Projekt systemowy współfinansowany
Download
1 / 33

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. www.nauczyciele.org.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków' - malise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4.

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

www.nauczyciele.org.pl


Szko a jako instytucja i jej wp yw na kreowanie wzorc w dobrych obyczaj w w kszta ceniu

Szkoła jako instytucja i jej wpływ na kreowanie wzorców dobrych obyczajóww kształceniu

Szczecin, 24.10.2008 r.

Karolina Kusy


Funkcje szko y
FUNKCJE SZKOŁY

Po co i dla kogo jest szkoła

Czyim interesom służy?

Rozwijającym się jednostkom czy społeczeństwu jako całości


Szko a pe ni funkcje
SZKOŁA PEŁNI FUNKCJE

 • ADAPTACYJNĄ

 • EMANCYPACYJNĄ

  Funkcjonowanie szkoły nacechowane jest zdominowaniem jednej z tych sfer przez drugą


Funkcja adaptacyjna
FUNKCJA ADAPTACYJNA

Istotą edukacji jest przejmowanie przez kolejne pokolenia dorastające od starszej generacji jej norm, wartości, wzorców zachowania, dorobku naukowego w celu przygotowania do dojrzałości, dorosłości w świecie zastanym – tu i teraz, oraz w bliskiej przyszłości.


Funkcja emancypacyjna
FUNKCJA EMANCYPACYJNA

To przygotowanie do dorosłości polegające nie tylko na nabywaniu kompetencji naukowych, społecznych, obywatelskich ale i ujawnianiu i rozwijaniu potencjału dziecka w celu tworzenia tendencji do zmian we własnym organizmie i w otaczającym go świecie, do wolności. Polega na sytuowaniu ucznia i jego potrzeb w centrum oddziaływań edukacyjnych.


Szko a
Szkoła?

 • Towarzyszy nam przez 1/5 życia

 • Kształtuje relacje społeczne

 • Buduje przyjaźnie często do końca życia


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y

Gmina ustala obwód

Ograniczony wybór

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Szkoła podstawowa, gimnazjum


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y1

Możliwość wyboru

Czym się kierować ?

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Szkoły ponadgimnazjalne


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y2
Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Czynniki wpływające na uczniowskie wybory:

 • Indywidualne zamierzenia

 • Presja rodziny

 • Opinia środowiska

 • Wybory grupy rówieśniczej

 • Czynniki ekonomiczne


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y3

rodzina

wychowawca

pedagog

psycholog

doradca zawodowy

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Jaką szkołę wybrać?

pomoc


Oferta kszta cenia
Oferta kształcenia

 • Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 • Prognozy dotyczące zatrudnienia

 • Tradycje lokalne

 • Dostępność kadry pedagogicznej

 • Baza dydaktyczna

 • Tradycja szkoły


Plac wka w otoczeniu lokalnym
Placówka w otoczeniu lokalnym

Placówka oświatowa połączona jest siecią relacji i zależności z otoczeniem.

uczniowie

rodzice

środowisko

placówka

pedagodzy

pracownicy

samorząd


Wzajemne oczekiwania

skończę szkołę

czegoś się nauczy

pomogą

skończy szkołę

czegoś się nauczy

pomogą


WYCHOWANIE = „działanie na rzecz”, otwieranie młodego człowieka na dobro, prawdę i piękno, wspomaganie go w szeroko rozumianym rozwoju.

WYCHOWANIE

prowadzi w kierunku

SAMOWYCHOWANIA


Wychowanie to
Wychowanie to:

 • wspomaganie w rozwoju młodego człowieka,

 • zaspokajanie potrzeb młodego człowieka (realnych, nie urojonych),

 • spotkanie osób: wychowawcy i wychowanka,

 • proces oparty na personalistycznej koncepcji człowieka, uwzględniający jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, przygotowujący młodego człowieka do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym.

Wychowywać można jedynie w powiązaniu ze światem wartości. Nie jest możliwe wychowanie w pustce aksjologicznej.


Wychowanie w szkole jakie
Wychowanie w szkole – jakie?

 • zaplanowane

 • integralne

 • systematyczne, ciągłe

 • odpowiedzialne

 • celowe

 • skuteczne

 • konsekwentne

 • rzetelne


Na czym polega dzia alno wychowawcza szko y
Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?

 • realizacji programu wychowawczego szkoły,

 • oddziaływaniach wychowawczych w dydaktyce,

 • pracy wychowawcy klasowego,


Na czym polega dzia alno wychowawcza szko y1
Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?

 • przekazywaniu wartości przez nauczyciela (każdy nauczyciel jest wychowawcą), głównie poprzez bycie wzorem osobowym,

 • wychowaniu poprzez działalność artystyczną,

 • wychowaniu poprzez sport, turystykę i rekreację.


Podstaw dzia alno ci wychowawczej szko y jest
Podstawą działalności wychowawczej szkoły jest:

 • mapa problemów szkoły,

 • poznanie człowieka – ucznia (poznanie norm rozwojowych i ewentualnych zaburzeń),

 • rozwój osobowy nauczyciela – wychowawcy,

 • współpraca nauczycieli ze sobą (praca zespołowa),

 • bezwarunkowa akceptacja dziecka – ucznia, natomiast brak akceptacji dla jego negatywnego zachowania,

 • czas dla ucznia - wychowanka,

 • Współpraca z rodzicami w dziele WYCHOWANIA


Polityka o wiatowa jst
Polityka oświatowa JST

Powinna być nakierowana na:

 • tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania szkół,

 • tworzenie pozytywnego klimatu wokół oświaty,

 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,

 • szukanie sojuszników do realizacji zadań oświatowych.


