prosjektstyring og prosjektgjennomf ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjektstyring og prosjektgjennomføring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Prosjektstyring og prosjektgjennomføring - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Prosjektstyring og prosjektgjennomføring. Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring Kirsten Ribu 28.01.2004. I dag. Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Gurholt og Hasle kap. 7,16,17, 19 . Hva er et prosjekt?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prosjektstyring og prosjektgjennomføring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjektstyring og prosjektgjennomf ring

Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring

Kirsten Ribu 28.01.2004

i dag
I dag
 • Prosessmodeller og prosjekter
 • Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging
 • Risikostyring
 • Gurholt og Hasle kap. 7,16,17, 19
hva er et prosjekt
Hva er et prosjekt?
 • Fra latin: ”projectus” - noe som er kastet fram
 • Et prosjekt er en arbeidsoppgave med følgende egenskaper:
  • En engangsoppgave: Noe man ikke har gjort før og ikke kommer til å gjøre igjen med det første.
  • Skal lede fram til et bestemt resultat
  • Er ofte tverrfaglig og berører mange i organisasjonen: krever forskjellige typer ressurser
  • Er begrenset i tid
hva er en prosess en prosessmodell
Hva er en prosess? En prosessmodell?
 • Prosess: Ethvert arbeid (en prosess) består av to ting: beslutninger og handlinger
  • (Eks. Fylle ut selvangivelsen: Ta beslutninger ut fra skattereglene -> fylle ut riktige felt og gjøre beregninger)
 • Prosessmodell: En abstrakt representasjon av en systemutviklingsprosess
  • Eks: Fossefallmetoden
  • Evolusjonær, inkrementell modell
  • RUP, XP
 • Oppgaver:
  • Er det noen forskjell på en modell og en metode?
  • Hva slags prosessmodell vil dere bruke i prosjektoppgaven?
planlegging
Planlegging
 • Ressurser:
  • mennesker (kunnskap og erfaringer)
  • tid
 • Problemdefinering
  • tolkning av oppdraget: forhandling mellom interesser
  • vurdering: kan oppdraget gjennomføres med tilgjengelige ressurser?
 • Planlegging av arbeidet
  • oppdeling i arbeidsoppgaver
  • samordning av arbeidsoppgavene
oppdeling i arbeidsoppgaver
Oppdeling iarbeidsoppgaver
 • Hva skal gjøres?
 • Hvem skal gjøre det?
  • Samordning av arbeidsoppgavene
 • Hvordan henger del-resultatene sammen?
 • Hvordan skal ressursene fordeles?
 • Planleggingsverktøy:
  • milepælplan: resultater koblet med tid
  • ansvarskart: hvem er ansvarlig for hva
noen ord om gruppearbeid
Noen ord om gruppearbeid
 • Vær forberedt til prosjektmøtene
 • Lytt til andre: prosjektarbeid er samarbeid.
 • Vær positiv: Unngå å kommentere negative sider ved prosjektet. Negativitet har en tendens til å spre seg.
 • Si fra: Ta opp ting som trykker/irriterer. Gi konstruktiv kritikk: Hva kan gjøres bedre og hvordan?
 • Kulturelle forskjeller: Prøv å forstå bakgrunnen for uttalelser og holdninger
prosjektarbeid
Prosjektarbeid
 • Fordel roller med tilhørende oppgaver
 • Organiser arbeidet
 • Lag regler for hvordan arbeidet skal utføres
 • Lag tidsplan
 • Oppgaver:
  • møteledelse
  • referat
  • oppfølging og kontroll av vedtak
  • ledelse av oppgaveløsning
  • versjonskontroll
  • timeføring
roller og regler
Roller og regler
 • En person kan gjerne ha flere roller. Rollene kan gjerne byttes eller omdefineres i løpet av prosjektperioden.
 • Forslag til roller med oppgaver:
  • Prosjektleder: møteledelse, oversikt, oppfølging og kontroll av vedtak
  • Webansavarlig
  • Kontaktperson kontakt og avtaler med omgivelsene: prosjektsted, kursledelse, andre grupper
  • Skrive-ansvarlig fordeling og oppfølging av skrivejobber, versjonskontroll
  • Programmeringsansvarlig
 • Det bør være regler for
  • møter: tidspunkt, varighet, taletid
  • beslutninger: beslutningsdyktighet, dokumentasjon, ansvar
  • referat: ansvar, omfang
  • forføyninger: reaksjoner ved regelbrudd
vanlige problemer i gruppearbeid
Vanlige problemer i gruppearbeid:
 • Ujevn arbeidsinnsats
 • blindpassasjerer
 • ildsjeler
 • ulikt ambisjonsnivå
 • de som bare vil bestå
 • de som har høye ambisjoner
 • ulikt kunnskapsnivå
 • ”verdensmestere”
 • de som ”eier” prosjektet
 • ulik tolkning av oppgaven
 • Hvordan finne balanse mellom at
  • alle skal lære det de ikke kan
  • alle gjør det de kan best
  • alle skal lære mest mulig
  • alle gjør det de kan
l sninger
Løsninger

