Vie j pirkim organizavimo ir vykdymo tvarka pradedantiesiems
Download
1 / 76

VIE UJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA PRADEDANTIESIEMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 385 Views
 • Uploaded on

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA PRADEDANTIESIEMS. Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų vadovė Jurgita Vitkauskienė 2009. Temos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VIE UJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA PRADEDANTIESIEMS' - mairead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vie j pirkim organizavimo ir vykdymo tvarka pradedantiesiems

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA PRADEDANTIESIEMS

Paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus

Viešųjų pirkimų vadovė

Jurgita Vitkauskienė

2009


Temos
Temos PRADEDANTIESIEMS

 • Pirkimo plano, pirkimo dokumentų ir pirkimo procedūrų dokumentų pateikimas Agentūrai

 • Pirkimų organizavimas

 • Pirkimų planavimas ir pirkimo vertės skaičiavimas

 • Tarptautinių pirkimų vykdymo tvarka

 • Supaprastintų pirkimų vykdymo tvarka

 • Mažos vertės pirkimų vykdymo tvarka

 • Pirkimų vykdymas


Dokument pateikim reglamentuojantys teis s aktai
Dokumentų pateikimą reglamentuojantys teisės aktai PRADEDANTIESIEMS

Europos socialinio fondo projektų vykdytojų (ar partnerių), kurie yra perkančiosios organizacijos, pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašas)

Patvirtintas Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2009-06-01 įsakymu Nr. 2009-0102


Pirkim dokument pateikimo tvarkos apra as
Pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašas PRADEDANTIESIEMS

Reglamentuoja pirkimų priežiūros procedūras, kai projekto vykdytojas (ar partneris) vykdo pirkimus, kurie apmokami iš tiesioginių projekto išlaidų.


Agent rai teikiami pirkimo dokumentai
Agent PRADEDANTIESIEMSūrai teikiami pirkimo dokumentai

1. Projekto pirkimų planas.

2. Pirkimo dokumentai išankstinei priežiūrai atlikti.

3. Pirkimo procedūrų dokumentai paskesnei

priežiūrai atlikti.


Agent rai teikiamas pirkimo planas
Agent PRADEDANTIESIEMSūrai teikiamas pirkimo planas

Projektų pirkimo planą teikti:

 • pagal Pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo 1 priedo formą;

 • pasirašytą, 2 egzemplioriais;

 • kartu su elektronine versija.


Agent rai teikiamas pirkimo planas 2
Agent PRADEDANTIESIEMSūrai teikiamas pirkimo planas (2)

 • Agentūra netikrina, ar pirkimo būdas ir jo pasirinkimo argumentai pasirinkti tinkamai

 • Pirkimų plano pildymo instrukciją galima rasti:

  http://www.esf.lt/lt/administravimas/projektu_vykdytoju_pirkimai


Pirkim prie i ros proced ra
Pirkimų priežiūros procedūra PRADEDANTIESIEMS

1. Išankstinė priežiūra

2. Paskesnė priežiūra


I ankstin prie i ra
Išankstinė priežiūra PRADEDANTIESIEMS

Tikslas – galimų pirkimų procedūrų neatitikimų Tvarkos aprašui prevencija.

Projektų vykdytojas (ar partneris) derina pirkimo dokumentus su Agentūra iki pirkimo pradžios.


I ankstin prie i ra 2
Išankstinė priežiūra (2) PRADEDANTIESIEMS

 • Išankstinė priežiūra atliekama Agentūrai pateikiant pirkimo, nurodyto pirkimų plane, dokumentų techninę specifikaciją;

 • Agentūra pateikia rekomendacijas dėl koregavimo (pakartotinai pirkimo dokumentų techninė specifikacija teikiama tik tuo atveju, jei tai nurodyta rašte);


I ankstin prie i ra 3
Išankstinė priežiūra (3) PRADEDANTIESIEMS

Agentūra neatlieka išankstinės priežiūros kai:

 • Pirkimai atliekami per CPO;

 • Pirkimų išankstinę priežiūrą atlieka kitos institucijos.


