szakir ny tov bbk pz sek pedag gusok r sz re l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - PowerPoint PPT Presentation


  • 994 Views
  • Uploaded on

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben ) támogatására” TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Kötelezően oktatott témakörök

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szakir ny tov bbk pz si szak pedag gus szakvizsga
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” TÁMOP-3.1.5-09/A/2

Kötelezően oktatott témakörök

Választáson alapuló tanulmányterületek

pedag gus szakvizsga v laszt son alapul tanulm nyter letei
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Olvasás- és írásnehézségek preventív és fejlesztő pedagógiája (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés angol szakos tanároknak (dr. Szerencsi Katalin szerencs@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés német szakos tanároknak (dr. Kiss Kálmán kisskalm@nyf.hu)

Kompetencia-alapú biológiaoktatás (Göncziné Dr. Szabó Terézia gonczine@nyf.hu)

Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése (Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet vegvarie@nyf.hu)

olvas s s r sneh zs gek prevent v s fejleszt pedag gi ja
cél:

speciális szakmai és szakmódszertani ismeretek nyújtása

az olvasás- és írásnehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatásához szükséges oktatási-nevelési eljárások elsajátítása

kínálat:

speciális pedagógiai, pszichológiai, logopédiai ismeretek

preventív szemlélet kialakítása és fejlesztése

mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszertani kultúra kifejlesztése

OLVASÁS- ÉS ÍRÁSNEHÉZSÉGEK PREVENTÍV ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁJA
nyelvi kompetencia fejleszt s angol szakos tan roknak
cél:

korszerű, nemzetközi igényeknek megfelelő oktatás,

gyakorlatorientált kompetencia-alapú nyelvi képzés

kínálat:

interkulturális, nyelvi közvetítés, a különböző nyelvvizsga-rendszerek követelményeinek megismerése, multimédiás technológiák a tanításban

NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS ANGOL SZAKOS TANÁROKNAK

v

nyelvi kompetencia fejleszt s n met szakos tan roknak
célcsoport:

általános és középiskolákban némettanár-szakos diplomával rendelkezők

kínálatunk:

a germanisztika legújabb eredményei, melyek gyarapítják és elmélyítik a korábbi ismereteket,

eredményesen építhetők be a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatba,

szövegértési, szövegalkotási, kommunikatív, grammatikai, közvetítési kompetenciák fejlesztése

NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS NÉMET SZAKOS TANÁROKNAK

v

kompetencia alap biol giaoktat s
kínálatunk:

a biológia legújabb kutatási eredményei (pl. genetika, molekuláris biológia),

integrált, komplex szemlélet kialakítása a biológia interdiszciplináris kapcsolatainak bemutatásával,

részvétel az esélyegyenlőség kibontakozásában, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében a biológia tantárgy keretein belül

KOMPETENCIA-ALAPÚ BIOLÓGIAOKTATÁS

v

gyvitel m dszertani kompetenci k fejleszt se
Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése

célcsoport:

gyors- és gépírás, illetve ügyvitel szakon végzett pedagógusok

kínálat:

az ügyviteli szakképzésben történt lényeges változások folyamatos és naprakész követése,

új ügyviteli tantárgyakés módszerek

az irodai munkafolyamatok változásának, megújulásának követése

pedag gus szakvizsga v laszt son alapul tanulm nyter letei9
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Iskolai mentor (dr. Vallner Judit vallner@gmail.com)

Közoktatási minőségügyi szakértő (dr. Márton Sára martons@nyf.hu)

Népzene napjaink zenei oktatásában (Juhász Erika ejuhasz@nyf.hu)

A matematika tanításának, tanulásának időszerű kérdései (dr. Szalontai Tibor szalonta@nyf.hu)

iskolai mentor
a képzés felkészít:

a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására

az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére

ISKOLAI MENTOR

v

k zoktat si min s g gyi szak rt
KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGÜGYI SZAKÉRTŐ

cél:

olyan szakemberek képzése, akik intézményeikben képesek a minőségszemlélet kialakítására, formálására,

multiplikátori feladatok ellátására

kínálatunk:

projektorientált képzés, minőségmendzsmenti, minőségmódszertani ismeretek, mérés és értékelés mikro-, mezo- és makro-szinten

v

n pzene napjaink zenei oktat s ban
kínálatunk:

a tananyag népzenei vonatkozású részeinek élményszerűbbé tétele,

új ötletek, módszertani lehetőségek a zene oktatásában, a zenei közízlés formálásában,

a népzene és a műzene kapcsolódási pontjainak hangsúlyozott figyelembe vétele

NÉPZENE NAPJAINK ZENEI OKTATÁSÁBAN

v

a matematika tan t s nak tanul s nak id szer k rd sei
kínálatunk:

a program komplexitása unikum a hazai matematikatanár továbbképzések sorában,

újdonságaival a nemzetközi viszonylatban is élenjáró matematika-didaktikai elgondolásokat követi,

a differenciálás hatékony módszereivel ismertet meg a matematikatanításban,

kollaboratív tanítási gyakorlat

A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK, TANULÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
pedag gus szakvizsga v laszt son alapul tanulm nyter letei14
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Család- és gyermekvédő (dr. Margitics Ferenc margif@nyf.hu)

