Trestní právo II. Trestná součinnost - PowerPoint PPT Presentation

trestn pr vo ii trestn sou innost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trestní právo II. Trestná součinnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trestní právo II. Trestná součinnost

play fullscreen
1 / 29
Trestní právo II. Trestná součinnost
104 Views
Download Presentation
mae
Download Presentation

Trestní právo II. Trestná součinnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trestní právo II.Trestná součinnost Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz

 2. Trestná součinnost • Na trestné činnosti se podílí více osob • Spolupachatelé • Pachatel (spolupachatelé) a jiné další osoby • Tr. čin zosnují, organizují, vyvolávají, usnadňují… • Zužitkují výnosy z tr. činu • Usnadňují pachatelům tr. činu vyhnout se stíhaní/trestu

 3. Formy trestné součinnosti • Účastenství • V širším smyslu: spolupachatelství (§ 23 TZ) + organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ) • V užším smyslu: organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ) • Některé formy přípravy – spolčení, srocení (§ 20 TZ) • Formy tr. součinnosti ve zvláštní časti TZ • Např. podněcování k tr. činu, schvalování tr. činu, nadržování, neoznámení tr. činu, nepřekažení tr. činu, podílnictví, legalizace výnosů z tr. činnosti… • Organizovaná zločinecká skupina (§ 129, 361 TZ) • Znaky sk. podstaty „člen organizované skupiny“, „nejméně s dvěma osobami“

 4. Pachatel (§ 22 TZ) • Trestně odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin • § 114 odst. 1, 2, 3 TZ – zvláštní/konkrétní subjekt • Pro pachatelství nutná zvláštní vlastnost, způsobilost, postavení • Kdo nemá, nemůže být pachatel, ale může být účastník

 5. Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ) • Trestně odpovědná osoba, která ke spáchaní tr. činu úmyslně užije jinou osobu jako „živý nástroj“ • Úmysl spáchat tr. čin prostřednictvím jiné osoby (ví o něj, že nejedná, nejedná zaviněně, nebo nejedná v požadované formě zavinění) • Živý nástroj tr. neodpovědný nebo odpovědný omezeně • Konstrukce umožňuje vyvození tr. odpovědnosti za „účastenství“ na čině jinak trestném

 6. Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ) • § 22 odst. 2 TZ – taxativní výčet případů nepřímého pachatelství = důvody, proč není živý nástroj trestně odpovědný • Nedostatek věku, nepříčetnost • Jednání v omylu • Jednání za okolnosti vylučující protipr. (vis compulsiva) • Osoba sama nejednala (vis absoluta) • Nedostatek zavinění, zákonem požadované pohnutky • Jiné možné případy?

 7. Spolupachatelství (§ 23 TZ) • Tr. čin je spáchán úmyslným společným jednáním dvou či více trestně odpovědných osob • Společné jednání – objektivní podmínka • Každý spolupachatel svým jednáním naplní objektivní stránku skutkové podstaty tr. činu • Každý ze spolupachatelů vykoná část činnosti, které v souhrnu tvoří jednání naplňující skutkovou podstatu • Jeden spolupachatel vykoná jedno jednání, druhý druhé jednání, skutková podstata je naplněna oběma jednáními • Úmysl – subjektivní podmínka • Ke znakům skutkové podstaty + ke společnímu jednání!

 8. Souběžné (samostatné) pachatelství • Situace obdobné spolupachatelství, ale o spolupachatelství nejde! • Osoby souběžně páchající tr. čin budou posouzeny jako samostatní pachatele • Vlastnoruční delikty • Např. soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, křivá výpověď • Chybí úmysl ke společnému jednání • Např. tři kapsáři nezávisle od sebe okrádají turisty na K. mostě • Nedbalostní delikty • Např. dělníci vyhazují odpad z okna, zraní osobu dole

 9. Odpovědnost spolupachatelů • § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). • Odpovědnost v plném rozsahu – za celý způsobený následek nebo škodu • Vybočení ze společné dohody – exces • Za těžší následek odpovídá vybočující spolupachatel sám • Spáchání tr. činu za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby • Odpovědnost se posoudí u jednotlivých spolupachatelů individuálně

 10. Trestání spolupachatelů • Výměra trestu: • § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). => U každého ze spolupachatelů se užije tr. sazba za spáchaný tr. čin • Ukládání trestu: • Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ • Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. a) TZ • Potřeba přihlédnout k tomu, jakou měrou jednání každého ze spolupachatelů přispělo ke spáchání trestného činu.