I ankstin prie i ra 4
Išankstinė priežiūra (4) PRADEDANTIESIEMS

Rekomendacijos dėl pirkimo dokumentų rengimo:

 • http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1089184506&cid=1138611761&sid=1&lan=LT

 • http://www.esf.lt/lt/administravimas/vadovas

 • http://www.esf.lt/lt/administravimas/projektu_vykdytoju_pirkimai


Paskesn prie i ra
Paskesnė priežiūra PRADEDANTIESIEMS

 • Paskesnei priežiūrai pateikiami visi dokumentai, nurodyti Pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo 22-25 punktuose


Paskesn prie i ra 2
Paskesnė priežiūra ( PRADEDANTIESIEMS2)

Pirkimo procedūrų dokumentai pateikiami:

 • prieš mokėjimo prašymo pateikimą;

 • kartu su mokėjimo prašymu.


Paskesn prie i ra 3
Paskesnė priežiūra ( PRADEDANTIESIEMS3)

Agentūra neatlieka paskesnės priežiūros kai:

 • Pirkimai atlikti per CPO;

 • Pirkimų, kurių paskesnę priežiūrą atliko kitos kontroliuojančios institucijos (tuo atveju, jei institucijų išvada yra aiški).


Paskesn prie i ra 4
Paskesnė priežiūra ( PRADEDANTIESIEMS4)

 • Patikrinus tam tikrą pirkimo procedūrų dokumentų imtį, projekto vykdytojas informuojamas, kad dokumentų Agentūrai teikti nebereikia;

 • pirkimo procedūrų dokumentai tikrinami patikrų vietoje metu arba atskiru raštu paprašius Agentūrai juos pateikti.


Paskesn prie i ra 5
Paskesnė priežiūra (5) PRADEDANTIESIEMS

Jei pateikiami procedūrų dokumentai ne su MP, su tiekėju dar neatsiskaityta ir nustatomas neatitikimas Viešųjų pirkimų įstatymui, projekto vykdytojui (ar partneriui) gali būti siūloma pirkimą atlikti iš naujo, nekompensuojama pirkimo suma arba mažinama paramos suma.Pirkimus reglamentuojantys teis s aktai

ES teisės aktai PRADEDANTIESIEMS

Reglamentai

Direktyvos

Nacionaliniai teisės aktai

LR įstatymai

LR Vyriausybės nutarimai

Ministrų įsakymai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai

Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai


Vie j pirkim organizavimas
Viešųjų pirkimų organizavimas PRADEDANTIESIEMS

Pirkimų iniciatoriai (padaliniai, asmenys) pateikia poreikį

Padalinys, atsakingas už pirkimų planavimą, suderina pirkimų poreikį su PO vadovu,

apskaičiuoja pirkimo vertę ir parengia informacijos suvestinę

Pirkimų iniciatoriai, atsižvelgdami į informacijos suvestinėje numatytus pirkimus,

ruošia pagrindines pirkimo sąlygas ir pateikia PO vadovui

Galutinius pirkimo dokumentus paruošia ir pirkimą vykdo Komisija arba

Pirkimo organizatorius

Sutarties projektą parengia Komisija arba Pirkimo organizatorius,

suderina su Juridiniu skyriumi, organizuoja sutarties pasirašymą

Sutarties įgyvendinimo priežiūra

Dokumentai perduodami už dokumentų saugojimą atsakingiems skyriams


Pirkimo vert s skai iavimas
Pirkimo vertės skaičiavimas PRADEDANTIESIEMS

 • VPĮ 9 str.

 • Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26

 • Pavieniams pirkimams – numatomos sutarties vertė

 • Nuolatiniams pirkimams – faktinė arba numatoma per 12 mėn., arba per finansinius metus to paties tipo sutarčių vertė

 • Neterminuotoms sutartims – 48 mėn. vertė

 • Būtina įvertinti vertės padidėjimą dėl galimo sutarties pratęsimo

 • Jei PO numato prizus ir (ar) kitas išmokas, ji turi į tai atsižvelgti


Pirkimo vert s skai iavimas 2
Pirkimo vertės skaičiavimas (2) PRADEDANTIESIEMS

BVPŽ

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis ir pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno

-taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.