Diáktanácsadás (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu

Az inkluzív pedagógia módszertana (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu)

Anyanyelvi tehetséggondozás (Tóthné dr. Szűcs Éva szucsev@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés francia szakos tanároknak (Nagyné dr. Schmelczer Erika schmelczer@freemail.hu)

pedag gus szakvizsga v laszt son alapul tanulm nyter letei15
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI
  • Anyanyelv-pedagógia (Dr. Szabó G. Ferenc szabof@nyf.hu)
  • A történelemtudomány új eredményei a történelem tanításában (Dr. Reszler Gábor reszlerg@nyf.hu)
  • A helyesírási zavarok kezelése és a helyesírási képességek fejlesztése (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu)
csal d s gyermekv d
cél:

gyermekvédelmi feladatok ellátására képes szakemberek képzése

célcsoport:

a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek és fiatalok problémái iránt érzékenységgel bíró pedagógusok,

jártasak a felnőtt-felnőtt kommunikációban

CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ

v

di ktan csad s
kínálatunk:

személyiséglélektani, egészségpszichológiai és mentálhigiénés, speciális fejlődéslélektani, szociálpszichológiai ismeretek nyújtása, melyek a felnőttekkel és gyerekekkel kapcsolatos eredményes tanácsadáshoz szükségesek,

gyakorlati készségeket fejlesztő tréningek

DIÁKTANÁCSADÁS

v

az inkluz v pedag gia m dszertana
kínálatunk:

gyógypedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai , esélyegyenlőségi, a személyiségfejlődés, a viselkedési zavarokkal kapcsolatos ismeretek nyújtása,

inkluzív szemléletet kialakító, formáló tréningek

AZ INKLUZÍV PEDAGÓGIA MÓDSZERTANA

v

anyanyelvi tehets ggondoz s
ANYANYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS

célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók, tanárok

kínálatunk:

a tehetségazonosítás leggyakoribb, az anyanyelvi tehetséggondozás korszerű eljárásai,

multimédiás oktatástechnikai eszközök

nyelvi kompetencia fejleszt s francia szakos tan roknak
NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS FRANCIA SZAKOS TANÁROKNAK

kínálatunk:

modern nyelvoktatás kompetencia fejlesztő technikákkal és ismeretekkel,

különböző akkreditált nyelvvizsgarendszerek követelményeinek megismerése,

interkulturális értékek közvetítése,

multimédiás eszközök használata

anyanyelv pedag gia
ANYANYELV-PEDAGÓGIA

célcsoport:

általános és középiskolában anyanyelvet tanítók

kínálatunk:

retorikai, elektronikus és irodalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati összefüggéseinek föltárása,

az érveléstechnika módszertana,

a funkcionális grammatikatanítás szemléletének kitágítása interaktív és reflektív tanulás kipróbálása terepgyakorlatok formájában

a t rt nelemtudom ny j eredm nyei a t rt nelem tan t s ban
A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEIA TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁBAN

célcsoport:

egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanári diplomával és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezők

kínálatunk:

a történeti és politikai pszichológia módszerei, eredményei,

a modern közvélemény jellemzői a XIX-XX században

politikai elit és a válságkezelés gyakorlata a dualista Magyarországon

Trianon társadalompszichológiai következményei

a helyes r si zavarok kezel se s a helyes r si k pessgek fejleszt se
A HELYESÍRÁSI ZAVAROK KEZELÉSE ÉS A HELYESÍRÁSI KÉPESSGEK FEJLESZTÉSE

célcsoport:

a közoktatás bármely szintjén tanító pedagógusok

kínálatunk:

a legkorszerűbb pszichológiai/pszicholingvisztikai, szociológiai/szociolingvisztikai, kommunikációelméleti szakmetodikai ismeretek

szoftveres helyesírási gyakorlatsorok készítése, szövegszerkesztés és helyesírás

pedag gus szakvizsga v laszt son alapul tanulm nyter letei24
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

