1 / 37

BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 27 DİSİPLİNLER ARASI EŞ UZMAN DEĞERLENDİRME – MÜHENDİSLİK & T EKNOLOJİ & TİCARİLEŞTİ

BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 27 DİSİPLİNLER ARASI EŞ UZMAN DEĞERLENDİRME – MÜHENDİSLİK & T EKNOLOJİ & TİCARİLEŞTİRME ÖRNEK – IEEE SOCIETY FREDERICK BETZ PORTLAN D DEVLET ÜNİVERSİTESİ. MÜHENDİSLİK BİLİMİ

marjean
Download Presentation

BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 27 DİSİPLİNLER ARASI EŞ UZMAN DEĞERLENDİRME – MÜHENDİSLİK & T EKNOLOJİ & TİCARİLEŞTİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 27 DİSİPLİNLER ARASIEŞ UZMAN DEĞERLENDİRME– MÜHENDİSLİK& TEKNOLOJİ& TİCARİLEŞTİRME ÖRNEK – IEEE SOCIETY FREDERICK BETZ PORTLANDDEVLETÜNİVERSİTESİ

 2. MÜHENDİSLİK BİLİMİ Mühendislik akademik olarak mesleki disiplinlere ayrılır: elektrik, makine, kimya, inşaat mühendisliği, vb. Her biri kendi içerisinde uzmanlık alanları barındırır. Örnek olarak, elektrik mühendisliği içerisinde elektriksel güç, elektronik, bilgisayar mühendisliği bulunmaktadır. Bilim dallarının disiplinlere ayrılmış organizasyonu, mühendislik mesleği teknolojisinin temelindeki bilim alanına dayalıdır. Bilim dalındaki veya bilim dalları arasındaki bu uzmanlık alanları, özel bilimsel yayınları olan iyi-organize edilmiş araştırma toplulukları kurmuşlardır. Bunun ışığında, gerek araştırma önerilerinin, gerekse yayınlanabilir makalelerin eş uzman değerlendirmeleri, uzmanlık alanlarının basılı bilimsel yayınları ele alınarak nitelikli şekilde yapılabilir. Temeldeki bilim alanına yönelik olarak her uzmanlık alanında yapılan araştırma ‘mühendislik bilimi’ olarak adlandırılır. Mühendislik disiplinlerindeki bilimsel araştırma önerileri mühendislik bilimi uzmanları tarafından değerlendirilir.

 3. MÜHENDİSLİK BİLİMİ EŞ UZMAN DEĞERLENDİRMESİ ÜNİVERSİTE MÜHENDİSLİK BİLİMİ EŞ UZMAN DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİM MÜFREDATI TOPLUM ARAŞTIRMA ALANI

 4. ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİSORGULARI UZMANLIKYENİLİK BİLİMTEKNOLOJİ Keşif Darboğaz TeoriBuluş MÜHENDİSLİKTİCARİLEŞTİRME SistemlerUygulama Tasarım Süreçler DOĞA Mühendislik Bilimi PAZAR DİSİPLİNLER ARASI: MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİveTİCARİLEŞTİRME

 5. ÖRNEK: ABDMÜHENDİSLİK DALLARI Amerikan Uzay ve Astronot Enstitüsü Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü Amerikan Mühendislik Eğitimi Topluluğu Amerikan Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği Topluluğu Amerikan İnşaat Mühendisliği Topluluğu Amerikan Isıtma, Soğutma veİklimlendirme Mühendisliği Topluluğu Amerikan Makine Mühendisliği Topluluğu Amerikan Tesisat Mühendisliği Topluluğu ASM Uluslararası Bilgisayar Makinaları Birliği BiyolojiMühendisliği Enstitüsü Elektrik and ElektronikMühendisliği Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Enstitüsü Taşıma Mühendisliği Enstitüsü Forensic MühendislerUlusal Akademisi Black MühendislerUlusal Topluluğu Profesyonel Mühendisler Ulusal Topluluğu Order of the Engineer Amerikan Askeri Mühendislik Topluluğu Otomotiv Mühendisliği Topluluğu Yangın Önleme Mühendisleri Hispanic Profesyonel Mühendisler Topluluğu Liman Mühendisleri Topluluğu Naval Mimarları and Denizcilik Mühendisliği Topluluğu Petrol Mühendisliği Topluluğu Kadın Mühendisler Topluluğu Tau Beta Pi MühendislikŞeref Topluluğu Tire Topluluğu Mühendislik Bilimi Mühendislikve Teknoloji Mühendislikve Ticarileştirme