 • Nuoroda: www.vpt.lt / teisinė informacija / klasifikatoriai


Pirkimo vert s skai iavimas 3
Pirkimo vertės skaičiavimas (3) PRADEDANTIESIEMS

 • Viešasis prekių pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekiųpristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (VPĮ 2 str. 30 d.)

 • To paties tipo prekių sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių. Tos pačios rūšies prekėmis yra laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagalBVPŽ skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis


Pirkimo vert s skai iavimas 4
Pirkimo vertės skaičiavimas (4) PRADEDANTIESIEMS

 • Jeigu prekių grupei priklauso skirtingo naudojimo prekės, perkančioji organizacija tos pačios rūšies prekėmis gali laikyti prekes pagal jų naudojimo sritį, nustatomą atsižvelgiant į ne daugiau kaip pirmus penkis BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenis


Pirkimo vert s skai iavimas 5
Pirkimo vertės skaičiavimas (5) PRADEDANTIESIEMS

 • Viešasis paslaugų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra VPĮ 2 priedėlio A paslaugų sąraše ir B paslaugų sąraše išvardytos paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir šio VPĮ 2 priedėlyje išvardytos paslaugos, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra VPĮ 2 priedėlyje išvardytos paslaugos ir 1 priedėlyje išvardyti darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas (VPĮ 2 str. 28 d.)

 • To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų, ir (ar) sutartys, kurių sudarymu yra suinteresuotas tas pats tiekėjas

 • Perkamų paslaugų kategorijos yra nurodytos VPĮ 2 priedėlyje


Pirkimo vert s skai iavimas 6
Pirkimo vertės skaičiavimas (6) PRADEDANTIESIEMS

Teikti reikalingas paslaugas yra suinteresuotas tas pats tiekėjas jeigu:

 • perkančioji organizacija paslaugas, dėl kurių numatoma sudaryti sutartis anksčiau, pirko iš to paties tiekėjo(pavyzdžiui, jeigu kompiuterinio tinklo sukūrimo paslaugos buvo pirktos iš to paties tiekėjo, sutartys dėl šių paslaugų laikytinos to paties tipo);

 • perkančiajai organizacijai tas pats tiekėjas yra pasiūlęs teikti paslaugas, dėl kurių numatoma sudaryti sutartis(pavyzdžiui, jeigu ta pati įmonė perkančiajai organizacijai yra atsiuntusi reklaminius lankstinukus, kuriuose siūlo išspausdinti ir išplatinti perkančiosios organizacijos leidinius, sutartys dėl leidybos ir dėl platinimo paslaugų laikytinos to paties tipo);


Pirkimo vert s skai iavimas 7
Pirkimo vertės skaičiavimas (7) PRADEDANTIESIEMS

Teikti reikalingas paslaugas yra suinteresuotas tas pats tiekėjas jeigu:

 • remdamasi žiniasklaidos ar kitų informacijos šaltinių pateikiama informacija perkančioji organizacija žino, kad paslaugas, dėl kurių numatoma sudaryti sutartis, teikti gali tas pats tiekėjas(pavyzdžiui, jeigu dienraštyje paskelbtas pranešimas, kad įmonė valo gatves, kiemus ir išveža statybines šiukšles, sutartys dėl šių paslaugų laikytinos to paties tipo);

 • atsižvelgiant į paslaugų ypatybes ir vadovaujantis protingumo kriterijais galima manyti, kad sutarčių dėl šių paslaugų sudarymu gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas(pavyzdžiui, sutartys dėl lengvųjų automobilių remonto ir aptarnavimo laikytinos to paties tipo, tačiau sutartys dėl lengvųjų automobilių ir katilinių įrangos remonto nėra to paties tipo).


