Társadalmi Megújulás Operatív Program - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Társadalmi Megújulás Operatív Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Társadalmi Megújulás Operatív Program

play fullscreen
1 / 21
Társadalmi Megújulás Operatív Program
75 Views
Download Presentation
maalik
Download Presentation

Társadalmi Megújulás Operatív Program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Sásdon

 2. A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Sásdon

 3. Alapvető célok: • A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés • Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

 4. Alapvető célok: • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

 5. Alapvető célok: • Komplex módon segíti a minőségi oktatás • elterjesztését. • infrastrukturális fejlesztések szakmai fejlesztések

 6. Az ÁMK pedagógiai programja bővül: • a kompetencia alapú oktatás tantervével (programcsomagok beillesztése, ütemezése) • korszerű pedagógiai módszerekkel, újszerű tanulásszervezési eljárásokkal • infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazásának tervével • a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségét növelő programmal

 7. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás implementációja: A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztése • „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító programcsomag bevezetése az első évfolyamon • „Matematika” kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító program bevezetése az első évfolyamon • „Szociális életvitel” kulcskompetencia területen programcsomag bevezetése az első évfolyamon • Tantárgytömbösített oktatás a természetismeret tantárgy keretében az ötödik évfolyamon (biológia, földrajz, fizika, informatika) • Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül a művészeti nevelés területén az ötödik évfolyamon (rajz és az ének-zene oktatása történelmi koronként)

 8. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás implementációja: • Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása • Három hetet meghaladó „Csillagszóró” projekt az első évfolyamon, és az SNI tanulókkal • Témahét az ötödik évfolyamon „Erdei iskola”, a hatodik évfolyamon és az SNI csoportokban „Zöld hét” keretében • Moduláris oktatási program megszervezése a „Tánc és dráma” modul keretében az ötödik évfolyamon

 9. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás implementációja: Digitális tartalmak, taneszközök gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése Az implementációval érintett valamennyi tantárgy esetében az óraszámok 25%-ban valósul meg.

 10. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A pedagógusok felkészítése az intézményi implementációra: • Menedzsmentképzés 2X30 óra - változás-, és projektmenedzsment - új oktatásszervezés az intézményekben Igazgató, projektmenedzser, szakmai vezető, munkaközösség vezető Szőke Béla, Kovácsné Dorogi Mária, Kocsisné Walter Ilona, Vadas Zoltánné

 11. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: • Valamennyi implementációban résztvevő pedagógus képzése 4X30 óra -új tanulásszervezési módszerek (projektoktatás, tantárgytömbösítés…) -tanóravezetésben választott módszer (tevékenységközpontú pedagógia) -kompetencia alapú oktatást támogató módszertani képzés -infokommunikációs technológiák Horváthné Szabó Éva, Dr Kajdonné Daczi Erika, Tolnai Anita, Szabóné Lovász Ágnes, Lakatos Judit, Nyáriné Pandur Márta, Dr Pernekker Árpádné, Maksay Zsuzsa, Kissné Király Mariann

 12. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: • Tantestületi továbbképzés 1X60 óra SNI gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés 30 fő ( 40% feletti a HH-s tanulók aránya, illetve a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv is előírja) • Mérés-értékelési képzés 1X60 óra • az országos kompetenciamérés iskolai eredményének elemzésére, • fejlesztő beavatkozások tervezésére • szakmai vezető, munkaközösség-vezető • Kocsisné Walter Ilona, Vada Zoltánné

 13. Új módszerek intézményi alkalmazása, önálló intézményi innováció megvalósítása: • Jó gyakorlat átvétele „Aranyfa” – Olvasástanulás lépésről lépésre (magyar, angol) • Adaptáció Differenciált képességfejlesztés a testnevelés eszközeivel (Fodorné Dr Földi Rita labdaterápiás továbbképzése 5 fő+ 6fő) • Saját intézményi innováció Számítógépes zeneszerzés szakköri keretben NoteWorthy Composerkottaíró program alkalmazása

 14. A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorla-tába való beillesztése, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevé-kenységek megvalósítása • Projektindító napot tartunk, amely lehetőséget nyújt az alkalmazotti kör számára a pályázati innováció céljainak, szakmai tevékenységeinek megismerésére. • A pedagógiai dokumentumokba bedolgozzuk a pályázat tevékenységeit, amely biztosítja intézményünk pedagógiai innová-ciójának fenntarthatóságát. • Intézményünk informatikai stratégiáját összehangoljuk az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. • Kistérségi szakmai Workshop és diáktalálkozó szervezése

 15. Mit vállaltunk? • A projektben tanúsítványt szerző pedagógusok száma: 44 fő • A megszerzendő tanúsítványok száma: 206 db • Szövegértés – szövegalkotás kompetenciaterületen foglalkoztatott tanulók száma: 50 fő • Matematika kompetenciaterületen foglalkoztatott tanulók száma: 50 fő

 16. Mit vállaltunk? • A tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák arányát 3 év alatt 15%-ra emeljük (5-10-15%) • Tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma: 28,57%, 2 csoport • Moduláris programok száma: 1 db • Témahetek száma: 2 db

 17. Mit vállaltunk? • A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzésen tanúsítványt szerzett pedagógusok száma:38 db • IKT-val segített tanórák aránya: 30% • IPR módszerrel oktatott órák aránya a tanuló-csoport összes órájához viszonyítva: 50%

 18. Mit várunk? • A hagyományos szövegfeldolgozási gyakorlatunk a tanulás konstruktivista modelljére épül. (A tudást minden tanuló maga építi fel, tapasztalatok és életszerű helyzetekben való aktív részvétellel.) • A matematika területén főleg a gondolkodás fejlesztése történik, erősödik a gyakorlati életben hasznosítható tudás. • A szociális életvitel területén a segítségnyújtás, az együttműködési képesség fejlődik. • Kialakításra kerül intézményünkben az IKT infrastruktúra, mely megteremti a projektalapú oktatás feltételeit és lehetővé válik a digitális tananyag alkalmazása.

 19. Mit várunk? • Megteremtjük az intézmények közötti horizontális tanulás • lehetőségét. • Szakmai együttműködések támogatják munkánkat. • Jól bevált, kipróbált gyakorlatokat veszünk át. • Hospitálási lehetőségek szervezése, biztosítása • Szakmai konzultációk, tapasztalatcserék biztosítják az egymástól való tanulás lehetőségét.

 20. Miért? • Hisszük, hogy szükséges a szakmai megújulás • Élményszerű tanulás –tanítás • Új oktatási eszközök bevezetése • Szakmai önbizalom • Megtapasztaltuk – sikeresnek találtuk

 21. Köszönöm a figyelmet!