Jak technologia zmienia kultur
Jak technologia zmienia kulturę

 • Nowe odkrycia i wynalazki techniczne

 • Przemiany społeczne i kulturowe

 • Nowe technologie komunikacji i ich dominacja  nowy typ kultury

 • Zmiana w postrzeganiu świata (przemiany antropologiczne)

Zmienia środowisko człowieka

Kultura

Środowisko wpływa na jego życie i rozwój. Określone umiejętności zyskują na znaczeniu

Technologia komunikacji

Jest twórcą technologii

Człowiek


Rozw j technologii komunikacji i efekt op nienia kulturowego
Rozwój technologii komunikacji i efekt opóźnienia kulturowego

Komputer w każdej szkole!

 • I etap – nowa technologia

  • Fascynacja nowością

  • Lęk przed nowym

  • Niepewność jutra

 • II etap – adaptacja kulturowa

  • Rozumienie szans i zagrożeń

  • Akceptacja, afirmacja

  • Edukacja

Media to zagrożenie, manipulacja

Media to nośniki ideologii

Brak umiejętności wykorzystania – wykluczenie społeczne

Media to tylko narzędzia, które mogą nam się bardzo przydać

Korzystanie z nich to ważny element naszego życia i rozwoju

Trzeba uczyć się z nich korzystać


Wsp czesna zmiana technologiczna media drukowane media audiowizualne multimedia

Współczesna zmiana technologiczna: kulturowegomedia drukowane  media audiowizualne  multimedia

Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek?

Jak go mamy kształtować (edukacja)?

Wzrost znaczenia obrazu. Współudział w przekazie

Niezmienność naszych wartości, zmiana w sposobie ich wyrażania

Dokonywanie świadomych wyborów – nadmiar opcji do wyboru

Społeczeństwo wiedzy. Znaczenie rozumienia i selekcji przekazów. Umiejętności informacyjne – nadmiar informacji

Znaczenie komunikatywności jako element sukcesu – alfabetyzm funkcjonalny

Co się zmienia, a co pozostaje niezmienne?

Przemiany ilościowe i jakościowe


 • Rodzina kulturowego – podstawowe środowisko wychowawcze i miejsce odbioru mediów, gł. przekaz wartości.

 • Szkoła – częściowo przejmuje zadanie wychowawcze rodziny, gł. przekaz wiedzy i umiejętności.


W kierunku szko y partnerskiej i obywatelskiej
W kierunku szkoły partnerskiej kulturowegoi obywatelskiej

 • Rodzice i nauczyciele stają się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt oświaty w naszym państwie

 • Istnieje jednoznaczna korelacja pomiędzy jakością edukacji a poziomem współpracy szkoły i domu, nauczycieli i rodziców.


W kierunku szko y partnerskiej i obywatelskiej1
W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej kulturowego

 • Rodzice mają prawo żądać od władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych

 • Mają też prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą


Szko a1
Szkoła kulturowego

 • z reguły stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących obraz świata i człowieka,

 • Pamiętajmy o tym, że szkoła kształtuje ludzi młodych!!!


Szko a2
Szkoła kulturowego

 • powraca we wspomnieniach dzieciństwa, wczesnej młodości.

 • Jedni z sympatią wspominają ulubionych nauczycieli, kolegów, szkolne obyczaje, wspominają jak wiele zawdzięczają szkolne.

 • Innym szkoła jawi się jako koszmar, skostniała instytucja niszcząca osobowość i indywidualność, wroga wychowankom.

Lata szkolne to proces kształtowania psychiki i systemów wartości


Nauczyciel w szkole
Nauczyciel w szkole kulturowego

 • Nauczyciel w szkole pełni funkcje wychowawcze.

 • Nie tylko powinien uczyć ale pomóż rozwijać i kształtować osobowość człowieka.

 • Z nauczycielami spędza się prawie cały dzień więcej niż z rodzicami.


Szko a i jej wizerunek
Szkoła i jej wizerunek kulturowego

 • Szara elewacja szkoły kojarzy się ze skostniała instytucją nie z miejscem do którego się chętnie uczęszcza.

 • Kolory sali powinny być przyjemne i miłe

 • Zaniedbane łazienki które trzeba odremontować

 • Zła atmosfera ma wpływ na frekwencje gdyż może zniechęcać do uczęszczania do szkoły. Uczniowie wybierają ciekawsze ładniejsze miejsca.

 • Nauczyciele nie powinni wprowadzać nastroju grozy na lekcjach.


Zadowolony ucze
Zadowolony uczeń kulturowego

 • Jeśli wprowadzi się wiele zmian to szkoła zyska na swym prestiżu i wiele więcej osób będzie chciało do niej uczęszczać.

 • Uczniowie będą z dumą wypowiadali się o szkole i nauczycielach.

 • Uczniowie nie będą się wstydzić

 • Na wprowadzeniu zmian zyskają uczniowie i nauczyciele i nie będzie wątpliwości że nasza szkoła jest najlepsza


Biuro projektu

BIURO PROJEKTU kulturowego

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35

70-236 Szczecin

tel.: 091/435 06 29

e-mail: [email protected]

www.nauczyciele.org.pl


ad