 6. ÖRNEK: Elektrikve ElektronikMühendisleri Enstitüsü IEEE‘ninkuruluş yasasıorganizasyonun amacını “bilimsel ve eğitime dayalı, elektrik, elektronik, iletişim, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar biliminin teorik ve pratik ilerlemesine yönelik……..…" olarak ifade eder. IEEE bu amaçları gerçekleştirirken, bilimsel dergilerin ana basımcısı ve konferans organizatörü gibi hizmet verir. Aynı zamanda, electrikgücü ve enerjisi, biyomedikal teknolojive sağlık, enformasyon teknolojisi, enformasyon güvenliği, telekommünikasyon, tüketici elektroniği, taşıma, uzayve nanoteknolojigibi disiplinleri içeren geniş bir aralıkta endüstriyel standartlar geliştirir. IEEE enstitülerde elektrik mühendisliği programlarının akreditasyonugibi eğitim aktiviteleri geliştirir ve katkıda bulunur.

 7. Bilgisayar bilimi ve elektrik elektronik mühendisliği alanlarında dünyadaki literatürün %30’nu IEEE üretmektedir. IEEE 900’den fazla aktif endüstri standartı geliştirmiştir. IEEE her yıl 300’den fazla teknik konferansa sponsor olmakta veya başka firmalarla ortak sponsorluk yapmaktadır. IEEE özel teknik konular etrafında organize edilmiş ve düzenli toplantılar yürüten 300’den fazla yerel organizasyonda yer alan 39 tane topluluktan oluşur. IEEE çok farklı çeşitlerde, eş uzman değerlendirmesinden geçmiş, makaleler yayımlamaktadır ve uluslarlarası standartlar oluşturan temel bir kurumdur. (700’ü gelişim aşamasında olup 900’e yakın aktif standart yer almaktadır.)

 8. IEEE’nin merkezi Amerika’da, New York eyaletindedir. IEEE 1963 yılında, 1912’de kurulan radyo mühendisliği enstitüsü ve 1884’de kurulan elektrik mühendiliği enstitüsü’nün birleşmesiyle kuruldu. IEEE, coğrafi olarak yapılandırılmış organizasyonel birimleri ( örneğin IEEE Philadelphia Bölümü gibi) ve teknik merkezleri ( örneğin IEEE Bilgisayar Topluluğu) ile çift taraflı tamalayıcı bir bölgesel ve teknik yapıya sahiptir. IEEE, özel olarak Amerikadaki kamuya ve işkollarına ve üyelere fayda sağlayacak programlar uygulayan ve politikalar öneren ayrı bir organizasyonel birimi (IEEE-USA) yönetir. IEEE Standartlar Birliği IEEE aktivitelerinin standardizasyon aktiviteleriyle yükümlüdür. Standart belirleme sürecinde, tamamlanması 18 ay alan yedi basamak yeralmaktadır: 1. Sponsorluğu koruma, 2. Proje yetkilendirme başvurusu, 3. Bir çalışma grubu oluşturma, 4. Standartların taslağını hazırlama, 5. gizli oy kullanma (75% onay gereklidir), 6. Gözden geçirme komitesi, ve 7. Son oylama

 9. IEEE’nin belli başlı başkanları ve kurucu organizasyonu şunları içerir: Elihu Thomson (AIEE, 1889-1890), Alexander Graham Bell (AIEE, 1891-1892), Charles Proteus Steinmetz (AIEE, 1901-1902), Lee De Forest (IRE, 1930), Frederick E. Terman (IRE, 1941), William R. Hewlett (IRE, 1954), Ernst Weber (IRE, 1959; IEEE, 1963), Ivan Getting (IEEE, 1978).

