytkowska – pracownik ds. kadr i płac • 10.  Jan Łukasik – specjalista ds. informacji i promocji • 11.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 osoby • 12.  Izabela Dąbrowska – pracownik administracyjno-biurowy • 13.  Jolanta Gołębiewska – specjalista ds. zamówień publicznych

 5. Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM” • etap I – okres realizacji: 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. • budżet projektu: 440 994,00 PLN • 89,5% -środki Europejskiego Funduszu Społecznego, • 10,5% - środki jednostki samorządu terytorialnego.

 6. Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM” etap I -okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746,637,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87,595,00PLN etap II - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746 637,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87 595,00PLN

 7. BENEFICJENCI PROJEKTU • Osoby niepełnosprawne • Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek

 8. ETAP I -01.06-31.12.2008rTYPY DZIAŁAŃ: Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i różnego rodzaju placówki : - kurs prawa jazdy, operatora wózków widłowych - kurs języka angielskiego i francuskiego, - kurs komputerowy, - kurs kosmetyczny, -warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

 9. TYPY DZIAŁAŃ: • Dla osób niepełnosprawnych • zajęcia na krytej pływalni/ 2x miesiąc x 4 m-ce/ . • kurs komputerowy /120 godz./, • 3 wyjazdy studyjne do Zakładów Pracy Chronionej • zajęcia rehabilitacyjne /100godz./, • Turnus rehabilitacyjny, • Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z psychologiem i doradcą zawodowym. • Warsztaty stacjonarne z radcą prawnym.

 10. Na zakończenie I etapu odbyła się wspólna impreza integracyjna z udziałem władz lokalnych

 11. Władze lokalne Beneficjenci

 12. ETAP II – 01.05 – 31.12.2009r

 13. Zadanie 1: Zarządzanie projektem– 122 500,00 P LN Zadanie 2: Promocja Projektu – 70 130,00 PLN Zadanie 3:–Praca socjalna - 105 107,00 PLN Zadanie 4: Aktywna integracja– 382 000,00 PLN Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze– 87 595 PLN Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym - 19 300 PLN ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 14. Cele projektu: • Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób niepełnosprawnych oraz 30 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki. • Cele szczegółowe: • zwiększenie kwalifikacji zawodowych • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy • zwiększenie samooceny w znacznym stopniu, • poprawa stanu psychofizycznego, • zwiększenie zdolności komunikacyjnych • Wzmocnienie potrzeb samorozwoju; • Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy; • Wzrost aktywności społecznej;

 15. Narzędzia realizacji projektu systemowego: • kontrakt socjalny; • indywidualny program usamodzielnienia; • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 16. Narzędzia realizacji projektu Kontrakt socjalny – jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art.. 108 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron. Formułowanie zobowiązań powinna poprzedzić wnikliwa diagnoza środowiska. Uwzględnić należy możliwości, potrzeby i ograniczenia klienta (ale też pracownika socjalnego). To pozwoli na sformułowanie celów (główny i szczegółowe) oraz działań jakie należy podjąć, aby zakładane cele osiągnąć. Niezwykle istotne jest, aby określone w kontrakcie cele były „celami klienta”, aby były możliwe do zrealizowania. W realizacji kontraktu socjalnego w projekcie systemowym można zastosować: - Zasiłki i pomocy w naturze, - Pracę socjalną, - prace społecznie użyteczne, - instrumenty aktywnej integracji ( co najmniej trzy), - Działania o charakterze integracyjnym, - Dodatkowe wsparcie,

 17. Narzędzia realizacji projektu – Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmują zadania mające na celu: Wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; W ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania: - Środowiskowej pracy socjalnej; - Instrumentów aktywnej integracji; - Działań o charakterze środowiskowym; - Innych działań o charakterze integracyjnym.

