Dost p do informacji o rodowisku i dost p do informacji publicznej
Download
1 / 48

Dost?p do informacji o ?rodowisku i dost?p do informacji publicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Dostęp do informacji o środowisku i dostęp do informacji publicznej. Czerwiec 2006 r. Źródła regulacji (I). Konstytucja R P z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dost?p do informacji o ?rodowisku i dost?p do informacji publicznej' - mahina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dost p do informacji o rodowisku i dost p do informacji publicznej

Dostęp do informacji o środowisku i dostęp do informacji publicznej

Czerwiec 2006 r.

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


R d a regulacji i
Źródła regulacji (I)

 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

 • Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiskaz 2 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 Nr 78, poz. 706)

 • Dyrektywa Rady 90/313/EWG z 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 23.06.1990)

 • Dyrektywa Parlamentu i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku - od lutego 2005 (Dz. Urz. WE L 41/26, 14.02.2003)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


R d a regulacji ii
Źródła regulacji (II)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) - POŚ

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 50, poz. 435)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


R d a regulacji iii
Źródła regulacji (III)

 • Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) –DIP

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Konstytucyjne prawo i
Konstytucyjne prawo (I)

 • Artykuł 74 ust. 3 Konstytucji RP:

  „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”

 • Granice tego prawa określone być muszą w ustawodawstwie zwykłym (art. 81 Konstytucji RP)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Konstytucyjne prawo ii
Konstytucyjne prawo (II)

Ponadto kwestie związane z dostępem do informacji uregulowane są w:

 • Art. 51 - m.in.:

  „2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”

  „5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa”

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Konstytucyjne prawo iii
Konstytucyjne prawo (III)

 • Art. 61 - m.in.:

  „1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (...) organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Po a ustawa dip i
POŚ a ustawa DIP (I)

 • Zasada lex posterior

 • Norma kolizyjna - art. 1 ust. 2 ustawy DIP:

  „2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.”

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Po a ustawa dip ii
POŚ a ustawa DIP (II)

 • 3 sytuacje:

  • odmienna regulacja (np. terminy)

  • częściowa regulacja (np. forma udostępniania)

  • brak regulacji (np. środki prawne)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Informacja o rodowisku i
Informacja o środowisku (I)

Dwustopniowa definicja:

 • ogólna - art. 19 ust. 3 POŚ - wszystkie informacje w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych o stanie środowiska i jego ochronie

 • wyliczenie - art. 19 ust. 2 POŚ

  • dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach,

  • znajdujące się obecnie w posiadaniu organów tzn.:

   • zarówno uzyskane po 1 stycznia 2001, jak i

   • uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Informacja o rodowisku ii
Informacja o środowisku (II)

Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach (po 1.01.2001) to np.:

 • wnioski o wydanie decyzji i decyzje z dziedziny środowiska,

 • raporty OOŚ

 • programy, plany, strategie i polityki wymagające OOŚ

 • wykazy rodzajów i ilości zanieczyszczeń i dokumenty ewidencji odpadów

 • analizy porealizacyjne

 • dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

 • wyniki prac badawczych i studialnych

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Informacja publiczna i
Informacja publiczna (I)

Dwustopniowa definicja:

 • ogólna - art. 1 ust.1 DIP - każda informacja o sprawach publicznych

 • wyliczenie – art. 6 ust. 1 DIP w szczególności informacje o (m.in.):

  • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

  • zamierzeniach działań władzy

  • projektowaniu aktów normatywnych,

  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Informacja publiczna ii
Informacja publiczna (II)

 • danych publicznych, w tym:

  • treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

   • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

   • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

  • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej,

  • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

  • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Kto ma prawo do informacji
Kto ma prawo do informacji

Każdy:

 • osoba fizyczna lub osoba prawna

 • jednostka organizacyjna lub organizacja, organ czy instytucja

  Niezależnieod:

 • wieku

 • obywatelstwa czy miejsca zamieszkania lub siedziby

 • czy ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany ze sprawą, której postępowanie dotyczy

  „Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego” (art. 2 ust. 2 DIP)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Kto m usi udost pnia informacj e o rodowisku i jego ochronie
Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie

 • Wszystkie organy administracji publicznej (organy administracji rządowej jak i samorządowej) będące w posiadaniu informacji o środowisku i jego ochronie

 • Inne podmioty, gdy są z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony – w zakresie w jakim posiadane informacje związane są z załatwianiem zadań publicznych

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Kto m usi udost pnia informacj e publiczne
Kto musi udostępniać informacje publiczne

władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności (art. 4 DIP):

 • organy władzy publicznej,

 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa,

 • podmioty reprezentujące: osoby prawne państwowe i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne państwowe lub samorządu terytorialnego,