 10. Elihu Thomson (1853 – 1937), Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere ve Fransa’daki elektrik firmalarını kurma açısından çok etkili bir mühendis ve mucitti. Elihu Thomson 1853’de İngiltere’de doğdu; ancak ailesi 1858’de Philadelphia’ya taşındı. 1880’de Edwin J. Houston ile Thomson-Houston Elektric firmasını kurdu. 1982’de bu firma, Edison GeneralElectric firması ile birleşerek General Electric firması kuruldu. Thomson‘ın adı artık ingiliz Thomson-Houston firması (BTH), fransız firmalar Thomson ve Alstom ile anılıyor.Onun daha önceki firmaları da İngiltere’deki General Electric Limited firmasının ve Fransa’daki Générale d'Electricitéfirmasının tarihi içerisinde yer alıyor. Thomson 700’den fazla patenet ile ödüllendirilen üretken bir mucitti.

 11. Alexander Graham Bell (1847 – 1922) bir bilim adamı, mucit veöncüydü. İskoçya’da doğup büyüdü, 1970’de Kanada’ya, sonra 1971’de Amerika’ya göç etti ve 1981’de Amerikan vatandaşı oldu. Bell 1876’da telefonu icat ettiği için Amerika patenti ile ödüllendirildi. Antonio Meucci’yi de içeren diğer mucitler de bir derece talep ettiler; ancak Bell’in patenti etkin olmayı sürdürdü.

 12. Charles Proteus Steinmetz (1865–1923) Amerikalı bir matematikçi ve elektrik mühendisiydi.O, mühendisler için matematik teorileri üreterek Amerika’da elektrik gücü endüstrisinin genişlemesine imkan veren dalgalı akımın gelişimini teşvik etti. Steinmetz,endüstrinin kullanımı için üretilen elektrik motorlarını daha iyi dizayn etmesini sağlayan “ağır alma eğilimine (hysteresis)” yönelik temel buluşlar yaptı. 1865’de Prusya’da doğdu. Steinmetz Johannes Lisesi’ne başvurdu veöğretmenlerini matematik ve fizikteki becerisiyle şaşırttı. 1983’te lisans eğitimine başlamak üzere Wrocław Universitesine gitti. 1988’de Alman polisinin soruşturmasına maruz kaldığında, doktorasını bitirmenin eşiğindeydi. Sosyalist bir üniversite grubundaki aktiviteleri ve yerel bir sosyalist gazeteye yazdığın yazılarla yetkilerindikkatini çekti. (sosyalist görüşmeler ve baskılar Bismarck tarafından yasaklandı.) 1888’de olası bir tutuklanmadan kaçmak için Zürich’e uçtu vekalan izni azaldığında, Amerika’ya göç etti.

 13. Lee De Forest (1873 – 1961),300’ün üstünde patente sahip Amerikalı bir kaşifti. De Forest,katod ve anod arasında bir kontrol şebekesi olan ilk elektronik vakum tüpünü, Audion’u keşfetti.Alet elektrik sinyallerini işleyebiliyordu. De Forest elektronik çağının babalarından biridir, çünkü Audion kullanıcılara elektroniğin çok geniş bir alanda kullanımını sağladı. Hakkındaki çeşitli patent davalarında çıkan cezalar için buluşlarından elde ettiği serveti harcadı. Dört kez evlendi ve çok sayıda başarısızlıkla sonuçlanan şirketi oldu. İş ortakları tarafından aldatıldı, bir keresinde dolandırıcılıktan suçlandı ancak daha sonra aklandı. Radyo Mühendisliği Enstitüsünün ilk üyelerindendir. Bu enstitü, IEEE’nin iki öncüsünden biridir (diğeri Amerika Elektrik Mühendisleri Enstitüsü).