 18. W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz przy • wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie • wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. • Zestaw ten nazywa się – instrumentami aktywnej integracji. • Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: • Instrumenty aktywizacji zawodowej; • Instrumenty aktywizacji edukacyjnej; • Instrumenty aktywizacji zdrowotnej; • Instrumenty aktywizacji społecznej

 19. Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych: • - organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób,zorganizowanie przewozu osób na i z turnusów; • - organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób. Warsztaty wyjazdowe wpłynęły na poprawę stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz na lepszą integrację grupy; • - organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób; • - sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób; • - sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób; • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób; • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób; • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4 osób; • - sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5 osób.

 20. Działania na rzecz wychowanek i wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu placówek • -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób, • - warsztaty stacjonarne , • -sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób, • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób, • - sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób, • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 1 osoby, • - sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

 21. Dla wszystkich beneficjentów • zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego w formie indywidualnych porad • Impreza integracyjna

 22. KURS PRAWA JAZDY od 29.06.2009r.

 23. Uczestniczy 17 wychowanek5 osób niepełnosprawnych

 24. KURS KOSMETYCZNY • W dniach 02-17 lipca 15 osób brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR pt. ,,Kurs kosmetyczny". Zajęcia prowadziła firma z Warszawy Akademia Zdrowia. Uczestniczki kursu oprócz zdobycia nowych umiejętności zawarły nowe znajomości. Grupa wykazała się wielką aktywnością, zaangażowaniem oraz wykazała wielką wolę wzajemnej integracji. Z anonimowych ankiet, które wypełniła grupa wynika, że kurs spełnił ich oczekiwania. Dzięki szkoleniu zdobyli wymaganą wiedzę i niezbędne umiejętności a zarazem zostali odpowiednio przygotowani, aby zmierzyć się z każdym zawodowym wyzwaniem

 25. KURS KOSMETYCZNY Uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych

 26. KURS KOSMETYCZNY

 27. KURS KOSMETYCZNY

 28. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LIPIEC- LISTOPAD 2009r.

 29. WARSZTATY STACJONARNE • W dniach 03-10.08.2009r odbywały się ,,warsztaty stacjonarne dla 30 wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy i aktywizację zawodową". • warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbędą się w miesiącu październiku. Weźmie w nich udział 28 osób niepełnosprawnych.

 30. WYJAZD TERAPEUTYCZNY . • W dniach 20-25 lipca 21 osobowa grupa wychowanek i wychowanków z rodzin zstępczych oraz różnego typu placówek przebywała w Stegnie w ORW ,,Bałtyk" na warsztatach terapeutycznych z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem. Warsztaty wpłynęły pozytywnie na poprawę stanu psychofizycznego wszystkich uczestników. • Natomiast od 21 września 30 osób niepełnosprawnych wyjedzie na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym do Ciechocinka.

 31. TURNUSY REHABILITACYJNE • 57 osób niepełnosprawnych przebywało na turnusach rehabilitacyjnych

 32. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ 6 osób niepełnosprawnych 4 osoby z rodzin zastępczych i placówek

 33. KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY 4 osoby niepełnosprawne 1 wychowanka placówki

 34. KURS OPIEKUNKA DZIECIECA I OSÓB STARSZYCH • 3 osoby niepełnosprawne • 2 osoby z rodzin zastępczych

 35. KURS KOMPUTEROWY IX –XI 2009 16 osób niepełnosprawnych

 36. KURS KOMPUTEROWY

 37. Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie- ETAP I + ETAP II

 38. Podsumowując

 39. Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Nowe zadanie, skala problemów tak merytorycznych jak i formalno -prawnych sprawiała, że często jest trudno. Bardzo trudno. Trudno jest nie tylko beneficjentowi projektu, ale także jego uczestnikom.

 40. Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku-miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA

 41. Nasz Samorząd stwarza równe szanse osobom niepełnosprawnym, ponieważ podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo możliwości uwzględniania w projektach innych beneficjentów.

 42. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w realizacji projektu systemowego w 2009 r. Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Zespół Projektowy Dziękuję za uwagę!!!