Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sole w rolnictwie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sole w rolnictwie

Sole w rolnictwie

813 Views Download Presentation
Download Presentation

Sole w rolnictwie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sole w rolnictwie

 2. Zastosowanie soli Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne. Najbardziej wykorzystywanymi solami w rolnictwie są sole azotanowe, chlorkowe oraz fosforowe.

 3. Azotany Azotan sodowy, NaNO3, Nitratyn ( saletra sodowa, saletra chilijska ) nieco higroskopijne bezbarwne kryształy. Saletrę sodową otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji : 2 HNO3 + Na2CO3 ± 2 NaNO3 + H2O + CO2 lub stosując roztwór sody do końcowej absorpcji w instalacjach wytwarzających kwas azotowy. Azotan sodowy stosowany jest w rolnictwie jako nawóz sztuczny .

 4. Azotan potasu Azotan potasu ,KNO3. Nitryt ( saletra potasowa, saletra indyjska ). Bezbarwny lub białawy, łatwo rozpuszczalny w wodzie, o słonym smaku. Saletrę potasową otrzymuje się z saletry sodowej w reakcji w roztworze : NaNO3 + KCl ± KNO3 + NaCl. Wykorzystywana jest również jako nawóz sztuczny.

 5. Azotan wapnia Azotan wapnia - Ca(NO3)2 Saletra wapniowa . Bezbarwne kryształy bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, higroskopijne, temperatura topnienia 561C . Saletrę wapniową produkuje się w procesie : CaCO3 + 2 HNO3 ± Ca(NO3)2 + H2O + CO2. Stosowany głównie W rolnictwie: jako nawóz mineralny ( saletra, saletrzak ).

 6. Azotan amonu Azotan amonu, NH4NO3, Saletra amonowa . Bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Jest środkiem utleniającym. Ogrzewany rozkłada się gwałtownie ( wybucha ). Otrzymywany w wyniku działania amoniaku NH3 na kwas azotowy HNO3 : NH3 + HNO3 + NH4NO3 . Stosowany głównieW rolnictwie: jako nawóz sztuczny ( w mieszaninach, sam jest zbyt higroskopijny ),

 7. FOSFORANY Sole tlenowych kwasów fosforowych. Najważniejszymi są ortofosforany np.ortofosforan trójsodowy Na3PO4 wchodzi w skład występujących w przyrodzie fosforytów i apatytów, stosowanych do produkcji sztucznych nawozów fosforowych.

 8. Fosforan wapnia Fosforan wapnia, Ca3(PO4)2. Występujące w skałach osadowych skupienia fosforanu wapnia z domieszką kwarcu, glaukonitu, pirytu, kalcytu, substancji bitumicznych to fosforyty. Zawierają one od 15 do 40% P2O5. Powstają w niezbyt głębokim morzu, przy czym źródło fosforu jest najczęściej organiczne. Stosowane są w rolnictwie jako surowiec do produkcji nawozów fosforowych

 9. Fosforan wapnia Fosforan wapnia, Ca3[(PO4)3 Apatyty to grupa minerałów, wymienionego wyżej fosforanu wapnia. Spotykane są też apatyty, które zawierają m.in. CO3, SO4, SiO4. Apatyty krystalizują się w układzie heksagonalnym. Są szarawozielone, zielone, żółte lub niebieskawe, niekiedy brunatne lub fioletowe. W drobnych ilościach występują niemal we wszystkich skałach magmowych ( niekiedy jednak stają się ich głównym składnikiem ) i stanowią podstawowe źródło fosforu w przyrodzie. Stosowane wrolnictwie: jako surowiec do otrzymywania fosforowych nawozów sztucznych ( superfosforatu i precypitatu ),

 10. Chlorki Chlorki Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich ( np. AgCl ) rozpuszczonych w wodzie. W stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny. Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy NaCl i potasowy KCl. Duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej ( np. magnezowy i sodowy ).

 11. Chlorek sodu Chlorek sodu, NaCl Sól kuchenna . Biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, nasycony roztwór zawiera 40,7g NaCl na 100g wody. Jako minerał halit jest głównym składnikiem soli kamiennej, a także w organizmach żywych. Zastosowanie w rolnictwie: dodawany do pasz

 12. Chlorek rtęci II Chlorek rtęci ( II ), HgCl2 sublimat . Bezbarwna substancja krystaliczna, słabo rozpuszczalna w wodzie, silnie trujący. Wodny roztwór ma odczyn słabo kwaśny, prawie nie przewodzi prądu, gdyż jest jedną z niewielu soli, które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Otrzymywany przez ogrzewanie rtęci z nadmiarem chloru. Stosowany w rolnictwie. Dodawany do ziarna siewnego w celu ochrony przed gryzoniami, jako środek ochrony roślin.

 13. Chlorek rtęci Chlorek rtęci, Hg2Cl2 ( rtęciawy ), kalomel. Biała substancja krystaliczna, bardzo trudno rozpuszczalna w wodzie. Powyżej temperatury 400 C lub pod długotrwałym działaniem światła rozkłada się na chlorek rtęciowy ( II ) HgCl2 i rtęć. Otrzymywany bezpośrednio z chloru i rtęci lub przez ogrzewanie chlorku rtęciowego HgCl2 z rtęcią. HgCl2 + Hg = Hg2Cl2 W odróżnieniu od chlorku rtęci ( II) - nietrujący. Stosowany W Rolnictwie: jako środek ochrony roślin,

 14. Zużycie nawozów sztucznych

 15. Pestycydy i nawozy

 16. Chemizacja rolnictwa

 17. KONIEC