For å unngå konflikter:

 • gjør avtaler om ansvarsfordelingen
 • dokumenter alle beslutninger (skriv referat med beslutninger)
 • kommuniser også skriftlig (f.eks. e-post)
 • meld fra dersom du må bryte en avtale

Ved konflikter:

 • ta tak i konflikten før den er stor
 • prøv først å løse den selv
 • ta opp problemet med de(n) det gjelder
 • bli enig om løsning: måte og tidsfrist
 • søk hjelp hos lærer dersom konflikten synes uløselig
ulike typer prosessmodeller
Ulike typer prosessmodeller

De røde er viktige i kurset:

 • Evolusjonær (prototyping)
 • Inkrementell (RUP)
 • XP
 • fossefall
 • gjenbruksbasert
 • spiral-modellen
prosessmodell faser
Prosessmodell - faser
 • Forstudium/”Feasability study”(Hvilke muligheter har vi?)
 • Kravspesifikasjon(Hva skal systemet gjøre?)
 • Design(Hvordan skal systemet lages?)
 • Programmering(Lage systemet)
 • V&V (Validering og verifikasjon) / Testing
  • Har vi bygd riktig system/produkt? (validering)
  • Har vi bygd systemet/produktet riktig? (verifikasjon)
 • Videreutvikling/Vedlikehold/Endring
hvorfor er prosessmodell viktig
Hvorfor er prosessmodell viktig?
 • Eksempel - TRESS-90 - Trygdeetatens store EDB-satsing på 90-tallet.
 • SINTEFs eksterne prosjektrevisjon viste bla at:
  • Programmeringsfasen ble startet uten å være i nærheten av et stabilt design.
  • Reell brukermedvirkning på en del viktige områder som brukergrensesnitt kom sent
  • Interne prosjektavhengigheter ble dårlig håndtert
  • Ingen ”kritisk sti” => alle aktiviteter ble oppfattet som like viktige for å holde leveransetidspunktet
  • Kvalitetssikring uten myndighet
  • Personer ble tatt ut av prosjektet på avtalt dato, uavhengig om oppgaven var ferdigstilt eller ikke
  • Kontrollfunksjoner, avtaler og innkjøp syntes å gå ut fra at kartet (valgt prosessmodell) var mer riktig enn terrenget (reell prosess).