 14. Frederick Emmons Terman (1900-1982) Amerika’da doğdu. Terman,Silikon Vadisi’nin (ABD-Kaliforniya’da transistörlü elektroniğin geliştiği alan) babası olarak çok itibarlı (William Shockley ile birlikte ) bir kişidir. Terman Stanford Üniversitesinde profesör ve dekandı.Okuldadekanolarak çalışırken, A.B.D. Savunma Bölümünden daha fazla araştırma desteği alabilmek için bilim, istatistik ve mühendislik bölümlerini genişletti. Bu destekler, patentli araştırmaların oluşturduğu fonlarla birlikte Silikon Vadisi’nin büyümesine destek olmanın yanısıra, Stanford’un Dünya’nın birinci sınıf eğitim enstitüleri sıralamasına girmesine yardımcı oldu. Terman’ın şerefine Stanford’taki Frederick Emmons Terman Mühendislik Merkezineonun adı verildi. Dr. Terman aynı zamanda Ulusal Mühendislik Akademisinin kurucu üyesidir.

 15. William Redington Hewlett (1913 – 2001), David Packard ile birlikte Hewlett-Packard Company (HP)’nin kurucusudur. Michigan’da Ann Arbor’da doğdu, ancak daha sonra 3 yaşındayken San Francisco’ya taşındılar. Hewlett lisans derecesini1934’de Stanford Universitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1936’da MIT’denve ElektrikMühendisliği unvanını1939’da Stanford’dan aldı. Hewlett,Stanford’da Fred Terman’dan dersler aldı ve lisans öğrenimi sırasında David Packard’la tanıştı. O ve Packard Ağustos 1937’de bir şirket kurmaya karar verdiler ve resmi olarak Hewlett-Packard Company 1 Ocak 1939’da kuruldu. Aynı yıl, Flora Lamson’la evlendiveçiftin ilerleyen yıllarda 5 çocuğu oldu: Eleanor, Walter, James, William ve Mary. 1964’den 1977’ye kadar şirketin başkanlığını yaptı ve 1968’den 1978’ye kadar CEO görevini yürüttü. 1983’e kadar yönetim kurulu başkanı olarak kaldı, daha sonra 1987’ye kadar başkan yardımcısı olarak çalıştı.

 16. IEEE’nin Teknik Bölümleri Uzay and Elektronik Sistemler • AntenlerveYayılım • Yayın Teknolojisi • Devreler ve sistemler • İletişim • Ambalajlamave Üretim Teknolojileri Bileşenleri• Sayısal Zeka • Bilgisayar • Tüketici Elektroniği • Kontrol Sistemleri • Dielektrik ve Elektriksel İzolasyon • Eğitim • ElektromanyetikUyumluluk • Elektron Cihazları • Mühendislik Yönetimi • Tıp ve Biyolojide Mühendislik • Jeobilim veUzaktanAlgılama • Endüstriyel Elektronik • Endüstri Uygulamaları • Enformasyon Teorisi • Akıllı Taşıma Sistemleri • Enstrüman ve Ölçüm• Lazerler and Elektro-Optikler • Manyetikler • Mikrodalga Teorisive Teknikleri • Nukleer ve Plazma Bilimleri • Okyanus Mühendisliği • Güç Elektroniği • Güç Mühendisliği • Ürün GüvenlikMühendisliği• Profesyonel İletişim • Güvenilirlik • Robotlarve Otomasyon • Sinyal İşleme • Teknoloji Sosyal Göstergeleri • Systemler, İnsan ve Sibernetik • Ultrason, Ferroelektronikve Frekans Kontrolu• Taşıt Teknolojisi

 17. MÜHENDİSLİK TOPLULUĞU TOPLUM ELEŞTİRMEN YAYIN AKREDİTASYON UZMANLIK ALAN MÜHENDİSLİK MESLEĞİ DERECELER DERSLER ÜNİVERSİTE MÜHENDİSLİK DISİPLİNİ