Pirkimo vert s skai iavimas 8
Pirkimo vertės skaičiavimas (8) PRADEDANTIESIEMS

 • Numatomos prekių ir/ar paslaugų pirkimo vertės skaičiavimas:

 • Kai per finansinius metus arba per 12 mėn. nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims

 • Jeigu pirkimo sutartis sudaroma dėl kelių rūšių prekių, kelių kategorijų paslaugų, šių pirkimo sutarčių vertė yra visų prekių, paslaugų, dėl kurių sudaroma ši sutartis, verčių suma. Skaičiuojant kitų pirkimų vertes, ši sutartis laikoma sudaryta dėl tos rūšies prekių ar tos kategorijos paslaugų, kurių vertė yra didžiausia

 • Jeigu pirkimo sutartis sudaroma dėl prekių ir paslaugų, numatomo pirkimo vertė yra prekių ir paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro


Pirkimo vert s skai iavimas 9
Pirkimo vertės skaičiavimas (9) PRADEDANTIESIEMS

Viešasis darbų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš VPĮ 1 priedėlyje išvardytų veiklos rūšių, arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų kaip visumos rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją (VPĮ 2 str. 27 d.)

Darbų pirkimo verte yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai vykdomi etapais), verčių suma


Pirkimo vert s skai iavimas 10
Pirkimo vertės skaičiavimas (10) PRADEDANTIESIEMS

Tas pats tipas:

- prekės – ta pati prekių grupė pagal BVPŽ skaitmeninį kodą sutampa pirmi trys skaitmenys;

- paslaugos – ta pati paslaugų kategorija pagal BVPŽ II priedą;

- darbai – dėl to paties objekto atliekami darbai.


Pirkimo vert s skai iavimas 11
Pirkimo vertės skaičiavimas (11) PRADEDANTIESIEMS

 • Perkančioji organizacija turi sudėti panašių sutarčių vertę

 • Perkančioji organizacija negali skaidyti pirkimo vertės, jeigu dėl to dirbtinai išvengtų VPĮ nustatytos pirkimo tvarkos taikymo

 • Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti VPĮ nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų taikymo


Pirkimo b dai

Tarptautiniai pirkimai PRADEDANTIESIEMS

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Skelbiamos derybos

Neskelbiamos derybos

Konkurencinis dialogas

Projekto konkursas

Supaprastinti pirkimai

(VPT rekomenduojami pirkimo būdai)

Supaprastintas atviras konkursas

Supaprastintas ribotas konkursas

Supaprastintos skelbiamos derybos

Supaprastintas konkurencinis dialogas

Supaprastintas atviras projekto konkursas

Supaprastintas ribotas projekto konkursas

Apklausa /supaprastintos neskelbiamos derybos

Mažos vertės pirkimai

Supaprastintas atviras konkursas

Apklausa

Pirkimo būdai


Tarptautinio pirkimo vert s ribos
Tarptautinio pirkimo vertės ribos PRADEDANTIESIEMS

 • Tarptautinio pirkimo vertės ribos yra Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytos, EK tikslinamos ir ES oficialiajame leidinyje skelbiamos viešojo pirkimo vertės ribos

 • Informaciją apie patikslintas tarptautinio pirkimo vertės ribas Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS


Tarptautinio pirkimo vert s ribos 2
Tarptautinio pirkimo vertės ribos (2) PRADEDANTIESIEMS

 • Klasikinis sektorius:

 • Prekės, paslaugos(centrinio sąrašo įstaigos) 133 000 (EUR)459 222 (Lt)

 • Prekės, paslaugos (necentrinio sąrašo įstaigos) 206 000 (EUR)711 277 (Lt)

 • Darbai 5 150 000 (EUR)17 781 920 (Lt)

 • Komunalinis sektorius:

 • Prekės, paslaugos412 000 (EUR)1 422 554 (Lt)

 • Darbai 5 150 000 (EUR)17 781 920 (Lt)


Tarptautini pirkim vykdymo tvarka
Tarptautinių pirkimų vykdymo tvarka PRADEDANTIESIEMS

Vykdydama tarptautinius pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi:

- „klasikinio sektoriaus“ – VPĮ I, II, V skyrių reikalavimais

- „komunalinio sektoriaus“ - VPĮ I, III, V skyrių reikalavimais


Atviras konkursas
Atviras konkursas PRADEDANTIESIEMS

Išankstinis

paskelbimas

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentų teikimas/

pasiūlymų priėmimas

Vokų su kainomis atplėšimas**

Kvalifikacijos, pasiūlymų atitikimo vertinimas

Pasiūlymų vertinimas (mažiausia kaina, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo)