 11. Účastenství (§ 24 TZ) • Formy účastenství: organizátorství – návod – pomoc => účastník: organizátor – návodce – pomocník Účastník Pachatel /Spolupachatelé (Org./Náv./Pom.) (hlavní) účastní se závislost páchá/jí Trestný čin dokonaný/pokus

 12. Subsidiarita účastenství • Spolupachatelství subsidiární • Účastenství • Organizátorství subsidiární • Návod subsidiární • Pomoc

 13. Zásada akcesority účastenství • Akcesorita účastenství – trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti (hlavního) pachatele • Kvalitativně: Účastenství jenom na protiprávním, trestním činu trestně odpovědného pachatele • Kvantitativně: hlavní trestný čin musí dojít alespoň do stadia pokusu, anebo je dokonán • Jinak se jednání účastníka posoudí jako příprava k trestnému činu (jen u obzvlášť závažných zločinů, pokud tak zákon stanoví)

 14. Příčinná souvislost • Nutný příčinný vztah mezi činem účastníka a činem hlavního pachatele • Čin účastníka má vztah jenom k činu, který má znaky tr. činu • Vyloučeno účastenství na činu beztrestném • Např. sebevražda, umělé přerušení těhotenství, zneužívaní návykových látek • Proto samostatné trestné činy: • Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) • Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161 TZ), svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162 TZ) • Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)… • Vyloučeno účastenství na činu jinak trestném • Např. okolnost vylučující protiprávnost, nízký věk, nepříčetnost

 15. Další aspekty účastenství • Účastenství je vyloučeno u osoby, kterou dané ustanovení chrání • Podání alkoholu dítěti (§ 204 TZ) – dítě • Svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ, viz § 203 TZ) – dítě • Únos dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou (§ 200 TZ) – unesený • Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – sebevrah (přeživší:) • Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163 TZ) – těhotná žena … • Speciální/konkrétní subjekt tr. činu • Pachatel musí mít požadovanou vlastnost • Účastník může být i osoba bez této vlastnosti

 16. Úmysl u účastenství • Nutný dvojí úmysl: • 1. Úmyslné jednání účastníka (přímý i nepřímý úmysl) • 2. Účastník se účastní na úmyslném tr. činu • Úmysl účastníka přispět k dokonání tr. činu • Úmysl účastníka zahrnuje skutečnost, že se účastní na tr. činu trestně odpovědného pachatele Účastník úmysl účastní se 2. 1. Pachatel páchá Tr. čin - tr. odpovědný- úmyslný - k dokonání

 17. Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ) • Zosnování nebo řízení spáchání tr. činu • Zosnování – iniciace dohody o spáchání tr. činu, vytvoření plánu, zajištění vhodných osob, rozdělení úkolů… • Řízení – vydávaní příkazů, pokynů a úkolů, usměrňování trestné činnosti • Směruje k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému tr. činu

 18. Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ) • Nejzávažnější forma účasti na páchání tr. činnosti • Problematika „bílých koní“ De lege lata De lege ferenda ? Hlavní pachatel Organizátor = řídící pachatel (teorie panství nad činem) Organizátor Hl. pachatel Návodce Pomocník Návodce Pomocník

 19. Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ) • Úmyslné vzbuzení rozhodnutí v jiné osobě spáchat tr. čin • Např. přemlouvání, poučení, rozkaz, pohrůžka, rada, ujednání za peníze… • Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu • Vždy konáním – písemně, ústně, konkludentně…

