sociekonomick sf ra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA. Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace (rozrůznění) a přímá propojenost s FGS. Geografie obyvatelstva a sídel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA' - jorryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociekonomick sf ra

SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA

Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost.

Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace (rozrůznění) a přímá propojenost s FGS.

geografie obyvatelstva a s del
Geografie obyvatelstva a sídel

Lidstvo vzniklo pravděpodobně ve východní Africe v oblasti Viktoriina a Rudolfova jezera a odtud postupně osídlovalo Zemi. Měnilo neosídlenou krajinu (anekumenu) v osídlenou (ekumenu).

slide3
Počet a rozmístění obyvatel

V současnosti žije na planetě přes 7,1 mld lidí.

Do počátku 19.st. byl růst počtu obyvatel pozvolný, hospodářskou revolucí se změnily výrazně podmínky života (zlepšení výživy, účinnější zdrav.péče...) a s tím se prudce zvýšil nárůst počtu obyvatel planety. V 2. ½ 20 st. došlo k nárůstu v rozvojových regionech světa (Asie, J Amerika, Afrika).

pohyb obyvatelstva
Pohyb obyvatelstva
 • Ukazatelem změny počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva

a) přirozený – porodnost-úmrtnost

b) mechanický – přemísťování lidí

Demografická revoluce – proces změny reprodukčního chování lidí a úmrtnosti v průběhu času, který se projeví v prostředních fázích prudkým nárůstem počtu obyvatel (viz graf.)

doba trv n demografick revoluce
Doba trvání demografické revoluce:
 • Francie 150let
 • GB 150
 • Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Německo 125
 • Itálie, Španělsko 75
 • ČR 100
d tsk mrtnost ekonomic vysp lost
dětská úmrtnost - ekonomic.vyspělost

dětská úmrtnost v chudých regionech

rozm st n obyvatelstva
Rozmístění obyvatelstva

Značně nerovnoměrné. Závislé na přírodních podmínkách (nejvíce na klimatu) a společensko hospodářských.

60% obyvatel Země žije do 200 m n m.

50% do 200 km od pobřeží

nejhustěji osídlené oblasti: jádra rozvoje průmyslu

Evropa, Amerika,Asie....

interaktivn mapa sv ta
Interaktivní mapa světa:

http://breathingearth.net/

http://breathingearth.net/

mapové servery s aktuálními údaji:

 • 1) CIA
 • 2) SVĚTOVÉ STATISTIKY
 • 3) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND
 • 4) STATISTIKY OECD
kontroln ot zky
Kontrolní otázky
 • Čím se zabývá socioekonomická geografie?
 • Kolik žije v současnosti na planetě lidí?
 • Jaký je vývoj počtu obyvatel Země od 18.st.? Pokus se vysvětlit příčiny změn v počtu obyvatel.
 • Vysvětli pojem porodnost, úmrtnost, přírůstek obyvatel.
 • Jaký je rozdíl mezi přirozeným přírůstkem a celkovým přírůstkem obyvatel.
 • Které regiony světa mají vysoký přirozený přírůstek obyv. a proč?
 • Které regiony světa trpí úbytkem obyvatel a proč?
 • Jaké jsou nejpočetnější státy světa.
 • Seřaď světadíly podle počtu obyvatel.
 • Vysvětli pojem demografická revoluce.
 • Jak se zjišťuje počet obyvatel ve většině vyspělých zemí?
 • Jaké jsou prognózy vývoje počtu obyvatel podle odhadů OSN?
 • Objasni pojem věková pyramida? O čem vypovídá?
slide29
Sídlo - seskupení usedlostí

Osídlení - rozmístění lidských sídel v krajině

 • koncentrické (soustředěné) – vesnice, města...převažuje
 • disperzní (rozptýlené) – rozptýlená vesnice, samoty

Původně žili lidé v malých sídlech (o nichž moc nevíme) – převažoval lov a sběr.

S přechodem k zemědělské výrobě vznikají zemědělská sídla.

Nejstarší sídelní a civilizační vývoj vč.vzniku měst probíhal na hranici 3 kontinentů (Asie, Afriky a Evropy) v oblasti tzv. „úrodného půlměsíce“

slide30
Pozdeji se k němu připojila oblast východní Číny a povodí Indu, středozemní oblast, a velmipozdě, až počátkem letopočtu, Amerika (Mexiko, Peru)
slide33
1)venkovská (zakládána před 10000 lety v souvislosti s rozvojem zemědělství)

2) městská (díky výhodné poloze a podnebí již ve

1)starověku – jejich počet a osídlenost byla nízká)

2)Středověku (většina měst u nás)

3) Novověk - ipulsem k obrovskému rozvoji měst dochází až s průmyslovou revolucí.

Urbanizace: zvyšování úlohy měst v rozvoji společnosti a rozšiřování městského způsobu obyvatelstva

Ekumena – subekumena – anekumena = území osídlené trvale – dočasně - vůbec

slide34
Aglomerace – městské jádro a okolí (pražská, brněnská, ostravská...)

Konurbace – propojení několika aglomerací (Porúří, Porýní...)

Megalopole – nejrozsáhlejší intenzívně propojené oblasti lidského osídlení (Boston – Washington, Tokio – Kóbe,...)

zemn pohyb obyvatel
Územní pohyb obyvatel
 • vnitrostátní – (př.z venkova do měst v 2.1/2 20.st.) – důvody hlavně ekonomické
 • mezistátní – důvody hl.ekonomické,.. bezpečnostní, náboženské, politické...
struktura obyvatelstva
Struktura obyvatelstva
 • věková

1) předproduktivní do 15 let

2) produktivní 15-59 let

3) poproduktivní 60 a více let

věk, pohlaví a počet obyvatel nejlépe vystihuje tzv. věková pyramida (strom života)

slide45
rasová – vymezení skupin lidí podle vnějších (biologických) znaků – barva kůže, tvar lebky, nosu, těles.výška...,které spojuje dlohodobý společný vývoj
  • europoidní
  • mongoloidní + míšenci (Mu,Me,Za)
  • negroidní
  • australoidní
slide48
národnostní – podle příslušnosti k národu (společným znakem je územní, jazykový, kulturní a historický vývoj s vědomím příslušnosti k národu
 • na Zemi žije asi 2000 národů
 • Největší národy světa:

1.Číňané (Chanové) 1,1mld. 2. Hindové (Indie) 23O mil. 3. Američané (USA) mil. 200 mil.

3. Bengálci (Bangladéš, Indie) přes 200 mil.

4. Brazilci 5. Rusové 140 mil.

6. Japonci130 mil.

slide51
náboženská
  • ateisté – bez vyznání
  • věřící – víra v nějaké božstvo

Nejvýznamější náboženství:

   • budhismus – 324 mil.
   • křesťanství – (katolíci, pravoslavní, protestanté) vyznává asi 2mld.
   • islám – muslimové – 1,1 mld.
   • hinduismus – 781 mil.
   • judaismus – 18 mil.
   • animistická náb. (tradiční)
kontroln ot zky1
Kontrolní otázky
 • Co je to sídlo, osídlení?
 • Jaké jsou nejstarší centra lidského osídlení?
 • Jaké znáš typy sídel?
 • Jaký je rozdíl mezi vesnickým a městským sídlem?
 • V jakých obdobích vznikala města? S čím byl tento jev spojen?
 • Lokalizuj 10 největších měst světa. Jaké znaky mají společné?
 • Co je to urbanizace? Seřaď jednotlivé kontinenty podle míry urbanizace.
 • Jak se bude urbanizace dále vyvíjet?