 18. ÖRNEK: NSF MÜHENDİSLİK DİREKTÖRLÜĞÜ BÖLÜMLER Kimya, Biyomühendislik, Çevreve Taşıma Sistemleri (CBET) İnşaat, Makinave İmalatYenilik (CMMI) Elektrik, İletişim and Siber Sistemler (ECCS) Mühendislik Eğitimi ve Merkezler (EEC) Araştırma ve Yenilikte Keşif Alanları (EFRI) Endüstriyel Yenilik and Ortaklık (IIP)

 19. Kimya, Biyomühendislik, Çevre ve Taşıma Sistemleri Bölümü Biyomedikal Mühendislik ve Sağlık Mühendisliği Biyomedikal Mühendislik Biyofotonlar Engelli İnsanlara Yardım için Araştırma Kimya, Biyokimya ve Biyoteknoloji Sistemleri Kimyasal ve Biyolojik Ayrılıklar Biyokimya Mühendisliği Biyoteknoloji Kataliz ve Biyokataliz Süreç ve Reaksiyon Mühendisliği Çvre Mühendisliği ve Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için Enerji Çevre Mühendisliği Çevresel Sürdürülebilirlik Çevre Teknolojisi Taşıma ve Termal Akışkan Fenomenleri Arayüz Prosesleri ve Termodinamik Termal Taşıma Prosesleri Yanma, Yangın ve Plazma Sistemleri Akışkan Dinamiği Parçacıklı ve Çok Aşamalı Prosesler

 20. İnşaat, Makina ve İmalat Yenilikleri Bölümü Altyapı Sistemleri Mühendisliği Coğrafik Çevre Mühendisliği ve Coğrafik Tehlikelerin Azaltılması Deprem Mühendisliği Simülasyon Araştırması için George E. Brown, Jr. Şebekesi Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Sistemleri Altyapı Yönetimi ve Tehlikeye Yanıt İmalat Makinaları ve Ekipmanları Yapısal Sistemeler ve Yapısal Sistemlerin Coğrafik Tehlikelerinin Azaltılması Yenilik Bilimleri ve Karar Mühendisliği Kontrol Sistemleri Programı Dinamik Sistemler Dizayn Mühendislik İmalat İşletmesi Sistemleri Yöneylem Araştırması Algılayıcı Yenilikleri ve Sistemleri Hizmet İşletmesi Mühendisliği Malzeme Dönüşümü ve Mekanikler Coğrafik Mekanikler ve Coğrafik Teknik Sistemleri Altyapı Malzemeleri Uygulamaları ve Yapısal Mekanik Malzeme Dizayn ve Yüzey Mühendisliği Malzeme İşleme ve İmalat Malzemelerin Mekanikleri ve Yapıları Nano ve Biyomekanikler Nanoİmalat

 21. Elektrik, İletişim ve SiberSistemler Bölümü Elektronik, Foton & Araç Teknolojileri Bütünleşik, Melez & Karışık Sistemler Güç, KontrolveUyan Şebekeler

 22. Mühendislik Eğitimi ve Merkezler Bölümü Merkez Programları Grubu - Mühendislik Araştırma Merkezleri Mühenlislik Eğitimi Programları Merkezleri - Mühendislik Eğitimi Programları - FakülteErken Kariyer Gelişimi Programı -Mühendislikte Öğretmenler için Araştırma Deneyimleri - Lisans Öğrencileri için Araştırma Deneyimleri

 23. Araştırma ve Yenilikte Keşif Alanları Bölümü • FY 2008 için Planlanan Konu Alanları • . • Kavramsal Optimizasyon ve Tahmin vasıtasıyla Tersine Mühendislik • Esnek ve Sürdürülebilir Altyapılar

 24. Endüstriyel Yenilik ve Ortaklık Bölümü Bilim ve Teknolojide Araştırma Yetkinlikleri Merkezi Sanal Mühendislik Organizasyon Destekleri Sanayi ile Akademik İşbilirliği Destek Olanakları Sanayi/Üniversite İşbirliği Araştırma Merkezleri Programı Yenilik için Ortaklık Programı Küçük İşletme Yenilik Araştırma ve Küçük İşletme Teknoloji Transferi