 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Wyj tki od zasady jawno ci ustawa dip
Wyjątki od zasady jawności – ustawa DIP

 • informacje niejawne

 • inne tajemnice ustawowo chronione

 • prywatność

 • tajemnica przedsiębiorcy

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Wyj tki od zasady jawno ci po i
Wyjątki od zasady jawności - POŚ (I)

 • informacje niejawne,

 • dane jednostkowe zbierane w ramach statystyki publicznej,

 • sprawy objęte toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym – jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

 • sprawy objęte prawami autorskimi oraz patentowymi – jeżeli ujawnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa,

 • dokumenty lub dane dostarczone przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

 • dokumenty lub dane, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Wyj tki od zasady jawno ci po ii
Wyjątki od zasady jawności - POŚ (II)

Ponadto organ może:

 • na uzasadniony wniosek przekazującego informacje wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję,

 • odmówić udostępnienia informacji, jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania bądź przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, albo jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Wyj tki od zasady jawno ci po iii
Wyjątki od zasady jawności - POŚ (III)

Możliwość ta nie odnosi się do sytuacji, gdy informacja dotyczy:

 • ilości i rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz miejsca ich wprowadzania,

 • stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,

 • rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,

 • poziomu emitowanego hałasu,

 • poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Terminy na udost pnienie informacji
Terminy na udostępnienie informacji

 • Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach - w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji

 • Inne informacje:

  • bez zbędnej zwłoki

  • nie później niż w ciągu:

   • miesiąca od dnia otrzymania wniosku(POŚ)

   • 14 dni od dnia otrzymania wniosku(DIP)

  • w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 2 miesięcy

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Op aty za udost pnienie informacji po
Opłaty za udostępnienie informacji – POŚ

 • Opłaty pobiera się za:

  • wyszukiwanie informacji,

  • sporządzanie kopii dokumentów lub danych, oraz

  • przesyłanie kopii dokumentów lub danych,

 • Bezpłatne:

  • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie,

  • informacja nie wymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Op aty za udost pnienie informacji dip
Opłaty za udostępnienie informacji - DIP

 • zasada: bez opłat

 • wyjątek: dodatkowe koszty związane z formą lub sposobem udostępnienia

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Op ata skarbowa
Opłata skarbowa

 • Pobiera się za wniosek (art. 3 ustawy o opłacie skarbowej i pismo Min. Fin. z 2.06.2003; LK-1331/LM/MK/03)

 • Zwolnione są (art. 8 ustawy o opłacie skarbowej):

  • jednostki budżetowe,

  • jednostki samorządu terytorialnego,

  • organizacje pożytku publicznego działające w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Stawki op at za udost pnianie informacji o rodowisku i
Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku (I)

Rozporządzenie MŚ z 25 lutego 2003 r. określa:

 • Stawki opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii i ich przesyłanie

 • Współczynniki różnicujące wysokość opłat

 • Terminy i sposób uiszczania opłat

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Stawki op at za udost pnianie informacji o rodowisku ii
Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku (II)

 • Opłata za wyszukanie informacji:

  • Gdy nie wymaga to znalezienia więcej niż 10 dokumentów - 5 zł

  • Za każdy kolejny dokument wymagający wyszukania - dodatkowe 50 gr

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Stawki op at za udost pnianie informacji o rodowisku iii
Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku (III)

 • Opłata za kopiowanie:

  • Format A4: 30 gr za kopię czaro białą; 2,50 zł za kolorową

  • Format A3 - 2 x tyle co za A4

  • Format A2 - 4 x tyle co za A4

  • Format A1 - 8 x tyle co za A4

  • Format A0 - 16 x tyle co za A4

 • Kopiowanie dokumentów dla celów nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej: połowa wskazanych wyżej stawek

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Stawki op at za udost pnianie informacji o rodowisku iv
Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku (IV)

 • Opłaty za przesyłanie: wg cennika Poczty Polskiej + dodatkowo:

  • 2 zł - za przesłanie wydruków lub kserokopii

  • 5 zł - za przesłanie danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Udost pnianie informacji
Udostępnianie informacji

 • Zasada - na pisemny wniosek,

 • Bez wniosku:

  • informacja niewymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej (POŚ)

  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej (DIP)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Forma udost pniania informacji publicznej
Forma udostępniania informacji publicznej

 • poprzez Biuletyn Informacji Publicznej

 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

 • przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Obowi zki przy udost pnianiu informacji publicznej
Obowiązki przy udostępnianiu informacji publicznej:

 • zapewnianie możliwości kopiowania lub wydruku

 • przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji

 • udostępnienia w sposób i formie wskazanej (chyba że brak możliwości technicznych)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Rodki prawne ustawa dip i
Środki prawne - ustawa DIP (I)