 20. Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ) • Situace obdobné návodu: • Utvrzování v rozhodnutí již rozhodnuté osoby – posoudíme jako pomoc podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ (= psychická pomoc) • Návod k individuálně neurčitému tr. činu / návod individuálně neurčitých osob – posoudíme jako tr. čin podněcování (§ 364 TZ)

 21. Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ) • Další specifické situace: • Nadbytečný návod = osoba je již rozhodnutá, návodce o tom neví a přece navádí • Teoreticky je to pokus návodu (v skutkovém omylu) • Bezvýsledný návod = návodce úspěšně vzbudil rozhodnutí jiného spáchat tr. čin, k pokusu ani dokonání tr. činu ale nedošlo • Nezdařený návod = návodce ani nevzbudil takové rozhodnutí • Situace posoudíme jako přípravu k „naváděnému“ tr. činu podle § 20 odst. 1 TZ • Limitované na zvlášť závažné zločiny, kde to zákon stanoví

 22. Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ) • Úmysl u návodu – nutný dvojí úmysl • Úmyslné vzbuzení rozhodnutí • Návod ke spáchání úmyslného tr. činu; úmysl návodce směruje k dokonání Návodce úmysl navádí 1.2. pokus Pachatel tr. čin páchá dokonaný • Trestnost agenta provokatéra • Judikatura: Teixeir de Castro v. Portugalsko, Lüdi v. Švýcarsko

 23. Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ) • Kauzální podpora jiné osobě při páchání tr. činu • Úmyslné umožnění nebo usnadnění spáchání tr. činu • Demonstrativní výčet činností: • Fyzická pomoc: opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu • „Volavka“ a „zeď“ již nejsou spolupachatelé • Posouzení jako spolupachatele bylo kritizováno jako přísné • Problém při pokračování v tr. činu – když si pachatel a pomocník (zeď) při jednotlivých útocích střídají pozice, nebude se jim moct sečíst škoda • Psychická pomoc: radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po tr. činu

 24. Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ) • Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu • Před nebo při spáchání tr. činu • Až do momentu ukončení trestné činnosti • Konáním i opomenutím (= negativní pomoc) • Opomenutí zvláštní povinnosti konat – např. hlídač nezamkne vchod a nezapne alarm, aby umožnil pachateli ukradnout obraz z galerie

 25. Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ) • Situace obdobné pomoci: • Spolupachatelství • Pomocník se nepodílí přímo a bezprostředně na jednání popsané v skutkové podstatě, jeho jednání není součástí útoku pachatele/spolupachatelů, ale tento útok umožňuje nebo usnadňuje • Nepřekažení tr. činu ( §367 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ) – samostatné tr. činy, NE negativní pomoc • Pomoc pachateli po ukončení tr. činnosti – posoudíme jako tr. čin nadržování (§ 366 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ), podílnictví (§ 214-215 TZ) nebo legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216-217 TZ)

 26. Zánik trestnosti účastenství • § 24 odst. 3, 4 TZ • Účastník dobrovolně upustí od dalšího účastenství na činu, a zároveň • Pachatel odstání nebezpečí vzniklé zákonem chráněnému zájmu, nebo učiní oznámí v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno • U více účastníků se posuzuje individuálně • Zániku tr. odpovědnosti účastníka, který takto jednal, nebrání, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení (§ 24 odst. 4 TZ)

 27. Trestání účastenství • § 24 odst. 2 TZ • Výměra trestu: • Podle sazby za tr. čin, k němuž účastenství směrovalo, jestliže zákon nestanoví něco jiného • Formy účastenství jsou si rovné

 28. Trestání účastenství • Ukládání trestu: • Nezávisle na trestání hlavního pachatele • Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ • Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. b) TZ • Potřeba přihlédnout k významu a povaze účasti na spáchání tr. činu • Přitěžující okolnosti – zákaz dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 TZ) • Např. okolnost podle § 42 písm. o) se přičítá jenom pachateli organizujícím tr. činnost, ne účastníkovi – organizátorovi • U pomoci možnost zvážit mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby (§ 58 odst. 5 TZ)

 29. Literatura • Použitá v prezentaci • Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s. 287-323. • Pro seminář • Uvedena v Přehledu