TANÍTÓK SZÁMÁRA

Anyanyelv műveltségterület (Dr. Koi Balázs koib@nyf.hu)

Informatika műveltségterület (Sitkuné Görömbei Cecília sitkune@nyf.hu)

Természetismeret műveltségterület (Mándy Tihamér mandy@nyf.hu)

anyanyelv m velts gter let
a képzés célja:

a ma igényeinek megfelelő kompetenciaalapú, gyakorlatközpontú anyanyelvi, irodalmi oktatás (az 1-6. évfolyamon) megismerése

célcsoport:

a műveltségterületi képzés bevezetése előtt szerzett tanítói diplomával rendelkezők

más műveltségi területen végzett tanítók

kínálat:

szakmai megújulás

új technikák a tanításban

a műveltségterületi tárgyak tartalma

ANYANYELV MŰVELTSÉGTERÜLET

v

informatika m velts gter let
a képzés célja:

tanítók felkészítése az informatika műveltségterület tanítására az általános iskola 1-6. évfolyamán

kínálat:

alapvető operációs rendszerek

diigitális kommunikáció

Weblapkészítés

interaktív tábla használata az oktatásban

IKT eszközök használata kooperatív technikákkal

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

v

term szetismeret m velts gter let
célcsoport:

azok a pedagógusok, akik felvállalják a természetismeret és környezetismeret tantárgy oktatását az általános iskola 1-6. osztályában

a képzés tartalma:

a 6-12 évesek számára oktatandó természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) ismeretek, környezettudat ismeretei és felelős környezeti magatartás alapjai

a tárgy módszertani sajátosságai (kísérlet, terepi megfigyelések, térképek és egyéb eszközök használata)

TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET

v

szakir ny tov bbk pz sek pedag gusok r sz re28
Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu)

Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak (Dr. Szabó Antal szaboa@nyf.hu)

Kreatív írás (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu)

Óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor (Dr. Veres Ferenc veresf@nyf.hu)

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, francia, német nyelven) (Dr. Barabás László barabas@nyf.hu)

tervezett szakir ny tov bbk pz sek pedag gusok r sz re
Tervezett Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére

A cigány/roma kultúra ismerete; cigány/roma gyerekek iskolai szocializációja (Dr. Jenei Teréz jeneit@nyf.hu)

A képzés tervezett tartalma:

  • bevezetés a romani nyelv alapjaiba
  • népismeret
  • társadalomismeret
  • inkluzív nevelés pedagógiája
  • önismereti és konfliktuskezelési tréning
eg szs gfejleszt ment lhigi n szakir ny tov bbk pz si szak
célcsoport:

tanítók, gyógypedagógusok, általános- és középiskolai tanárok, szociálpedagógusok, pedagógia szakos nevelőtanárok, hitoktatók hittanárok,

kínálatunk:

speciális mentálhigiénés, egészségtani, egészségpszichológiai, szociológiai, szociálpolitikai ismeretek

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

v

iskolai mentor szakir ny tov bbk pz si szak
ISKOLAI MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

a képzés felkészít:

a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására, az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére

feltétel: egyetemi szintű tanári végzettség, vagy tanári mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség

v

kreat v r s
KREATÍV ÍRÁS

a képzés célja:

az írás- és beszédkészség, a tárgyalási stílus fejlesztése a kommunikáció és az írott média területén

kínálatunk:

a szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája,

posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok)

gyakorlati retorika,

az újságírás elmélete és gyakorlata

v

vod s s kisiskol skori idegennyelvi kommunik tor
ÓVODÁS- ÉS KISISKOLÁSKORI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR

a képzés célja:

a 3-8 éves korosztály adottságainak megfelelő jó kommunikációs készség kialakítása

nyelvi kreativitás fejlesztése

a korosztálynak megfelelő interkulturális ismeretek közvetítése

kínálatunk:

nyelv- és stílusgyakorlat,

idegen nyelvű gyermekirodalom,

a játék és a testnevelés szaknyelve,

idegen nyelvű zenei irodalom kicsiknek,

kreatív irodalmi nevelés idegen nyelven

v

t rsadalomtudom nyi s gazdas gi szakford t s tolm cs angol francia n met nyelven
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, FRANCIA, NÉMET NYELVEN)

célcsoport:

angol, francia vagy német szakon szerzett egyetemi vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők

kínálatunk:

nyelv- és stílusgyakorlatok idegen nyelvből

írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok

általános fordítás technika célnyelvről anyanyelvre / anyanyelvről célnyelvre

konszekutív / szinkrontolmácsolás

tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás

v