 • Odwołanie

  • rozpoznanie odwołania od decyzji w terminie 14 dni

 • Skarga do sądu administracyjnego

  • tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,

  • inne niż tajemnica powody odmowy

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę – 15 dni

  • rozpatrzenie skargi – 30 dni

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Rodki prawne ustawa dip ii
Środki prawne - ustawa DIP (II)

 • Skarga do sądu powszechnego

  • ochrona danych osobowych, prawo do prywatności i inne tajemnice ustawowe (np. tajemnica przedsiębiorcy)

 • Odpowiedzialność karna

  „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” (art. 23 ustawy DIP)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po i
Zmiany POŚ (I)

 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Art. 1 pkt c) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

 • „39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym:

  • przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat, zwierzęta oraz rośliny,

  • pozostałe elementy biologicznej różnorodności

 • i wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi ele­mentami,”;

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po ii
Zmiany POŚ (II)

 • w art. 19:

 • a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 • „1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie:

 • znajdujące się w ich posiadaniu,

 • które organy administracji mają ustawowe prawo otrzymywać od innych podmiotów gromadzących tego rodzaju informacje.”,

 • b) w ust. 2:

 • po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

 • „20a) decyzje odmawiające udostępnienia infor­macji,”,

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po iii
Zmiany POŚ (III)

 • d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

 • „5a. W sprawach dotyczących sposobu i formy udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110).”,

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po iv
Zmiany POŚ (IV)

 • e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

 • „7a. Publicznie dostępne wykazy, o których mowa w ust. 6, prowadzi się w formie elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicz­nej, o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.”,

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po v
Zmiany POŚ (V)

 • c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

 • „3a. Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a, w zakresie dotyczącym dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za przygotowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o prze­widywanym terminie ukończenia prac nad nimi.

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po vi
Zmiany POŚ (VI)

 • 3b. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności poucza o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. b.”,

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po vii
Zmiany POŚ (VII)

 • d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 • „4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji; w przypadku odmowy ze względu na wyłączenie jawności informacji stosuje się przepisy art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej.”,

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po viii
Zmiany POŚ (VIII)

 • Cel:

  • implementacja dyrektywy 2003/4/WE

  • usunięcie wątpliwości interpretacyjnych – zwłaszcza relacji do DIP

 • Główne zmiany:

  • definicja informacji o środowisku + definicja środowiska

  • określenie „informacji będących w posiadaniu..”

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Zmiany po ix
Zmiany POŚ (IX)

 • zakres podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji:

  • organy administracji

  • inne organy władzy publicznej

  • organy doradcze i pomocnicze

 • zakres i interpretacja (zawężająca) wyjątków

 • generalne odwołanie do przepisów DIP (forma i sposób udostępniania informacji; środki prawne)

 • Rozszerzenie obowiązków związanych z elektronicznym udostępnianiem informacji

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Publicznie dost pny wykaz danych o dokumentach i
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach (I)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska

 • Wykaz składa się z:

  • kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów

  • spisów kart informacyjnych

 • Może być prowadzony w formie komputerowej bazy danych

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Publicznie dost pny wykaz danych o dokumentach ii
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach (II)

Dla poszczególnych typów dokumentów przewidziane są osobne formularze kart (A do I):

 • A - wnioski o: wydanie decyzji, ustalenie programu dostosowawczego

 • B - decyzje i postanowienia

 • C - projekty polityk, strategii, planów, programów

 • D - polityki, strategie, plany, programy

 • E - raporty oddz. na środ., analizy porealizacyjne, przegl. ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokum. mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dokumenty związane z gospodarką odpadami

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Publicznie dost pny wykaz danych o dokumentach iii
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach (III)

Formularze kart – c.d.:

 • F - prognozy OOŚ, dokumenty o przedsięwzięciach poza granicami RP, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych w ochronie środowiska, rejestr poważnych awarii

 • G - informacje i dane o korzystaniu ze środowiska

 • H - zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia

 • I - inne

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Udost pnianie akt w kpa i
Udostępnianie akt w KPA (I)

 • Ogólne reguły udostępniania akt sprawy

 • Lex generalis w stosunku do POŚ i DIP

 • Art. 73 i 74 Kpa

 • Uprawnienia dotyczą tylko strony (organizacji na prawach strony) danego postępowania i ograniczają się do akt sprawy danego postępowania

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Udost pnianie akt w kpa ii
Udostępnianie akt w KPA (II)

 • W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

 • Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy


Udost pnianie akt w kpa iii
Udostępnianie akt w KPA (III)

 • Wyjątki – akta sprawy

 • 1) objęte tajemnicą państwową

 • 2) inne, gdy organ wyłączył je z udostępniania z uwagi na ważny interes publiczny

 • Odmowa w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenia

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy