1 / 16

Tuottavuuden mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamisessa – mitä eväitä tutkimuksella on antaa

Tuottavuuden mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamisessa – mitä eväitä tutkimuksella on antaa. Timo Sipiläinen MTT Taloustutkimus Helsinki 1.4.2009. Sisältö. Lähtökohtana maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen Tuottavuus ja kannattavuus

malachi
Download Presentation

Tuottavuuden mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamisessa – mitä eväitä tutkimuksella on antaa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tuottavuuden mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamisessa – mitä eväitä tutkimuksella on antaa Timo Sipiläinen MTT Taloustutkimus Helsinki 1.4.2009

 2. Sisältö • Lähtökohtana maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen • Tuottavuus ja kannattavuus • Tuottavuuden lähtötaso, tuottavuus kannattavuuden osatekijänä • Tuottavuuskasvun osatekijät • Tekninen kehitys • Tekninen tehokkuus • Skaalavaikutus • Yhteenveto

 3. Lähtökohtana yritystalous • Tavoitteena kannattava tuotanto • Kannattavuus määräytyy hintojen (hintasuhteiden) ja tuottavuuden (panos-tuotossuhteen) perusteella Kannattavuus = Tuotot / Kustannukset = määrä (tuotos) * hinta (tuotos) + tuet määrä (panos) * hinta (panos) = tuottavuus * hintasuhde + tuet / kustannukset

 4. Kannattavuus paranee muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, jos • Tuottavuus eli panos-tuotossuhde paranee. • Hintasuhde paranee eli panosten hinnat nousevat hitaammin kuin tuotosten hinnat. • Tuet kasvavat nopeammin kuin kustannukset.

 5. Tuottavuuden taso ja kehitys • Tuottavuuden alhainen taso erityisesti Suomen, mutta myös monien muiden Euroopan maiden maatalouden ongelma. • Alueiden välisen tuottavuuden tasoeron ennallaan säilyminen edellyttää heikommilta alueilta parhaita alueita nopeampaa tuottavuuskehitystä. • Sama koskee myös tilatasoa.

 6. Tuottavuuden kehitys (Tanska) t+1 Y y2/x1 t y1/x1 X y1/x1 <y2/x1

 7. Tuottavuuden kehitys (Suomi) Y t+1 y4/x1 t y3/x1 X y3/x1 <y4/x1

 8. Tuottavuuden kehitys Tanska vs. Suomi t+1 Y y2/x2 t y1/x1 t+1 y4/x1 t y3/x1 X y4 - y3 = y2 - y1 =>y4/ y3 > y2/y1

 9. Tuottavuuskasvun osatekijät • Tekninen kehitys, teknisen tehokkuuden kehitys, mittakaava- eli skaalavaikutus • Tekninen kehitys • Tuotantomahdollisuuksien joukon laajeneminen tai tuotantofunktion siirtymä ’ylöspäin’ • Valtaosa tuottavuusparannuksesta teknisen kehityksen ansiosta • Uusia jalosteita, uusia tuotantomenetelmiä, laadukkaampia panoksia, parempaa organisointia, osaavampaa työvoimaa, tietotekniikan hyödyntämistä • Biologiset ja tekniset innovaatiot leviävät kaikkien käyttöön, ei vain Suomeen

 10. Tekninen kehitys t+1 Y y2/x1 t y1/x1 X y1/x1 <y2/x1

 11. Teknisen tehokkuuden kehitys • Kuinka lähelle ’tehokasta pintaa’ päästään • Joskus tulkitaan ’väärin’ liikkeenjohtokyvyn mittariksi • Sisältää yleensä myös esim. panosten laatu- ja olosuhde-erot • Maataloudessa sääolosuhteet tuovat erityistä satunnaisuutta • Esim. paras ja heikoin neljännes vertailut sisältävät myös onnekkaat ja onnettomat sattumat – yliarvioivat ’pysyviä’ eroja • Jälkikäteen voidaan löytää parhaiten ja heikoiten joissain olosuhteissa toimineet, mutta nämä tulokset eivät välttämättä ole siirrettävissä tuleviin ratkaisuihin. • Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen on keskeinen keino vahvuuksien kasvattamiseksi. • Benchmarkkaus – tilakohtaisesti parhaiden käytäntöjen etsiminen

 12. Tekninen tuotostehokkuus Y B A X

 13. Mittakaavaetujen myötä saavutettu tuottavuuskasvu • Edellyttää että tuotos kasvaa ylisuhteisesti panosten lisäykseen nähden. • Usein suomalaiset tilat näyttävät toimivan lähellä vakioskaalatuottoja. • Tuotannon yksikkökustannukset alenevat yrityskoon kasvaessa mutta hidastuen. • Yrityskoon kasvaessa liikkeenjohdon vaatimukset kasvavat. • Samoin tuotantoon ja rahoitukseen sisältyvät riskit.

 14. Tuottavuuskehitys tuotantosuunnittain 2,7 %/v 1,9 %/v 2,5%/v Lähde: MTT, Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot

 15. Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain Lähde: MTT, Maatalouden kannattavuuskirjanpito

 16. Yhteenveto • Tuottavuuden ja tehokkuuden nostamisen tulee olla jatkuvana tavoitteena • Mahdollisuudet on etsittävä tilakohtaisesti – etenkin lyhyellä aikavälillä mahdollisuudet muutoksiin rajalliset • Olemassa olevalla yrityskoolla tehokkuuden lisääminen • Optimointi uusilla hintasuhteilla • Kasvavalla yrityskoolla tuottavuuden kasvattaminen kokoetuja hyödyntäen • On huomattava, että parhaissa olosuhteissa toimivia ei ole aina mahdollista saavuttaa. • Tehokkuuseroja ei voi tulkita pelkiksi liikkeenjohdon eroiksi. • Benchmarkkauksen kehittäminen • Koko elintarvikeketjun kilpailukyky avainasemassa

More Related