Vokų atplėšimas*

Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

Preliminari eilė*

Sutartis

Skelbimas

Ataskaita

*VPĮ

** VPĮ, kai vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi


Ribotas konkursas
Ribotas konkursas PRADEDANTIESIEMS

Išankstinis

paskelbimas

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentų teikimas/paraiškų priėmimas

Kvalifikacinė atranka

Vokų su kainomis atplėšimas**

Pasiūlymų teikimas

Pasiūlymų vertinimas (mažiausia kaina, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo)

Pasiūlymų atitikimo vertinimas

Vokų atplėšimas*

Preliminari eilė*

Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

Sutartis

Skelbimas

Ataskaita

*VPĮ

** VPĮ, kai vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi


Skelbiamos derybos
Skelbiamos derybos PRADEDANTIESIEMS

Išankstinis

paskelbimas

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentų teikimas/paraiškų priėmimas

Kvalifikacinė atranka/kvalifikacijos vertinimas

Pasiūlymų teikimas

Pasiūlymų vertinimas (mažiausia kaina, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo)

Derybos

Vokų atplėšimas*

Preliminari eilė*

Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

Sutartis

Skelbimas, ataskaita

*VPĮ


Neskelbiamos derybos
Neskelbiamos derybos PRADEDANTIESIEMS

Kvietimas pateikti pasiūlymus

Vokų atplėšimas*

Kvalifikacijos vertinimas

Pasiūlymų vertinimas (mažiausia kaina, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo)

Derybos

Preliminari eilė*

Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

Sutartis

Ataskaita

*VPĮ


Supaprastint pirkim vykdymo tvarka
Supaprastintų pirkimų vykdymo tvarka PRADEDANTIESIEMS

1. kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas;

2. VPĮ 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;

3. VPĮ 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.


Supaprastint pirkim vykdymo tvarka 2
Supaprastintų pirkimų vykdymo tvarka (2) PRADEDANTIESIEMS

 • “Klasikinio” ir “komunalinio” sektoriaus perkančiojiorganizacija:

  - privalovadovautis VPĮ I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 27 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais


Supaprastint pirkim vykdymo tvarka 3
Supaprastintų pirkimų vykdymo tvarka (3) PRADEDANTIESIEMS

Supaprastintų pirkimų taisyklės

 • Perkančioji organizacija Supaprastintų pirkimų taisykles ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo jų patvirtinimo paskelbia VPĮ nustatyta tvarka CVP IS, esant galimybei - savo tinklalapyje, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis

 • VPĮ 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91

 • Patvirtintas Taisykles galima koreguoti, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų bei VPĮ reikalavimų

 • Perkančioji organizacija gali turėti kelias Taisykles


Supaprastint pirkim vykdymo tvarka 4
Supaprastintų pirkimų vykdymo tvarka (4) PRADEDANTIESIEMS

Taisyklėse turėtų būti aptarta:

 • Supaprastintų pirkimų paskelbimas

 • Pirkimo dokumentų rengimas, paaiškinimai, teikimas

 • Reikalavimai pasiūlymų rengimui

 • Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas

 • Pirkimo sutartis

 • Pirkimų būdai ir jų pasirinkimo sąlygos


Ma os vert s pirkim vykdymo tvarka
Mažos vertės pirkimų vykdymo tvarka PRADEDANTIESIEMS

 • Mažos vertės pirkimai:

 • mažesnė nei 100 tūkst. be PVM prekių ar paslaugų pirkimo vertė;

 • mažesnė nei 500 tūkst. be PVM darbų pirkimo vertė.


Ma os vert s pirkim vykdymo tvarka 2
Mažos vertės pirkimų vykdymo tvarka (2) PRADEDANTIESIEMS

- privalovadovautis VPĮ I skyriaus, IV ir V skyrių reikalavimais

-neprivalo vadovautis VPĮ 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais


Pirkimo dokument rengimas
Pirkimo dokumentų rengimas PRADEDANTIESIEMS

 • Pirkimo dokumentai– perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas

 • Reikalavimai turiniui:

  - tarptautinių pirkimų atveju VPĮ 24 str.

