SOLE W PRZYRODZIE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOLE W PRZYRODZIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOLE W PRZYRODZIE

play fullscreen
1 / 13
SOLE W PRZYRODZIE
656 Views
Download Presentation
derex
Download Presentation

SOLE W PRZYRODZIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOLE W PRZYRODZIE WYKONALI : ROBERT LACHOWICZ PRZEMYSŁAW KUŁAGA SZYMON DUBIK

 2. Występowanie soli w przyrodzie Sole są związkami bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Skały występujące w Polsce w Górach Świętokrzyskich, na Górnym Śląsku, w Karpatach, na Pomorzu Zachodnim to głównie wapienie, czyli CaCO3. Minerały wapienne znane są pod nazwami: kreda, kalcyt, spat islandzki, aragonit, marmur. Siarczan (VI) wapnia występujący jako minerał to gips CaSO4. 2H2O oraz anhydryt CaSO4. Inne minerały wapnia to apatyty i fosforyty, np. 3Ca3(PO4) . CaF2. Sole magnezu występujące w przyrodzie to głównie węglany, takie jak magnezyt MgCO3, dolomit CaCO3. MgCO3. Skały wapniowe w Górach Świętokrzyskich KALCYT

 3. KALCYT Jest ważnym minerałem skałotwórczym. Tworzy on bardzo urozmaicone formy skupień. Oprócz skupień ziarnistych, zbitych i włóknistych występują formy naciekowe - stalaktyty i stalagmity. Minerał ten jest głównym składnikiem osadowych skał wapiennych, pochodzenia zarówno organicznego jak i chemicznego. Obecny jest w złożach żyłowych pochodzenia hydrotermalnego. W grupie skał metamorficznych stanowi podstawowy składnik marmurów. W glebach kalcyt odgrywa również bardzo istotną rolę, wpływając na szereg ich właściwości (przede wszystkim przedziwdziała zakwaszaniu gleb, działa również strukturotwórczo). W warunkach klimatu humidowego kalcyt jest łatwo wypłukiwany w głąb profilu glebowego, ze względu na łatwą rozpuszczalność w roztworze kwasu węglowego. W klimacie aridowym dochodzi do nagromadzenia dużych jego ilości w górnych poziomach profilu glebowego.

 4. KREDA Jest odmianą wapieni dość czystych, nie zawierających wielu domieszek.Jej podstawowym składnikiem jest kalcyt. Powstała ze skorupek otwornic i pylistego kalcytu. Spotyka się w niej igły gąbek i kolce jeżowców. Ma właściwości kryjące. Dodaje się ją do białych farb, proszków i past do zębów. Ma zastosowanie w przemyśle ceramicznym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Zmieszana z gipsem służy do pisania na tablicy. Duże złoża kredy występują w Polsce w okolicach Chełma, Zamościa i Siedlec. Wzór chemiczny CaCO3 MARMUR To kamień naturalny stosowany wewnątrz, szczególnie polecany na parapety, stopnie, posadzki, blaty łazienkowe, kominki oraz inne elementy wykańczania wnętrz.

 5. ARGONIT • ·        bezbarwnym, • ·        bezzapachowym, • ·        nie przewodzącym elektryczności gazem, • ·        o gęstości w przybliżeniu takiej samej jak gęstość powietrza, • ·        nie toksyczny Zakres stosowania Systemy Argonitowe używane są do gaszenia pożarów prawie wszystkich substancji palnych, z kilkoma wyjątkami (patrz Rozdział poniżej). Sam Argonit po wyzwoleniu nie pozostawia żadnych szkodliwych substancji. Naprawa szkód po pożarze obejmuje tylko części zniszczone przez sam pożar. Zatrzymanie maszyn i straty wtórne można utrzymać na minimalnym poziomie. Inną dodatnią cechą Argonitu jest brak mgły powstającej przy wyładowaniu gazu, wskutek oziębienia pary wodnej obecnej w powietrzu, jak ma to miejsce np. przy CO2 i Halonie 1301. Argonit ma zbliżoną gęstość w stosunku do powietrza, dzięki temu bardzo dobrze się miesza z powietrzem co w rezultacie wydłuża czas utrzymania się w porównaniu z innymi środkami gaśniczymi (cięższymi lub lżejszymi od powietrza atmosferycznego). Argonit nie przewodzi prądu elektrycznego i z tego względu nadaje się do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, np. ośrodków komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych. Ponadto Argonit nadaje się do gaszenia pożarów.

 6. DOLOMIT Jest solą podwójną MgCO3. CaCO3, prawie zawsze zawierającą domieszki żelaza, czasem również cynku, niklu i kobaltu. Jest on głównym składnikiem skał o tej samej nazwie tj. dolomitów, a także marmurów dolomitowych. Znany jest ponadto z żyłowych utworów hydrotermalnych. SYDERYT Jest ważną rudą żelaza, o zawartości tego pierwiastka około 48,3%. Występuje w skupieniach drobnokrystalicznych, zbitych. Jest obecny w skałach osadowych, w pęcherzach pogazowych skał wulkanicznych, żyłach pochodzenia hydrotermalnego. Może także tworzyć konkrecje i pokłady w utworach pochodzenia sedymentacyjnego i torfach.

 7. Wzór chemiczny Ca(SO4)·2H2O (uwodniony siarczan wapnia) to miękki minerał pochodzenia osadowego. Można go łatwo kroić, dobrze rozpuszcza się w gorącej wodzie. Największe jego złoża w Polsce znajdują się w dolinie Nidy.Jest powszechnie stosowany w budownictwie do produkcji jako materiał wiążący (spoiwo mineralne), do produkcji cementu i innych wyrobów, oraz w modelarstwie, stomatologii, chirurgii i sztukatorstwie. Jako alabaster stosowany jest do produkcji elementów dekoracyjnych. GIPS Anhydryt jest pospolitym składnikiem złóż gipsowo-solnych pochodzenia morskiego lub jeziornego. Często tworzy oddzielne pokłady, niekiedy o znacznych miąższościach. Poza tym może występować jako dodatkowy składnik w iłach, mułowcach i marglach. Znany jest także z pęcherzyków pogazowych law wulkanicznych. Anhydryt, podobnie jak gips, używany jest w przemyśle cementowym. Może być także stosowany do wyrobu kwasu siarkowego. MAGNEZYT Występuje w skałach osadowych, dolomitach, a także w postaci żył w zwietrzałych skałach serpentynitowych. Magnezyt wypalony służy do wyrobu materiałów ogniotrwałych, specjalnych cementów i izolatorów elektrycznych, znajduje również zastosowanie w przemyśle papierniczym.

 8. Sole występujące w przyrodzie to bardzo często cenne rudy metali, np. FeS2 - piryt, CuFeS2 - chalkopiryt, ZnS - sfaleryt, Cu2S -chalkozyn, CoCO3. Cu(OH)2 - malachit, Ag2S - argentyt, FeCO3 - syderyt i inne. PIRYT SYDERYT MALACHIT

 9. CHALKOPIRYT Jest siarczkiem miedzi i żelaza, o zawartości Cu 34,5%. W przyrodzie występuje powszechnie. Jest jednym z ważniejszych kruszców miedzi. Obecny jest w utworach pochodzenia hydrotermalnego i osadowego, podobnie jak chalkozyn jest ważnym kruszcem miedzi w złożach dolnośląskich. SFALERYT Jest najważniejszą rudą cynku więc jest głównym przemysłowym źródłem cynku metalicznego .Z rud sfalerytowych oprócz cynku otrzymuje się ważne rzadkie metale takie jak german, ind i gal (znajdujące wykorzystanie przy produkcji tranzystorów).

 10. CHALKOZYN Jest siarczkiem miedzi, o ogólnej zawartości tego pierwiastka 79,8%. Występuje głównie w skupieniach zbitych, tworzy także naloty na innych minerałach kruszcowych. Powstaje jako produkt krystalizacji z wód hydrotermalnych w temperaturach dość niskich lub w warunkach osadowych w środowisku redukcyjnym. Chalkozyn jest ważnym kruszcem miedzi, występującym na terenie zagłębia miedziowego niecki północno sudeckiej (rejon Bolesławca) oraz zagłębia legnicko-głogowskiego (monoklina przedsudecka). BAZALT Skała wulkaniczna barwy czarnej lub ciemnoszarej, pod względem składu mineralnego odpowiada diabazowi. Główne składniki bazaltu to glinokrzemiany sodu i potasu z domieszką żelaza.

 11. Skalenie, główne składniki skałotwórcze, to glinokrzemiany. Są one minerałami twardymi, nierozpuszczalnymi w wodzie, trudnotopliwymi. Do skaleni zalicza się: ortoklaz K2Al2Si6O16,albit Na2Al2SiO6O16, anoryt CaAl2Si2O8 Skalenie są składnikami bazaltów, granitów, porfirów. Miki, czyli łuszczyki, jak np. mika biała (muskowit) lub mika czarna (biotyt) to również glinokrzemiany. CIOS BAZALTOWY GRANIT

 12. CHLOREK SODU NaCl - SÓL KUCHENNA Bardzo popularną solą w przyrodzie jest chlorek sodu NaCl. Znany jest jako sól kamienna, chalit. Woda morska i oceaniczna zawiera około 28 g NaCl w 1 dm3. ·Jest używana bardzo często w kuchni, np. do przyprawiania potraw i konserwowanie żywności, stąd nazwa - sól kuchenna. ·W zimie używa się jej do posypywanie jezdni w celu uniknięcia oblodzenia, ponieważ dodanie soli do wody powoduje obniżenie jej temperatury krzepnięcia. ·Zastosowanie znajduje również w przemyśle garbarskim i szklarskim, jako substrat do otrzymywania innych związków sodu. Kąpiel w morzu może mieć działanie lecznicze, w przypadku dużego stężenia soli w wodzie morskiej. ·  Jest ona również potrzebna do życia - każdy człowiek potrzebuje jej 5 g dziennie (kromka chleba), jednak nadmierne stosowanie prowadzi do chorób nerek.

 13. DZIĘKUJEMY ZA KRÓTKI SEANS I PROSIMY O NAS POWIEDZIEĆ SWOIM ZNAJOMYM, KTÓRZY POWIEDZĄ O NAS SWOIM ZNAJOMYM, A CI SWOIM ZNAJOMYM I TAK DO ............... ŚMIERCI. JEŻELI COŚ ZACIEKAWI PAŃSTWA PROSIMY O KONTAKT TELFONICZNY: PROF.LACHOWICZ:78-91-046 PROF.KUŁAGA:78-92-347 PROF.HAB.DUBIK:78-33-509