 25. NSF ENGINEERING SCIENCE LEVELS OF ORGANIZATION TO PEER REVIEW NSF MÜHENDİSLİK DİREKTÖRLÜĞÜ 1 6 Bölüm Mühendislik Direktörlüğü 2 4 Program Kimya, Biyomühendislik, Çevre veUlaşım Sistemleri Bölümü 3 5 Alt-Program İşlem ve Reaksiyon Mühendisliği 4 5 Uzmanlık Alanı Uzmanlık Alanları 5 600 Mühendislik Bilimi Alanı Mühendislik Araştırma Hakemleri 6

 26. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 27. AKADEMİ SANAYİ VE KAMUDAN PANELİSTLER NSF PROJEÖNERİSİ AKIŞI PANELLER ÜNİVERSİTE PROFESÖR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ NSF KAYIT VE DAĞITIM NSF DESTEK PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ ARAŞTIRMA HESABI DESTEKLENMESİ ÖNERİLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİNİN REDDİ ARAŞTIRMA PROGRAMI BÜTÇESİ ÜNİVERSİTE DESTEK OFİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ NSF ARAŞTIRMA BLÜMÜ MÜDÜRÜ ARAŞTIRMA ÖNERİSİ KABULU NSF DESTEK BÖLÜMÜ NSF BÖLÜMÜ BÜTÇE TALEBİ BÜTÇE TAHSİSİ NSF DİREKTÖRLÜĞÜ

 28. ÜNİVERSİTE SANAYİ KAMU KURUMLARI

 29. ÜNİVERSİTE SANAYİ KAMU KURUMLARI ARBİS TARABİS MKYS İdari Hizmetler Mali Hizmetler Hukuk Müşavirliği Stratejik Yönetim TTS BAYS İKYS BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEK

 30. TEKNOLOJİ YA DA TİCARET KONUSUNDA ARAŞTIRMA BİLİMTEKNOLOJİ KeşifDarboğazlar TeoriBuluş MÜHENDİSLİKTİCARİLEŞTİRME SistemStandartlar TasarımSüreçler Teknoloji ve/veya ticaret esas olarak endüstriyel araştırmaların alanları olup üniversite araştırmalarına ait değillerdir. Teknoloji ve ticarileştirme konusundaki panelistler akademinin yanısıra endüstriden seçilmelidir.Endüstriyel araştırmacılar, akademisyenler kadar makale yayınlamadıkları için, endüstriden uygun panelistler seçmenin bir yolu akademisyenlerin tavsiyeleri olabilir. Diğer bir yol ise patent bilgileridir.

 31. ÇOK DİSİPLİNLİ DEĞERLENDİRME PANELLERİ • BİLİM & MÜHENDİSLİK & TEKNOLOJİ & TİCARİLEŞTİRME • Bilim & TeknolojiAraştırmaları – Teori & Darboğazlar. • Bilim & MühendislikAraştırmaları – Teori & Sistemler. • Bilim & TicarileştirmeAraştırmaları – Teori & Uygulamalar. • Mühendislik & TeknolojiAraştırmaları – Sistemler & Darboğazlar. • Mühendislik & TicarileştirmeAraştırmaları – Tasarım & Süreçler. • Bilim & Mühendislik & Teknoloji – Teori & Sistemler & Darboğazlar. • Mühendislik & Ticarieştirme – Tasarım & Uygulamalar. • Araştırma önerileri bilim ve/veya mühendisliğin içindeki bilim dalları ile ilgili uzmanların yanı • sıra teknoloji veya ticaret ile ilgili alanlardaki endüstriyel araştırmacıları da içeren çoklu • bilim dalları ile ilgili olmalıdır. • Araştırma önerisi seçilmesi ve araştırma projesi izlenmesi kriterleri mutlaka, hem bilgideki • ilerlemeyi hem de üniversiteden sanayiye teknoloji transferini içeren çoklu-kriterler • olmalıdır.