 • supaprastintų pirkimų atveju – perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse

  Viešųjų pirkimų tarnyba parengusi standartines pavyzdines pirkimo sąlygas


Pirkimo dokument rengimas 2
Pirkimo dokumentų rengimas (2) PRADEDANTIESIEMS

 • Pirkimo sąlygos formuluojamos tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai.

 • Pirkimo sąlygos gali būti keičiamos tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 • Pirkimo sąlygos negali prieštarauti viešųjų pirkimų principams ir turi atitikti pirkimų tikslą.


Pirkimo dokument rengimas 3
Pirkimo dokumentų rengimas (3) PRADEDANTIESIEMS

 • Reikalavimai tiekėjui

 • Reikalavimai pirkimo objektui

 • Vertinimo kriterijai

 • Sutarties sąlygos (projektas)

 • Reikalavimai pasiūlymo parengimui ir teikimui (forma, dokumentai ir kt.)

 • Pirkimo procedūros: informacija apie PO veiksmus ir tarpusavio bendravimą


Tiek j kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai PRADEDANTIESIEMS

 • Reikalavimai tiekėjui – VPĮ 33-37 str.

  VPĮ 33 str. 1 d. nustatytas privalomas kvalifikacijos reikalavimas, kitus kvalifikacinius reikalavimas PO pasirenka pagal poreikį.

 • Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100

 • Vykdant supaprastintus pirkimus, VPĮ 87 str. nustatyta galimybė Perkančiosios organizacijos taisyklėse numatyti atvejus, kai tiekėjų kvalifikacija netikrinama


Tiek j kvalifikacijos reikalavimai 2
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai PRADEDANTIESIEMS (2)

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti:

 • Pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui

 • Tikslūs ir aiškūs

  Teisė kelti minimalius reikalavimus kvalifikacijai

  Minimalūs reikalavimai:

  1) reikalavimai ne aukštesni, nei pakanka sutarčiai vykdyti

  2) neribojamas aukštesnės kvalifikacijos tiekėjų dalyvavimas


Technin specifikacija
Techninė specifikacija PRADEDANTIESIEMS

 • Techninė specifikacija – VPĮ 25 str. (tarptautiniai pirkimai), VPĮ 88 str. (supaprastinti pirkimai)

 • Pirkimo objektas apibūdinamas nurodant standartus, techninius reglamentus ar normatyvus, apibūdinant funkcines savybes ar norimą gauti rezultatą

 • Turi būti užtikrinama konkurencija

 • Negali būti nurodoma konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis. Jei neįmanoma pirkimo objekto aiškiai apibūdinti, galima tai nurodyti kartu nurodant ir lygiaverčių objektų priimtinumą.


Pasi lym vertinimo kriterijai
Pasiūlymų vertinimo kriterijai PRADEDANTIESIEMS

 • Mažiausia kaina

 • Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

  VPĮ 39 str. 4 d. (tarptautiniai pirkimai), 90 str. (supaprastinti pirkimai)


Pagrindin s sutarties s lygos projektas
Pagrindinės sutarties sąlygos (projektas) PRADEDANTIESIEMS

VPĮ 18 str. 6 d. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta:

1) sutarties šalių teisės ir pareigos;

2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

3) kaina arba kainodaros taisyklės,nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;

4) atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

5) prievolių įvykdymo terminai;

6) prievolių įvykdymo užtikrinimas;

7) ginčų sprendimo tvarka;

8) sutarties nutraukimo tvarka;

9) sutarties galiojimas;

10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos.


Kaina ir kainodara
Kaina ir kainodara PRADEDANTIESIEMS

Kainos apskaičiavimo būdai:

 • fiksuotos kainos nustatymas;

 • fiksuoto įkainio nustatymas;

 • įkainio bazės nustatymas;

 • dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas.

  Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21


Kaina ir kainodara 2
Kaina ir kainodara (2) PRADEDANTIESIEMS

 • Kainos koregavimo būdai:

  - dėl bendro kainų lygio kitimo

  - dėl pasikeitusių mokesčių


Prievoli vykdymo u tikrinimas
Prievolių įvykdymo užtikrinimas PRADEDANTIESIEMS

 • Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais

 • VPĮ 30 str. (tarptautiniai pirkimai), perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės (supaprastinti pirkimai)


Sutarties galiojimo terminas
Sutarties galiojimo terminas PRADEDANTIESIEMS

 • VPĮ 18 str. 7 d.

 • Viešojo pirkimo sutartis negali būti sudaroma ilgesniam kaip 3 metų terminui

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“


Reikalavimai pasi lymo parengimui ir teikimui
Reikalavimai pasi PRADEDANTIESIEMSūlymo parengimui ir teikimui

 • Pasiūlymų pateikimo terminas - nurodoma data, valanda, minutė.Tarptautiniai pirkimai – ne mažiau kaip 52 kalendorinės dienos (VPĮ 44 str.), supaprastinti pirkimai – ne mažiau kaip 7 darbo dienos (VPĮ 89 str.)

 • Reikalavimai pasiūlymo įforminimui. VPĮ 28 str. (tarptautiniai pirkimai), perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės (supaprastinti pirkimai)

 • Kiti reikalavimai – Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (tarptautiniuose ir supaprastintuose pirkimuose), informacija, kokia kalba pateikiamas pasiūlymas ir kt.


Informacija apie pirkimo proced ras
Informacija apie pirkimo procedūras PRADEDANTIESIEMS

 • Informacija apie pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo tvarką

 • Vokų su pasiūlymais atplėšimo tvarka

 • Pasiūlymų vertinimo tvarka

 • Informacijos teikimo tvarka

 • Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka


Skelbimai apie pirkimus
Skelbimai apie pirkimus PRADEDANTIESIEMS

 • Skelbimas apie pirkimą

 • Skelbimas apie sudarytą sutartį

 • Skelbimas apie nesudarytą sutartį

 • Informacinis pranešimas

  Nuo 2011 m. sausio 1 d. skelbimai nebeskelbiami leidinio “Valstybės žinios” priede “Informaciniai pranešimai”


Skelbimai apie pirkimus 2
Skelbimai apie pirkimus ( PRADEDANTIESIEMS2)

 • Skelbimai apie viešuosius pirkimus teikiami VPT elektroninėmis priemonėmis

 • Skelbimų teikimo VPT tvarkos aprašas patvirtintas VPT direktoriaus 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1S-16

 • Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVPIS, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis (VPĮ 27 str. 1 d. įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.)


Vok su pasi lymais pl imas
Vok PRADEDANTIESIEMSų su pasiūlymais plėšimas

 • Vienas arba du komisijos posėdžiai nurodytoje vietoje, nurodytu laiku;

 • Plėšime, išskyrus derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai.


Pasi lym vertinimas
Pasiūlymų vertinimas PRADEDANTIESIEMS

Pasiūlymų vertinimas:

- tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas

- pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas

- pasiūlymų eilės (preliminarios eilės) sudarymas, laimėtojo nustatymas


Tiek j kvalifikacijos tikrinimas
Tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas PRADEDANTIESIEMS

 • Tikrinama:

 • ar pateikta visa informacija;

 • ar tiekėjas tenkina nustatytus reikalavimus.

 • Jei informacijos trūksta, šį trūkumą prašoma pašalinti.

 • Kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas atmetamas.

 • VPĮ nustatytais atvejais gali būti (ar privalomai) vykdoma kvalifikacinė atranka. Tokiu atveju pirmiausia tikrinamas atitikimas minimaliems reikalavimams; po to iš tiekėjų, atitinkančių reikalavimus, perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka atrenkami geriausios kvalifikacijos tiekėjai.


Pasi lymo atitikimo pirkimo dokument reikalavimams tikrinimas
Pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas

 • Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijos patvirtintos VPT direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53

 • Tarptautiniai pirkimai – VPĮ 39 str., supaprastinti pirkimai – PO supaprastintų pirkimų taisyklės

 • Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu (39 str. 2 d.):

  1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją

  2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų

  3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos

  4) kitais šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais


Pasi lymo atitikimo pirkimo dokument reikalavimams tikrinimas 2
Pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas (2)

 • Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (39 str. 1 d.)

