pracovn setk n k opvk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní setkání k OPVK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní setkání k OPVK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Pracovní setkání k OPVK - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Pracovní setkání k OPVK. 1. Výzva oblast podpory 2.2. - rozpočet. Financování projektů. 100 % způsobilých výdajů Forma: záloha + žádost o platbu Způsobilý výdaj je: přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní je vynaložen na aktivity v souladu s obsahem a cíli projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pracovní setkání k OPVK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracovn setk n k opvk

Pracovní setkání k OPVK

1. Výzva oblast podpory 2.2.

- rozpočet

financov n projekt
Financování projektů
 • 100 % způsobilých výdajů
 • Forma: záloha + žádost o platbu
 • Způsobilý výdaj je:
  • přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní
  • je vynaložen na aktivity v souladu s obsahem a cíli projektu
  • zachycen v účetnictví v souladu s českou legislativou a doložitelně zaplacen
  • vznikl a byl uhrazen v době realizace projektu
zp sobil v daje
Způsobilé výdaje
 • Osobní výdaje související s realizací projektu
 • Cestovní náhrady související s realizací projektu
 • Zařízení související s realizací projektu
 • Náklady na provoz kanceláře
 • Nákup služeb
 • Přímá podpora
 • DPH
osobn v daje souvisej c s realizac projektu
Osobní výdaje související s realizací projektu
 • Mzdové výdaje pracovníků zapojených do projektu s nimiž je uzavřen pracovně právní vztah (mají uzavřenu prac. Smlouvu, DPČ, DPP)
 • Hrubá mzda a všechny zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem (sociální a zdravotní pojištění)
 • Výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase obvyklou
 • Autorské honoráře – dle z. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským
cestovn n hrady souvisej c s realizac projektu
Cestovní náhrady související s realizací projektu
 • Výdaje na pracovní cesty osob zapojených do projektu a majících uzavřen v rámci projektu pracovně právní vztah
 • Způsobilé jsou výdaje na tuzemské cesty (cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje)
 • Zahraniční pracovní cesty jen v odůvodněných případech a uvedených v projektové žádosti
 • Cenové limity: max. 1200 Kč za osobu a noc nebo dle interních předpisů organizace, je-li tento limit nižší
za zen souvisej c s realizac projektu
Zařízení související s realizací projektu
 • Dlouhodbý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč/ks), drobný nehmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks) – licence, know-how, SW, stud. Program
 • Drobný hmotný majetek – do 40 tis. Kč/ks – výukový a spotřební materiál, PC sestava
 • Použitý drobný hmotný majetek a zařízení – za splnění dalších podmínek
 • Nájem a splátky leasingu – za splnění dalších podmínek
 • Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku – pokud k jeho nákupu nebyly využity veřejné prostředky a za splnění dalších podmínek
 • Limit: max. 25 % způsobilých výdajů projektu
m stn kancel
Místní kancelář
 • Spotřební zboží a provozní materiál
 • Telefon, poštovné, fax
 • Energie (nákup vody, paliv, nájem kanceláře, internet)
 • Způsobilé jsou pouze ty výdaje, které vznikly v souvislosti s aktivitami projektu – v případě že výdaje souvisí s aktivitami projektu pouze částečně je nutné stanovit podíl připadající na tyto aktivity
 • Limit: max. 8 % celkových způsobilých výdajů
n kup slu eb souvisej c ch s realizac projektu
Nákup služeb souvisejících s realizací projektu
 • Výdaje spojené s dodávkou služeb
  • publikace, školící materiály, studie a výzkum, náklady na konference, podpora účastníků (stravné, ubytování), jiné náklady
 • Podmínky:
  • služby musí přispívat k dosažení cíle projektu
  • musí souviset s realizací projektu (místně a časově)
  • od částky 100 tis. je nutné dodržet Pravidla při pořizování zboží a služeb z prostředků fin. podpory OPVK stanovené poskytovatelem dotace
 • Limit:
  • max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu
  • max. 300 Kč na celodenní občerstvení na osobu a dle interních předpisů organizace. Při necelodenních akcích se částka krátí.
stavebn pravy p m podpora n klady vypl vaj c ze smlouvy
Stavební úpravy, přímá podpora, náklady vyplývající ze smlouvy
 • Stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu za podmínky, že výdaje na všechny dokončené úpravy nesmí přesáhnout 40 tis. Kč na jednotlivou účetní položku
 • Přímá podpora – výdaje týkající se cílové skupiny, zejména spojené s praxí a stáží (ubytování, cestovné, stravné, mzdové příspěvky)
 • Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – audit, publicita, ostatní (bankovní poplatky)
dph a jin dan
DPH a jiné daně
 • Obecně:daně a cla nejsou způsobilý výdaj
 • Výjimka: DPH pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu
k ov financov n
Křížové financování
 • Novinka programového období 2007-2013
 • Umožňuje v rámci projektů financovaných z ESF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilé pouze dle pravidel ERDF
 • Podmínky:
  • výdaje jsou nezbytné k dosažení cílů projektu
  • nesmí být překročen max. procentní podíl výdajů spadajících do křížového financování
v daje spadaj c do k ov ho financov n
Výdaje spadající do křížového financování
 • Zařízení a vybavení s dobou použitelnosti delší než 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč – zařízení musí být využito přímo cílovou skupinou
 • Výdaje na nábytek bez ohledu na pořizovací cenu (stoly, lavice, žídle, křesla, pohovky, skříně, police apod.)
 • Stavební úpravy nad 40 tis. Kč – usnadnění přístupu zdravotně postiženým, úprava výukových prostor používaných na aktivity s cílovou skupinou
postup p i po zov n zbo a slu eb z prost edk finan n podpory opvk
Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK
 • Cena zakázky 0 - 100 000 Kč bez DPH
  • výběrové řízení nemusí být prováděno, stačí zaslat objednávku (písemně nebo elektronicky) jednomu vhodnému dodavateli.
  • Nákup drobných položek v obchodě stačí paragon s doplněnými náležitostmi dle z. 563/1991 Sb. o účetnictví. Drobné položky jsou položky do 10 000 Kč.
postup p i po zov n zbo a slu eb z prost edk finan n podpory opvk1
Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK
 • Cena zakázky 100 001 – 500 000 Kč bez DPH
  • povinnost písemně (dopisem, elektronicky) vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele
  • povinnost sepsat zápis o posouzení a hodnocení nabídek
  • hodnotí osoba k zakázce a dodavatelům nestranná (prohlášení)
  • písemná smlouva s dodavatelem
  • informace osloveným dodavatelům o výsledků výběrového řízení
postup p i po zov n zbo a slu eb z prost edk finan n podpory opvk2
Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK
 • Cena zakázky 500 001 – 1 999 999 Kč bez DPH
  • povinnost uveřejnit výzvu k podání nabídek na www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky na dobu alespoň 10 dnů
  • povinnost písemně oslovit alespoň 3 dodavatele
  • povinnost sepsat zápis o posouzení a hodnocení nabídek
  • povinnost uzavřít písemnou smlouvu s vybraným dodavatelem a informovat všechny zúčastněné dodavatele o výsledku řízení
  • hodnotí 3-členná komise
postup p i po zov n zbo a slu eb z prost edk finan n podpory opvk3
Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK
 • Cena zakázky nad 2 000 000 Kč bez DPH
  • upravuje zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Přesný postup při výběru s náležitostmi výzvy, smlouvy s dodavateli a způsobu hodnocení je uveden v kap. 7 Příručky pro žadatele o finanční podporu z OPVK

monitorovac zpr vy
Monitorovací zprávy
 • Věcná část
  • obsah projektu, aktivity v daném období, monitorovací indikátory, problémy, změny
 • Finanční část
  • žádost o platbu, soupisky, přehledy, výkazy, kopie účetních dokladů
vypln n projektov dosti
Vyplnění projektové žádosti

Tabulka rozpočtu obsahuje přednastavené názvy kapitol a položek. Předdefinované řádky nelze odstranit, řádky na úrovni položek je možné editovata vnořit vlastní „položky“

Aktualizace aplikace Benefit7 umožní přidání komentáře k rozpočtu.

18

vypln n projektov dosti5
Vyplnění projektové žádosti

V tabulce rozpočtu je označen řádek, který lze editovat (nejčastěji řádek vložený uživatelem), ale nelze vnořit další položku

23

vypln n projektov dosti6
Vyplnění projektové žádosti

V tabulce rozpočtu je označen řádek, který umožňuje vnoření nové položky (nejčastěji to bývá poslední úroveň kapitol). Údaje z označeného řádku nelze editovat.

24

vypln n projektov dosti7
Vyplnění projektové žádosti

V tabulce rozpočtu je označen název kapitoly. Formulář neumožní uživateli editovat vybranou položku a nezobrazí se tlačítka Nový záznam, Smazat záznam, Uložit, Storno.

25

vypln n projektov dosti p ehled financov n
Vyplnění projektové žádosti- přehled financování

Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet.

Když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

26

vypln n projektov dosti harmonogram erp n
Vyplnění projektové žádosti- harmonogram čerpání

Uveďte částky předpokládaných způsobilých výdajů za každé monitorovací období realizace.

Datum první platby se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši dotace.

27

vypln n projektov dosti v b rov zen
Vyplnění projektové žádosti- výběrová řízení

Uveďte informace o chystaných nebo již probíhajících výběrových řízeních tj. pořízení zboží a služeb od 100.000 Kč.

Formuláře na této záložce budou aktivní pouze v případě, že jste na záložce „Projekt“ zvolili příslušnou volbu.

28

slide29
Děkuji za pozornost

Ing. Petra Považská

petra.povazska@slu.cz

553 684 823