Konsekvensen var at prosjektet kom ut av styring!

sammenheng prosess prosjekt
Sammenheng prosess – prosjekt
 • Faser i prosjektmodellen blir til ”overordnede aktiviteter og milepæler” i prosjektplanen (NB! Prosjektplanen vil inneholde flere og mer detaljerte aktiviteter)
 • Relasjon mellom faser i prosjektmodellen blir til Gantt-diagram eller lignende i prosjektplanen.
 • Innhold i faser i prosjektmodellen blir til leveranser, dokumentasjon, verifikasjon og validering, risikostyringsaktiviteter m.m. i prosjektplanen
prosjektmodell vs prosjektarbeid
Prosjektmodell vs. prosjektarbeid
 • Prosessmodellen vil ofte være organisasjonens valg av felles arbeidsmåte for å sikre gjenbruk av erfaring og forutsigbare leveranser.
 • Prosjektplanen er prosjektleders virkemiddel for å sikre leveransene under rammebetingelsene som settes av

prosessmodellen

prosjektplanlegging
Prosjektplanlegging
 • Forslag til prosess for utarbeidelse av prosjektplan (iterativ prosess):
  • Finn person(er) som kan utarbeide prosjektplan (bør inkludere den kommende prosjektleder - eierskap til plan er viktig)
  • Forstå så mye som mulig av kravene til leveransene (kravspesifikasjon), samt andre viktige rammer for prosjektet (f eks leveransefrist og kostnadsrammer).
  • Velg prosessmodell ut fra rammevilkår (marked, risiko for endring av krav, kundemodenhet, kompetanse i organisasjonen)
  • Definer milepæler, leveranser (datoer) og aktiviteter
  • Estimer tidsforbruk (timeforbruk) per aktivitet
  • Analyser om tilgjengelig ressurser finnes
  • Vurder risiko og reforhandle leveranseinnhold om nødvendig
avhengigheter
Avhengigheter
 • Det er avhengigheter mellom enkeltaktiviteter eller større deler av et prosjekt
 • En aktivitet = et avgrenset stykke arbeid (programmere, utarbeide spørreskjema)
  • Har et antatt tidsforbruk
  • Kan ikke starte før en eller flere andre aktiviteter er avsluttet
  • Bruker bestemte ressurser (mennesker)
  • Har et navn
estimering beregne tidsforbruk
Estimering:beregne tidsforbruk
 • Det bommes ofte
 • Kravene til systemet er ikke frosset, men endres, ofte mange ganger underveis
 • Amerikansk: ’guesstimate’
 • Empiri: Sammenligne med tidligere erfaringer
 • Beregner ofte ’Mestsannsynlig’ (MS) tidsbruk
 • MS ligger et sted mellom ’Mest optimistisk’ (MO) og ’Mest pessimistisk’ (MP) tidsbruk
  • Empirisk formel: Tidsbruk = 1 MP+4MS+1MO/6
 • Mer om estimeringsmetoder neste uke
kritisk sti i diagrammet
Kritisk sti i diagrammet
 • Aktivitetsdiagram viser avhengigheter i prosjektet
 • Sett opp aktiviteter i et nett
 • Noter antatttidsforbruk per aktivitet (dager)
 • Alle aktiviteter ender i milepæler (M)
 • Før man kan gå fra en milepæl til neste må alle stier til milepælen være komplette.
  • Eks: Aktivitet 9 (T9) kan ikke starte før T3 og T6 er ferdige
 • Minimum tid = den lengste vei i grafen

= Kritisk sti

 • Slakk: aktiviteter som ikke ligger på kritisk sti. Dersom det er forsinkelser her vil det ikke påvirke tidsplanen totalt.
risikostyring
Risikostyring
 • Identisfisere
 • Analysere
 • Planlegge
 • Overvåke
prosjektplan
Prosjektplan
 • Mal for plan: Wordfil
 • Leveranse: Beskrivelse
neste gang
Neste gang
 • Estimeringsteknikker
  • Estimeringsmetode basert på use case modellen

Kilde: Use case poeng metoden. Se forelesningsplanen

  • Litt om tradisjonelle metoder: beregninger basert på antall kodelinjer, funksjonspoengmetoden (Function points), analogi.