 • Perkančioji organizacija, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Tiekėjas (taisydamas) neturi teisės (39 str. 1 d.):

  - atsisakyti kainos sudedamųjų dalių

  - arba papildyti kainą naujomis dalimis

  Jei tiekėjas neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo,

  jo pasiūlymas atmetamas


Pasi lymo atitikimo pirkimo dokument reikalavimams tikrinimas 3
Pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas (3)

 • Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti (40 str. 1 d.)


Pasi lymo atitikimo pirkimo dokument reikalavimams tikrinimas 4
Pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas (4)

 • VPT neįprastai mažos kainos sąvokos išaiškinimas (įsigaliojo nuo 2009-10-07):

  1) perkančiosios organizacijos manymu nepakankama tinkamam sutarties įvykdymui;

  2) visais atvejais jei yra 15 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau proc. mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų


Pasi lymo atitikimo pirkimo dokument reikalavimams tikrinimas 5
Pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinimas (5)

Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis ir po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą (39 str. 6 d.)


Laim tojo nustatymas
Laimėtojo nustatymas tikrinimas (5

 • Tarptautiniai pirkimai:

  1) pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinus pateiktus dalyvių pasiūlymus nustatoma preliminari pasiūlymų eilė

  2) nedelsiant pranešama kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui apie preliminarią pasiūlymų eilę, o tiekėjui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis

  3) patvirtinamapasiūlymų eilė ir priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai VPĮ nustatyta tvarka išnagrinėtos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir ieškiniai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos


Laim tojo nustatymas1
Laimėtojo nustatymas tikrinimas (5

Supaprastinti pirkimai :

1) Perkančioji organizacija, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę

2) Perkančioji organizacija apie pasiūlymų eilę nedelsdama turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui

3) Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nesibaigė VPĮ nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pasiūlymų eilės išsiuntimo dalyviams dienos

4) Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas


Reikalavimai pirkimo sutar iai
Reikalavimai pirkimo sutarčiai tikrinimas (5

 • Forma – raštu (iki 10 000 Lt vertės sutartis gali būti sudaryta žodine forma, vykdant supaprastintus pirkimus)

 • Sudarant sutartį nekeičiama kaina, kitos pirkimo dokumentų bei pasiūlymo sąlygos.

 • Sutartys sudaromos ne ilgiau kaip 3 metams (išskyrus LRV nutarime “Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo” (2006-05-05, Nr. 432; Žin., 2006, Nr. 51-1892) nustatytus atvejus);

 • Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas;

 • Sutartyje turi turi būti VPĮ 18 str. 6 d. nustatyta informacija.


Reikalavimai pirkimo sutar iai 2
Reikalavimai pirkimo sutarčiai tikrinimas (5 (2)

 • Mažos vertės pirkimuose 18 str. 1, 2, 3, 4, 6 dalių reikalavimai neprivalomi

 • Perkančiojiorganizacija, tvirtindama supaprastintų pirkimų taisykles, jose gali nustatyti, kad pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (18 str. 10 d. Įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.)


Vie ojo pirkimo proced r nutraukimo bei vis pasi lym atmetimo tvarka
Viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo bei visų pasiūlymų atmetimo tvarka

 • Perkančioji organizacija, gavusi VPT sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. VPT sutikimas nereikalingas nutraukiant VPĮ IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras (VPĮ 7 str.)

 • VPT direktoriaus 2006 m. vasario 3 d. Įsakymas Nr. 1S-11 „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“

 • VPĮ 39 str. 3 d. jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti VPT sutikimą (2009 m. rugsėjo 1 d. netenka galios)


Gin nagrin jimo tvarka
Ginčų nagrinėjimo tvarka pasiūlymų atmetimo tvarka

 • VPĮ V skyrius

 • Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą

 • Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui

 • Tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta


Ačiū už dėmesį pasiūlymų atmetimo tvarka


ad