 32. MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA Bilim & Mühendislik & Ticarileştirme Araştırmaları için Panelistler TİCARİLEŞTİRME Bilim & Mühendislik & Teknoloji Araştırmaları için Panelistler BİLİM ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ

 33. EŞ UZMAN DEĞERLENDİRMESİ PANELLERİNDE PANEL LİDERİNİN ROLÜ • Araştırma teklifi ile ilgili doğru tarzda uzmanların panelde temsil edilmesinin sağlanması. • Panel uzmanlarının teklifin niteliğini tarafsız olarak değerlendirmesi ile bilim ve yenilik konusundaki yüksek standartlar hususunda kendi rollerini anlamalarının sağlanması. • Paneldeki katılımcılardan her hangi birinin önyargılarının ya da tarafsızlık eksikliğinin kontrol edilmesi. • Teklifin niteliği ve teklifin derecelendirilmesi konusunda bir panel ortak görüşünün sağlanması. • Bu ortak görüşün, teklifin panel raporu kısmında doğru bir şekilde belgelenmesinin sağlanması. • Panel için harcanan zamanın kontrol edilmesi – böylece panele ayrılan zaman içerisinde işin tamamlanmasının sağlanması. Panelin dağılmasından önce panelin üzerine düşen iş mutlaka tamamlanmalıdır.

 34. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ EKİPLERİNDEKİ GENEL HATALAR • Araştırmacılar iki farklı yönde özelleşme eğilimine sahiptir: • 1. sorun ya da alan uzmanlığı • 2. teknik uzmanlığı • İyi araştırmacıların pek çoğu hem: • 1. Sorunun ya da alanın derin bir anlayışına hem de • 2. tekniklere yönelik gelişmiş bir anlayışa sahiptir • Kimi zaman araştırmacılar tarafından önerilen ekipler dengesiz olabilmektedirler: • Bir ekip (ya da tek bir araştırmacı) sorun/alan yönünden yetenekli iken teknikler konusunda göreli olarak deneyimsiz olmaktadır. • Bir ekip (ya da tek bir araştırmacı) teknikler konusunda teferruatlı olabilmekte iken tekniklerin uygulanması teklif edilen sorun/alan üzerinde derinliğe sahip değildir. Araştırmanın niteliği açısından araştırma ekiplerinin sorun/alan bilgisinde derinlik ve teknik/alet konusunda deneyimli olmalarının doğru bir şekilde dengelenmesi önem taşımaktadır.

 35. ÇOK DİSİPLİNLİ EŞ UZMAN DEĞERLENDİRMESİ PANELLERİ Çoklu-bilim dalları panellerinde ortak kararlar elde edebilmek için, uzmanın farklı disiplenler ve uzmanlık alanlarından gelen araştırmacıların, farklı entellektüel bakış açılarıyla baş edebilmesi gerekir. Araştırmacıların nasıl uzmanlaştığına bakılması gerekmektedir. Araştırmacılar, bilgi alanlarının temelinde yatan paradigmalar doğrultusunda uzmanlaşmaktadırlar. Buna bilimin özü adı verilmektedir – bilimsel ontoloji – ‘doğanın içeriği’. Bunun için, bilim paradigmalarını (bilimin doğayı tanımladığı ve açıkladığı temel entellektüel çerçeve – doğal gösterim) incelemek gereklidir. Çoklu-bilim dalları ile ilgili eş uzman değerlendirmesi panelleri, farklı bilimsel paradigmalardan uzmanları kullanacaktır. Bu şekildeki çoklu-bilim dalları ile ilgili eş uzman değerlendirmesi ortak görüşün elde edilmesi panel lideri adına gelişmiş süreç yetenekleri gerektirir – farklı doğal gösterimlere (bilimsel paradigmalara) dair bir anlayış.

 36. EYLÜL AYINA BAKIŞ EŞ UZMAN DEĞERLENDİRME -- PROSEDÜR PANEL DEĞERLENDİRME -- SÜREÇ MANTIK-ÖTESİ -- İŞLETME

More Related